Άρθρο 65 – Επιστημονικό Συμβούλιο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών

1. Συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο που αποτελεί μόνιμο συμβουλευτικό όργανο του Διοικητή της Εθνικής Αρχής σε θέματα πρόβλεψης, πρόληψης και διαχείρισης σημαντικών κινδύνων, σύμφωνα με τα είδη κινδύνων και απειλών του εθνικού καταλόγου του άρθρου 25 του παρόντος, διαχείρισης εκτάκτων αναγκών καθώς και σύγχρονων τεχνολογιών για την υποστήριξη κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών του Εθνικού Συστήματος.
2. Στο Επιστημονικό Συμβούλιο συμμετέχουν, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Εθνικής Αρχής:
α. Εκπρόσωποι των θεσμοθετημένων οργάνων της πολιτείας με αποστολή την πρόγνωση, παρακολούθηση και μελέτη καταστροφικών φαινομένων, καθώς και τη συμβουλευτική και χάραξη πολιτικής για τη μείωση και διαχείριση του κινδύνου καταστροφών.
β Εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών Ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και οργανισμών, που κατέχουν και διαθέτουν γνώση και παρέχουν προϊόντα εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, σχετικά με τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
γ. Εκπρόσωποι οργανικών μονάδων της Εθνικής Αρχής.
3. Η σύνθεση και οι μέθοδοι λειτουργίας του Επιστημονικού Συμβουλίου προσδιορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν προβλέπεται αποζημίωση.

  • 15 Μαΐου 2019, 14:51 | Κώστας Λαγουβάρδος-Μετεωρολόγος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

    Στην παράγραφο 2 του άρθρου 65, στο σημείο α, το «θεσμοθετημένων οργάνων» να διορθωθεί σε «θεσμοθετημένων οργάνων και Κέντρων Ικανότητας»…

  • παράγραφος 3:

    Είναι αντιδεοντολογικό τη σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου να την αποφασίζει ο ίδιος ο Διοικητής της Νέας Εθνικής Αρχής, την στιγμή που το Επιστημονικό Συμβούλιο θα λειτουργεί ως μόνιμη συμβουλευτική επιτροπή του Διοικητή. Θεωρούμε ότι η επιλογή του πρέπει να γίνεται από Όργανο εκτός της Αρχής, με διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να περιγραφούν στο Αρθρο 41.