Άρθρο 49 – Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Στο Τμήμα αυτό ανήκει:
α. Η κατάρτιση, από κοινού με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς, της Εθνικής Στρατηγικής για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών και της στρατηγικής για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων και αλληλεξαρτήσεών τους, καθώς και πλαισίων («frameworks») για την οργάνωση και τυποποίηση τομέων δράσης της πολιτικής προστασίας και λοιπών στρατηγικών για την εκπλήρωση των στόχων του Εθνικού Συστήματος.
β. Η συμμετοχή σε εθνικές επιτροπές ομάδες εργασίας, συμβούλια και όργανα κατάρτισης εθνικών κατευθυντήριων γραμμών, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και μείωση της τρωτότητας του δομημένου περιβάλλοντος σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και διατυπώνει τις απόψεις και προτάσεις αναφορικά με σχετικές μελέτες.
γ. Η μελέτη των διεθνών εξελίξεων στην πολιτική προστασία και ο καθορισμός των βασικών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων στους οποίους πρέπει να οδηγεί η δράση της Εθνικής Αρχής.
δ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας ευρωπαϊκών και διεθνών επιτροπών σε θέματα αρμοδιότητά της και η συνεργασία με υπηρεσίες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες για τη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και για την αξιοποίηση ειδικών ευρωπαϊκών και διεθνών πόρων.