Άρθρο 50 – Αυτοτελές Τμήμα Επιστημονικών Πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας

Στο Τμήμα αυτό ανήκει:
α. Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με σκοπό την αξιοποίηση προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας για την υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος.
β. Η συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, με δημόσιους οργανισμούς, ερευνητικούς φορείς και στελέχη και εμπειρογνώμονες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έχουν εμπειρία και γνώση σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.
γ. Η καταγραφή επιχειρησιακών αναγκών του Εθνικού Συστήματος που δύνανται να ικανοποιηθούν μέσω της αξιοποίησης προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογίας με σκοπό την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας.
δ. Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή με επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα και οργανισμούς, για την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας για χρηματοδότηση από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους.
ε. Η συμμετοχή, στο πλαίσιο στρατηγικών συνεργασιών, στα στάδια κατάρτισης, υποβολής και υλοποίησης προγραμμάτων και μελετών άλλων φορέων του εσωτερικού και εξωτερικού.

  • 55. Θα πρέπει να οριστεί ο ελάχιστος απαραίτητος αριθμός στελεχών πολιτικής προστασίας σε κάθε επίπεδο διοίκησης καθώς και τα προσόντα που πρέπει να έχουν ή να αποκτήσουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και να συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της πολιτικής προστασίας. Η απουσία τεχνογνωσίας στο αντικείμενο, η υποστελέχωση, η άγνοια στα θέματα εθελοντισμού έχουν σαν αποτέλεσμα την απουσία κοινής γλώσσας μεταξύ των στελεχών της διοίκησης και των εθελοντών, την έλλειψη ενδιαφέροντος για τα ζητήματα που τους απασχολούν δημιουργούν εμπόδια στην ανάπτυξη και λειτουργίας του Συστήματος Εθελοντισμού. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι εκτός από την αλλαγή δομών θα πρέπει να υπάρξει και αλλαγή προσώπων στην διοίκηση των εθελοντών ειδικά εντός της Εθνικής Αρχής, καθώς θεωρούμε ότι ανεξαρτήτως θεσμικού πλαισίου, η ανταπόκριση που είχαμε ως σήμερα σε διάφορά ζητήματα ήταν από ανύπαρκτη ως ισχνή. Tέλος δεν θα πρέπει να απασχολούνται σε παράλληλα καθήκοντα. Αν δεν ληφθούν γενναίες πολιτικές αποφάσεις για τα παραπάνω και δεν υπάρξει στελέχωση με κατάλληλα πρόσωπα είναι σίγουρο ότι ακόμα και οι καλύτερες νομικές προβλέψεις θα αποτύχουν στην πράξη.