Άρθρο 38 – Οργάνωση της Εθνικής Αρχής

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας Πολίτη, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί να συστήνονται, να καταργούνται ή να συγχωνεύονται Διευθύνσεις ή Τμήματα ή Γραφεία της Εθνικής Αρχής, να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη στελέχωση, τη λειτουργία και τις επιμέρους αρμοδιότητες των μονάδων της Εθνικής Αρχής, να προβλέπονται οι οργανικές θέσεις, οι κλάδοι, οι κατηγορίες και οι ειδικότητες του προσωπικού της Αρχής, οι οποίες με το ίδιο π.δ. δύνανται να μετατρέπονται αντιστοίχως, τα προσόντα διορισμού καθώς και η κατανομή των οργανικών θέσεων του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Αρχής ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα καθώς και να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία τους.
2. Με το π.δ. της παρ. 1 δύνανται να προβλέπεται η ανακατανομή των κενών θέσεων της Εθνικής Αρχής σε κλάδους, κατηγορίες ή ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης, η συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου καθώς και κάθε άλλου σχετικού ζητήματος.