Άρθρο 55 – Διεύθυνση Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης και Πόρων Πολιτικής Προστασίας

1. Διεύθυνση Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης και Πόρων Πολιτικής Προστασίας χειρίζεται τα θέματα οργάνωσης, αξιοποίησης, προώθησης και υποστήριξης της εθελοντικής δράσης και εποπτείας του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης στα αντικείμενα της πολιτικής προστασίας, τυποποίησης και παρακολούθησης των διαθέσιμων πόρων του Εθνικού Συστήματος, συντονισμού των δράσεων υποστήριξης των επικοινωνιών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών καθώς και συντονισμού των δράσεων παροχής υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας σε πληγέντες από καταστροφές. Η Διεύθυνση Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης και Πόρων Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνει:

A. Το Τμήμα Εθελοντισμού είναι αρμόδιο για:
α. Την προώθηση και οργάνωση της εθελοντικής δράσης στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και την εποπτεία του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.
β. Την αξιοποίηση και διασφάλιση της συμμετοχής των εθελοντικών οργανώσεων σε δράσεις αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των συνεπειών τους καθώς και σε δράσεις πρόληψης μη δομικού χαρακτήρα.
β. Την οργάνωση και τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την ένταξη σε αυτό των Εθελοντικών Οργανώσεων πολιτικής προστασίας της χώρας και των εθελοντών τους .
γ. Τη διατύπωση εισηγήσεων προς στο Διοικητή της Εθνικής Αρχής για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ενίσχυσης των ικανοτήτων εθελοντικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού και των μέσων, κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών προτάσεων.

Β. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μέσων Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιο για:
α. Την ανάπτυξη προτύπων για την κατηγοριοποίηση και οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και την οργάνωση συστήματος καταγραφής και παρακολούθησής τους με την υποστήριξη κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού.
β. Την Οργάνωση, συντονισμό και διαχείριση των υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας που διαθέτει ή προμηθεύεται η Εθνική Αρχή καθώς και αυτών που κατά περίπτωση αποδίδονται σ’ αυτήν από διάφορους φορείς, με σκοπό τη διάθεση και αξιοποίησή τους σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
γ. Την καταγραφή και αποτύπωση του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων των ΛΕ.Ε.Α., κεντρικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, της διαθεσιμότητας και ετοιμότητάς τους καθώς και των εγκαταστάσεων υποδοχής πληθυσμού και αποθήκευσης υλικών και μέσων για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π..
δ. Το συντονισμό των δράσεων επιπέδου κεντρικής διοίκησης για την υποστήριξη των πληγέντων από καταστροφές σε ζητήματα διοικητικής μέριμνας.
ε. Την καταγραφή των απαιτήσεων για την κατάρτιση του μνημονίου συνεργασίας της Εθνικής Αρχής με ιδιωτικούς φορείς.

Γ. Το Τμήμα Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α. Την ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, συντονισμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για το ανθρώπινο δυναμικό και στελέχη πολιτικής προστασίας, εθελοντές και πολίτες σε θέματα πολιτικής προστασίας.
β. Τη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών, μνημονίων ή συμβάσεων με φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα, ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης σε αντικείμενα πολιτικής προστασίας.
γ. Την υλοποίηση σχολικών παρεμβάσεων σε θέματα πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα με αναπηρία, πληγέντες από καταστροφές, προσωπικό των πρώτων ανταποκριτών και εθελοντές, σε συνεργασία με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς.
2. Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Πόρων Πολιτικής Προστασίας, συνιστώνται 22 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.

 • 16 Μαΐου 2019, 09:21 | ΣΠΥΡΟΣ

  Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΥΤΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΠΧ TRIAGE & ΑΝΑΝΗΨΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ)

 • 16 Μαΐου 2019, 09:27 | ΣΠΥΡΟΣ

  Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΜΕΣΑ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΡΜΜΟΔΙΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑΥΤΟ (ΠΧ TRAIGE & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ -ΕΚΑΒ)

 • 14 Μαΐου 2019, 23:21 | Θεμιστοκλής Πούντζας

  Εκπαίδευση
  Για την πολιτική προστασία (ΠΠ) πρέπει να εκπαιδεύονται κατάλληλα όλοι
  • όσοι υπηρετούν την θητεία τους και οι έφεδροι
  • οι δημόσιοι υπάλληλοι (ΔΥ) με αιχμή σε όσους λόγω ειδικότητας εργάζονται σε χώρους συνάθροισης δηλ., σώματα ασφαλείας, εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες υγείας, φύλακες μουσείων, κλπ. πρέπει να εκπαιδεύονται διαρκώς σε τρόπους αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών όπως πρώτες βοήθειες, κατάσβεση πυρκαγιάς, εκκένωση χώρων, κλπ.
  • οι μαθητές, σπουδαστές όλων των βαθμίδων σε σχετικά μαθήματα κυρίως πρακτικά
  • όσοι επαγγελματίες έχουν σχέση με συνάθροιση κόσμου π.χ. στον τομέα του τουρισμού, της μαζικής διασκέδασης, κλπ
  • όσοι ενδιαφέρονται εθελοντικά