Άρθρο 09 – Συντονιστές ΛΕ.Ε.Α. και Ομάδων ΛΕ.Ε.Α.

1.Συντονιστές ΛΕ.Ε.Α. ορίζονται οι προϊστάμενοι των επικεφαλής οργανικών μονάδων ΛΕ.Ε.Α. με αναπληρωτές Συντονιστές τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
2. Ο Συντονιστής ΛΕ.Ε.Α.:
α. Συντονίζει την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης της οικείας ΛΕ.Ε.Α. για την ενεργοποίηση και ανταπόκρισή της σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη τη συνδρομή εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, του οικείου επιπέδου και την εκπροσωπεί στο Κέντρο Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας ή στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας αναλόγως του επιπέδου.
β. Συνεργάζεται, αναλόγως του επιπέδου, με την Εθνική Αρχή ή την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για την αξιολόγηση του επιπέδου ικανότητας και ετοιμότητας της οικείας ΛΕ.Ε.Α.
γ. Υποβάλλει περιοδικές αναφορές διαθεσιμότητας και ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων της ΛΕ.Ε.Α. στην οργανική μονάδα πολιτικής προστασίας του διοικητικού του επιπέδου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής, και αμελλητί κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης, του άρθρου 11, του επιπέδου του ή του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π..
3. Συντονιστές Ομάδας ΛΕ.Ε.Α. και αναπληρωτές αυτών ορίζονται με απόφαση του Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης του οικείου επιπέδου. Ειδικά οι συντονιστές ομάδας ΛΕ.Ε.Α. κεντρικού επιπέδου και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής.
4. Οι συντονιστές Ομάδας ΛΕ.Ε.Α. στο πλαίσιο του Κέντρου Συντονισμού του οικείου επιπέδου είναι υπεύθυνοι:
α. Για το συντονισμό της δράσης της αντίστοιχης ομάδας ΛΕ.Ε.Α.
β. Για τη συλλογή και επεξεργασία και διακίνηση πληροφοριών εκτίμησης της κατάστασης προς το Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης.
γ. Για την υποστήριξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων της ομάδας του.
δ. Για τη διασύνδεση των ΛΕ.Ε.Α. της ομάδας του με τις ΛΕ.Ε.Α. των άλλων ομάδων.

  • 13 Μαΐου 2019, 10:24 | Γ.Ευτυχίδης

    Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ο «Συντονιστής Ομάδας ΛΕΕΑ» χωρίς να έχει οριστεί η «Ομάδα ΛΕΕΑ» οι οποίες αναφέρονται στο Άρθρο 13. Θα μπορούσε να δοθεί στο άρθρο αυτό (9) ο ορισμός και το πλαίσιο της Ομάδας ΛΕΕΑ