Άρθρο 19 – Λειτουργία των Επιτροπών Έκτακτης Ανάγκης

1. Οι φορείς που συμμετέχουν στις Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων κατά λόγο αρμοδιότητά τους και την υλοποίηση των σχετικών δράσεων, οι οποίες καταγράφονται σε πρακτικό ενεργειών. Οι ανωτέρω Επιτροπές δρομολογούν τις σχετικές δράσεις αρμοδιότητάς τους με κατεπείγουσες διαδικασίες και εξαιρούνται από τους κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του δημοσίου όπως αυτοί ισχύουν.
2. Με αποφάσεις του Διοικητή της Εθνικής Αρχής, των Περιφερειαρχών, των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών και των Δημάρχων, μπορούν να συγκροτούνται ειδικές επιτροπές για την υποστήριξη των επιτροπών έκτακτης ανάγκης των αντίστοιχων επιπέδων διοίκησης και να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις τους ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες.
3. Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με τη λειτουργία των Επιτροπών Έκτακτης Ανάγκης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

  • 15 Μαΐου 2019, 16:48 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

    Θα πρέπει να καθοριστεί με το Νόμο το ποιος αποφασίζει αν θα σπάσουμε ένα ανάχωμα για να κάνουμε μια ελεγχόμενη πλημμύρα ή όχι.
    Υπάρχουν περιπτώσεις που άλλα προτείνουν οι τεχνικές υπηρεσίες και οι ειδικοί που συμμετέχουν στο Κέντρο Συντονισμού και άλλα αποφασίζει το Αποκεντρωμένο Όργανο, που μπορεί να μην είναι και ειδικός αλλά πολιτικός….όπως και οι συμμετέχοντες φορείς στην επιτροπή μπορεί να διαφωνούν μεταξύ τους….
    Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του καθενός…

  • 13 Μαΐου 2019, 10:39 | Γ.Ευτυχίδης

    Στο 19.3 .. θέματα τεχνικού και διαδικαστικού χαρακτήρα..