Άρθρο 48 – Γραφεία Υποδιοικητών

1. Για κάθε Υποδιοικητή λειτουργεί αντίστοιχο Γραφείο, το οποίο υποστηρίζει αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του, είναι αρμόδιο για την γραμματειακή του εξυπηρέτηση την τήρηση των σχετικών αρχείων και στοιχείων, και οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες.
2. Για τη λειτουργία και στελέχωση έκαστου γραφείου Υποδιοικητή συνιστώνται από δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.
3. Στα Γραφεία των Υποδιοικητών δύναται να διατίθεται, να αποσπάται, να μετατάσσεται ή να μετακινείται ένστολο ή πολιτικό προσωπικό από το Πυροσβεστικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.