Άρθρο 07 – Πρωτόκολλα Συντονισμού για την Παροχή Λειτουργιών Έκτακτης Ανάγκης, Άρθρο 07Β – Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας

1. Οι ΛΕ.Ε.Α. παρέχονται μέσω πρωτόκολλων συντονισμού τα οποία εξειδικεύονται με βάση κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την Εθνική Αρχή.
2. Σε κάθε πρωτόκολλο συντονισμού ορίζονται οι κύριες, υποστηρικτές και επικεφαλής οργανικές μονάδες του άρθρου 8, οι φορείς του δημοσίου και οι φορείς που είναι κύριοι / διαχειριστές Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, σύμφωνα με το άρθρο 7Β, οι οποίοι έχουν αρμοδιότητες συναφείς με το πεδίο της εκάστοτε ΛΕ.Ε.Α. και διαθέτουν πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνική-επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, μέσα, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, υλικά ή/και προμήθειες), καθώς και ο τρόπος συντονισμού και συνεργασίας τους, χωρίς να θίγεται η κατά τα λοιπά αυτοτέλειά τους, με γνώμονα την αποτελεσματική παροχή της εκάστοτε ΛΕ.Ε.Α.
3. Με αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών σε κεντρικό επίπεδο, των Περιφερειαρχών σε επίπεδο περιφέρειας και περιφερειακής ενότητας αλλά και των Δημάρχων σε επίπεδο δήμου, εξειδικεύονται τα πρωτόκολλα συντονισμού παροχής των ΛΕ.Ε.Α. του άρθρου 6.
4. Οι ανωτέρω αποφάσεις κοινοποιούνται στην Εθνική Αρχή εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
5. Σε περιπτώσεις Δήμων που δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις σύστασης και συγκρότησης ΛΕ.Ε.Α., με απόφαση των Δημάρχων ορίζεται κατ’ ελάχιστο ο Συντονιστής Έκτακτης Ανάγκης επιπέδου Δήμου του άρθρου 11 του παρόντος και ο αναπληρωτής του.
6. Μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων σε κάθε ΛΕ.Ε.Α. συγκεντρώνονται, επεξεργάζονται και διακινούνται τυποποιημένες πληροφορίες βάσει των πρωτοκόλλων συντονισμού και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας και ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων.
7. Οι εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, υποστηρίζουν μία ή περισσότερες ΛΕ.Ε.Α. και σε ένα ή περισσότερα διοικητικά επίπεδα, αναλόγως του αντικειμένου και της εμβέλειας δράσης τους.
8. Οι ΛΕ.Ε.Α. παρέχονται σε κάθε διοικητικό επίπεδο και οι φορείς τους καταγράφουν τις απαιτήσεις τους σε εξοπλισμό και συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και ασκήσεων σύμφωνα με το αντίστοιχο πρωτόκολλο συντονισμού.

 

Άρθρο 7Β
Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, υποδομές κατά την έννοια της παρ. 23 του άρθρου 2 που εντάσσονται στο πεδίο συγκεκριμένης ΛΕ.Ε.Α, χαρακτηρίζονται ως Υποδομές Ζωτικής Σημασίας, δύναται να ορίζονται τα ποιοτικά ή/και ποσοτικά κριτήρια για το χαρακτηρισμό ενός συνόλου ή μιας μεμονωμένης υποδομής ως Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, να ιεραρχούνται αυτές ανάλογα με το βαθμό κρισιμότητας ή σπουδαιότητάς τους και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό μιας Υποδομήςως Ζωτικής Σημασίας. Οι Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας κατά την έννοια της παρ. 22 του άρθρου 2 ορίζονται με τη διαδικασία του π.δ. 39/2011.
2. Οι κύριοι / διαχειριστές των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας υποβάλλουν ετησίως στην Εθνική Αρχή και στο κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο, στην εποπτεία ή τη ρυθμιστική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η υποδομή, Ετήσια Έκθεση Ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής:
α. Σύνοψη του Σχεδίου Ασφάλειας Λειτουργίας της υποδομής.
β. Περιστατικά ασφάλειας που έλαβαν χώρα κατά το χρόνο για τον οποίο συντάσσεται η Αναφορά Ασφάλειας και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
γ. Τα στοιχεία του Συνδέσμου Ασφάλειας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και λειτουργεί ως σημείο επαφής με την Εθνική Αρχή, το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο και τους αρμόδιους φορείς για τα ζητήματα ασφάλειας της υποδομής.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού εξειδικεύεται και δύναται να τροποποιείται το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Ασφάλειας και της Αναφοράς Ασφάλειας, καθορίζεται ο τρόπος υποβολής τους, δύναται να ορίζονται πρόσθετες συναφείς υποχρεώσεις στους διαχειριστές των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 • 16 Μαΐου 2019, 09:05 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ

  ΜΕ 19 ΛΕ.ΕΑ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ;
  ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΛΙ ΘΑ ΕΠΟΜΙΣΘΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟ ΕΛΛΙΠΕΣΤΑΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

 • 15 Μαΐου 2019, 21:13 | WWF Ελλάς

  Είναι απαραίτητο για τα πρωτόκολλα συντονισμού που περιγράφονται στο παρόν άρθρο ή σε άλλα άρθρα να δοθούν από την Εθνική Αρχή ενιαία πρότυπα και φόρμες προκειμένου να μην υπάρξει οργανωτική σύγχυση και ο κάθε φορέας να δημιουργεί τα δικά του πρωτόκολλα.

 • 15 Μαΐου 2019, 15:09 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

  Αναφέρεται ότι:
  7. Οι εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, υποστηρίζουν μία ή περισσότερες ΛΕ.Ε.Α. και σε ένα ή περισσότερα διοικητικά επίπεδα, αναλόγως του αντικειμένου και της εμβέλειας δράσης τους.
  Οι Εθελοντικές οργανώσεις που έχουν πανελλαδική εμβέλεια και σε πολλά αντικείμενα εμπλοκή, θα πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής σε κάθε ΛΕ.Ε.Α. που το αντικείμενό της είναι συναφές και σε κάθε διοικητικό επίπεδο πανελλαδικά; Μπορεί να προκύψει τετραψήφιος αριθμός αιτήσεων, που θα υπερβαίνει και τον αριθμό 5.000, για μια ομάδα… Θεωρώ ότι θα πρέπει η ενσωμάτωση μιας ομάδας σε κάθε ΛΕ.Ε.Α. θα πρέπει να γίνει από την Εθνική Αρχή με ενημέρωση προς τα κάτω των κατά τόπους Κέντρων Συντονισμού για τις δυνατότητες της κάθε ομάδας και την εμβέλειά τους, για να αποφευχθεί μια τεράστια γραφειοκρατεία.

 • 14 Μαΐου 2019, 15:11 | Δανάη Καζαντζίδου

  Αρχικά, είναι πολύ σημαντικό που γίνεται εκτενής αναφορά των ΥΖΣ και η προστασία αυτών ως τμήμα της Πολιτικής Προστασίας.

  Προτείνεται να διευκρινιστεί εάν τα κριτήρια χαρακτηρισμού ειναι καθολικά για όλες τις ΛΕΕΑ ή θα οριστούν κατά περίπτωση, καθώς επίσης εάν αυτό σημαίνει οτι μια υποδομή μπορει να είναι ΥΖΣ για μια ΛΕΕΑ αλλά όχι για άλλη. Τέλος, η προσωπική μου πρόταση είναι οτι ο ορισμός των κριτηρίων θα πρέπει να έχει πιο υποχρεωτικό χαρακτήρα.

 • 13 Μαΐου 2019, 09:23 | Γ.Ευτυχίδης

  Στο 7β, το 2β μπορεί να γινει
  «β. Αναφορά ασφάλειας που περιλαμβάνει τα περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά τον χρόνο …»

 • 13 Μαΐου 2019, 09:24 | Γ.Ευτυχίδης

  Θα πρέπει στο νόμο για τα πρωτόκολλα συντονισμού να προβλέπεται δεσμευτικά η εκπόνηση κοινών σχεδίων ανά ΛΕΕΑ στο αντίστοιχο επίπεδο που δραστηριποιούνται

 • 3 Μαΐου 2019, 14:24 | Ηλίας Κορομπλής

  Θα ήταν ωφέλιμο να προστεθεί αναφορά στα Τμήματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) των εκάστοτε Υπουργείων.

  Για παράδειγμα αναφορικά με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών (Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.) σχετικό είναι το Π.Δ. 109/2014 όπου στο Άρθρο 28 αυτού και συγκεκριμένα στην Παράγραφο 3 δηλώνεται – μεταξύ άλλων – ότι:

  » 3. Στις αρμοδιότητες ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙ−
  ΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ περιλαμβάνονται ιδίως:
  α. Ο σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών της ειρηνικής
  περιόδου (σχέδιο Ξενοκράτης)
  β. Η εποπτεία οργάνωσης της Πολιτικής Άμυνας και
  της Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου και όλων
  των εποπτευομένων φορέων
  γ. Ο προσδιορισμός των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Υπο−
  δομών Ζωτικής Σημασίας στους τομείς των Χερσαίων
  και Εναερίων Μεταφορών καθώς και τον έλεγχο της
  επάρκειας και της υλοποίησης του εκπονούμενου από
  τον διαχειριστή της κάθε υποδομής σχεδίου ασφαλείας
  της λειτουργίας της…»

  Για να αποφευχθεί τυχόν επικάλυψη αρμοδιοτήτων.