ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Άρθρο 20 – Περιφερειακές Αρχές Πολιτικής Προστασίας

1. Ο Περιφερειάρχης αποτελεί την Περιφερειακή Αρχή Πολιτικής Προστασίας, εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας και για τις διοικητικές δομές που ανήκουν ή υπάγονται σε αυτήν, και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Προεδρεύει της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης Περιφέρειας του άρθρου 17 .
β. Κατευθύνει το έργο της πολιτικής προστασίας, αρμοδιότητας της Περιφέρειας, για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας.
γ. Εξειδικεύει με απόφασή του τα Πρωτόκολλα Συντονισμού του άρθρου 7 για τις ΛΕ.Ε.Α. που οργανώνονται στο επίπεδο της περιφέρειας και των περιφερειακών της ενοτήτων και εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία τους.
δ. Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με άλλες περιφέρειες για αμοιβαία συνδρομή, σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα πολιτικής προστασίας, εφόσον απαιτείται.
δ. Υποβάλλει αιτιολογημένες εισηγήσεις προς τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής για την έκδοση αποφάσεων κήρυξης διοικητικών περιοχών της περιφέρειας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
2. Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης αποτελεί την Αρχή Πολιτικής Προστασίας επιπέδου Περιφερειακής Ενότητας εντός των διοικητικών της ορίων, και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Προεδρεύει της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης Περιφερειακής Ενότητας του αρ. 17.
β. Κατευθύνει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των διοικητικών ορίων της οικείας περιφερειακής ενότητας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη.

 • 15 Μαΐου 2019, 19:15 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝ. ΔΠΠ

  1.Σημαντική παράλειψη στο προτεινόμενο σχέδιο είναι η παντελής έλλειψη χρησιμοποίησης και αναφοράς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Δεν νοείται φυσική καταστροφή εντός των διοικητικών ορίων ενός φορέα, χωρίς την εμπλοκή, την ενημέρωση και συμβολή του.
  2.Εν τέλει το προτεινόμενο Εθνικό Σύαστημα δεν περιλαμβάνει το σύνολο του κρατικού μηχανισμού καθώς και όλων των επιπέδων της διοίκησης.

 • Άρθρα 20-23 και 55. Θα πρέπει να οριστεί ο ελάχιστος απαραίτητος αριθμός στελεχών πολιτικής προστασίας σε κάθε επίπεδο διοίκησης καθώς και τα προσόντα που πρέπει να έχουν ή να αποκτήσουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και να συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της πολιτικής προστασίας. Η απουσία τεχνογνωσίας στο αντικείμενο, η υποστελέχωση, η άγνοια στα θέματα εθελοντισμού έχουν σαν αποτέλεσμα την απουσία κοινής γλώσσας μεταξύ των στελεχών της διοίκησης και των εθελοντών, την έλλειψη ενδιαφέροντος για τα ζητήματα που τους απασχολούν δημιουργούν εμπόδια στην ανάπτυξη και λειτουργίας του Συστήματος Εθελοντισμού. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι εκτός από την αλλαγή δομών θα πρέπει να υπάρξει και αλλαγή προσώπων στην διοίκηση των εθελοντών ειδικά εντός της Εθνικής Αρχής, καθώς θεωρούμε ότι ανεξαρτήτως θεσμικού πλαισίου, η ανταπόκριση που είχαμε ως σήμερα σε διάφορά ζητήματα ήταν από ανύπαρκτη ως ισχνή. Tέλος δεν θα πρέπει να απασχολούνται σε παράλληλα καθήκοντα. Αν δεν ληφθούν γενναίες πολιτικές αποφάσεις για τα παραπάνω και δεν υπάρξει στελέχωση με κατάλληλα πρόσωπα είναι σίγουρο ότι ακόμα και οι καλύτερες νομικές προβλέψεις θα αποτύχουν στην πράξη.

 • 15 Μαΐου 2019, 16:08 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

  Δεν αναφέρεται στα Αποκεντρωμένα Όργανα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της.
  Πιστεύω ότι θα πρέπει ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που είναι Διοίκηση και όχι Αυτοδιοίκηση, να αποτελεί τον εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας στο χώρο ευθύνης της, όπως ήταν και είναι και σήμερα και να συμμετέχει στις Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης. Θα μπορεί να είναι μια Υπηρεσία που να ασκεί και έλεγχο τόσο του σχεδιασμού, αν είναι σύμφωνος με τις αρχές της Εθνικής Αρχής, όσο και των λοιπών λειτουργιών των λοιπών αποκεντρωμένων οργάνων. Να υπενθυμίσω ότι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση υπάγονται και οι Δασικές Υπηρεσίες της χώρας΄αλλά και η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου.

 • παράγραφος 1 στ:

  Προτείνεται να προστεθεί:
  Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με τα Κέντρα Ικανότητας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

 • 6 Μαΐου 2019, 22:35 | Konstantinos Foteinakis

  Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends καταθέτει 10 θέσεις για τις φυσικές καταστροφές – Η καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι
  http://naturefriends-gr.blogspot.com/2018/08/10.html

  7. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, που βρίσκονται εγγύτερα στους κατοίκους των περιοχών, αν και έχουν υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει να καταρτίσουν ειδικά Τοπικά και Περιφερειακά Σχέδια επιμόρφωσης, ενημέρωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, στα πρότυπα των «Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ). Τα ΣΑΤΑΜΕ καταρτίζονται από την οδηγία SEVESO και προβλέπουν ασκήσεις επί χάρτου καθώς και πραγματικές ασκήσεις, «γυμνάσια», με τη συμμετοχή των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η εμπειρία της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής η οποία έχει καταρτίσει ΣΑΤΑΜΕ και έχει αρχίσει να το εφαρμόζει.

 • 6 Μαΐου 2019, 12:12 | Μαρία

  Στο σημείο αυτό είστε βέβαιοι ότι δεν έχετε παραλείψει κάποιο φορέα?

 • 4 Μαΐου 2019, 20:37 | Σταθης Συμεωνίδης

  Ο περιφερειάρχης θα πρέπει να μην έχει ρόλο γιατί οι γνώσεις του είναι περιορισμένες, θα πρέπει να δίνει, σε περίπτωση αντικρουόμενων απόψεων την σωστότερη, για τη στιγμή λύση. Αυτό προϋποθέτει γνώση. Οι αιρετοί γενικά θα πρέπει να μην βρίσκονται σε καμιά επιτροπή