Άρθρο 47 – Γραφείο Διοικητή

1. Το Γραφείο Διοικητή, το οποίο υποστηρίζει αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του είναι αρμόδιο για την γραμματειακή εξυπηρέτηση του και τη τήρηση των σχετικών αρχείων και στοιχείων, και οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες.
2. Για τη στελέχωση του Γραφείου Διοικητή συνιστώνται τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων.
3. Του Γραφείου Διοικητή της Αρχής προΐσταται Διευθυντής που προέρχεται από τους ανωτέρω Ειδικούς Συμβούλους και ορίζεται με Απόφαση του Διοικητή. Ο Διευθυντής του Γραφείου του Διοικητή ασκεί, κατ’ αντιστοιχία, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005, εφαρμοζόμενης της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
4. Στο Γραφείο του Διοικητή δύναται να διατίθεται, να αποσπάται, να μετατάσσεται ή να μετακινείται ένστολο ή πολιτικό προσωπικό από το Πυροσβεστικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με απόφαση του Διοικητή, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και γενικής διάταξης.