Άρθρο 29 – Εκτίμηση Κατάστασης

1. Με βάση την εκτίμηση της κατάστασης, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας καταστροφικών φαινομένων, καθώς και στην περίπτωση συμβάντων που απειλούν τη ζωή, υγεία και ακεραιότητα του πληθυσμού, τις υποδομές, την περιουσία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, και το περιβάλλον καθορίζεται η στρατηγική, το απαιτούμενο δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπισή τους. Η εκτίμηση κατάστασης ανανεώνεται διαρκώς και διενεργείται ως εξής:
α. Σε τοπικό επίπεδο:
α.1. αμέσως μετά την αρχική κινητοποίηση και με ευθύνη των πρώτων ανταποκριτών, οι οποίοι ενημερώνουν άμεσα, δια των οικείων κέντρων επιχειρήσεων τους τον Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης του Δήμου, στα διοικητικά όρια του οποίου έχει εκδηλωθεί το συμβάν, καθώς και το Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης της Περιφερειακής Ενότητας, στην περίπτωση που έχουν πληγεί υποδομές της Περιφέρειας και το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, εφεξής Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π, του άρθρου 58 του παρόντος.
α.2 σε περίπτωση συνεχιζόμενων επιχειρήσεων, με ευθύνη των φορέων αντιμετώπισης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και των συνεπειών της που ορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 25 του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη και τις εκτιμήσεις των πρώτων ανταποκριτών που παραμένουν και επιχειρούν στο συμβάν.
β. Σε επίπεδο Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π., με ευθύνη της Ειδικής Ομάδας Εκτίμησης Κατάστασης της περίπτωσης β, της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του παρόντος, η οποία εκτιμά συνεχώς την κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη:
β.1. τις αντίστοιχες εκτιμήσεις από το επίπεδο του συμβάντος, τις πληροφορίες που συγκεντρώνει από τα Κέντρα Επιχειρήσεων των πρώτων ανταποκριτών και από τα Κέντρα Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας του επιπέδου και των περιοχών που έχουν πληγεί καθώς και τυχόν διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία για την αναμενόμενη εξέλιξη στην περίπτωση εκδηλωμένου καταστροφικού φαινομένου,
β.2. προγνώσεις εκδήλωσης επικίνδυνων φαινομένων από τους αρμόδιους προς τούτο φορείς, εφόσον υπάρχει ανάλογη επιστημονική-τεχνική δυνατότητα χωρικού και χρονικού τους προσδιορισμού.
3. Σε περιπτώσεις συμβάντων που σχετίζονται με σοβαρή διατάραξη της λειτουργίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, η Ειδική Ομάδα συνεργάζεται με τους Διαχειριστές Ασφάλειας των επηρεαζόμενων υποδομών για την εκτίμηση της κατάστασης.
4. Με ευθύνη του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π διαβιβάζονται πληροφορίες εκτίμησης της κατάστασης προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,, συμπεριλαμβανομένων των Διαχειριστών Ασφάλειας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας στην περίπτωση κινδύνου ή απειλής που δύναται να επηρεάσει τη λειτουργία τους..

 • 14 Μαΐου 2019, 15:59 | Δανάη Καζαντζίδου

  Αρθρο 29, παρ.1β

  Η Ειδικη Ομάδα Εκτίμησης Κατάστασης ορίζεται στο Άρθρο 59, να γίνει αναφορά.

 • 14 Μαΐου 2019, 07:16 | Γ.Ευτυχίδης

  β1: «επίπεδο του συμβάντος» ή «πεδίο του συμβάντος»?

  Συμφωνώ με το σχόλιο για την ανάγκη ύπαρξης Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας στο επίπεδο των επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητη προυπόθεση για τον αποτελεσματικό συντονισμό και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου και η προσέγγιση με τις ΛΕΕΑ μπορεί να υποστηρίξει άμεσα τη δημιουργία Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας.

 • 8 Μαΐου 2019, 12:30 | chouvardas konstantinos

  Για το α.1. Οι πρώτοι ανταποριτές θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι ώστε να μεταφέρουν την πραγματική εικόνα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μεσω του συντονιστή εκτάκτων αναγκών του ανάλογου επιπέδου ώστε ολοι να έχουν πραγματική Κοινή Επιχειρησιακή Εικόνα (Common Operational Picture) Επίσης η Κοινή Επιχειρησιακή Εικόνα καθώς και η εκτίμηση της καταστασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μέσω ενος ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα είναι στην διάθεση ολων των Stakeholders.