Άρθρο 68 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Εθνική Αρχή με την ίδια εργασιακή σχέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση. Μετά τη μεταφορά, η απόσπαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη της.
2. Το πάσης φύσεως μεταφερόμενο προσωπικό τοποθετείται στις Διευθύνσεις και Τμήματα της Εθνικής Αρχής με απόφαση του Διοικητή της.
3. Η Εθνική Αρχή είναι καθολικός διάδοχος της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και υποκαθίσταται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της, εξαιρούμενου του Πυροσβεστικού Σώματος. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εφεξής νοείται η Εθνική Αρχή Πολίτικής Προστασίας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω θεμάτων.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής του Διοικητή της Εθνικής Αρχής εξακολουθεί να προΐσταται αυτής ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ασκεί τα καθήκοντα και αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις ισχύουσες για την Εθνική Αρχή διατάξεις.