Άρθρο 04 – Αποστολή και Δράσεις

1. Οι δράσεις του Εθνικού Συστήματος αποσκοπούν στην πρόληψη καταστροφών και τον μετριασμό της επικινδυνότητας τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόγνωσης όπου αυτή καθίσταται δυνατή, στη διαχείριση έκτακτων αναγκών και στη βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές.
2. Η πρόγνωση περιλαμβάνει τις δράσεις αναγνώρισης και αξιολόγησης πιθανών σεναρίων κινδύνου, που υλοποιείται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες και σε συνεργασία με σχετικούς επιστημονικούς και τεχνικούς φορείς, με σκοπό την ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, όταν είναι αναγκαίο, και τον σχεδιασμό των επιχειρησιακών του δράσεων.
3. H πρόληψη, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος, περιλαμβάνει τις δράσεις μη δομικού χαρακτήρα και συγκεκριμένες δράσεις δομικού χαρακτήρα που αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου ή στον περιορισμό των επιπτώσεων των καταστροφών, με βάση τις πληροφορίες που αποκτώνται από την ανάλυση κινδύνου καθώς και τις δράσεις πρόγνωσης.
4. Οι δράσεις πρόληψης, μη δομικού χαρακτήρα, του Εθνικού Συστήματος περιλαμβάνουν:
α. Την οργάνωση, την ετοιμότητα και την κινητοποίηση του Εθνικού Συστήματος και την έγκαιρη προειδοποίηση του πληθυσμού, όπου αυτό καθίσταται δυνατό, βάσει της πρόγνωσης καθώς και της εκτίμησης της κατάστασης, σύμφωνα με την παρακολούθηση της εξέλιξης των καταστροφικών φαινομένων και των πιθανών σεναρίων εκδήλωσης και κλιμάκωσης των κινδύνων που αυτά συνεπάγονται σε πραγματικό, ή μη, χρόνο.
β. Το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του άρθρου 27 του παρόντος νόμου.
γ. Την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων των στελεχών και του προσωπικού πολιτικής προστασίας.
δ. Την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας, με τη συμμετοχή και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προώθηση υιοθέτησης μέτρων συνειδητής συμπεριφοράς και αυτοπροστασίας του πληθυσμού, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη μείωση της τρωτότητας της κοινωνίας.
ε. Την ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τα σενάρια κινδύνου και τα μέτρα αυτοπροστασίας καθώς και για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας.
στ. Τη διοργάνωση ασκήσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με τη συμμετοχή και των πολιτών, με σκοπό την προώθηση της ολιστικής και συμμετοχικής αντίληψης για τις λειτουργίες της πολιτικής προστασίας.
5. Αναφορικά με τις δράσεις πρόληψης δομικού χαρακτήρα, η Εθνική Αρχή και οι οργανικές μονάδες πολιτικής προστασίας σε επίπεδο περιφέρειας και δήμου καλούνται σε πρότερη διαβούλευση και συμμετέχουν:
α. Στην κατάρτιση και ενιαία διαχείριση ολοκληρωμένων σχεδίων πρόληψης δομικού χαρακτήρα, με σκοπό την εναρμόνισή τους με τις δράσεις μη δομικού χαρακτήρα και το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας.
β. Σε όργανα και επιτροπές καθώς και στο σχεδιασμό των φορέων που έχουν αρμοδιότητα για τις δράσεις μέσο-μακροπρόθεσμης αποκατάστασης, έπειτα από καταστροφές με σκοπό τη διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών.
6. Η διαχείριση εκτάκτων αναγκών περιλαμβάνει το σύνολο των αναγκαίων δράσεων, μέτρων και παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης ή στην παροχή υποστήριξης στους φορείς αντιμετώπισης αυτής, ανάλογα με το είδος του κινδύνου, στη διασφάλιση της παροχής αρωγής και υποστήριξης του πληθυσμού που πλήττεται από καταστροφές, καθώς και στη μείωση του αντίκτυπου των καταστροφών, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την υλοποίηση επειγουσών δράσεων, με χρήση απλουστευμένων διαδικασιών, τη διαρκή ενημέρωση και παροχή οδηγιών.
7. Η βραχεία αποκατάσταση συνίσταται κυρίως στη συντονισμένη εφαρμογή μέτρων και δράσεων για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων. Συγκεκριμένα υλοποιούνται άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων των καταστροφών, την άμεση επαναφορά των βασικών υπηρεσιών και λειτουργιών, την καταγραφή των ζημιών σε δημόσιες, ιδιωτικές εγκαταστάσεις υποδομές και επιχειρήσεις, καθώς και στην πολιτιστική κληρονομιά και στο εν γένει κτιριακό απόθεμα.

  • 14 Μαΐου 2019, 14:10 | Δανάη Καζαντζίδου

    Στο σημείο 3 θα μπορουσε να προστεθεί «… στη μείωση του κινδύνου όπου αυτό καθίσταται δυνατό». Αν όπου κίνδυνος = hazard, με βαση τους ορισούς του Αρθρου 02, δεν επιτυγχάνεται μείωση του φυσικού φαινομένου αλλά της επίπτωσης του.

  • 13 Μαΐου 2019, 09:36 | Γ.Ευτυχίδης

    Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 να προβλεφθεί η παρακολούθηση και πιστοποίηση της υλοποίησης έργων πρόληψης