Άρθρο 61 – Σύσταση θέσεων – Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

1. Στο Ε.Σ.Κ.ΕΠ.Π. συνιστώνται μία θέση Διοικητή και μία θέση Υποδιοικητή οι οποίες στελεχώνονται από Ανώτατο και Ανώτερο Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχα ή από πολιτικό προσωπικό που μετατάσσεται, μετακινείται ή αποσπάται από το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή που προσλαμβάνεται ως μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Για τη στελέχωση του Ε.Σ.Κ.ΕΠ.Π. συνιστώνται 30 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.
3. Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π. και ρυθμίζονται θέματα διοίκησης, στελέχωσης του, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα και λεπτομέρεια.
4. Όπου αναφέρεται στην υφιστάμενη νομοθεσία Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.), νοείται εφεξής το Ε.Σ.Κ.ΕΠ.Π.

 • 14 Μαΐου 2019, 01:05 | thanos

  Στην παρ. 1 του παρόντος η στελέχωση των υπόψιν θέσεων του Διοικητή και Υποδιοικητή του Ε.Σ.Κ.Ε.Π.Π. να λαμβάνει χώρα από Αξιωματικούς των εμπλεκομένων επιχειρησιακών φορέων και όχι μόνο του Π.Σ.
  Τούτο διότι αφενώς αν η θέση του υποδιοικητή στελεχώνεται από ανώτερο Αξιωματικό του Π.Σ.(π.χ. Επιπυραγό) θα τίθεται πρόβλημα ιεραρχίας με λοιπούς Αξιωματικούς άλλων σωμάτων(π.χ. Αντισυνταγματάρχη ή Α/Δ της ΕΛΑΣ) που θα υπηρετούν στο ΕΣΚΕΠΠ.
  Αφετέρου είναι τουλάχιστον οξύμωρο η αντιμετώπιση και διαχείριση των εκτάκτων αναγκών που ανακύπτουν, να διαχειρίζονται από Αξιωματικούς όλων των εμπλεκομένων φορέων(ως Αξιωματικοί Επιχειρήσεων), αλλά να μην μπορούν να στελεχώνουν τη θέση του Διοικητή.

 • 13 Μαΐου 2019, 22:14 | ΝΙΚΟΛΑΣ

  Συμφωνώ με την πρόταση του «ΑΛΕΞΗΣ Κ» σχετικά με την θέση Υποδιοικητή.

 • 8 Μαΐου 2019, 16:56 | ΑΛΕΞΗΣ Κ.

  Να τροποποιηθεί το υπάρχον κείμενο της παραγράφου 1, που αφορά τη σύσταση θέσεων του Ε.Σ.Κ.Ε.Π.Π, ως εξής:

  «1. Στο Ε.Σ.Κ.Ε.Π.Π συνιστώνται μια θέση Διοικητή που στελεχώνεται από Ανώτατο Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος και μια θέση Υποδιοικητή που στελεχώνεται από Ανώτερο Αξιωματικό των λοιπών εμπλεκομένων επιχειρησιακών φορέων (ΕΛ.ΑΣ ή Λ.Σ- ΕΛΛ.ΑΚΤ ή Ε.Δ) με συναφή εξειδίκευση/επιστημονικό υπόβαθρο στη διαχείριση – αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών κίνδυνων – καταστροφών, ή από πολιτικό προσωπικό που ….»

  Αιτιολόγηση Σχολίου:
  Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της ανάγκης για ολιστική προσέγγιση ως προς την αντιμετώπιση και διαχείριση των εκτάκτων αναγκών, απαιτείται να υπάρχει συνέργεια και στο υψηλότερο επιτελικό επίπεδο διαχείρισης συμβάντων στο Ε.Σ.Κ.Ε.Π.Π, μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και των λοιπών επιχειρησιακών φορέων που αναπτύσσουν τμήματα στο πεδίο κινδύνων ή/και καταστροφών. Έτσι, η τοποθέτηση στη θέση Υποδιοικητή ενός Ανώτερου Αξιωματικού που ανήκει, είτε στις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε σε Σώματα Ασφαλείας εκτός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος όμως θα κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις – εμπειρία στην διαχείριση εκτάκτων αναγκών ή/και κρίσεων, θα προσφέρει τα μέγιστα στην βελτίωση του συντονισμού στο πεδίο, μεταξύ των επιχειρησιακών φορέων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.