Άρθρο 24 – Μνημόνια Συνεργασίας με Ιδιωτικούς Φορείς

Η Εθνική Αρχή, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι δύνανται να καταρτίζουν εκ των προτέρων σε ετήσια βάση μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου τους στην περίπτωση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που έχουν προκληθεί από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές ή συμβάντα. Τα μνημόνια αυτά αποτελούν πρόταση -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Εθνική Αρχή, τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού για την παροχή μέσων, υλικών ή και υπηρεσιών και ταυτόχρονη αποδοχή αυτής από τους συμβαλλόμενους. Η σύναψη της σχετικής σύμβασης συντελείται ως εξαρτώμενη από μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός (αναβλητική αίρεση) ευθύς αμέσως όταν συμβεί το γεγονός (πλήρωση της αιρέσεως) σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

  • 14 Μαΐου 2019, 15:58 | Δανάη Καζαντζίδου

    Τα μνημόνια συνεργασίας με τους ιδιωτικούς φορείς ειναι εξαιρετικά χρήσιμα για τη ΛΕΕΑ Διοικητική Μέριμνα πληγέντων καθώς αποδεσμεύει το Κράτος από την a priori προμήθεια και αποθηκευση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, πχ σκηνικό υλικό, στα αποθηκευτικα του κέντρα και το διαμοιρασμό στις Διοικητικές ενότητες, σύμφωνα με το υφιστάμενο Σχέδιο. Πλέον οι Δήμοι ή οι αμέσως ανώτερες διοικητικές δομές, μέσω των μνημονιών συνεργασίας με τους ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι δεσμεύονται να παρέχουν ο,τι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τους ζητηθεί, έχουν σημαντικό οικονομικό και διαχειριστικό όφελος καθώς και άμεση πρόσβαση σε σύγχρονο εξοπλισμό.

    Προτείνω να προστεθεί ότι στα μνημόνια θα ορίζεται ο εξοπλισμός, σε τάξη μεγέθους, που κάθε φορέας απαιτείται να διαθέτει, ή να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτόν, ανά πάσα στιγμή. Η ποσότητα δύναται να καθορίζεται κατόπιν μελέτης εκτίμησης κινδύνου και αναγκών (σε όποιο διοικητικό επίπεδο απαιτείται) και η ποιότητα, όπως περιγράφεται από Διεθνή standards, κατόπιν προσαρμογής στα ελληνικά δεδομένα.

  • 14 Μαΐου 2019, 14:40 | Θ. Δρόσος

    Δημιουργούνται προβλήματα στις πληρωμές των ενταγμένων στο Μητρώο ιδιωτικών φορέων λόγω δυσλειτουργιών στις πληρωμές και εγκρίσεις δαπανών πολιτικής προστασίας από τις οικονομικές υπηρεσίες καθώς θεωρούν ότι υπάρχουν προβλήματα στις διαδικασίες απ’ ευθείας αναθέσεων όπως γίνονται. Χρειάζεται ρύθμιση και ενιαία αντιμετώπιση καθώς υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση και από το ΝΣΚ