Άρθρο 53 – Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

1. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών χειρίζεται τα θέματα οργάνωσης και συντονισμού του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας του Εθνικού Συστήματος για τους κινδύνους και απειλές του εθνικού καταλόγου του άρθρου 25, σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης σε ζητήματα αρμοδιότητά της σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης και Πόρων Πολιτικής Προστασίας, διενέργειας ασκήσεων πολιτικής προστασίας με συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, υποστήριξης των ΛΕ.Ε.Α. όλων των επιπέδων διοίκησης σε ζητήματα σχεδιασμού, οργάνωσης, λειτουργίας και αξιολόγησης καθώς και διατύπωσης εισηγήσεων προς τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής για την κατανομή πιστώσεων και έκτακτων ενισχύσεων στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για δράσεις πολιτικής προστασίας. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών περιλαμβάνει:

A. Το Τμήμα Υποστήριξης Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, το οποίο είναι αρμόδιο για:
α. Την οργάνωση και το συντονισμό του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας από τους αρμόδιους προς τούτο φορείς του Εθνικού Συστήματος.
β. Την ανάπτυξη Πρότυπων Σχεδίων, την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για:
β.1. Την ανάλυση κινδύνου και εκτίμηση της επικινδυνότητας.
β.2. Τη δομή και το περιεχόμενο των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών και των προσθηκών τους επιπέδου περιφέρειας και δήμου, που εξειδικεύουν τις δράσεις πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
γ. Την ανάπτυξη Πρότυπων Επιχειρησιακών Διαδικασιών («SOPs») για τη φάση της αντιμετώπισης ανά κατηγορία κινδύνου, σε συνεργασία τους αρμόδιους προς τούτο φορείς, που ορίζονται με τον εθνικό κατάλογο κινδύνων και απειλών του άρθρου 25.
δ. Τη διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς επιπέδου κεντρικής διοίκησης και συμμετοχή στην κατάρτιση και ενιαία διαχείριση ολοκληρωμένων σχεδίων πρόληψης δομικού χαρακτήρα, τα οποία περιορίζονται σε δημόσιες δομές και υποδομές και την εναρμόνισή τους με τις δράσεις μη δομικού χαρακτήρα και τα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους της Εθνικής Αρχής.
ε. Τη διατύπωση εισηγήσεων προς τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής για την κατανομή πιστώσεων και έκτακτων ενισχύσεων στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, για τον σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας.
στ. Την ανάπτυξη Πρότυπων Πρωτοκόλλων Συντονισμού για την παροχή των ΛΕ.Ε.Α. σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας και Δήμων.

B. Το Τμήμα Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, το οποίο είναι αρμόδιο για:
α. Το συντονισμό των δράσεων για την ανάλυση και χαρτογράφηση των κινδύνων και απειλών του εθνικού καταλόγου του άρθρου 25 που οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα, και εκτίμησης της επικινδυνότητάς τους σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
β. Την κατάρτιση, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους επιπέδου κεντρικής διοίκησης, στα οποία εξειδικεύονται οι δράσεις για τους κινδύνους του εθνικού καταλόγου κινδύνων και απειλών του άρθρου 25 που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα, και ενσωματώνονται τα σχέδια δράσης των ΛΕ.Ε.Α. του ιδίου επιπέδου.
γ. Την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης και Πόρων Πολιτικής Προστασίας, για ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των συνεπειών τους, που προκαλούνται από ανθρωπογενείς κινδύνους, καθώς και για το σχεδιασμό και διεξαγωγή ασκήσεων με συμμετοχή των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

Γ. Το Τμήμα Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Ανθρωπογενών Καταστροφών, το οποίο είναι αρμόδιο για:
α. Το συντονισμό των δράσεων για την ανάλυση και χαρτογράφηση των κινδύνων και απειλών του εθνικού καταλόγου του άρθρου 25 που οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα, και εκτίμησης της επικινδυνότητάς τους σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
β. Την κατάρτιση, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους, στα οποία εξειδικεύονται οι δράσεις για τους κινδύνους του εθνικού καταλόγου κινδύνων και απειλών του άρθρου 25 που προκαλούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα και ιδίως:
β.1. Από ατυχήματα σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες, υπαγόμενες ή μη στις διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας SEVESO III.
β.2. Από περιστατικά Χ.Β.Ρ.Π. (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά, Πυρηνικά).
β.3. Από ατυχήματα κατά τη μεταφορά (οδική, σιδηροδρομική, θαλάσσια, αεροπορική) επικίνδυνων εμπορευμάτων.
β.4. Από μεγάλα οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια και αεροπορικά ατυχήματα.
Τα ανωτέρω σχέδια, ανάλογα με το είδος του κινδύνου δύνανται να έχουν εφαρμογή σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, στα σχέδια αυτά ενσωματώνονται σε παραρτήματα τα σχέδια δράσης των ΛΕ.Ε.Α.
γ. Τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς κατά το σχεδιασμό για τη διαχείριση των συνεπειών από έκνομες ενέργειες.
δ. Την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης και Πόρων Πολιτικής Προστασίας, για ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των συνεπειών τους, που προκαλούνται από ανθρωπογενή συμβάντα, καθώς και τη διεξαγωγή ασκήσεων με συμμετοχή κατά περίπτωση των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

Δ. To Τμήμα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για:
α. Τη λειτουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) με την ανάπτυξη του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού με σκοπό την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένου του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π., σε θέματα γεωγραφικών συστημάτων και θεματικής χαρτογραφίας.
β. Τη συλλογή και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, που διατίθενται από παρόχους δεδομένων, υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου καθώς και φορείς της επιστημονικής – ερευνητικής κοινότητας, με σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλων συνόλων δεδομένων για την υποστήριξη των δράσεων πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών.
γ. Τη μελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την παροχή πρωτογενώς παραγόμενων γεωχωρικών δεδομένων ενδιαφέροντος πολιτικής προστασίας προς τους φορείς του Εθνικού Συστήματος.
δ. Την καταγραφή, τεκμηρίωση και στατιστική επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με την αποστολή της Εθνικής Αρχής.
ε. Την οργάνωση και λειτουργία βάσης δεδομένων για την καταχώρηση κοστολογικών και άλλων στοιχείων καταστροφών, έπειτα από την έκδοση ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργών με την οποία καθορίζονται οι υπόχρεοι φορείς για την συγκέντρωση και υποβολή των σχετικών στοιχείων.

Ε. Το Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης Λειτουργιών Έκτακτης Ανάγκης είναι αρμόδιο για:
α. Την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για ζητήματα οργάνωσης, λειτουργίας και αξιολόγησης του επιπέδου ικανότητας των ΛΕ.Ε.Α.
β. Την αξιολόγηση των ΛΕ.Ε.Α. επιπέδου κεντρικής διοίκησης με σκοπό τη διαπίστωση ελλείψεων στους τομείς σχεδιασμού, οργάνωσης, εξοπλισμού, εκπαίδευσης ή ασκήσεων, τη διατύπωση σχετικών εισηγήσεων και την υποβολή τους ιεραρχικά στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής.
γ. Την τήρηση στοιχείων αξιολόγησης των ΛΕ.Ε.Α., συμπεριλαμβανομένων των ΛΕ.Ε.Α. επιπέδου περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας και δήμου, στη βάση και των σχετικών αναφορών που υποβάλλονται από τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των περιφερειών και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των δήμων αντίστοιχα.
δ. Την ανάπτυξη Πρότυπων Πρωτοκόλλων Συντονισμού για την παροχή των ΛΕ.Ε.Α. επιπέδου Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου.

2. Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών συνιστώνται 32 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.