Άρθρο 06 – Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης

1. Το Εθνικό Σύστημα εκπληρώνει την αποστολή του μέσω «Λειτουργιών Έκτακτης Ανάγκης» (ΛΕ.Ε.Α.), καλύπτοντας με ενιαίο τρόπο τις φάσεις της πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και την αιτία που προκαλεί καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
2. Οι Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης διακρίνονται σε:
Α. Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης που καλύπτουν οριζόντια όλες τις φάσεις:
α. ΛΕ.Ε.Α. 1: Αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνων και απειλών. Αποσκοπεί στην αναγνώριση των κινδύνων και απειλών της χώρας, όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς και στην εκτίμηση των συνεπειών τους προκειμένου να υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός για την αντιμετώπισή τους.
β.ΛΕ.Ε.Α. 2: Σχεδιασμού πολιτικής προστασίας. Αποσκοπεί στο συντονισμό της κατάρτισης και ενιαίας διαχείρισης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ολοκληρωμένων σχεδίων πρόληψης δομικού χαρακτήρα και την εναρμόνισή τους με τις δράσεις μη δομικού χαρακτήρα και το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας που στοχεύουν στη βελτίωση της διαχείρισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών.
γ.ΛΕ.Ε.Α. 3: Ενημέρωσης και προειδοποίησης πολιτών. Αποσκοπεί στην παροχή συντονισμένης, έγκαιρης, χρηστικής, λειτουργικής και προσβάσιμης πληροφόρησης προς τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης, σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Β.Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης που ενεργοποιούνται σε φάσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων:
α.ΛΕ.Ε.Α. 4: Πυρόσβεσης και διάσωσης. Περιλαμβάνει τις δράσεις καταστολής πυρκαγιών με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών καθώς και τις δράσεις διάσωσης πληγέντων στο χερσαίο χώρο.
β.ΛΕ.Ε.Α. 5: Δημόσιας υγείας και υγειονομικών υπηρεσιών. Αποσκοπεί στην προάσπιση της δημόσιας υγείας μετά από καταστροφές καθώς και στο συντονισμό και την απόκριση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας και υγειονομικής υποστήριξης.
γ.ΛΕ.Ε.Α. 6: Δημόσιας ασφάλειας και προστασίας. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και προστασίας των περιοχών που έχουν πληγεί από καταστροφές καθώς και του πληθυσμού και του προσωπικού των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται σε αυτές.
δ.ΛΕ.Ε.Α. 7: Έρευνας και διάσωσης. Αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης στον θαλάσσιο χώρο και σε περίπτωση αεροπορικών ατυχημάτων.
ε.ΛΕ.Ε.Α. 8: Μεταφοράς πληγέντων, ανθρώπινου δυναμικού και μέσων. Αποσκοπεί στην έγκαιρη εξασφάλιση κατάλληλων μέσων (εναέριων, πλωτών και οδικών) για την απομάκρυνση του πληθυσμού από την πληγείσα περιοχή ή και μεταφορά προσωπικού και μέσων σε αυτήν.
Γ. Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων:
α.ΛΕ.Ε.Α. 9: Διοικητικής μέριμνας πληγέντων. Αποσκοπεί στην παροχή προσωρινής στέγασης, σίτισης και διοικητικής μέριμνας του πληθυσμού στις πληγείσες περιοχές.
β.ΛΕ.Ε.Α. 10: Περιβαλλοντικής ρύπανσης και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος. Αποσκοπεί στον εντοπισμό και τη διαχείριση περιβαλλοντικής ρύπανσης, στη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων και στην εξυγίανση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
γ.ΛΕ.Ε.Α. 11: Προστασίας αγροτικών πόρων. Αποσκοπεί στην προστασία των αγροτικών πόρων της χώρας και στην αποκατάσταση αυτών που έχουν πληγεί.
δ.ΛΕ.Ε.Α.12: Προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αποσκοπεί στην προστασία της πληγείσας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας από καταστροφές και στην αποκατάστασή της, καθώς και στην προστασία και μέριμνα για τον πληθυσμό στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής.
ε.ΛΕ.Ε.Α. 13: Ενέργειας. Αποσκοπεί στην προστασία των υποδομών ενέργειας, στην αποκατάσταση των δικτύων και στην εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των περιοχών που έχουν πληγεί.
στ.ΛΕ.Ε.Α.14: Τηλεπικοινωνιών. Αποσκοπεί στην αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε περιπτώσεις καταστροφών καιστην εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας σε περίπτωση παρατεταμένης βλάβης τους.
ζ.ΛΕ.Ε.Α. 15: Υποδομών Μεταφορών. Αποσκοπεί στην προστασία των υποδομών μεταφορών (όπως λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, μετρό, τράμ, σιδηρόδρομοι) και στην αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
Δ. Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης που ενεργοποιούνται στη φάση της βραχείας αποκατάστασης:
α.ΛΕ.Ε.Α. 16: Τεχνικών έργων και υπηρεσιών. Αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που απαιτούν τη χρήση μηχανημάτων έργου όπως, διάνοιξη δρόμων, άρση εμποδίων, αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης κ.α.
β.ΛΕ.Ε.Α. 17: Καταγραφής συνεπειών. Αποσκοπεί στην καταγραφή των ζημιών και των αναγκών αποκατάστασης των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών, καθώς και των επιπτώσεων σε επιχειρήσεις και παραγωγικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική κληρονομιά και το κτιριακό απόθεμα, συνεπεία καταστροφών.
γ.ΛΕ.Ε.Α. 18: Διαχείρισης ανθρωπίνων απωλειών. Αποσκοπεί στη διαχείριση των ανθρώπινων απωλειών ως συνεπεία καταστροφών.
δ.ΛΕ.Ε.Α.19: Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Αποσκοπεί σε δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των πληγέντων μιας καταστροφής, των συγγενών των θυμάτων, καθώς και των πρώτων ανταποκριτών.

 • 15 Μαΐου 2019, 21:42 | WWF Ελλάς

  Δεν περιγράφεται καμιά ΛΕ.Ε.Α. για τα θέματα πρόληψης και προκαταστολής συμβάντων (π.χ. δασικών πυρκαγιών). Αρκετές εθελοντικές ομάδες και ΟΤΑ προσφέρουν σημαντικό έργο στην πυροφύλαξη, σε καθαρισμούς δασικής βλάστησης και οδών, σε περιπολίες, στον έλεγχο υποδομών, την επισήμανση ελλείψεων και άλλες δράσεις που σκοπό έχουν την μείωση του αριθμού των περιστατικών, την μείωση της ένταση τους και την έγκαιρη ειδοποίηση. Αρκετές εθελοντικές ομάδες ή ομάδες πολιτών που δεν είναι απαραίτητα ενταγμένες στο Μητρώο της Εθνικής Αρχής, αναλαμβάνουν τέτοιες δράσεις κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Για να καλυφθούν αυτές οι δράσεις πρέπει να υπάρξει η αντίστοιχη ΛΕ.Ε.Α. για την οποία όμως δεν θα απαιτείται πιστοποίηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 71 (14Β) καθώς θα αφορά αποκλειστικά αντικείμενα εκτός καταστολής.

  Η ΛΕ.Ε.Α. υπ. αριθμ. 4 Πυρόσβεσης και Διάσωσης είναι γενική και ασαφής. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί αν καλύπτει όλα τα συμβάντα πυρόσβεσης (υπαίθρου και αστικά). Ιδανικά πρέπει να χωριστεί σε δύο υποκατηγορίες α. Πυρόσβεσης και Διάσωσης Υπαίθρου και β. Πυρόσβεσης και Διάσωσης σε αστικό χώρο. Οι προτεραιότητες, οι τακτικές και ο σχεδιασμός διαφέρουν όταν τα συμβάντα εξελίσσονται στο ύπαιθρο ή σε αστικό χώρο. Είναι γεγονός ότι κάποιες εθελοντικές ομάδες δραστηριοποιούνται και στα δύο αντικείμενα ενώ κάποιες άλλες μόνο σε περιστατικά πυρκαγιών υπαίθρου. Θα πρέπει να προσδιοριστεί με ακρίβεια ότι οι εθελοντικές ομάδες μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν (με συγκεκριμένες προδιαγραφές, εκπαίδευση και συντονισμό από το Πυροσβεστικό Σώμα) και στις δύο προτεινόμενες ΛΕ.Ε.Α. καθώς κάτι τέτοιο συμβαίνει στην πράξη ως σήμερα.

  Στην ΛΕ.Ε.Α. 4 «Πυρόσβεσης και διάσωσης» δεν αναφέρεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «…με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος…».

 • Θεωρείται σκόπιμο στη συγκεκριμένη ΛΕ.Ε.Α. να προστεθεί και η «προστασία του φυσικού περιβάλλοντος» καθώς και η φράση «ενέργειες πρόληψης δασικών πυρκαγιών».

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

 • 15 Μαΐου 2019, 19:11 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝ. ΔΠΠ

  Η Δημιουργία των ΛΕ.Ε.Α. στους μικρούς και νησιωτικούς Δήμους αλλά και σε μεγαλύτερους είναι αδύνατο διότι δεν διαθετουν οργανικές μονάδες, υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, αδυναμία και ανεπάρκεια.
  Η πρόταση για να συναψουν προτωκολλα συνεργασίας με εθελοντές και μή κυβερνητικές οργανώσεις είναι πολυ δύσκολο έως αδύνατο.

 • ΛΕ.Ε.Α 4

  Θεωρείται σκόπιμο στη συγκεκριμένη ΛΕ.Ε.Α. να προστεθεί και η «προστασία του φυσικού περιβάλλοντος» καθώς και η φράση «ενέργειες πρόληψης δασικών πυρκαγιών».

 • Θεωρείται σκόπιμο στη συγκεκριμένη ΛΕ.Ε.Α. να προστεθεί και η «προστασία του φυσικού περιβάλλοντος» καθώς και η φράση «ενέργειες πρόληψης δασικών πυρκαγιών».

 • 15 Μαΐου 2019, 11:02 | Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης Ηλιούπολης (Ε.Ο.Δ.Π.Η.)

  Θεωρείται σκόπιμο στη συγκεκριμένη ΛΕ.Ε.Α. να προστεθεί και η «προστασία του φυσικού περιβάλλοντος» καθώς και η φράση «ενέργειες πρόληψης δασικών πυρκαγιών».

 • 15 Μαΐου 2019, 10:14 | Αριστοτέλης Μηλιαράς

  Στη ΛΕ.Ε.Α 7 Ερευνας και Διάσωσης θα πρεπει να περιληφθεί και η ερευνα και διάσωση σε περιπτώσεις καταστροφών από σεισμούς. Για τα αεροπορικά ατυχήματα θα πρεπει να γινει πιο ξεκάθαρο καθόσον στα αεροπορικά ατυχήματα τον κύριο ρόλο τον εχει παγκοσμίως η επιτροπή διερευνησης αεροπορικών ατυχημάτων και οχι η πολιτική προστασία.(πχ συνδρομή στην επιτροπή αεροπορικών ατυχημάτων).

 • 13 Μαΐου 2019, 09:01 | ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής)

  Κατά τη γνώμη μας, η διατύπωση της ΛΕ.Ε.Α 4 Πυρόσβεσης και διάσωσης είναι προβληματική. Πέρα από την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και του δασικού πλούτου της Χώρας.

  ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής)

 • 7 Μαΐου 2019, 10:54 | chouvardas konstantinos

  Στην ΛΕ.Ε.Α. 1 δηλαδη στην Αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνων και απειλών σε επίπεδο χώρας θα πρέπει να συμμετέχουν και οι ολοι οι Δντες Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών.

 • 3 Μαΐου 2019, 16:07 | chouvardas konstantinos

  Για την ΛΕ.Ε.Α 1 θα πρέπει να είναι απόλυτα ξεκάθαρο ποιος φορέας θα κάνει το situation awareness και στις «δύσκολες» περιπτώσεις συμβάντων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Αναφέρω ενδεικτικά σπάσιμο φράγματος σε γειτονική χώρα με επιπτώσεις στην Ελλάδα. Υπερχείλιση φράγματος σε γειτονική χώρα με επιπτώσεις στην Ελλάδα, Situation awareness για την ολιστική προσέγγιση του ποταμού Εβρου, flash floods (Σαμοθράκη, Αττική), ΧΒΡΠ απειλές, Μεγάλο Σιδηροδρομικό ατύχημα, Εγκαταστάσεις Seveso, Διαρροή τοξικών αποβλήτων από δεξαμενές. Επίσης σε τέτοιες περιπτώσεις θα υπάρξει κλιμάκωση ή θα πάει κατευθείαν σε επίπεδο 3.
  Ποιος ορίζει σε ποιο επίπεδο θα γίνει η κλιμάκωση;