ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ – Άρθρο 46 – Διάρθρωση της Εθνικής Αρχής

1. Η Εθνική Αρχή διαρθρώνεται ως ακολούθως και συνιστώνται τα εξής:
α. Γραφείο Διοικητή.
β. Γραφείο Υποδιοικητή Συντονισμού και Γραφείο Υποδιοικητή Οργάνωσης.
γ. Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού.
δ. Αυτοτελές Τμήμα Επιστημονικών Πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας.
ε. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.
στ. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
ζ. Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.
η. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας.
θ. Διεύθυνση Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης και Πόρων Πολιτικής Προστασίας.
ι. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
ια. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης.
ιβ. Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας.