Άρθρο 18 – Τοπικές Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης

1. Συνιστάται Τοπική Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης, σε επίπεδο Δήμου, η οποία συγκαλείται με απόφαση του Δημάρχου, κατόπιν εκτίμησης της κατάστασης και σχετική εισήγηση του Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης του ιδίου επιπέδου και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α. Τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
β. Τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, όπου υφίσταται.
γ. Τον Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης του Δήμου.
δ. Τον Διοικητή της κατά τόπους Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Πυροσβεστικού Σταθμού ή Πυροσβεστικού Κλιμάκιο,
ε. Τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του Δήμου,
στ. Τον Διοικητή της τοπικής Λιμενικής Αρχής, εάν αυτή υφίσταται στα διοικητικά όρια του Δήμου.
ζ. τους Διοικητές των μονάδων υγείας του Δήμου.
η. Τον αρχαιότερο Διοικητή επιπέδου Μονάδας των Κλάδων των Ε.Δ επιπέδου Δήμου, εφόσον υφίσταται, ή εκπρόσωπό του.
2. Με απόφαση του Δημάρχου, ορίζονται οι εμπλεκόμενοι και εποπτευόμενοι φορείς του Δημοσίου, εταιρείες κοινής ωφέλειας και εταιρείες παραχώρησης έργων υποδομής καθώς και οι λοιποί φορείς που θα συμμετέχουν στην Τοπική Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης, ανάλογα με τις ανάγκες.

 • 16 Μαΐου 2019, 08:35 | Athanasios Nalmpantis

  Επί της παραγράφου η. «Τον αρχαιότερο Διοικητή επιπέδου Μονάδας των Κλάδων των Ε.Δ επιπέδου Δήμου, εφόσον υφίσταται, ή εκπρόσωπό του.», πιστεύω ότι μπορεί να είναι προβληματική η κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων, δεδομένης μάλιστα και της ομολογουμένως κρίσιμης συνδρομής των μονάδων τους με διαθέσιμα μηχανικά μέσα και προσωπικό, καθόσον ο ορισθείς εκπρόσωπος ενδέχεται να μην γνωρίζει πλήρως τις ιδιομορφίες και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της πληγείσας περιοχής, παραμέτρου τόσο ουσιαστικής για την κατά το δυνατόν αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης. εντός των ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένες περισσότερες της μίας στρατιωτικές μονάδες. Προτείνω συνεπώς τη νομοτεχνική διόρθωση «Τον Διοικητή της πλησιέστερης προς την πληγείσα περιοχή μονάδας των Ε.Δ., ή εκπρόσωπο του.»

 • Άρθρο 18 – Τοπικές Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης

  Στις ως άνω Επιτροπές, που έρχονται να αντικαταστήσουν τα Σ.Τ.Ο., προτείνεται να μετέχει η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ως μέλος και εκπρόσωπος της εκάστοτε Ε.Ο., που εδρεύει και δραστηριοποιείται εντός των διοικητικών ορίων του αντίστοιχου Ο.Τ.Α., όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

 • 15 Μαΐου 2019, 21:51 | WWF Ελλάς

  Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στο νόμο για την εκπροσώπηση των ομάδων του Μητρώου στις Περιφερειακές και Τοπικές Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης και αυτό να μην είναι θέμα απόφασης του Περιφερειάρχη ή του Δημάρχου. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό προκειμένου το σώμα να είναι μικρό και ευέλικτο, προτείνεται η εκπροσώπηση τουλάχιστον μέσω κοινού αντιπροσώπου που θα ορίζουν εγγράφως οι εθελοντικές ομάδες του Μητρώου που ανήκουν στην χωρική αρμοδιότητα της κατά περίπτωση Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης.

 • Άρθρο 18 , Τοπικές Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης :
  Στις ως άνω Επιτροπές, που έρχονται να αντικαταστήσουν τα Σ.Τ.Ο. προτείνεται να μετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της εκάστοτε Ε.Ο. που εδρεύει και δραστηριοποιείται εντός των διοικητικών ορίων του αντίστοιχου Ο.Τ.Α., όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

 • Στις ως άνω Επιτροπές, που έρχονται να αντικαταστήσουν τα Σ.Τ.Ο. προτείνεται να μετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της εκάστοτε Ε.Ο. που εδρεύει και δραστηριοποιείται εντός των διοικητικών ορίων του αντίστοιχου Ο.Τ.Α., όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

 • Άρθρο 18 , Τοπικές Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης :
  Στις ως άνω Επιτροπές, που έρχονται να αντικαταστήσουν τα Σ.Τ.Ο. προτείνεται να μετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της εκάστοτε Ε.Ο. που εδρεύει και δραστηριοποιείται εντός των διοικητικών ορίων του αντίστοιχου Ο.Τ.Α., όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

 • 15 Μαΐου 2019, 14:55 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

  Δεν αναφέρεται καθόλου η θεσμική συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτήτων και των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, όπως αναφέρεται στο Νόμο 4555/18 (Κλεισθένης)στα άρθρα 83 και 84 παραγρ.ζ, αρμοδιότητες που αναφέροντο και στον Ν.3852/10. Εμπλέκονται τόσο στη σχεδίαση όσο και στην αντιμετώπιση των καταστροφών. Άλλωστε είναι αυτοί που μπορούν να καταγράψουν τα άτομα που θα απαιτηθεί η συνδρομή του Δήμου σε μια αναγκαστική εκκένωση ενός οικισμού….

 • Άρθρο 18 , Τοπικές Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης :
  Στις ως άνω Επιτροπές, που έρχονται να αντικαταστήσουν τα Σ.Τ.Ο. προτείνεται να μετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της εκάστοτε Ε.Ο. που εδρεύει και δραστηριοποιείται εντός των διοικητικών ορίων του αντίστοιχου Ο.Τ.Α., όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

 • 15 Μαΐου 2019, 11:03 | Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης Ηλιούπολης (Ε.Ο.Δ.Π.Η.)

  Άρθρο 18 , Τοπικές Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης :
  Στις ως άνω Επιτροπές, που έρχονται να αντικαταστήσουν τα Σ.Τ.Ο. προτείνεται να μετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της εκάστοτε Ε.Ο. που εδρεύει και δραστηριοποιείται εντός των διοικητικών ορίων του αντίστοιχου Ο.Τ.Α., όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

 • 14 Μαΐου 2019, 10:11 | ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Θα πρέπει να προστεθεί ως μέλος των Τοπικών Επιτροπών Έκτακτης Ανάγκης ο επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας του εκάστοτε Δήμου διότι στην παράγραφο 21 του άρθρου 1 του 3731/2008 προβλέπεται η συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας στην εφαρμογή σε σχέδια Πολιτικής Προστασίας.

 • «θ. Τον Πρόεδρο (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο) του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στην ευθύνη του οποίου περιλαμβάνεται ο οικείος Δήμος.»

  O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ) ανήκει αδιαμφισβήτητα στις Ομάδες 1ης Απόκρισης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1877 και είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού (Δ.Ο.Ε.Σ.) από το 1919, βασίζοντας την λειτουργία και τις δράσεις του στις ιδέες και τις αρχές που έχουν περιληφθεί στις Συμβάσεις της Γενεύης του έτους 1945 και στα Πρόσθετα Πρωτόκολλα των ετών 1977 και 2005. Επιτελεί δε βοηθητικό ρόλο προς τις δημόσιες αρχές στο ανθρωπιστικό πεδίο, έχοντας καθήκον να συνδράμει αυτές για την πραγματοποίηση ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Είναι η μεγαλύτερη οργάνωση παροχής εθελοντικού και πολυποίκιλου κοινωνικού έργου στην Ελλάδα, δυναμικότητας 11.000 μελών, με πιστοποιημένη εκπαίδευση και λειτουργίες.
  Δρα τόσο σε περίοδο ένοπλης σύρραξης και σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, για την περίθαλψη των τραυματιών, των ασθενών και των αδύναμων, όσο και σε περίοδο ειρήνης για δράσεις που καλύπτουν οι Συμβάσεις της Γενεύης για λογαριασμό όλων των θυμάτων έκτακτης ανάγκης, πολιτών και στρατιωτικών, παρέχοντας υπηρεσίες αποκατάστασης προς όσους έχουν την ανάγκη για αρωγή. Στη διεθνή σκηνή και ειδικότερα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών, αποτελεί ξεχωριστή οντότητα αναγνωρίσιμη από όλους τους Διεθνείς οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας (ΟΗΕ, ΕΕ) καθώς και από όλες τις Κυβερνήσεις και τα Συστήματα πολιτικής προστασίας, εξαιτίας του μεγάλου πλήθους εθελοντών που εκπαιδεύονται και εργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, εφαρμόζοντας πρότυπα διαχείρισης ποιότητας με σχετικές πιστοποιήσεις ανά αντικείμενο. Η ιδιαιτερότητα αυτή για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (έναντι οποιασδήποτε άλλης Εθελοντικής ομάδας/οργάνωσης) αναγνωρίζεται εξάλλου και στο άρθρο 71 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, όπως αυτό τροποποιεί το άρθρο 14Γ, παρ.1 του Ν.3013/2002.
  Σε ότι δε αφορά την συμμετοχή του Ε.Ε.Σ σε καταστροφές ή έκτακτες ανάγκες στην Ελληνική επικράτεια, οι Ομάδες Εθελοντών των Σωμάτων που τον αποτελούν (Σαμαρείτες Διασώστες-Ναυαγοσώστες, Νοσηλευτική, Κοινωνική Πρόνοια), ήταν πάντοτε άμεσα παρούσες και αποτελεσματικές, είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν πρόσκλησης των αρμόδιων κρατικών φορέων. Ενδεικτικά μόνο παραδείγματα αποτελούν η προσφυγική κρίση (2015-2018), σεισμοί, πλημμύρες (με την πλέον πρόσφατη στη Μάνδρα Αττικής, Νοε 2017-Φεβ 2019), δασικές πυρκαγιές (με την πλέον πρόσφατη στο Μάτι, Ιούλ 2018) κλπ.

  Ειδικότερα επισημαίνεται ότι, εφόσον ο Ε.Ε.Σ αποτελεί σημαντικό Εθνικό Δυναμικό Πολιτικής Προστασίας και ανήκει στις Ομάδες 1ης Απόκρισης, θα πρέπει να εκπροσωπείται στην Τοπική Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης, για την βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των επιχειρησιακών φορέων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

 • 8 Μαΐου 2019, 16:21 | ΑΛΕΞΗΣ Κ.

  Να τροποποιηθεί το υπάρχον κείμενο της παραγράφου 1η, που αφορά τη σύσταση της Τοπικής Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης Δήμου, ως εξής:

  «η. Τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) στην περιοχή ευθύνης του οποίου περιλαμβάνεται η έδρα του οικείου Δήμου».

  Αιτιολόγηση Σχολίου:
  Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων (Π.Δ 84/2009), ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς (με όρια Φρουράς συνήθως παρόμοια με αυτά του Νομού ή της Περιφερειακής Ενότητας), ασκεί τις αρμοδιότητες για την εκτέλεση υπηρεσίας των στρατευμάτων εκτός στρατοπέδων, σε όλη την έκταση της Φρουράς (άρα και εντός των ορίων του Νομού ή/και της Περιφερειακής Ενότητας).

 • 8 Μαΐου 2019, 15:19 | Αλέξης Κουρελής – MSc Διαχείριση καταστροφών

  Να συμπληρωθεί το υπάρχον κείμενο με τη νέα παράγραφο «1θ», που αφορά τη σύσταση της Τοπικής Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης Δήμου, ως εξής:

  «θ. Τον Πρόεδρο (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο) του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στην ευθύνη του οποίου περιλαμβάνεται ο οικείος Δήμος».

  Δικαιολογητικές σκέψεις:

  O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ) ανήκει αδιαμφισβήτητα στις Ομάδες 1ης Απόκρισης και στο Εθνικό Δυναμικό Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1877 και είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού (Δ.Ο.Ε.Σ.) από το 1919, βασίζοντας την λειτουργία και τις δράσεις του στις ιδέες και τις αρχές που έχουν περιληφθεί στις Συμβάσεις της Γενεύης του έτους 1945 και στα Πρόσθετα Πρωτόκολλα των ετών 1977 και 2005. Επιτελεί δε βοηθητικό ρόλο προς τις δημόσιες αρχές στο ανθρωπιστικό πεδίο, έχοντας καθήκον να συνδράμει αυτές για την πραγματοποίηση ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Είναι η μεγαλύτερη οργάνωση παροχής εθελοντικού και πολυποίκιλου κοινωνικού έργου στην Ελλάδα, δυναμικότητας 11.000 μελών, με πιστοποιημένη εκπαίδευση και λειτουργίες.

  Δρα τόσο σε περίοδο ένοπλης σύρραξης και σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, για την περίθαλψη των τραυματιών, των ασθενών και των αδύναμων, όσο και σε περίοδο ειρήνης για δράσεις που καλύπτουν οι Συμβάσεις της Γενεύης για λογαριασμό όλων των θυμάτων έκτακτης ανάγκης, πολιτών και στρατιωτικών, παρέχοντας υπηρεσίες αποκατάστασης προς όσους έχουν την ανάγκη για αρωγή. Στη διεθνή σκηνή και ειδικότερα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών, αποτελεί ξεχωριστή οντότητα αναγνωρίσιμη από όλους τους Διεθνείς οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας (ΟΗΕ, ΕΕ) καθώς και από όλες τις Κυβερνήσεις και τα Συστήματα πολιτικής προστασίας, εξαιτίας του μεγάλου πλήθους εθελοντών που εκπαιδεύονται και εργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, εφαρμόζοντας πρότυπα διαχείρισης ποιότητας με σχετικές πιστοποιήσεις ανά αντικείμενο. Η ιδιαιτερότητα αυτή για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (έναντι οποιασδήποτε άλλης Εθελοντικής ομάδας/οργάνωσης) αναγνωρίζεται εξάλλου και στο άρθρο 71 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, όπως αυτό τροποποιεί το άρθρο 14Γ, παρ.1 του Ν.3013/2002.

  Σε ότι δε αφορά την συμμετοχή του Ε.Ε.Σ σε καταστροφές ή έκτακτες ανάγκες στην Ελληνική επικράτεια, οι Ομάδες Εθελοντών των Σωμάτων που τον αποτελούν (Σαμαρείτες Διασώστες-Ναυαγοσώστες, Νοσηλευτική, Κοινωνική Πρόνοια), ήταν πάντοτε άμεσα παρούσες και αποτελεσματικές, είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν πρόσκλησης των αρμόδιων κρατικών φορέων. Ενδεικτικά μόνο παραδείγματα αποτελούν η προσφυγική κρίση (2015-2018), σεισμοί, πλημμύρες (με την πλέον πρόσφατη στη Μάνδρα Αττικής, Νοε 2017-Φεβ 2019), δασικές πυρκαγιές (με την πλέον πρόσφατη στο Μάτι, Ιούλ 2018) κλπ.

  Συμπερασματικά επισημαίνεται ότι, εφόσον ο Ε.Ε.Σ αποτελεί σημαντικό Εθνικό Δυναμικό Πολιτικής Προστασίας και ανήκει στις Ομάδες 1ης Απόκρισης, θα πρέπει να εκπροσωπείται στην Τοπική Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης, για την βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των επιχειρησιακών φορέων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.