ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Άρθρο 28 – Σύστημα Ετοιμότητας και Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας

Το σύστημα ετοιμότητας πολιτικής προστασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες καταστάσεις:
α. Κατάσταση συνήθους ετοιμότητας, (πράσινος συναγερμός),κατά την οποία οι φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας, καταγράφουν την υφιστάμενη κατάσταση σε δυναμικό και μέσα, καταρτίζουν σχέδια και μνημόνια ενεργειών και συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και σε ασκήσεις για την αξιολόγηση του υπάρχοντος σχεδιασμού.
β. Κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (κίτρινος συναγερμός), κατά την οποία οι εμπλεκόμενοι φορείς αυξάνουν την ετοιμότητά τους σύμφωνα με τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό:
β.1. Ύστερα από προηγούμενη μέσο-βραχυπρόθεσμη προειδοποίηση της Εθνικής Αρχής για την εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων. Νοείται ότι η κατάσταση αυτή υφίσταται στις περιπτώσεις που υπάρχει τεχνική και επιστημονική δυνατότητα εκτίμησης της πιθανότητας εκδήλωσης επικίνδυνων φαινομένων από τους αρμόδιους φορείς.
β.2. Κατόπιν Αναφορών Ασφάλειας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας προς το Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π. για κρίσιμα περιστατικά που ενδέχεται να διαταράξουν ή διαταράσσουν σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία τους.
γ. Κατάσταση επιφυλακής (πορτοκαλί συναγερμός), κατά την οποία οι εμπλεκόμενοι φορείς εξαντλούν τα μέτρα ετοιμότητας και τίθενται σε επιφυλακή:
γ.1.Ύστερα από προηγούμενη βραχυπρόθεσμη προειδοποίηση της Εθνικής Αρχής, για την εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων με ιδιαίτερα αυξημένη πιθανότητα. Νοείται ότι η κατάσταση αυτή υφίσταται στις περιπτώσεις που υπάρχει τεχνική και επιστημονική δυνατότητα εκτίμησης της ιδιαίτερα αυξημένης πιθανότητας εκδήλωσης επικίνδυνων φαινομένων από τους αρμόδιους φορείς.
γ.2. Κατόπιν εκτίμησης της κατάστασης και των πιθανών συνεπειών από τη διατάραξη σε σημαντικό βαθμό της λειτουργίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.
δ. Κατάσταση κινητοποίησης (κόκκινος συναγερμός), περιλαμβάνει την αρχική κινητοποίηση των πρώτων ανταποκριτών σύμφωνα με τον υφιστάμενο επιχειρησιακό σχεδιασμό, τους λοιπούς φορείς που κινητοποιούνται ανάλογα με το είδος του κινδύνου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτίμηση της κατάστασης, ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση του καταστροφικού φαινομένου ή συμβάντος και των συνεπειών του και δρομολόγηση των δράσεων βραχείας αποκατάστασης σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν και ενεργοποιείται:
δ.1.Αμέσως μετά την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου ή/και
δ.2.Στις περιπτώσεις συμβάντων, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής διατάραξης της λειτουργίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, που απειλούν τη ζωή, υγεία και ακεραιότητα του πληθυσμού, περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς ή το περιβάλλον.
ε. Ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης, με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής, δύναται να κηρύσσεται κατάσταση ειδικής κινητοποίησης με τις προϋποθέσεις του άρθρου 31.

 • 3 Μαΐου 2019, 09:42 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Καταρχήν συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε να αναβαθμίσετε το ρόλο της Πολιτικής Προστασίας που μέχρι και σήμερα έχει πάρα πολλά προβλήματα στην εφαρμογή του. Εγώ θα ήθελα να προτείνω το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων να απαρτίζονται τουλάχιστον από 3 (τρία) άτομα, με της εξής ειδικότητες:
  1. Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού
  2. Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού ή Γεωπόνου
  3. Δασολόγου
  Λόγω μικρής εμπειρίας που έχω στη Πολιτική Προστασία σε επίπεδο Δήμου, ότι προβλήματα είχαμε αντιμετωπίσει (φωτιά, πλημμύρες, χιόνια, παγετός, καταπτώσεις κ.α) ανταποκριθήκαμε πολύ καλύτερα και με αποτελεσματικότητα κατόπιν υποδείξεων (αναλόγως των περιστάσεων & των φυσικών φαινομένων) από άτομα των παραπάνω ειδικοτήτων.
  Επιπρόσθετα, όσες φορές ήρθε επί τόπου ο Πολιτικός Μηχανικός έδωσε και μελλοντικές λύσεις μέσων κατασκευαστικών έργων που πρότεινε είτε για να μην ξανά επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα είτε να προβλεφθούν να μην γίνουν κάποια άλλα.
  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.