ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άρθρο 70 – Αποστολή και δράση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Το άρθρο 14 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 14
Αποστολή και δράση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
1. Αποστολή του εντασσόμενου στο Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας εθελοντή είναι η παροχή συνδρομής στους αρμόδιους κρατικούς φορείς στο έργο της προστασίας της ζωής, της υγείας, των υποδομών, της περιουσίας, καθώς και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς από επαπειλούμενες ή εν εξελίξει φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και συμβάντα, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης του άρθρου 2 παρ. 25 του παρόντος.
2. Οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας συντρέχουν την Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας δρουν και υποστηρίζουν το έργο των Αρχών και των κρατικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης.»