Άρθρο 43 – Υποδιοικητές

1. Συστήνονται δύο (2) θέσεις Υποδιοικητών της Εθνικής Αρχή, με βαθμό 2ο, της κατηγορίας ειδικών θέσεων και τριετή θητεία. Ο Υποδιοικητής Οργάνωσης και ο Υποδιοικητής Συντονισμού είναι οι άμεσοι βοηθοί του Διοικητή της Εθνικής Αρχής.
2. Για την πλήρωση των θέσεων των Υποδιοικητών της Εθνικής Αρχής, εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι πληρούν τα προσόντα των περιπτώσεων α έως δ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου.
4. Οι Υποδιοικητές διορίζονται για θητεία τριών ετών με δυνατότητες ανανέωσης αυτής για μία μόνο φορά και παύονται κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παύση των Υποδιοικητών πριν από την λήξη της θητείας τους επιτρέπεται είτε κατόπιν αιτήσεως τους είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους ή το κύρος της θέσεως τους μετά από απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής.
5. Για τους Υποδιοικητές ισχύουν τα οριζόμενα για το Διοικητή των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου.
6. Ο Υποδιοικητής Συντονισμού αναπληρώνει το Διοικητή της Εθνικής Αρχής στην άσκηση των καθηκόντων του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
7. Για τους Υποδιοικητές της Εθνικής Αρχής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των περιπτώσεων α, β, γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του παρόντος.

  • 15 Μαΐου 2019, 14:43 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

    Για τον Διοικητή προβλέπεται 5ετής Θητεία και για τους Υποδιοικητές τριετής θητεία. Μπορεί λοιπόν στη δεύτερη 5 θητεία ενός Διοικητή να παρουσιαστεί το φαινόμενο να έχει τον πρώτο χρόνο δυο υποδιοικητές από τον Προηγούμενο Διοικητή για ένα χρόνο, να έχει στη συνέχεια για τρία χρόνια δυο άλλους Υποδιοικητές και για ένα χρόνο, τον τελευταίο της θητείας του, δυο άλλους Υποδιοικητές…. Νομίζω ότι εφόσον θα δίνει ο νόμος το δικαίωμα της αλλαγής των «για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους ή το κύρος της θέσεως τους», να έχουν και αυτοί πενταετή θητεία, για να μη παρουσιάζονται φαινόμενα σαν αυτό που περιέγραψα παραπάνω, που θα οδηγήσει σε μη εύρυθμη λειτουργία….

  • 14 Μαΐου 2019, 00:25 | thanos

    Στο άρθρο 43 παρ. 3 μνημονεύει εδ α΄ έως δ΄, αντί του ορθού γ΄, καθόσον δεν υπάρχει εδ δ΄ στο άρθρο 39 παρ. 2.