Άρθρο 23 – Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας

1. Σε κάθε Δήμο λειτουργεί το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 97 περ. θ του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σε όσους δήμους δεν έχει συσταθεί, η προθεσμία σύστασης του παρατείνεται για τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 5, του άρθρου 10 του ν.3584/2007 και της παρ. 5, του άρθρου 65, του ν. 3852/2010. Οι αρμοδιότητες του στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος του άρθρου 4 είναι οι εξής:
α. Συντονίζει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
β. Οργανώνει και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας επιπέδου Δήμου του άρθρου 12 του παρόντος.
γ. Υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ειδοποίησης των κατοίκων του Δήμου για ζητήματα πολιτικής προστασίας και συντονίζει τη διαδικασία ανάλυσης της επικινδυνότητας για κάθε κίνδυνο στην περιοχή ευθύνης του σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
ε. Για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας:
ε.1. Συμμετέχει στην κατάρτιση και ενιαία διαχείριση σε τοπικό επίπεδο, ολοκληρωμένων σχεδίων πρόληψης δομικού χαρακτήρα, με σκοπό την εναρμόνισή τους με τις δράσεις μη δομικού χαρακτήρα και τα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους του Δήμου.
ε.2. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους συντονιστές των ΛΕ.Ε.Α. του οικείου επιπέδου τα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους του Δήμου, τα οποία εξειδικεύουν τις δράσεις των αντίστοιχων σχεδίων της Εθνικής Αρχής σε τοπικό επίπεδο και υποβάλλει αυτά μέσω της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου, στο Δήμαρχο για έγκριση.
στ. Υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα πολιτικής προστασίας, διοργανώνει και συμμετέχει σε ασκήσεις, σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια και την Εθνική Αρχή, με σκοπό την αξιολόγηση των ανωτέρω σχεδίων.
ζ. Συγκεντρώνει, επικαιροποιεί και διατηρεί καταστάσεις διαθεσιμότητας και ετοιμότητας ανθρώπινου δυναμικού και μέσων των ΛΕ.Ε.Α. επιπέδου δήμου επιπέδου δήμου και στις περιπτώσεις Δήμων της παρ. 5 του άρθρου 7 του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που διατίθενται από το Δήμο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής, τις οποίες υποβάλλει στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της οικείας περιφέρειας. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται το δυναμικό και τα μέσα που μπορούν να διατεθούν εκτός δήμου για την παροχή υποστήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο των προβλέψεων της παραγράφου 3 του άρθρου 31, καθώς και οι διατιθέμενοι πόροι μέσω των μνημονίων συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.
η. Υποστηρίζει τον Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης για την αξιολόγηση του επιπέδου ικανότητας των ΛΕ.Ε.Α. του οικείου επιπέδου, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Συντονιστές ΛΕ.Ε.Α. και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής, με σκοπό τη διαπίστωση ελλείψεων στους τομείς σχεδιασμού, οργάνωσης, εξοπλισμού, εκπαίδευσης και ασκήσεων και υποβάλλει συνοπτική σχετική έκθεση της αξιολόγησης στην Εθνική Αρχή.
θ. Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εισηγήσεις των επικεφαλής οργανικών μονάδων των ΛΕ.Ε.Α. του επιπέδου του και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής, προτάσεις:
θ.1.Προς τον Δήμο για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας.
θ.2. Με απόφαση του Δημάρχου, προς την Περιφέρεια για την ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων του Δήμου για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και των συνεπειών τους, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των ικανοτήτων των ΛΕ.Ε.Α του οικείου επιπέδου.
θ.3. Με απόφαση του Δημάρχου, προς την Εθνική Αρχή για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας.
ι. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Τοπική Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του άρθρου 18 του παρόντος νόμου.
ια. Καταρτίζει τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς του άρθρου 24 του παρόντος νόμου.

 • 16 Μαΐου 2019, 09:51 | ΛΕΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Το τμήμα της Πολιτικής Προστασιας να σαφές ότι είναι διαφορετικές μονάδες και το Τμήμα πολιτικής Προστασίας πρέπει να υπάγεται απευθείας στο Δήμαρχο ώστε να αποφεύγονται τα «παράλληλα » καθήκοντα.
  Πρέπει να ορίζεται ελάχιστος αριθμός υπάλληλων του τμήματος, ανάλογα με τον πληθυσμό και την έκταση και την πολυμορφία του πεδίου, όπως την σύσταση, την μορφολογία, το ανάγλυφο κ.ά.
  Το προσωπικό του τμήματος Π.Π. να είναι εκπαιδευμένο από πιστοποιημένους φορείς.
  Επίσης πρέπει και οι αιρετοί, Δήμαρχος – αρμόδιος Αντιδήμαρχος να εκπαιδεύονται στις αρχές και κατευθύνσεις της Π.Π.

 • 16 Μαΐου 2019, 08:44 | ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ

  Όπως στον καταργηθέντα νόμο 3013/2002, στο άρθρο 13, ομοίως και στο άρθρο 23 του παρόντος σχεδίου νόμου δεν υπάρχει πρόβλεψη για στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό της αρμόδια υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Το τότε Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ( άρθρο 13.2α 3013/2002) δεν στελεχωνόταν εξειδικευμένο προσωπικό και αυτή η πρακτική συνεχίζεται και τώρα. Η απόκριση των δημοτικών αρχών είναι κρίσιμη για το πρώτο διάστημα της κρίσης. Αν δεν υπάρχει εξειδίκευση πως θα καταρτισθεί πρόγραμμα; Δεν θα πρέπει να μετέχει ενεργά το προσωπικό του εκάστοτε Δήμου; Πως θα αξιολογείται το εκάστοτε πρόγραμμα από το προσωπικό του Δήμου και θα εντοπίζονται ατέλειες και τυχόν αβλεψίες; Πως θα προβαίνουν στις απαραίτητες διορθώσεις; Επείγει να οριστεί συγκεκριμένος αριθμός υπαλλήλων ( ίσως αναλογικά με το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου) με συγκεκριμένα προσόντα καθώς και συγκεκριμένο ύψος προϋπολογισμού το οποίο θα πρέπει να κατευθύνεται αποκλειστικά για δράσεις Πολιτικής Προστασίας και να υπάρχει νομική δέσμευση για αυτό. Επίσης η αυτοτέλεια ενός τέτοιου τμήματος κρίνεται επιτακτική· η δε συμπερίληψή του με άλλα πεδία ( περιβάλλον) θολώνει την αποστολή και την στοχοθεσία μιας τέτοιας υπηρεσίας. Παράλληλα, ειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας μπορεί να προέρχονται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης με την προσθήκη νέου τμήματος σπουδών Πολιτικής προστασίας ώστε σταδιακά να δημιουργηθεί ένας πυρήνας δημοσίων λειτουργών με ειδικευμένες γνώσεις και κατάρτιση οι οποίοι να έχουν γενική εποπτεία του κρατικού μηχανισμού σε περιόδους κρίσης και όχι να προσεγγίζουν κάθε περιστατικό έκτακτης ανάγκης από μια μερική, ίσως συντεχνιακή, οπτική.

 • 15 Μαΐου 2019, 22:11 | WWF Ελλάς

  Ακόμα και αν δεχθούμε το γεγονός ότι οι Δήμοι της χώρας είναι αυτή την στιγμή στην θέση από πλευράς επάρκειας στελεχιακού δυναμικού, τεχνογνωσίας και εξοπλισμού να ανταποκριθούν πλήρως στα θέματα Πολιτικής Προστασίας, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από αυτοτελή τμήματα με αποκλειστική αρμοδιότητα την Πολιτική Προστασία. Η σύνδεση τους με το Τμήμα Περιβάλλοντος (που συνήθως ασχολείται με το αστικό πράσινο και την καθαριότητα), δεν θα επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό επίπεδο. Η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στα ίδια στελέχη, έχει αποδειχθεί ότι τελικά οδηγεί σε απραξία.

  Επιπλέον πρέπει να οριστεί ο ελάχιστος αριθμός στελεχών, οι ειδικότητες τους και η κατάρτιση που οφείλουν να έχουν ή να αποκτήσουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ώστε να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που ορίζονται από το παρόν νομοσχέδιο.

 • 15 Μαΐου 2019, 13:05 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

  Θα πρέπει να υπάρχουν Αυτοτελή Τμήματα που θα υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο, που είναι και το Τοπικό Αποκεντρωμένο Όργανο. Η Πολιτική Προστασία είναι για όλους τους κινδύνους και τις καταστροφές. Δεν είναι μόνο αυτές που αναφέρονται σε τεχνικές υπηρεσίες και πρέπει να έχει συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, όπως Πρόνοια, Οικονομικό, Γραφείο Κίνησης, κλπ. Μη ξεχνάτε ότι σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας, υπάγονται στον Διοικητικό «Άρχοντα», που έχει και την ευθύνη σαν Αποκεντρωμένο Όργανο! Δεν μπορεί η Πολιτική Προστασία του Δήμου να είναι στο ίδιο διοικητικό επίπεδο με τα κοιμητήρια και τα σφαγεία, γιατί έτσι τα όρισε η ΕΕΤΑΑ στους 10 Οργανισμούς που συνέταξε μετά τον Ν.3852/10 και «έθαψε» σε Τοπικό επίπεδο την Πολιτική Προστασία. Θα πρέπει να καταλάβουν οι Τοπικοί άρχοντες ότι δεν είναι «πάρεργο» η πολιτική προστασία!

 • 15 Μαΐου 2019, 13:25 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

  Θα πρέπει να υπάρχουν Αυτοτελή Τμήματα που θα υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο, που είναι και το Τοπικό Αποκεντρωμένο Όργανο. Η Πολιτική Προστασία είναι για όλους τους κινδύνους και τις καταστροφές. Δεν είναι μόνο αυτές που αναφέρονται σε τεχνικές υπηρεσίες και πρέπει να έχει συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, όπως Πρόνοια, Οικονομικό, Γραφείο Κίνησης, κλπ. Μη ξεχνάτε ότι σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας, υπάγονται στον Διοικητικό «Άρχοντα», που έχει και την ευθύνη σαν Αποκεντρωμένο Όργανο! Δεν μπορεί η Πολιτική Προστασία του Δήμου να είναι στο ίδιο διοικητικό επίπεδο με τα κοιμητήρια και τα σφαγεία, γιατί έτσι τα όρισε η ΕΕΤΑΑ στους 10 Οργανισμούς που συνέταξε και πρότεινε μετά τον Ν.3852/10 και «έθαψε» σε Τοπικό επίπεδο την Πολιτική Προστασία. Δε θα πρέπει να θεωρείται «πάρεργο»!

 • 14 Μαΐου 2019, 14:49 | Θ. Δρόσος

  Πρέπει να ληφθεί υπόψη η τραγική υποστελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών. (βλ. σχετ. παρατηρήσεις στο άρθρο 11).
  Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός υπαλλήλων Δνσης ΠΠ της Περιφέρειας 4-6 άτομα (των ειδικοτήτων (ΠΕ Γεωλόγος, ΠΕ Πολ. Μηχανικός, ΠΕ Τοπ. Μηχανικός, ΠΕ Χημ. Μηχανικός και ΠΕ Δασολόγος) του άρθρου 11§α του Ν.3013.
  Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός υπαλλήλων Τμήματος ΠΕ: 3-4 άτομα (των ειδικοτήτων (ΠΕ Γεωλόγος, ΠΕ Πολ. Μηχανικός, ΠΕ Τοπ. Μηχανικός, ΠΕ Χημ. Μηχανικός και ΠΕ Δασολόγος) του άρθρου 11§α του Ν.3013.
  Πρόνοια για στελέχωσης των υπηρεσιών ΠΠ των Δήμων με προσωπικό των ειδικοτήτων (ΠΕ Γεωλόγος, ΠΕ Πολ. Μηχανικός, ΠΕ Τοπ. Μηχανικός, ΠΕ Χημ. Μηχανικός και ΠΕ Δασολόγος) του άρθρου 11§α του Ν.3013.
  Ρυθμίσεις για αναθέσεις έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (άρθρο 32 §γ του Ν. 4412) καθώς υπάρχει μεγάλη δυσκαμψία στις σχετικές αναθέσεις.
  Διαφορετική αντιμετώπιση απο το ΝΣΚ στον έλεγχο των δαπανών ΠΠ
  Πρόβλεψη για γραμματειακή υποστήριξη με δημιουργία Τμήματος Γραμματείας και στελέχωση .

 • 14 Μαΐου 2019, 12:19 | Καρανικολός Γεώργιος

  Το γεγονός ότι οι περισσότεροι Δήμοι διαθέτουν στον Ο.Ε.Υ τους Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Εάν το τμήμα δεν είναι αυτοτελές και του φορτώνουν ένα σωρό αντικείμενα με παράλληλα καθήκοντα πάντα θα υπάρχουν προβλήματα στην ορθότητα της λειτουργίας των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας. Φυσικά ακόμα καλύτερο θα ήταν να υπήρχε Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους όπου θα μπορούσε να έχει δυο τμήματα. Με πρώτο το Τμήμα πρόληψης και με δεύτερο Τμήμα Αντιμετώπισης και αποκατάστασης με ότι αυτό συνεπάγεται σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων Τμημάτων.
  Το τμήμα πρόληψης θα μπορούσε να στελεχωθεί από διοικητικούς υπαλλήλους ενώ το Τμήμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης με προσωπικό που θα είναι ή είναι εκπαιδευμένο.

 • 13 Μαΐου 2019, 20:32 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Στους Δήμους θα πρέπει να συσταθούν Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας που θα στελεχώνονται με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν για έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, που τα τελευταία χρόνια είναι πιο έντονα και πιο συχνά από ποτέ. Στο άρθρο 23, όπου αναφέρεται η σύσταση Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 97 περ. θ του ν. 3852/2010 (Α’ 87), θα πρέπει να αποφευχθεί η σύγχυση με τα Τμήματα Περιβάλλοντος των Δήμων τα οποία λειτουργούν στις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων πρέπει να είναι Αυτοτελή και να υπάγονται απ’ ευθείας στον Δήμαρχο.

 • 13 Μαΐου 2019, 20:12 | Αλεξια

  Στο άρθρο 23, όπου αναφέρεται η σύσταση Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 97 περ. θ του ν. 3852/2010 (Α’ 87), θα πρέπει να αποφευχθεί η σύγχυση με τα Τμήματα Περιβάλλοντος των Δήμων τα οποία λειτουργούν στις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων πρέπει να είναι Αυτοτελή και να υπάγονται απ’ ευθείας στον Δήμαρχο και όχι σε Διεύθυνση Περιβάλλοντος ή Καθαριότητας όπως είναι σήμερα σε πολλούς Δήμους.

 • 13 Μαΐου 2019, 19:45 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ

  Στα καθήκοντα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να είναι :
  Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.

  Ταυτόχρονα θα πρέπει στο αρθρο 78 να γίνει διόρθωση στην παρ. 26 του άρθρου 94 του Νόμου 3852/2010 ως εξής:

  Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.
  Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου. Επιπλέον του προστίμου, για όποια οικόπεδα που βρίσκονται σε ζώνη μίξης δασικού με αστικό ιστό και σε απόσταση μέχρι 100 μ από το δάσος, καθώς και σε οικόπεδα που η Π.Υ. θεωρεί επικίνδυνα για μετάδοση κ εξάπλωση δασικής πυρκαγιάς , ο Δήμος έχει την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού και η σχετική δαπάνη καθαρισμό από τον Δήμο θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και θα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

  διότι δεν είναι δυνατόν ούτε εφικτό ο Δήμος να μπορεί να καθαρίζει όλα όσα οικόπεδα δεν καθαρίζουν οι ιδιοκτήτες. Μιλάμε για χιλιάδες οικόπεδα που πολλά είναι περιφραγμένο κ χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να μπουν συνεργεία του Δήμου και απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα και προσωπικό που οι δήμοι δεν διαθέτουν. Τουλάχιστον να υποχρεούνται σε αυτεπάγγελτη καθαρισμό σε σημεία της ζώνης μίξης δασικού με αστικό ιστό η όπου θεωρεί η Π.Υ ότι υπάρχει πρόβλημα ώστε εκεί που πραγματικά υπάρχει κίνδυνος να δίνεται προσοχή κ να γίνεται καθαρισμός και όχι σε οικόπεδα μέσα στο κέντρο της πόλης που οι καταγγελίες από τους δημότες με το πρόσχημα πυρκαγιάς τελικά είναι για φίδια ποντίκια που τους ενοχλούν κ να τρέχουν τα στελέχη της πολιτικής προστασίας κατηγορούμενοι γιατί δεν καθάρισαν ιδιωτικά οικόπεδα που βρίσκονται σε σημεία που δεν υπάρχει κίνδυνος δασικής πυρκαγιάς όπως υποχρεούνται από τον νόμο

 • 13 Μαΐου 2019, 18:52 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Στα καθήκοντα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να είναι Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου Για όποια οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές μίξης δασικού με αστικό ιστό και σε απόσταση μέχρι 100 μ από τον αστικό ιστό καθώς κ οικόπεδα που η Π.Υ. θεωρεί επικίνδυνα για μεταδοση κ εξάπλωση δασικης πυρκαγιας  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ο Δήμος έχει  την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού  και η σχετική δαπάνη καθαρισμό απο τον Δήμο θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και θα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

  Θα πρέπει να γίνει διόρθωση  στην παρ. 26 του άρθρου 94 του Νόμου 3852/2010 όπως παραπάνω διότι δεν είναι δυνατόν ουτε εφικτό ο Δήμος να μπορεί να καθαρίζει όλα όσα οικόπεδα δεν καθαρίζουν οι ιδιοκτήτες.  Μιλάμε για χιλιάδες οικόπεδα που πολλά είναι περιφραγμένο κ χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να μπουν συνεργεία του Δήμου και απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα και προσωπικό που οι δήμοι  δεν διαθέτουν. Τουλάχιστον να υποχρεούνται σε αυτεπάγγελτη καθαρισμό σε σημεία μίξης δασικού με αστικο ιστό η οπου θεωρεί η Π.Υ ότι υπάρχει πρόβλημα ώστε εκει που πραγματικά υπαρχει κίνδυνος να δίνεται προσοχη κ να γίνεται καθαρισμός και όχι σε οικόπεδα μεσα στο κέντρο της πόλης που οι καταγγελίες από τους δημότες με το προσχημα πυρκαγιας τελικά είναι για φίδια ποντίκια που τους ενοχλούν κ να τρέχουν τα στελέχη της πολιτικής προστασιας κατηγορούμενοι γιατί δεν καθαρισαν ιδιωτικα οικόπεδα που βρίσκονται σε σημεία που δεν υπαρχει κίνδυνος δασικής πυρκαγιας οπως υποχρεούνται από τον νόμο

 • 10 Μαΐου 2019, 13:48 | Τ.Κ.

  Οι υπάλληλοι των Αυτοτελών Τμημάτων θα πρέπει να ΜΗΝ έχουν παράλληλα καθήκοντα και αυτό να ορίζεται νομοθετικά. Να ασχολούνται αποκλειστικά με την Πολιτική Προστασία και να μην είναι υπάλληλοι άλλων τμημάτων που στα εργασιακά κενά θα καλύπτουν και την Πολ. Προστασία. Με αυτό τον τρόπο δεν θα εξυπηρετούνται μόνο τα επείγοντα θέματα και αυτά με καταληκτικές ημερομηνίες (αν εξυπηρετούνται κιόλας), αλλά επιπλέον θα διευθετούνται και τα ζητήματα ενημέρωσης μαθητών και σχολείων,αναπροσαρμογής σχεδίων Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πληθυσμού στις τρέχουσες συνθήκες, επικαιροποίησης λιστών ευπαθών ομάδων, χαρακτηρισμού χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού με σωστές προδιαγραφές (και όχι το κάθε γήπεδο της γειτονιάς) και 1000 άλλα θέματα που ο υπάλληλος-πολυεργαλείο δεν προλαβαίνει να καλύψει «κλείνοντας» τις πιο επείγουσες και δυνητικά ζημιογόνες ποινικά τρύπες ή δεν του επιτρέπει η Διοίκηση αφού θεωρεί ότι το άλλο του αντικείμενο είναι σημαντικότερο και η Πολ. Προστασία κάτι με ελάχιστο και περιστασιακό φόρτο.
  Βεβαίως θα πρέπει το Αυτοτελές Τμήμα να είναι πραγματικά αυτοτελές και να υπάγεται αποκλειστικά στον Δήμαρχο ο οποίος είναι η κεφαλή προ-, συν- και μετά- καταστροφικά και όχι από το Αυτοτελές μέχρι τον Δήμαρχο να μεσολαβούν ενδιάμεσοι που μπορεί είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω σκοπιμότητας να περιπλέκουν τις ήδη ανευέλικτες διαδικασίες.

 • 10 Μαΐου 2019, 09:40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Υπάρχουν αρμοδιότητες στους Δήμους που πρέπει να ασκούνται από την Πολιτική Προστασία (εν’ όψει και της αναβάθμισής της με το παρόν νομοσχέδιο) και πρέπει να προστεθούν στις αρμοδιότητες των νέων Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας. Αυτές είναι:
  α)«Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα» η οποία προβλέπεται στον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων παρ. β5 του άρθρου 75 (Νόμος 3463/2006.
  β) «λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς» η οποία προβλέπεται στην παρ. β4 του άρθρου 75 του Νόμου 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και
  γ) «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα» η οποία προβλέπεται στην παρ. 26 του άρθρου 94 του Νόμου 3852/2010.

 • 9 Μαΐου 2019, 14:37 | ΝΙΚΟΣ Σ

  Στους μικρούς περιφερειακούς Δήμους, συνήθως ΕΝΑ (1) άτομο, επιφορτισμένο με δεκάδες άλλα αντικείμενα, έχει και τα καθήκοντα πολιτικής προστασίας, που εντάσσονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας.
  Απαιτείται:
  α) το Τμήμα ή έστω το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας πρέπει να είναι πραγματικά αυτοτελές και να στελεχώνεται κατ’ ελάχιστο απο 2 άτομα, ώστε τουλάχιστον ο ένας να αναπληρώνει τον άλλο σε περίπτωση απουσίας
  β) να καθοριστεί νομοθετικά ότι οι υπάλληλοι που στελεχώνουν το Τμήμα/Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, δεν θα ασκούν άλλα καθήκοντα του Δήμου (όπως π.χ. οι υπάλληλοι των ΚΕΠ) πλην αυτών της πολιτικής προστασίας.

 • 8 Μαΐου 2019, 14:05 | ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Προτείνουμε να προβλεφθεί και να εξασφαλιστεί στους προϋπολογισμούς των Δήμων επαρκή πίστωση για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας για όλες τις φυσικές καταστροφές και για το σύνολο του έργου της πολιτικής προστασίας (πρόληψη , ετοιμότητα κλπ) και όχι μόνο για δασικές πυρκαγιές που ισχύει μέχρι σήμερα.
  Η διάθεση των πιστώσεων και η κατανομή να υλοποιείται με κοινή εισήγηση-απόφαση των Προισταμένων των Αυτ/λων Τμημάτων των Δήμων και των Συντονιστών ΛΕ.Ε.Α. ή έκτακτης ανάγκης του αντίστοιχου επιπέδου διοίκησης.
  Ειδικά για τις πιστώσεις συντήρησης δασικής οδοποιίας , αρμοδιότητας των Δασαρχείων οι πιστώσεις πρέπει να ενισχυθούν και να εξασφαλίζεται η έναρξη των εργασιών αυτών έγκαιρα (με την έναρξη και όχι με την λήξη της αντιπυρικής περιόδου όπως παρατηρείται) ώστε οι λοιποί φορείς (Δήμοι, Π.Ε. ) να προγραμματίζουν και να διαθέτουν τις πιστώσεις τους για ενέργειες και δράσεις αποκλειστικά της αρμοδιότητας του (καθαρισμοί περιαστικών δασών , οικοπέδων κλπ).
  Σχετικά με το ανωτέρω αν είναι αδύνατο να ξεπεραστεί προτείνουμε την σύναψη ευέλικτων προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων (σύμφωνα με πρότυπη που θα συντάξει η Εθνική Αρχή) ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα προς όφελος των πολιτών , του φυσικού περιβάλλοντος και των Υπηρεσιών.

 • 8 Μαΐου 2019, 00:55 | Σταύρος

  Στο άρθρο 23, όπου αναφέρεται η σύσταση Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 97 περ. θ του ν. 3852/2010 (Α’ 87), πρέπει να προστεθεί η λέξη Αυτοτελές Τμήμα ώστε να υπάγεται απ’ ευθείας στον Δήμαρχο.Θα πρέπει να ονομάζονται Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας.

  Επίσης, με ποιο προσωπικό θα υλοποιηθούν τα αναφερόμενα ως καθήκοντα και υποχρεώσεις των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας;;
  Το προσωπικό των δήμων έχει μειωθεί σημαντικά και δεν είναι το απαιτούμενο για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν με τον νέο νόμο Πολιτικής Προστασίας. Ειδικά αν προχωρήσετε στην ψήφιση του νέου νόμου, που το υπάρχον προσωπικό πολιτικής προστασίας θα μειωθεί σημαντικά, καθώς οι περισσότεροι θα αποχωρίσουν από τις υπηρεσίες λόγο των ευθυνών που μετακυλάτε προς τα κάτω….

 • 7 Μαΐου 2019, 15:15 | ΙωάννηςΕΜ

  Να υπάρξει φροντίδα ώστε η στελέχωση των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας να γίνει με άτομα των οποίων το γνωστικό υπόβαθρο είναι αποδεδειγμένο με τίτλους και ενεργή δράση. Να ζητηθούν αποδεικτικά σχετικά με το αντικείμενο (π.χ. πτυχίο σωστικών / πυροσβεστικών μέσων, πτυχίο διασώστη, πτυχίο Α’ βοηθειών, πτυχίο ραδιοερασιτέχνη, επιμόρφωση σε διαχείριση κρίσεων κλπ) και για ΜΙΑ και ΜΟΝΗ φορά, ας μην εξαργυρωθούν πολιτικές – κομματικές επιταγές και ο νοών νοήτω.
  Μην ξεχνάτε αγαπητοί Νομοθέτες, ότι οι Εθελοντές κατ’ ουσίαν εκτελούν κρατικό έργο, γιατί ακριβώς έχουν τις γνώσεις, ενίοτε τον ειδικό εξοπλισμό και την επιχειρισιακή ετοιμότητα να ανταποκριθούν σε όποια περίπτωση τους ζητηθεί.
  Επομένως αβίαστα τεκμαίρεται ότι εάν η βούληση της Πολιτείας είναι να κάνει σοβαρά και σωστά τη δουλειά της, είναι καιρός να φροντίσει να αξιοποιήσει όλο εκείνο το υφιστάμενο δυναμικό (δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι) σε θέσεις ΚΑΙΡΙΕΣ, από τις οποίες θα μπορεί να προσφέρει το βέλτιστο για το προς νομοθέτηση έργο.

 • 7 Μαΐου 2019, 11:53 | ΘΟΔΩΡΗΣ

  Άρθρο 23:
  Τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων πρέπει να είναι Αυτοτελή, υπαγόμενα απ’ ευθείας στον Δήμαρχο και όχι σε Διεύθυνση Περιβάλλοντος ή Καθαριότητας όπως είναι σήμερα σε πολλούς Δήμους.
  Στα Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας πρέπει να προστεθούν οι εξής αρμοδιότητες:
  α)»Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα» η οποία προβλέπεται στον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων παρ. β5 του άρθρου 75 (Νόμος 3463/2006).
  β) «λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς» η οποία προβλέπεται στην παρ. β4 του άρθρου 75 του Νόμου 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και
  γ) «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα» η οποία προβλέπεται στην παρ. 26 του άρθρου 94 του Νόμου 3852/2010.

 • 6 Μαΐου 2019, 20:04 | K.P.

  Παρατηρείται μια σύγχυση ως προς το είδος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας που θεσπίζεται στους Δήμους. Στα άρθρα 8,11,12,27 αναφέρεται «Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου», στο άρθρο 9 και στον τίτλο του παρόντος άρθρου «Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας» σε επίπεδο δήμου.
  -«Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας» σημαίνει υπηρεσία με μοναδικό αντικείμενο την Πολιτική Προστασία, υπαγόμενη απ’ ευθείας στο Δήμαρχο (βάσει άρθρ.22 ο Δήμαρχος είναι η Τοπική Αρχή Πολιτικής Προστασίας).
  -«Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας» σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται σε μια Διεύθυνση (π.χ. Πρασίνου), η οποία με τη σειρά της υπάγεται σε μια Γενική Διεύθυνση (π.χ. Τεχνικών Υπηρεσιών), με διττό αντικείμενο και αμφίβολη αποτελεσματικότητα.
  Ας καταστεί σαφές από τη συγγραφή του παρόντος νόμου το είδος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας που θεσπίζεται στους Δήμους.
  Επιπλέον προτείνεται ο ορισμός ελάχιστου αριθμού προσωπικού, με το οποίο στελεχώνεται το Τμήμα καθώς και κριτηρίων επιλογής του.
  Επίσης να οριστεί σαφώς το ωράριο λειτουργίας (24ωρο αναφέρεται στο άρθρο 62 του παρόντος και σε διαρκή ετοιμότητα) ώστε να μην εξαρτάται από την εκάστοτε Δ/νση Διοίκησης-Προσωπικού αν θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την 24ωρη λειτουργία του Τμήματος, αν θα παρθεί Απόφαση Δ.Σ., αν θα εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη κ.λπ.

 • 5 Μαΐου 2019, 21:04 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΡΗ

  «Άρθο 23: Οι φυσικές καταστροφές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν προγραμματίζονται. Για αυτόν τον λόγο επιβάλλεται τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας να ενισχυθούν και να είναι επαρκώς εξοπλισμένα. Σε αυτό το πλαίσιο είναι επιβεβλημένο να έχουν ανεξαρτησία και ευχέρεια άμεσων κινήσεων, ώστε να ξεπερνούν γραφειοκρατικά προσκόμματα σε ενέργειες και εξασφάλιση προμηθειών. Τέλος, για να είναι αυτά εφικτά και τα Τμήματα αποτελεσματικά πρέπει να είναι αποκλειστικώς Τμήματα Πολιτικής Προστασίας, να αποδεσμευτούν δηλαδή, από αρμοδιότητες σχετικές με το Περιβάλλον, που είναι διαφορετικό αντικείμενο, και η συναρμοδιότητα δημιουργεί μόνο σύγχυση σχετικά με τις προτεραιότητες, αποσπά την προσοχή από την εκπαίδευση και την ετοιμότητα σε συμβάν, με αποτέλεσμα Τμήματα ανεπαρκή να αντιδράσουν όπως θα πρέπει στο απρόβλεπτο, αλλά και φυσικά να υπάγονται απευθείας στον Δήμαρχο, για άμεσες ενέργειες και καλύτερο συντονισμό»

 • 5 Μαΐου 2019, 20:47 | Ακριβή

  1) Στο άρθρο 23, όπου αναφέρεται η σύσταση Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 97 περ. θ του ν. 3852/2010 (Α’ 87), πρέπει να προστεθεί η λέξη Αυτοτελές Τμήμα ώστε να υπάγεται απ’ ευθείας στον Δήμαρχο άλλως δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε Διεύθυνση (όπου θα υπάγεται α) σε προϊστάμενο Δ/νσης και β) σε προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης).
  2)Επίσης, για να αποφευχθεί η σύγχυση με τα Τμήματα Περιβάλλοντος των Δήμων τα οποία λειτουργούν στις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Πρασίνου, θα πρέπει τα νεοσυσταθέντα Αυτοτελή τμήματα πολιτικής προστασίας των Δήμων να ονομάζονται Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας.
  3)Τα Τμήματα πολιτικής προστασίας πρέπει να λειτουργούν σε 24 ώρη βάση ώστε να μην απαιτείται ο κάθε δήμος να βγάζει απόφαση για την 24ωρη λειτουργία τους.

 • ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Μανουσογιαννάκη 6, ΤΚ 54621, ΤΘ 50511, Θεσσαλονίκη τηλ 2310243271-2 fax 2310243273 emdydaskm.blogspot.com, kmemdydas@gmail.com

  Θεσσαλονίκη, 29/4/2019

  Αρ. Πρωτ.:211
  ΠΡΟΣ: • Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αλέξη Χαρίτση
  • Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη
  • Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμελλο
  • Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης, κα. Ελευθερία Χατζηγεωργίου
  • ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
  • ΤΕΕ
  • ΤΕΕ/ΤΚΜ

  Θέμα: Δημόσια έργα για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών από Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων και Διαχείριση Ρεμάτων

  Με το παρόν σας ενημερώνουμε σχετικά με δημόσια έργα που αφορούν στην αποκατάσταση φυσικών καταστροφών από Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, της Κεντρικής Μακεδονίας.

  Οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ β. (Γραφεία ή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους και Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας στις Περιφέρειες), έχουν ως έργο τους τις δράσεις εκείνες για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Οι υπηρεσίες αυτές, θεσμοθετήθηκαν με τον Ν.3013/2002, ενώ μετά την ισχύ του «Καλλικράτη» ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας ένα δύσκολο έργο, με νέες αρμοδιότητες να προστίθενται συνεχώς, χωρίς θεσμική ενίσχυση (ως προς τον καθορισμό των προσόντων που πρέπει να έχουν τα στελέχη πολιτικής προστασίας) και χωρίς στελεχιακή ενίσχυση (με ρύθμιση ενός ελάχιστου αριθμού προσωπικού που θα υπηρετεί στις μονάδες αυτές). Η μόνη ρύθμιση που έγινε, επέφερε επιπλέον επιβάρυνση στο προσωπικό, με τον ορισμό των υπηρεσιών αυτών ως 24ωρης λειτουργίας, χωρίς ωστόσο, το υπάρχον προσωπικό να μπορεί να λειτουργήσει σε βάρδιες επί 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, όταν αυτές συμβαίνουν. Και είναι γνωστό σε όλους ότι, πλέον συμβαίνουν με μεγάλη συχνότητα και ισχυρή ένταση, λόγω της κλιματικής αλλαγής.
  Όπως ισχύει σήμερα, οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, μετά από κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), μπορούν να συντάξουν έναν «Πίνακα Εργοληπτών». Πριν από την κλήση τους για συνδρομή σε χωματουργικές ή άλλες επείγουσες εργασίες, οι εργολήπτες έχουν συμφωνήσει σε συγκεκριμένες τιμές δαπάνης ωρομισθίου,. Για την έγκριση των τιμών ωρομισθίων, οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ακολουθούν μια διαδικασία έγκρισης από την Εκτελεστική και Οικονομική Επιτροπή του εκάστοτε Φορέα. Οι εργολήπτες, όπως διαφαίνεται από τη μέθοδο που ακολουθείται, λαμβάνουν την ίδια αμοιβή, για παρόμοια παροχή υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια μια εκτεταμένης καταστροφής, όπου τα μέσα και υλικά ενός Φορέα δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο και τις καταστροφές, ενεργοποιείται η διαδικασία της κλήσης εργοληπτών στο έργο του Φορέα, ο οποίος εν συνεχεία πληρώνει απολογιστικά τις εργασίες αυτές.
  Επίσης, για την οικονομική ενίσχυση ενός ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (αμέσως μετά από μια καταστροφή), μέσω ένταξης νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω φυσικής καταστροφής (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές), απαιτείται η υποβολή πρότασης από τον Φορέα, με την συνολική αποτίμηση της ζημιάς για την πληγείσα περιοχή. Αυτή η πρόταση κατατίθεται, μέσω ενός «Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) για αποκατάσταση ζημιών από Φυσικές Καταστροφές» (ΑΔΑ:ΩΓΒ8465ΧΙ8-877), για την οικονομική ενίσχυση των έργων αποκατάστασης (από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), που αφορά σε περιοχή ευθύνης τόσο των Δήμων όσο και των Περιφερειών και πρέπει να υποβληθεί εντός 5 εβδομάδων από την πρώτη επέλευση ζημιάς, λόγω φυσικής καταστροφής.
  Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ παραθέτει τα εξής ζητήματα, τα οποία απαιτούν θεσμική ρύθμιση:
  1. Για την ενεργοποίηση των εργοληπτών που συνδράμουν σε μια καταστροφή, δεν προκύπτει από τις οδηγίες της Γ.Γ.Π.Π. με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των εργοληπτών από μια δεξαμενή ονομάτων και εντέλει με ποιο τρόπο διασφαλίζονται δυο από τις αρχές της δημόσια διοίκησης: της αμεροληψίας και της ισότητας. Οι αμοιβές προς τους εργολήπτες πρέπει να είναι ίσες μόνο για παρόμοια παροχή υπηρεσίας ενώ η επιλογή εργοληπτών πρέπει να ρυθμιστεί με συγκεκριμένο τρόπο, που να διασφαλίζεται η αμεσότητα της ενέργειας από την Πολιτική Προστασία, αλλά ταυτόχρονα και η αρχή της αμεροληψίας και της ισότητας. Άλλωστε για τους λόγους αυτούς, ο ν.4412/2016 στο άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» όρισε την δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση ως μέθοδο απευθείας επιλογής αναδόχου, με ταυτόχρονη εξαίρεση του από τον κατάλογο για όλο το υπόλοιπο του ίδιου έτους.
  2. Η παραπάνω ενεργοποίηση εργοληπτών και ο συντονισμός των εργασιών αποκατάστασης, γίνεται από τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας δηλ. οι υπηρεσίες αυτές εμπλέκονται στο τεχνικό αντικείμενο αρμοδιότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών των Φορέων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το τεχνικό αντικείμενο πρέπει να παραμείνει αυστηρά στις Τεχνικές Υπηρεσίες για λόγους ασφάλειας και ποιότητας έργων και εργασιών. Οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας μπορούν να συνεργάζονται με τις Τεχνικές Υπηρεσίες για την κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά από την στιγμή της έκδοσης μιας τέτοιας απόφασης και μετά, οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Φορέων πρέπει να έχουν τον πλήρη έλεγχο όλων των διαδικασιών επίβλεψης και παραλαβής των έργων, εργασιών ή προμηθειών.
  3. Βάσει νομοθεσίας, οι καθαρισμοί φερτών υλών, από το οδικό δίκτυο, ρέματα και ποτάμια των περιοχών που έχουν πληγεί από πλημμύρες, δεν απαιτούν κάποιου είδους μελέτη, αλλά μόνο επίβλεψη των εργασιών καθαρισμού. Παραμένει όμως ένα καθαρά τεχνικό αντικείμενο που όμως υλοποιείται σε πολλές περιπτώσεις από Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες χωρίς το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό υλοποιούν επιστημονικό – τεχνικό αντικείμενο (σύνταξη Τεχνικών Δελτίων, έλεγχος λογαριασμών απολογιστικών εργασιών, παραλαβή εργασιών κλπ). Τονίζουμε ότι θεσμικά δεν νομιμοποιούνται οι Υπηρεσίες αυτές να εκτελούν τεχνικό αντικείμενο και πρέπει άμεσα να υπάρξει ρύθμιση επ’ αυτού του ζητήματος.
  4. Ρύθμιση επίσης, πρέπει να υπάρξει στον τρόπο καταμέτρησης των εργασιών, καθώς γίνεται σαφές ότι η καταμέτρηση «ωρών εργασίας» δεν μπορεί να είναι ένας αντικειμενικός τρόπος υπολογισμού των απολογιστικών εργασιών, ειδικά σε εργασίες που διαρκούν ολόκληρους μήνες!
  5. Ένα ζήτημα που έχουμε εντοπίσει και είναι κατά την άποψη μας το σημαντικότερο για την ποιότητα και ασφάλεια των κατασκευών και της ζωής των ανθρώπων, αφορά τα δημόσια έργα εκείνα τα οποία «σπάζουν» σε προμήθειες υλικών και παροχή υπηρεσιών (εργασιών) και υλοποιούνται από Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας χωρίς εγκεκριμένες μελέτες. Τελευταία, είναι της μόδας, Δημόσια Έργα που απαιτούν μελέτη καθώς αφορούν πχ. σε σταθεροποίηση πρανών, γίνονται ως προμήθεια συρματοκιβωτίων και παροχή υπηρεσίας (εργασίας) τοποθέτησης αυτών. Αποτελεί μια απαράδεκτη πρακτική, η οποία αντί να προάγει την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας του πληθυσμού, την θέτει σε κίνδυνο, σπαταλώντας ταυτόχρονα δημόσιο χρήμα σε έργα που δεν έχουν μελετηθεί. Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο «Καθαρισμός Ρεμάτων» δεν είναι μια απλή διαδικασία όπως «καθαρισμός χώρων από χόρτα» ή «καθαρισμός από μπάζα» κ.α. αλλά, μια «Διαχείριση των Ρεμάτων». Όπως αντιμετωπίζεται η διαδικασία σήμερα, οι μέθοδοι καθαρισμού που επιλέγονται, σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούν την ενίσχυση, παρά την αποφυγή των πλημμύρων. Ενώ, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα ρέματα αποτελούν παράγοντες αντιπλημμυρικής προστασίας, φυσικοί αεραγωγοί και μαζί με την χλωρίδα και πανίδα τους, συνιστούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα. Επομένως η διαχείρισή τους (η οποιαδήποτε επέμβαση) αποτελεί επιστημονικό και τεχνικό αντικείμενο και όχι, μια απλή εργασία.
  6. Τέλος επισημαίνουμε ότι, απαιτείται ρύθμιση από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, για την τροποποίηση των όρων των καθαρισμών ρεμάτων και των βασικών προδιαγραφών ανασχεδιασμού, διαχείρισής τους. Να λαμβάνεται υπόψη στη σύνταξη μελέτης καθαρισμού ρεμάτων, προϋπάρχουσες περιβαλλοντικές ή αντιπλημμυρικές μελέτες, στοιχεία πλημμυρικών φαινομένων και η οριοθέτηση του ρέματος. Να υπάρξει ρύθμιση, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για υποχρεωτική οριοθέτηση όλων των Ρεμάτων η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για οποιαδήποτε εργασία διαχείρισής τους. Κατά επέκταση αυτών των ρυθμίσεων, οποιαδήποτε επέμβαση σε Ρέμα (συμπεριλαμβανομένης του καθαρισμού) πρέπει να αντιμετωπίζεται ως Έργο και όχι ως Εργασία, ώστε να υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία επίβλεψης και παρακολούθησης, ποιοτικά και ποσοτικά.

  Η ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ έχοντας εντοπίσει τα παραπάνω ζητήματα, αναδεικνύει το πρόβλημα με σκοπό να υπάρξει άμεση ρύθμιση της Νομοθεσίας που αφορά στην Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση καταστροφών και στη Διαχείριση των ρεμάτων, ώστε να μπορούν Φορείς να ανταποκρίνονται άμεσα με σκοπό την Προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας του πληθυσμού, διασφαλίζοντας όμως τις αρχές της Δημόσιας Διοίκησης και της Ασφάλειας και Ποιότητας των κατασκευών.

  Πρόεδρος Τσουμαλάκος Νέστορας
  Γενική Γραμματέας Μακνέα Κριστίνα

 • 3 Μαΐου 2019, 14:18 | Ιωάννης

  Θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι τα τμήματα πολιτικής προστασιας θα λειτουργούν σε 24 λειτουργια ωστε να μην απαιτειται ο κάθε δημος να βγάζει απόφαση για την 24 λειτουργια τμήματος οπως συμβαίνει με τις δνσεις κ τμήματα πολιτικής προστασιας των περιφερειών. κ έτσι να μπορεί το προσωπικό των δήμων να μπορούν να απασχολούνται να βρίσκονται σε επιφυλακή κ εκτός ωραρίου κ σκ χωρίς πρόβλημα κ να ανταποκρίνονται σε κάθε έκτακτη ανάγκη.

 • 3 Μαΐου 2019, 12:34 | Φανή

  Στους Δήμους θα πρέπει να συσταθούν Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας που θα στελεχώνονται με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν για έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, που τα τελευταία χρόνια είναι πιο έντονα και πιο συχνά από ποτέ. Επίσης η συνεργασία με τα τμήματα Τεχνικής Υπηρεσίας και Οικονομικής θεωρείται πολύ σημαντική και απαραίτηση για την άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση θεμάτων Πολιτικής Προστασίας.

 • 3 Μαΐου 2019, 11:16 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ

  1) Στο άρθρο 23, όπου αναφέρεται η σύσταση Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 97 περ. θ του ν. 3852/2010 (Α’ 87), πρέπει να προστεθεί η λέξη Αυτοτελές Τμήμα ώστε να υπάγεται απ’ ευθείας στον Δήμαρχο άλλως δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε Διεύθυνση (όπου θα υπάγεται α) σε προϊστάμενο Δ/νσης και β) σε προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης).
  2)Επίσης, για να αποφευχθεί η σύγχυση με τα Τμήματα Περιβάλλοντος των Δήμων τα οποία λειτουργούν στις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Πρασίνου, θα πρέπει τα νεοσυσταθέντα Αυτοτελή τμήματα πολιτικής προστασίας των Δήμων να ονομάζονται Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας.
  3)Τέλος, πρέπει να προστεθεί στις αρμοδιότητες των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων η αρμοδιότητα: «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα» του αρ. 96 παρ. 26 του ν. 3852/2010.

 • 3 Μαΐου 2019, 10:12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

  Ο τίτλος του άρθρου 23 είναι: Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας. Στο κείμενο του άρθρου όμως αναφέρεται: Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Ποιο από τα δύο ισχύει;
  Επίσης τίθεται το ερώτημα: με ποιο προσωπικό θα υλοποιηθούν τα αναφερόμενα ως καθήκοντα και υποχρεώσεις των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι το προσωπικό των δήμων έχει μειωθεί σημαντικά αλλά και ποιοτικά δεν είναι το απαιτούμενο για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν με τον νέο νόμο Πολιτικής Προστασίας. Πολύ δήμοι διαθέτουν Τμήματα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, που στελεχώνονται από ΕΝΑΝ (1) μόνο υπάλληλο!

 • 3 Μαΐου 2019, 08:10 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 • 2 Μαΐου 2019, 22:27 | Ιωάννης

  Αν σε ένα Δήμος έχει συσταθεί αυτοτελές γραφείο πολιτικής προστασίας κ όχι τμήμα μαζί με το περιβάλλον θα πρέπει να αλλάξει αυτό ή έστω από γραφείο να μετατραπέζι σε αυτοτελές τμήμα ανεξάρτητα από το περιβάλλον ; δεν θα πρέπει το προσωπικό που απασχολείται με την πολιτική προστασία να είναι μαζί με τμήμα περιβαλλοντος γιατί ουσιαστικά θα έχει υπαλλήλους με παράλληλα καθήκοντα κ ουσιαστικά θα συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση όπου πρακτικά ένας υπάλληλος του τμήματος περιβαλλοντος θα του αναθέτετε κ η πολιτική προστασία χωρίς φυσικά να μπορεί να παράγει έργο. Θα πρέπει να υπάρχει αυτοτέλες τμήμα πολιτικής προστασίας απευθείας υπό τον δήμαρχο για να έχει άμεσες αρμοδιότητες