Άρθρο 26 – Ανάλυση κινδύνων και απειλών και εκτίμηση της επικινδυνότητας

1. Η ανάλυση των κινδύνων και απειλών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εκπόνηση των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών καθώς και για την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών από την Εθνική Αρχή προς τα όργανα και τους φορείς που έχουν την ευθύνη του επιχειρησιακού σχεδιασμού και προς τους πολίτες.
2. Η ανάλυση κινδύνου πραγματοποιείται ανά κίνδυνο από αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και με τη χρήση κοινώς αποδεκτών επιστημονικών μεθόδων. Σε περίπτωση έλλειψης θεσμοθετημένου φορέα για την ανάλυση συγκεκριμένου κινδύνου του εθνικού καταλόγου, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των συναρμόδιων Υπουργών, συνιστάται επιτροπή στην οποία ανατίθεται το συγκεκριμένο έργο.
3. Η εκτίμηση της επικινδυνότητας για τους κινδύνους και τις απειλές του Εθνικού Καταλόγου δύναται να υλοποιείται σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ανάλογα με τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κινδύνου, με ευθύνη των αντίστοιχων φορέων πολιτικής προστασίας και σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου που έχει προηγηθεί.
4. Για επιμέρους θέματα και κάθε συναφή λεπτομέρεια που σχετίζεται με τη διαδικασία ανάλυσης επικινδυνότητας εκδίδονται κατευθυντήριες οδηγίες από την Εθνική Αρχή.

  • 15 Μαΐου 2019, 16:46 | Χ. Γκουντρομίχου

    Θα πρέπει να γίνει διευκρίνηση για τους όρους ανάλυση κινδύνου και εκτίμηση επικινδυνότητας. Τελικά, τι πρέπει να υπάρχει ως προϋπόθεση, και όχι απλά ως απαραίτητο στοιχείο όπως να αναφέρεται στο άρθρο, η ανάλυση κινδύνου ή η εκτίμηση επικινδυνότητας; Ποια η σχέση τους; Από τις απλές αυτές ερωτήσεις γίνεται κατανοητή η σύγχυση που μπορεί να επιφέρει η δημοσιεύση του Άρθρου αυτού ως έχει.

    Επίσης, η ύπαρξη θεσμοθετημένου φορέα στη χώρα, θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ως υποχρεωτικό να πραγματοποιήσει με δική του ευθύνη την ανάλυση κινδύνου για το συγκεκριμένο κίνδυνο. Πρέπει από αυτό το άρθρο να υποχρεώνεται να το κάνει. Φυσικά, ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας θα πρέπει να έχει την υποχρέωση επίσης να εκδόσει και αντίστοιχες οδηγίες για το πώς ο κίνδυνος αυτός θα αναλυθεί σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

  • 14 Μαΐου 2019, 15:49 | Δανάη Καζαντζίδου

    Αρθρο 26, παρ.2

    Σχετικά με την περίπτωση ελλειψης θεσμοθετημένου φορέα για την ανάλυση συγκεκριμένου κινδύνου. Εκτιμώ οτι θα έπρεπε να ειναι πιο ευέλικτη η διαδικασία ανάθεσης σε επιτροπή ή άλλο επιστημονικό εξειδικευμένο φορέα, ως εξής: α) ακόμα και εαν δεν υπάρχει έλλειψη θεσμοθετημένου φορέα, αλλά αυτός κωλύεται για διάφορους λόγους, να γίνεται η ανάθεση με τη σύμφωνη γνώμη του, β) χωρίς να απαιτείται αναγκαστικά απόφαση Υπουργών. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμώ οτι θα πρέπει να αναγράφεται η συμβολή της επιστημονικής κοινότητας στην εκπόνηση της μελέτης αυτής, ακολουθώντας τις Οδηγίες της Εθνικής Αρχής (παρ.4).