Άρθρο 66 – Κέντρα Ικανότητας Πολιτικής Προστασίας

1. Στο πλαίσιο της επιστημονικής κοινότητας και σύμφωνα με τους τύπους κινδύνων και απειλών του εθνικού καταλόγου του άρθρου 25 του παρόντος, της Εθνικής Αρχής, με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής καθορίζονται επιστημονικά, επιχειρησιακά και θεσμικά κριτήρια και αναγνωρίζονται ως «Κέντρα Ικανότητας Πολιτικής Προστασίας» (competence centers) τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι κοινοπραξίες αυτών, που κατέχουν και διαθέτουν γνώση και παρέχουν προϊόντα που προέρχονται από δραστηριότητες εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στις δραστηριότητες του Εθνικού Συστήματος πολιτικής προστασίας,
2. Με την ίδια διαδικασία, Κέντρα Ικανότητας μπορούν επίσης να αναγνωρισθούν στο πλαίσιο των δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών και νομικών προσώπων, επιπλέον εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία κατέχουν γνώση και παρέχουν προϊόντα που προέρχονται από δραστηριότητες εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας που μπορούν να ενσωματωθούν σε δραστηριότητες του Εθνικού Συστήματος.
3. Η Εθνική Αρχή, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες με τα Κέντρα Ικανότητας για την εξυπηρέτηση κοινού σκοπού.
4. Η Εθνική Αρχή προωθεί και συντονίζει τη διαδικασία για τη ανάπτυξη δικτύων Κέντρων Ικανότητας για τη συνδυασμένη παραγωγή γνώσης και ανάπτυξη προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας σε σύνθετα ζητήματα πολιτικής προστασίας και ειδικότερα σε περιβάλλον πολλαπλών κινδύνων.
5. Η Εθνική Αρχή προωθεί μορφές συνεργασίας με τα Υπουργεία που ασκούν τεχνικο-επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, στο πλαίσιο των κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 25, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με άλλους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με το ίδιο θέμα.

 • 15 Μαΐου 2019, 15:44 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

  Ως μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, να αναφέρω το σημαντικό έργο που παράγουν τα Επιμελητήρια (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, κλπ), αλλά και οι Σύνδεσμοι και Σύλλογοι των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων όλων των συναφών κλάδων, στη σύνδεση των νέων επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογικών εργαλείων με την αποτελεσματική διαχείριση της αντιμετώπισης των καταστροφών, και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της ένταξης στα Κέντρα Ικανότητας αυτών των Φορέων που θα το θελήσουν.

 • 15 Μαΐου 2019, 14:33 | Κώστας Λαγουβάρδος-Μετεωρολόγος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

  Αρθρο 66: Παράγραφος 1: Ο καθορισμός των κριτηρίων δεν μπορεί να γίνεται μόνο από τον Διοικητή αλλά να συναποφασίζεται με το Επιστημονικό Συμβούλιο του Αρθρου 65, το οποίο μάλιστα πρότεινα προηγουμένως να αναβαθμιστεί ουσιαστικά, ακολουθώντας την αρχική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στις δηλώσεις του στις 09/08/2018.

  Επισημαίνουμε εδώ ότι στην Αιτιολογική έκθεση η οποία συνοδεύει το σχέδιο νόμου, αναφέρεται στη σελίδα 21, ότι στο σχέδιο νόμου «Καθορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης ως Κέντρων Ικανότητας Πολιτικής Προστασίας…». Ο καθορισμός αυτός δεν υφίσταται στο άρθρο 66 του σχεδίου νόμου.

 • παράγραφος 1.

  Ορίζεται ότι με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής θα καθορίζονται τα επιστημονικά, επιχειρησιακά και θεσμικά κριτήρια για να αναγνωρίζονται ως «Κέντρα Ικανότητας Πολιτικής Προστασίας» (competence centers) τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι κοινοπραξίες αυτών, που κατέχουν και διαθέτουν γνώση και παρέχουν προϊόντα εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στις δραστηριότητες του. Θεωρούμε ότι η αναγκαία εξειδικευμένη γνώση ορισμού των επιστημονικών τουλάχιστον κριτηρίων άπτεται του ΕΣ και θα πρέπει να είναι το ΕΣ που θα καθορίζει αυτά τα κριτήρια, σε συνεργασία με τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής πολιτικής προστασίας.

  Οπότε προτείνουμε να αλλάξει η παράγραφος ως εξής (με μια επιπλέον συμπλήρωση στο τέλος της παραγράφου):

  Στο πλαίσιο της επιστημονικής κοινότητας και σύμφωνα με τους τύπους κινδύνων και απειλών του εθνικού καταλόγου του άρθρου 25 του παρόντος, της Εθνικής Αρχής, με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής καθορίζονται επιχειρησιακά και θεσμικά κριτήρια, ενώ επιστημονικά κριτήρια καθορίζονται από κοινού με το Επιστημονικό Συμβούλιο, και αναγνωρίζονται ως «Κέντρα Ικανότητας Πολιτικής Προστασίας» (competence centers) τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι κοινοπραξίες αυτών, που κατέχουν και διαθέτουν γνώση και παρέχουν προϊόντα που προέρχονται από δραστηριότητες εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στις δραστηριότητες του Εθνικού Συστήματος πολιτικής προστασίας, καθώς και οι οργανικές επιστημονικές μονάδες των παραπάνω ιδρυμάτων που διαθέτουν επιχειρησιακού τύπου υποδομές παρατήρησης της γης και επίγεια δίκτυα, εθνικής ή/και υπερεθνικής εμβέλειας, και συστήματα έγκαιρης ενημέρωσης πραγματικού χρόνου, τα οποία διατίθενται ήδη σε φορείς πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων της χώρας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή/και οργανισμών πολιτικής προστασίας διεθνώς, στο πλαίσιο αναγνωρισμένων επιχειρησιακών δράσεων, και προγραμμάτων ή/και μνημονίων συνεργασίας.

  Παράγραφος 3: Το ρήμα «μπορούν» θα πρέπει να αλλάξει σε «ενθαρρύνονται», διαφορετικά μπορεί να παραμείνει κενό γράμμα. Οπότε προτείνουμε να διαμορφωθεί το εδάφιο ως εξής:

  Η Εθνική Αρχή, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι ενθαρρύνονται να συνάπτουν συμφωνίες με τα Κέντρα Ικανότητας για την εξυπηρέτηση κοινού σκοπού, καθώς και για την ανάπτυξη και συντήρηση υποδομών παροχής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

 • 10 Μαΐου 2019, 09:05 | Δρ. Αικατερίνη Πουστουρλή

  Σε ό,τι αφορά στα Κέντρα Ικανότητας Πολιτικής Προστασίας, πέραν των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ινστιτούτων, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν τα ινστιτούτα ή οργανισμοί του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΕΛΟΤ, ΕΙΜ, ΕΣΥΔ), δεδομένου ότι η τυποποίηση, η διαλειτουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν προτεραιότητες σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Όπως προτεραιότητα είναι η συμμετοχή των ανταποκριτών (αξιωματικών, πρώτων ανταποκριτών, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και όλων των αρμόδιων επιχειρησιακών υπηρεσιών) σε σχετικές τεχνικές επιτροπές του εθνικού φορέα Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
  Επιπλέον η συμμετοχή των Επιμελητηρίων όπως του ΤΕΕ, η υποκίνηση και επίτευξη δέσμευσης ου τεχνικού κόσμου σε θέματα πολιτικής προστασίας είναι θεμελιώδης, παρόμοια με την εμπλοκή και συνεισφορά των Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, στην εδραίωση εθνικής κουλτούρας Πολιτικής Προστασίας.
  Τέλος, τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ινστιτούτα μπορούν στα πλαίσια προληπτικών δράσεων να εντάξουν σχετικά μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και συνδιοργάνωση ασκήσεων και κυρίως μελέτες ανάλυσης συμβάντων και διακινδύνευσης στους τομείς, υποτομείς, ζώνες που θα οριστούν τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διασυνοριακά.