Άρθρο 74 – Σύναψη Συνεργασίας και Προϋποθέσεις

1. Η σύναψη σύμβασης συνεργασίας καταρτίζεται με πρόταση της μη κυβερνητικής οργάνωσης ή του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και αποσκοπεί στην παροχή εθελοντικού έργου εκ μέρους της μη κυβερνητικής οργάνωσης.
2. Οι προϋποθέσεις για την ανωτέρω συνεργασία είναι:
α. Η δράση της μη κυβερνητικής οργάνωσης να μην εξαρτάται από κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
β. Στο καταστατικό της μη κυβερνητικής οργάνωσης να μην προβλέπεται οποιαδήποτε σχέση ή συμμετοχή σε κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα.
3. Η σύναψη συνεργασίας εδραιώνεται με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Διοικητή της Εθνικής Αρχής και του νομίμου εκπροσώπου της μη κυβερνητικής οργάνωσης.
4. Για τη σύναψη του μνημονίου συνεργασίας η μη κυβερνητική οργάνωση καταθέτει εκτός του καταστατικού της και ότι άλλα στοιχεία της ζητηθούν από την Εθνική Αρχής. Στο μνημόνιο αυτό αναφέρονται το αντικείμενο της συνεργασίας, οι όροι παροχής των εθελοντικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένης της χωρικής εμβέλειας παροχής αυτών, θέματα ενεργοποίησης για την παροχή των δραστηριοτήτων, η χρονική περίοδος ισχύος της συνεργασίας, όροι λήξης της συνεργασίας και άλλα συναφή θέματα.
5. Με τη υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας η μη κυβερνητική οργάνωση δύναται αν επιθυμεί να χρησιμοποιεί το επίσημο σήμα της Εθνικής Αρχής, αναγράφοντας, υποχρεωτικά, διακριτά και ευανάγνωστα την ένδειξη «Συνεργαζόμενη οργάνωση της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας (Ε.Α.Π.Π.) Ελλάδας» ή «Collaborating organization of National Agency for Civil Protection (NACP) Greece».
6. Οι δραστηριότητες της μη κυβερνητικής οργάνωσης, όπως αυτές αναφέρονται στο μνημόνιο συνεργασίας εκτελούνται αποκλειστικά με ευθύνη της οργάνωσης. Η ευθύνη της ασφάλισης και της αστικής ευθύνης των εθελοντών και του προσωπικού της μη κυβερνητικής οργάνωσης κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της αποτελεί ευθύνη της ιδίας.

  • Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – ΕΕΡ έχει συγκροτήσει Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης – Ο.Ε.Α., οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Τα μέλη των Ο.Ε.Α. Ε.Ε.Ρ. είναι άρτια εκπαιδευμένα και τα τελευταία 40 χρόνια περίπου έχουν καλύψει τηλεπικοινωνιακά σειρά από μικρότερες και μεγάλες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κάνοντας χρήση όλων των δυνατοτήτων των ραδιοερασιτεχνικών συσκευών τους και των υποδομών, όπως φωνή, data, Αυτόματο Σύστημα Αναφοράς Θέσης APRS, digitalvoice, σε συχνότητες HF, VHF, UHF, μέσω δορυφόρου κλπ. Η Ε.Ε.Ρ. έχει επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια στην ανάπτυξη αυτών των υποδομών (δικτύων), τις οποίες συντηρεί συστηματικά.
    Η Ε.Ε.Ρ. είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο ιδρυθέν το 1958, είναι Ιδρυτικό Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών – International Amateur Radio Union και ο επίσημος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα καθώς και Εθνικός Συντονιστής Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης (IARU National EmCom Coordinator) στην Ελλάδα. Έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας στην Ελλάδα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Ε.Κ.Α.Β., τον Δήμο Περιστερίου και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και διεθνώς με την FNRASEC Γαλλίας και με τις Ραδιοερασιτεχνικές Ενώσεις Βουλγαρίας και Τουρκίας.

    Παρ. 1:
    Προτείνεται, οι εθελοντικές ομάδες που έχουν ήδη σύμβαση συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να συνεχίσουν την υφιστάμενη σύμβαση συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας χωρίς να απαιτείται να ξεκινήσουν νέες και χρονοβόρες διαδικασίες συνεργασίας από το μηδέν όπως ορίζει η παρ. 1 ή η υφιστάμενη σύμβαση, ειδικά σε περίοδο αντιπυρικής προστασίας.

  • 13 Μαΐου 2019, 17:44 | Εθελοντής ΠΠ

    Απαιτείται, η σύμβαση, να αναφέρει τις κυρώσεις για την μη τήρηση του νομικού πλαισίου εμπλοκής σε συμβάντα.