ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Άρθρο 58 – Αποστολή και Διοίκηση

1.Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας ( Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π.) αποτελεί Ειδική Υπηρεσία της Εθνικής Αρχής, με ιδιαίτερη και συγκεκριμένη αποστολή, υπαγόμενη επιχειρησιακά στον Υποδιοικητή Συντονισμού της Εθνικής Αρχής και λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση ως κέντρο διοίκησης, ελέγχου, επικοινωνιών και συντονισμού για όλες τις δράσεις πολιτικής προστασίας επιπέδου κεντρικής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων των ΛΕ.Ε.Α. του ιδίου επιπέδου.
2. Στην αποστολή και στις βασικές αρμοδιότητες του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π. περιλαμβάνονται:
α. H συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση πληροφοριών εκτίμησης της κατάστασης και των αναγκών υποστήριξης, μετά την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων ή όταν υφίσταται έγκαιρη προειδοποίηση για επικείμενη εκδήλωσή τους καθώς και στην περίπτωση συμβάντων που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης του άρθρου 2 παρ. 25 και η διαβίβασή τους στους εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως:
α.1. Στους Συντονιστές Έκτακτης Ανάγκης επιπέδου Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου των επηρεαζόμενων περιοχών.
α.2. Στην Εθνική Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών όταν συνέρχεται.
α.3. Στους Διαχειριστές Ασφάλειας των επηρεαζόμενων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.
α.4. Στα κέντρα επιχειρήσεων των πρώτων ανταποκριτών και στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς ανάλογα με το είδος του κινδύνου.
β. Η οργάνωση, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων πολιτικής προστασίας επιπέδου κεντρικής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των ΛΕ.Ε.Α. του ιδίου επιπέδου:
β.1. Για την αντιμετώπιση ή και την παροχή υποστήριξης στους φορείς που έχουν την ευθύνη αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των συνεπειών τους.
β.2. Για την υποστήριξη των περιφερειακών και τοπικών Κέντρων Συντονισμού σύμφωνα με τα Επίπεδα Κλιμάκωσης του άρθρου 30.
γ. Η διαβίβαση των αναφορών περιστατικών κυβερνοασφάλειας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας στους αρμόδιους για τη διαχείρισή τους φορείς.
δ. Η ενημέρωση των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων:
δ.1 Μετά την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων ή όταν υφίσταται έγκαιρη προειδοποίηση για επικείμενη εκδήλωσή τους καθώς και στην περίπτωση συμβάντων που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
δ.2.Για τις δράσεις αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που είναι σε εξέλιξη.
ε. Η λειτουργία του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης «112» και του συστήματος προειδοποίησης πολιτών. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112».
στ. Η διασφάλιση της επικοινωνίας με τα κέντρα επιχειρήσεων των πρώτων ανταποκριτών, το κέντρο επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, τα Κέντρα Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας των περιφερειών, περιφερειακών ενοτήτων και δήμων και τους αντίστοιχους Συντονιστές Έκτακτης Ανάγκης καθώς και με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς σε δράσεις διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και αντιμετώπισης των συνεπειών τους.
ζ. Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών διαθεσιμότητας και ετοιμότητας των πόρων του Εθνικού Συστήματος.
η. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας συνδρομής του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, η συμμετοχή σε μηχανισμούς ενεργοποίησης με αντίστοιχα Κέντρα Πολιτικής Προστασίας άλλων χωρών και η εφαρμογή των διαδικασιών της ΕΕ στην περίπτωση περιστατικών ασφάλειας σε Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας της ελληνικής επικράτειας.
3. Του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π. προΐσταται Διοικητής, τον οποίο επικουρεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του και αναπληρώνει, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Υποδιοικητής , ο οποίος στην περίπτωση αυτή εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Διοικητή του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π..

  • 14 Μαΐου 2019, 08:47 | Γ.Ευτυχίδης

    Στην παράγραφο 2α3 του άρθρου 58

    α3. Στους Συνδέσμους Ασφάλειας των επηρεαζομένων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» .. κατά το ‘αρθρο 6 του ΠΔ 39/2011