Άρθρο 72 – Υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων

1. Οι εθελοντές πολιτικής προστασίας δύνανται να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4029/2011 που εφαρμόζονται αναλογικά για την περίπτωση αυτή.
2. Μετά το τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.3801/2009 προστίθεται εδάφιο β’ ως ακολούθως:
«Οι εθελοντές πολιτικής προστασίας που είναι κάτοχοι της άδειας οδηγού-χειριστή μηχανημάτων έργου (συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων, υδροφόρων οχημάτων κ.α.) δύνανται να οδηγούν τα αντίστοιχα οχήματα του δημοσίου. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση μηχανημάτων έργου που ανήκουν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από τους ανωτέρω εθελοντές, για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών και μόνον εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδηγού χειριστή και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»
3. Μετά το τέλος του εδαφίου β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν.4250/2014, προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως:
«Η ανωτέρω αναβλητική αίρεση και χρονικός περιορισμός δεν εφαρμόζονται ειδικά για όσους έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ε.Ο. της Εθνικής Αρχής και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»

 • 16 Μαΐου 2019, 00:39 | Σ.Ε.ΔΙ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

  Άρθρο 72 παρ 1
  «Οι εθελοντές πολιτικής προστασίας δύνανται να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4029/2011 που εφαρμόζονται αναλογικά για την περίπτωση αυτή».Το παρόν άρθρο δεν έχει πρακτικό αντίκρισμα εφόσον δεν προσδιορίζεται να οδηγούν οι εθελοντές των Ε.Ο. της ΓΓΠΠ πυροσβεστικά οχήματα του Π.Σ.. Ενώ πιστεύουμε ότι θα ήταν ωφέλιμο να υπάρχει σχολή επιμόρφωσης οδηγών / χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων θεωρούμε ότι το πλαίσιο θα ήταν παρόμοιο με όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα μπορούσε να παρέχει η Πυροσβεστική Ακαδημία στις Ε.Ο.. Το άρθρο 21 του Ν. 4029/2011 δεν σχετίζεται με αυτό και πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό προς τούτο Άρθρο. Άρθρο 72 παρ 3
  Η παροχή αδείας για την κατ’ εξαίρεση οδήγηση κρατικών πυροσβεστικών / υδροφόρων οχημάτων [ ΚΗΗ ] και μηχανημάτων έργου [ ΜΕ ] θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το ημερολογιακό έτος, ιδίως δε για τις Ε.Ο. που λειτουργούν αποδεδειγμένα όλο το χρόνο υποστηρίζοντας το επιχειρησιακό έργο του Π.Σ. Η παροχή της συγκεκριμένης άδειας προτείνεται να έχει ετήσια διάρκεια, δηλ. από 01 / 01 έως 31 / 12 και να ανανεώνεται αυτομάτως καθ’ έτος, εφ’ όσον η Ε.Ο. συνεχίζει αποδεδειγμένα την λειτουργία της.Προϋποθέσεις για την κατ εξαίρεση άδεια οδήγησης πυροσβεστικών, υδροφόρων κ.α. οχημάτων του Δημοσίου.
  1. Μετά το τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.3801/2009 προστίθεται εδάφιο β’ ως ακολούθως : Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων, υδροφόρων κ.α., τα οποία φέρουν κρατικές πινακίδες – πινακίδες Μηχανήματος Έργου (ΜΕ) – πινακίδες Αγροτικού Μηχανήματος (ΑΜ), ή οποιεσδήποτε άλλες συμβατικές πινακίδες και που ανήκουν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από ειδικευμένους εθελοντές ή εθελοντές μέλη σωματείων ενταγμένα στο μητρώο της πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών. Οι συγκεκριμένοι εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»
  2. Οι προϋποθέσεις έκδοσης της κατ εξαίρεση άδειας οδήγησης είναι :
   Να διαθέτουν την ανάλογη άδεια οδήγησης (ενδεικτικά Β, Γ, Ε ή όποια άλλη απαιτείται)
  3. Μετά το τέλος του εδαφίου β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν.4250/2014, προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως: «Η ανωτέρω αναβλητική αίρεση και χρονικός περιορισμός δεν εφαρμόζονται ειδικά για όσους έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ε.Ο. της Εθνικής Αρχής και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»

 • Άρθρο 72 παρ. 2 Δεν υπάρχει άδεια οδηγού-χειριστή ΜΕ. Υπάρχει άδεια οδήγησης για τα οχήματα και άδεια χειριστή ΜΕ για τα Μηχανήματα Έργου. Τα πυροσβεστικά οχήματα με πινακίδες ΜΕ δε χρειάζονται ειδική άδεια γιατί δεν ανήκουν σε κατηγορία ΜΕ, αυτά σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης (11/5/2018). Να απαλειφθεί η λέξη «χειριστή» γιατί παρερμηνεύεται.

 • 15 Μαΐου 2019, 22:22 | WWF Ελλάς

  Το παρόν άρθρο επιχειρεί να λύσει ένα πρόβλημα που έχει επισημανθεί τεκμηριωμένα εδώ και 1,5 χρόνο περίπου από εθελοντικές ομάδες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Η Κεντρική διοίκηση αδυνατεί ως σήμερα να λύσει το πρόβλημα με μια απλή νομοθετική ρύθμιση. Οι ΟΤΑ είναι κάτοχοι πυροσβεστικών οχημάτων τα οποία φέρουν κρατικές πινακίδες, πινακίδες ΜΕ (Μηχάνημα Έργου) ή πινακίδες ΑΜ (Αγροτικό Μηχάνημα).

  Σήμερα για τα οχήματα με κρατικές πινακίδες προβλέπεται για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και μετά από απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η κατ΄ εξαίρεση οδήγηση κρατικών οχημάτων των ΟΤΑ με το ανάλογο δίπλωμά (πχ Β,Γ ή Ε κατηγορίας) ενώ προσκομίζουν και την βεβαίωση πιστοποίησης που έχουν λάβει από τη Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

  Για τα οχήματα που φέρουν πινακίδες ΜΕ ή ΑΜ δεν προβλέπεται για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας η κατ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων των ΟΤΑ που φέρουν πινακίδα ΜΕ ή ΑΜ, ενώ είναι κάτοχοι της ανάλογης άδειας οδήγησης (πχ Β,Γ, ή Ε κατηγορίας) και προσκομίζουν και την βεβαίωση πιστοποίησης που έχουν λάβει από τη Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διότι τα παραπάνω οχήματα δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

  Το νομικό πλαίσιο έχει ως εξής:
  Με την υπ αρ Οικ 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013 υ.α. «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που ΄χουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α΄6) ή το π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος” (ΦΕΚ 519/Β/2013) έτσι όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατατάχτηκαν και αντιστοιχήθηκαν τα μηχανήματα έργου του παλαιότερου θεσμικού πλαισίου στις οκτώ (8) Ειδικότητες που καθορίστηκαν στο π.δ. 113/2012 που αποτελεί πλέον το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά το χειρισμό των μηχανημάτων έργου. Αναφορικά με τα πυροσβεστικά οχήματα, αυτά δεν έχουν καταταχθεί σε κάποια από τις ειδικότητες του π.δ. 113/2012 μέσω της εν λόγω υ.α. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται για το χειρισμό τους αδειούχος χειριστής Μ.Ε., ενώ σε ό,τι αφορά την οδήγησή τους, αυτή δεν καθορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο. Επισημαίνεται ότι τα πυροσβεστικά οχήματα δεν είχαν ενταχθεί ούτε στις διατάξεις του προγενέστερου του π.δ. 113/2012 νομοθετικού πλαισίου (π.δ. 31/90 κλπ), ενώ η οδήγηση – χειρισμός τους διέπεται από άλλο θεσμικό πλαίσιο (ενδεικτικά αναφέρεται το π.δ. 349/1990, ν.4209/2011 κλπ).

  Το συγκεκριμένο άρθρο κάνει λάθος διατύπωση όσο αφορά την δυνατότητα οδήγησης από εθελοντές και την κατοχή αδειών χειριστή ΜΕ. Προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές για ισχύσει στην πράξη:
  Άρθρο 72 – Προϋποθέσεις για την κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης πυροσβεστικών, υδροφόρων κ.α. οχημάτων του Δημοσίου.

  1.Μετά το τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.3801/2009 προστίθεται εδάφιο β’ ως ακολούθως:
  «Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων, υδροφόρων κ.α., τα οποία φέρουν κρατικές πινακίδες – πινακίδες Μηχανήματος Έργου (ΜΕ) – πινακίδες Αγροτικού Μηχανήματος (ΑΜ), ή οποιασδήποτε άλλες συμβατικές πινακίδες και που ανήκουν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από ειδικευμένους εθελοντές ή εθελοντές μέλη σωματείων ενταγμένα στο μητρώο της πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών. Οι συγκεκριμένοι εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»

  2. Οι προϋποθέσεις έκδοσης της κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης είναι:
  α. Να διαθέτουν την ανάλογη άδεια οδήγησης (ενδεικτικά Β, Γ, Ε ή όποια άλλη απαιτείται)
  β. Να έχουν περάσει με επιτυχία και να διαθέτουν τη βεβαίωση από τη Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

  3. Μετά το τέλος του εδαφίου β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν.4250/2014, προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως:
  «Η ανωτέρω αναβλητική αίρεση και χρονικός περιορισμός δεν εφαρμόζονται ειδικά για όσους έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ε.Ο. της Εθνικής Αρχής και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»

 • Άρθρο 72 παρ 1
  «Οι εθελοντές πολιτικής προστασίας δύνανται να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4029/2011 που εφαρμόζονται αναλογικά για την περίπτωση αυτή».

  Το παρόν άρθρο δεν έχει πρακτικό αντίκρισμα εφόσον δεν προσδιορίζεται να οδηγούν οι εθελοντές των Ε.Ο. της ΓΓΠΠ πυροσβεστικά οχήματα του Π.Σ.. Ενώ πιστεύουμε ότι θα ήταν ωφέλιμο να υπάρχει σχολή επιμόρφωσης οδηγών / χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων θεωρούμε ότι το πλαίσιο θα ήταν παρόμοιο με όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα μπορούσε να παρέχει η Πυροσβεστική Ακαδημία στις Ε.Ο.. Το άρθρο 21 του Ν. 4029/2011 δεν σχετίζεται με αυτό και πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό προς τούτο Άρθρο.

  Άρθρο 72 παρ 3
  Η παροχή αδείας για την κατ’ εξαίρεση οδήγηση κρατικών πυροσβεστικών / υδροφόρων οχημάτων [ ΚΗΗ ] και μηχανημάτων έργου [ ΜΕ ] θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το ημερολογιακό έτος, ιδίως δε για τις Ε.Ο. που λειτουργούν αποδεδειγμένα όλο το χρόνο υποστηρίζοντας το επιχειρησιακό έργο του Π.Σ. Η παροχή της συγκεκριμένης άδειας προτείνεται να έχει ετήσια διάρκεια, δηλ. από 01 / 01 έως 31 / 12 και να ανανεώνεται αυτομάτως καθ’ έτος, εφ’ όσον η Ε.Ο. συνεχίζει αποδεδειγμένα την λειτουργία της.

  Προϋποθέσεις για την κατ εξαίρεση άδεια οδήγησης πυροσβεστικών, υδροφόρων κ.α. οχημάτων του Δημοσίου.
  1. Μετά το τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.3801/2009 προστίθεται εδάφιο β’ ως ακολούθως : Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων, υδροφόρων κ.α., τα οποία φέρουν κρατικές πινακίδες – πινακίδες Μηχανήματος Έργου (ΜΕ) – πινακίδες Αγροτικού Μηχανήματος (ΑΜ), ή οποιεσδήποτε άλλες συμβατικές πινακίδες και που ανήκουν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από ειδικευμένους εθελοντές ή εθελοντές μέλη σωματείων ενταγμένα στο μητρώο της πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών. Οι συγκεκριμένοι εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»
  2. Οι προϋποθέσεις έκδοσης της κατ εξαίρεση άδειας οδήγησης είναι :
   Να διαθέτουν την ανάλογη άδεια οδήγησης (ενδεικτικά Β, Γ, Ε ή όποια άλλη απαιτείται)
  3. Μετά το τέλος του εδαφίου β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν.4250/2014, προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως: «Η ανωτέρω αναβλητική αίρεση και χρονικός περιορισμός δεν εφαρμόζονται ειδικά για όσους έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ε.Ο. της Εθνικής Αρχής και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

 • Άρθρο 72 παρ 1
  «Οι εθελοντές πολιτικής προστασίας δύνανται να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4029/2011 που εφαρμόζονται αναλογικά για την περίπτωση αυτή».

  Το παρόν άρθρο δεν έχει πρακτικό αντίκρισμα εφόσον δεν προσδιορίζεται να οδηγούν οι εθελοντές των Ε.Ο. της ΓΓΠΠ πυροσβεστικά οχήματα του Π.Σ.. Ενώ πιστεύουμε ότι θα ήταν ωφέλιμο να υπάρχει σχολή επιμόρφωσης οδηγών / χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων θεωρούμε ότι το πλαίσιο θα ήταν παρόμοιο με όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα μπορούσε να παρέχει η Πυροσβεστική Ακαδημία στις Ε.Ο.. Το άρθρο 21 του Ν. 4029/2011 δεν σχετίζεται με αυτό και πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό προς τούτο Άρθρο.

  Άρθρο 72 παρ 3
  Η παροχή αδείας για την κατ’ εξαίρεση οδήγηση κρατικών πυροσβεστικών / υδροφόρων οχημάτων [ ΚΗΗ ] και μηχανημάτων έργου [ ΜΕ ] θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το ημερολογιακό έτος, ιδίως δε για τις Ε.Ο. που λειτουργούν αποδεδειγμένα όλο το χρόνο υποστηρίζοντας το επιχειρησιακό έργο του Π.Σ. Η παροχή της συγκεκριμένης άδειας προτείνεται να έχει ετήσια διάρκεια, δηλ. από 01 / 01 έως 31 / 12 και να ανανεώνεται αυτομάτως καθ’ έτος, εφ’ όσον η Ε.Ο. συνεχίζει αποδεδειγμένα την λειτουργία της.

  Προϋποθέσεις για την κατ εξαίρεση άδεια οδήγησης πυροσβεστικών, υδροφόρων κ.α. οχημάτων του Δημοσίου.
  1. Μετά το τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.3801/2009 προστίθεται εδάφιο β’ ως ακολούθως : Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων, υδροφόρων κ.α., τα οποία φέρουν κρατικές πινακίδες – πινακίδες Μηχανήματος Έργου (ΜΕ) – πινακίδες Αγροτικού Μηχανήματος (ΑΜ), ή οποιεσδήποτε άλλες συμβατικές πινακίδες και που ανήκουν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από ειδικευμένους εθελοντές ή εθελοντές μέλη σωματείων ενταγμένα στο μητρώο της πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών. Οι συγκεκριμένοι εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»
  2. Οι προϋποθέσεις έκδοσης της κατ εξαίρεση άδειας οδήγησης είναι :
   Να διαθέτουν την ανάλογη άδεια οδήγησης (ενδεικτικά Β, Γ, Ε ή όποια άλλη απαιτείται)
  3. Μετά το τέλος του εδαφίου β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν.4250/2014, προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως: «Η ανωτέρω αναβλητική αίρεση και χρονικός περιορισμός δεν εφαρμόζονται ειδικά για όσους έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ε.Ο. της Εθνικής Αρχής και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»

 • Άρθρο 72 παρ 1

  Το παρόν άρθρο δεν έχει πρακτικό αντίκρισμα εφόσον δεν προσδιορίζεται να οδηγούν οι εθελοντές των Ε.Ο. της ΓΓΠΠ πυροσβεστικά οχήματα του Π.Σ.. Ενώ πιστεύουμε ότι θα ήταν ωφέλιμο να υπάρχει σχολή επιμόρφωσης οδηγών / χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων θεωρούμε ότι το πλαίσιο θα ήταν παρόμοιο με όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα μπορούσε να παρέχει η Πυροσβεστική Ακαδημία στις Ε.Ο.. Το άρθρο 21 του Ν. 4029/2011 δεν σχετίζεται με αυτό και πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό προς τούτο Άρθρο.

  Άρθρο 72 παρ 3
  Η παροχή αδείας για την κατ’ εξαίρεση οδήγηση κρατικών πυροσβεστικών / υδροφόρων οχημάτων [ ΚΗΗ ] και μηχανημάτων έργου [ ΜΕ ] θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το ημερολογιακό έτος, ιδίως δε για τις Ε.Ο. που λειτουργούν αποδεδειγμένα όλο το χρόνο υποστηρίζοντας το επιχειρησιακό έργο του Π.Σ. Η παροχή της συγκεκριμένης άδειας προτείνεται να έχει ετήσια διάρκεια, δηλ. από 01 / 01 έως 31 / 12 και να ανανεώνεται αυτομάτως καθ’ έτος, εφ’ όσον η Ε.Ο. συνεχίζει αποδεδειγμένα την λειτουργία της.

  Προϋποθέσεις για την κατ εξαίρεση άδεια οδήγησης πυροσβεστικών, υδροφόρων κ.α. οχημάτων του Δημοσίου.
  1. Μετά το τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.3801/2009 προστίθεται εδάφιο β’ ως ακολούθως : Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων, υδροφόρων κ.α., τα οποία φέρουν κρατικές πινακίδες – πινακίδες Μηχανήματος Έργου (ΜΕ) – πινακίδες Αγροτικού Μηχανήματος (ΑΜ), ή οποιεσδήποτε άλλες συμβατικές πινακίδες και που ανήκουν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από ειδικευμένους εθελοντές ή εθελοντές μέλη σωματείων ενταγμένα στο μητρώο της πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών. Οι συγκεκριμένοι εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»
  2. Οι προϋποθέσεις έκδοσης της κατ εξαίρεση άδειας οδήγησης είναι :
   Να διαθέτουν την ανάλογη άδεια οδήγησης (ενδεικτικά Β, Γ, Ε ή όποια άλλη απαιτείται)
  3. Μετά το τέλος του εδαφίου β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν.4250/2014, προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως: «Η ανωτέρω αναβλητική αίρεση και χρονικός περιορισμός δεν εφαρμόζονται ειδικά για όσους έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ε.Ο. της Εθνικής Αρχής και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»

 • Άρθρο 72 παρ 1
  «Οι εθελοντές πολιτικής προστασίας δύνανται να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4029/2011 που εφαρμόζονται αναλογικά για την περίπτωση αυτή».

  Το παρόν άρθρο δεν έχει πρακτικό αντίκρισμα εφόσον δεν προσδιορίζεται να οδηγούν οι εθελοντές των Ε.Ο. της ΓΓΠΠ πυροσβεστικά οχήματα του Π.Σ.. Ενώ πιστεύουμε ότι θα ήταν ωφέλιμο να υπάρχει σχολή επιμόρφωσης οδηγών / χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων θεωρούμε ότι το πλαίσιο θα ήταν παρόμοιο με όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα μπορούσε να παρέχει η Πυροσβεστική Ακαδημία στις Ε.Ο.. Το άρθρο 21 του Ν. 4029/2011 δεν σχετίζεται με αυτό και πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό προς τούτο Άρθρο.

  Άρθρο 72 παρ 3
  Η παροχή αδείας για την κατ’ εξαίρεση οδήγηση κρατικών πυροσβεστικών / υδροφόρων οχημάτων [ ΚΗΗ ] και μηχανημάτων έργου [ ΜΕ ] θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το ημερολογιακό έτος, ιδίως δε για τις Ε.Ο. που λειτουργούν αποδεδειγμένα όλο το χρόνο υποστηρίζοντας το επιχειρησιακό έργο του Π.Σ. Η παροχή της συγκεκριμένης άδειας προτείνεται να έχει ετήσια διάρκεια, δηλ. από 01 / 01 έως 31 / 12 και να ανανεώνεται αυτομάτως καθ’ έτος, εφ’ όσον η Ε.Ο. συνεχίζει αποδεδειγμένα την λειτουργία της.

  Προϋποθέσεις για την κατ εξαίρεση άδεια οδήγησης πυροσβεστικών, υδροφόρων κ.α. οχημάτων του Δημοσίου.
  1. Μετά το τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.3801/2009 προστίθεται εδάφιο β’ ως ακολούθως : Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων, υδροφόρων κ.α., τα οποία φέρουν κρατικές πινακίδες – πινακίδες Μηχανήματος Έργου (ΜΕ) – πινακίδες Αγροτικού Μηχανήματος (ΑΜ), ή οποιεσδήποτε άλλες συμβατικές πινακίδες και που ανήκουν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από ειδικευμένους εθελοντές ή εθελοντές μέλη σωματείων ενταγμένα στο μητρώο της πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών. Οι συγκεκριμένοι εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»
  2. Οι προϋποθέσεις έκδοσης της κατ εξαίρεση άδειας οδήγησης είναι :
   Να διαθέτουν την ανάλογη άδεια οδήγησης (ενδεικτικά Β, Γ, Ε ή όποια άλλη απαιτείται)
  3. Μετά το τέλος του εδαφίου β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν.4250/2014, προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως: «Η ανωτέρω αναβλητική αίρεση και χρονικός περιορισμός δεν εφαρμόζονται ειδικά για όσους έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ε.Ο. της Εθνικής Αρχής και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»

 • 15 Μαΐου 2019, 11:41 | Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης Ηλιούπολης (Ε.Ο.Δ.Π.Η.)

  Άρθρο 72 παρ 1
  «Οι εθελοντές πολιτικής προστασίας δύνανται να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4029/2011 που εφαρμόζονται αναλογικά για την περίπτωση αυτή».

  Το παρόν άρθρο δεν έχει πρακτικό αντίκρισμα εφόσον δεν προσδιορίζεται να οδηγούν οι εθελοντές των Ε.Ο. της ΓΓΠΠ πυροσβεστικά οχήματα του Π.Σ.. Ενώ πιστεύουμε ότι θα ήταν ωφέλιμο να υπάρχει σχολή επιμόρφωσης οδηγών / χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων θεωρούμε ότι το πλαίσιο θα ήταν παρόμοιο με όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα μπορούσε να παρέχει η Πυροσβεστική Ακαδημία στις Ε.Ο.. Το άρθρο 21 του Ν. 4029/2011 δεν σχετίζεται με αυτό και πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό προς τούτο Άρθρο.

  Άρθρο 72 παρ 3
  Η παροχή αδείας για την κατ’ εξαίρεση οδήγηση κρατικών πυροσβεστικών / υδροφόρων οχημάτων [ ΚΗΗ ] και μηχανημάτων έργου [ ΜΕ ] θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το ημερολογιακό έτος, ιδίως δε για τις Ε.Ο. που λειτουργούν αποδεδειγμένα όλο το χρόνο υποστηρίζοντας το επιχειρησιακό έργο του Π.Σ. Η παροχή της συγκεκριμένης άδειας προτείνεται να έχει ετήσια διάρκεια, δηλ. από 01 / 01 έως 31 / 12 και να ανανεώνεται αυτομάτως καθ’ έτος, εφ’ όσον η Ε.Ο. συνεχίζει αποδεδειγμένα την λειτουργία της.

  Προϋποθέσεις για την κατ εξαίρεση άδεια οδήγησης πυροσβεστικών, υδροφόρων κ.α. οχημάτων του Δημοσίου.
  1. Μετά το τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.3801/2009 προστίθεται εδάφιο β’ ως ακολούθως : Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων, υδροφόρων κ.α., τα οποία φέρουν κρατικές πινακίδες – πινακίδες Μηχανήματος Έργου (ΜΕ) – πινακίδες Αγροτικού Μηχανήματος (ΑΜ), ή οποιεσδήποτε άλλες συμβατικές πινακίδες και που ανήκουν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από ειδικευμένους εθελοντές ή εθελοντές μέλη σωματείων ενταγμένα στο μητρώο της πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών. Οι συγκεκριμένοι εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»
  2. Οι προϋποθέσεις έκδοσης της κατ εξαίρεση άδειας οδήγησης είναι :
   Να διαθέτουν την ανάλογη άδεια οδήγησης (ενδεικτικά Β, Γ, Ε ή όποια άλλη απαιτείται)
  3. Μετά το τέλος του εδαφίου β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν.4250/2014, προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως: «Η ανωτέρω αναβλητική αίρεση και χρονικός περιορισμός δεν εφαρμόζονται ειδικά για όσους έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ε.Ο. της Εθνικής Αρχής και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»

 • 8 Μαΐου 2019, 20:58 | Παναγόπουλος Γεράσιμος (Σ.Ε.ΔΙ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ)

  Σχολιασμός 1:

  Οι ΟΤΑ είναι κάτοχοι πυροσβεστικών οχημάτων τριών ταχυτήτων θα τολμάγαμε να πούμε.
  Υπάρχουν τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία φέρουν
  (Α) κρατικές πινακίδες,
  (Β) πινακίδες ΜΕ (Μηχάνημα Έργου), και
  (Γ) πινακίδες ΑΜ (Αργοτικό Μηχάνημα)
  Σήμερα για τα οχήματα της κατηγορίας (Α),
  προβλέπεται για στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και μετά από απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η κατ εξαίρεση οδήγηση κρατικών οχηματων των ΟΤΑ με το ανάλογο δίπλωμά (πχ Β,Γ ή Ε κατηγορίας) ενώ προσκομίζουν και την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ που έχουν λάβει από τη Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  Ενώ για τα οχήματα των κατηγοριών (Β) & (Γ),
  ΔΕΝ προβλέπεται για στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας η κατ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων των ΟΤΑ που φέρουν πινακίδα ΜΕ, ενώ είναι κάτοχοι της ανάλογης άδειας οδήγησης (πχ Β,Γ, ή Ε κατηγορίας) και προσκομίζουν και την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ που έχουν λάβει από τη Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διότι τα παραπάνω οχήματα δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

  Το όλο “πρόβλημα” στην πραγματικότητα είναι η πινακίδα και στο ότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένη αρχή να εκδίδει την απαιτούμενη κατ εξαίρεση άδεια.

  Σχολιασμός 2:

  Μετά από ερώτημά μας προς την Δ/νση Τεχνικών Επαγγελμάτων & Ασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΔΤΕΑΕ), της Γενικής Δ/νσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών & Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης σχετικά με τον χειρισμό πυροσβεστικών οχημάτων, μας ενημέρωσαν με το οικ 51062/139ΔΤΕΑΔ/Φ.113 της 11.05.2018: ό,τι “με την υπ αρ Οικ 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013 υ.α. «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που ΄χουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α΄6) ή το π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος” (ΦΕΚ 519/Β/2013) έτσι όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατατάχτηκαν και αντιστοιχήθηκαν τα μηχανήματα έργου του παλαιότερου θεσμικού πλαισίου στις οκτώ (8) Ειδικότητες που καθορίστηκαν στο π.δ. 113/2012 που αποτελεί πλέον το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά το χειρισμό των μηχανημάτων έργου.
  Αναφορικά με τα πυροσβεστικά οχήματα, αυτά δεν έχουν καταταχθεί σε κάποια από τις εικδικότητες του π.δ. 113/2012 μέσω της εν λόγω υ.α. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται για το χειρισμό τους αδειούχος χειριστής Μ.Ε., ενώ σε ό,τι αφορά την οδήγησή τους, αυτή δεν καθορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητας της Δ/νσής μας.
  Επισημαίνεται ότι τα πυροσβεστικά οχήματα δεν είχαν ενταχθεί ούτε στις διατάξεις του προγενέστερου του π.δ. 113/2012 νομοθετικού πλαισίου (π.δ. 31/90 κλπ), ενώ η οδήγηση – χεισρισμός τους διέπεται από άλλο θεσμικό πλαίσιο (ενδεικτικά αναφέρεται το π.δ. 349/1990, ν4209/2011 κλπ)”

  Σχολιασμός 3:

  Οι Εθελοντές μέλοι σωμματείων ενταγμένα στο Μητρώο της ΓΓΠΠ (ή όπως αλλιώς θα λέγεται) και Ειδικευμένοι Εθελοντές ενταγμένα στο Μητρώο της ΓΓΠΠ (ή όπως αλλιώς θα λέγεται), είναι Πολίτες. Κατά συνέπεια πως θα εκδοθεί υπηρεσιακή άδεια σε Πολίτη ώστε να χρησιμοποιεί Κρατικά οχήματα;
  Εκτιμούμε ότι υπάρχει μία λάθος διατύπωση τόσο στον τίτλο του άρθρου 72, αλλά και στην παράγραφο 1.
  Όπως αναφέραμε και παραπάνω, προβλέπεται για στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και μετά από απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η κατ εξαίρεση οδήγηση κρατικών οχηματων των ΟΤΑ με το ανάλογο δίπλωμά (πχ Β,Γ ή Ε κατηγορίας) ενώ προσκομίζουν και την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ που έχουν λάβει από τη Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Πρέπει να επισημάνουμε ότι γίνεται εκπαίδευση των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας σε οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για χρήση αντλιών κλπ.

  Προτείνουμε κατά συνέπεια τις παρακάτω αλλαγές:

  Άρθρο 72 – Προϋποθέσεις για την κατ εξαίρεση άδεια οδήγησης πυροσβεστικών οχημάτων του Δημοσίου.
  1. Οι εθελοντές πολιτικής προστασίας δύνανται να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4029/2011 που εφαρμόζονται αναλογικά για την περίπτωση αυτή.
  2. Μετά το τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.3801/2009 προστίθεται εδάφιο β’ ως ακολούθως:
  Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων, υδροφόρων οχημάτων τα οποία φέρουν κρατικές πινακίδες, πινακίδες Μηχανήματος Έργου (ΜΕ), πινακίδες Αγροτικού Μηχανήματος (ΑΜ), ή οποιασδείποτε άλλες συμβατικές πινακίδες, του Δημοσίου σε εθελοντές πολιτικής προστασίας που είναι κάτοχοι της ανάλογης άδειας (ενδεικτικά Β, Γ, Ε)
  «Οι εθελοντές πολιτικής προστασίας που είναι κάτοχοι της άδειας οδηγού-χειριστή μηχανημάτων έργου (συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων, υδροφόρων οχημάτων κ.α.) δύνανται να οδηγούν τα αντίστοιχα οχήματα του δημοσίου. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση μηχανημάτων έργου που ανήκουν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από τους ανωτέρω εθελοντές, για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών και μόνον εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδηγού χειριστή και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»
  3. Μετά το τέλος του εδαφίου β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν.4250/2014, προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως:
  «Η ανωτέρω αναβλητική αίρεση και χρονικός περιορισμός δεν εφαρμόζονται ειδικά για όσους έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ε.Ο. της Εθνικής Αρχής και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»

 • 8 Μαΐου 2019, 19:38 | Δημόπουλος Παναγιώτης – Γ Γραμματέας Εθελοντικής Ομάδας Πυρόσβεσης Διάσωσης – ΑΜ ΓΓΠΠ 8/2015

  Σχολιασμός 1:
  Οι ΟΤΑ είναι κάτοχοι πυροσβεστικών οχημάτων τριών ταχυτήτων θα τολμάγαμε να πούμε.
  Υπάρχουν τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία φέρουν
  (Α) κρατικές πινακίδες,
  (Β) πινακίδες ΜΕ (Μηχάνημα Έργου), και
  (Γ) πινακίδες ΑΜ (Αργοτικό Μηχάνημα)
  Σήμερα για τα οχήματα της κατηγορίας (Α),
  προβλέπεται για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και μετά από απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η κατ εξαίρεση οδήγηση κρατικών οχημάτων των ΟΤΑ με το ανάλογο δίπλωμά (πχ Β,Γ ή Ε κατηγορίας) ενώ προσκομίζουν και την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ που έχουν λάβει από τη Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  Ενώ για τα οχήματα των κατηγοριών (Β) & (Γ),
  ΔΕΝ προβλέπεται για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας η κατ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων των ΟΤΑ που φέρουν πινακίδα ΜΕ ή ΑΜ, ενώ είναι κάτοχοι της ανάλογης άδειας οδήγησης (πχ Β,Γ, ή Ε κατηγορίας) και προσκομίζουν και την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ που έχουν λάβει από τη Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διότι τα παραπάνω οχήματα δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

  Το όλο “πρόβλημα” στην πραγματικότητα είναι η πινακίδα και στο ότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένη αρχή να εκδίδει την απαιτούμενη κατ εξαίρεση άδεια.

  Σχολιασμός 2:
  Μετά από ερώτημά μας προς την Δ/νση Τεχνικών Επαγγελμάτων & Ασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΔΤΕΑΕ), της Γενικής Δ/νσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών & Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης σχετικά με τον χειρισμό πυροσβεστικών οχημάτων, μας ενημέρωσαν με το οικ 51062/139ΔΤΕΑΔ/Φ.113 της 11.05.2018: ό,τι “με την υπ αρ Οικ 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013 υ.α. «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που ΄χουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α΄6) ή το π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος” (ΦΕΚ 519/Β/2013) έτσι όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατατάχτηκαν και αντιστοιχήθηκαν τα μηχανήματα έργου του παλαιότερου θεσμικού πλαισίου στις οκτώ (8) Ειδικότητες που καθορίστηκαν στο π.δ. 113/2012 που αποτελεί πλέον το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά το χειρισμό των μηχανημάτων έργου.
  Αναφορικά με τα πυροσβεστικά οχήματα, αυτά δεν έχουν καταταχθεί σε κάποια από τις ειδικότητες του π.δ. 113/2012 μέσω της εν λόγω υ.α. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται για το χειρισμό τους αδειούχος χειριστής Μ.Ε., ενώ σε ό,τι αφορά την οδήγησή τους, αυτή δεν καθορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητας της Δ/νσής μας.
  Επισημαίνεται ότι τα πυροσβεστικά οχήματα δεν είχαν ενταχθεί ούτε στις διατάξεις του προγενέστερου του π.δ. 113/2012 νομοθετικού πλαισίου (π.δ. 31/90 κλπ), ενώ η οδήγηση – χεισρισμός τους διέπεται από άλλο θεσμικό πλαίσιο (ενδεικτικά αναφέρεται το π.δ. 349/1990, ν4209/2011 κλπ)”

  Εκτιμούμε ότι υπάρχει μία λάθος διατύπωση τόσο στον τίτλο του άρθρου 72, αλλά και στην παράγραφο 1.

  Όπως αναφέραμε και παραπάνω, προβλέπεται για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και μετά από απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η κατ εξαίρεση οδήγηση κρατικών σχημάτων των ΟΤΑ με το ανάλογο δίπλωμά (πχ Β,Γ ή Ε κατηγορίας) ενώ προσκομίζουν και την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ που έχουν λάβει από τη Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Πρέπει να επισημάνουμε ότι γίνεται εκπαίδευση των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας σε οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για χρήση αντλιών κλπ.

  Προτείνουμε κατά συνέπεια τις παρακάτω αλλαγές σε όλο το άρθρο:
  Άρθρο 72 – Προϋποθέσεις για την κατ εξαίρεση άδεια οδήγησης πυροσβεστικών, υδροφόρων κ.α. οχημάτων του Δημοσίου.
  1. Μετά το τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.3801/2009 προστίθεται εδάφιο β’ ως ακολούθως:
  Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων, υδροφόρων κ.α., τα οποία φέρουν κρατικές πινακίδες – πινακίδες Μηχανήματος Έργου (ΜΕ) – πινακίδες Αγροτικού Μηχανήματος (ΑΜ), ή οποιασδήποτε άλλες συμβατικές πινακίδες και που ανήκουν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από ειδικευμένους εθελοντές ή εθελοντές μέλη σωματείων ενταγμένα στο μητρώο της πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών. Οι συγκεκριμένοι εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»
  2. Οι προϋποθέσεις έκδοσης της κατ εξαίρεση άδειας οδήγησης είναι:
  a. Να διαθέτουν την ανάλογη άδεια οδήγησης (ενδεικτικά Β, Γ, Ε ή όποια άλλη απαιτείται)
  b. Να έχουν περάσει με επιτυχία και να διαθέτουν τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ από τη Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  3. Μετά το τέλος του εδαφίου β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν.4250/2014, προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως:
  «Η ανωτέρω αναβλητική αίρεση και χρονικός περιορισμός δεν εφαρμόζονται ειδικά για όσους έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ε.Ο. της Εθνικής Αρχής και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.»

 • 8 Μαΐου 2019, 09:57 | Καρανικολός Γεώργιος

  Άρθρο 72 – Υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων.
  Ένα μεγάλο θέμα που έχει προκύψει είναι ότι για πυροσβεστικά οχήματα των Δήμων ιδίου τύπου και ίδιας κατασκευής οι κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών ανά την Ελλάδα εκδίδουν πινακίδες κυκλοφορίας ΚΗΥ ή ΚΗΗ ή ΚΗΙ που θεωρώ ότι είναι το ορθό ενώ για κάποια άλλα ιδίου τύπου με τα προηγούμενα εκδίδονται πινακίδες ΜΕ . Τα πυροσβεστικά οχήματα με πινακίδες ΚΗΥ ή ΚΗΗ ή ΚΗΙ μπορούν να οδηγήσουν μέλη των εθελοντικών ομάδων εφ όσον κατέχουν την απαραίτητη άδεια οδήγησης καθώς και μόνιμο προσωπικό των Δήμων που δεν έχουν την ειδικότητα του οδηγού. Για τα πυροσβεστικά οχήματα με πινακίδες ΜΕ η άδεια οδήγησης είναι αδύνατη από τον οποιοδήποτε εφ όσων σχεδόν κανείς και ειδικά σε Δήμους της Περιφέρειας δεν κατέχει άδεια χειριστή μηχανήματος έργου (ΜΕ)ενώ είναι αδύνατη η οδήγηση τους και από μόνιμους υπαλλήλους.
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω συμβαίνουν τα έξης:
  α) Πυροσβεστικά οχήματα με πινακίδες ΜΕ να μένουν ανενεργά καθώς δεν υπάρχουν μέλη εθελοντικών ομάδων που να διαθέτουν άδεια οδήγησης χειριστού Μηχανημάτων έργου και
  β) Κυκλοφορούν παράνομα από μόνιμους υπαλλήλους ή μέλη των εθελοντικών ομάδων με ότι αυτό συνεπάγετε.
  Συνοψίζοντας το κράτος δίνει τη δυνατότητα οδήγησης των πυροσβεστικών οχημάτων από μέλη των εθελοντικών ομάδων ενώ ταυτόχρονα το κράτος εκδίδοντας πινακίδες ΜΕ τους το απαγορεύει.