Άρθρο 51 – Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, έχει ως αρμοδιότητα τη νομική υποστήριξη του διοικητικού και επιχειρησιακού έργου της Εθνικής Αρχής συνολικά. Προϊστάμενος αυτού ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή πτυχιούχος Νομικών Επιστημών που υπηρετεί σε αυτό. Στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης ανήκει:
α. Η παροχή νομικής υποστήριξης και γνωμοδότησης στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων και του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π. του άρθρου 58 κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
β. Η παροχή νομικής υποστήριξης επί συμβάσεων, διαγωνιστικών διαδικασιών και διαδικασιών έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που διενεργούνται από τις υπηρεσίες της Αρχής, εφόσον ζητείται.
γ. Η διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Αρχής.
δ. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά στην Πολιτική Προστασία και την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και διαταγών για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της.
ε. Η κατάρτιση και νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων και τη μέριμνα για την προώθηση και δημοσίευσή τους.
στ. Η μελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προετοιμασία εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτό σε θέματα αρμοδιότητας της Εθνικής Αρχής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
ζ. Η σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων με τις απόψεις της Εθνικής Αρχής και προς κάθε άλλη αρμόδια δικαστική ή εισαγγελική αρχή, κατόπιν νομικού ελέγχου εκ μέρους της.
η. Η παραλαβή δικαστικών αποφάσεων που αφορούν προσωπικό και Υπηρεσίες της Αρχής και η προώθησή τους στα αρμόδια Τμήματα για την εκτέλεσή τους.
2. Για τη στελέχωση και λειτουργία του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις Νομικών Συμβούλων, μία από τις οποίες αποτελεί θέση Προϊσταμένου. Οι θέσεις καλύπτονται με παγία αντιμισθία, έμμισθη εντολή ή απόσπαση ή μετάταξη με απόφαση του Διοικητή της Αρχής.