Άρθρο 42 – Παραίτηση – Παύση Διοικητή

1. Η Θητεία του Διοικητή τερματίζεται πρόωρα σε περίπτωση παραίτησής του για την οποία ωστόσο πρέπει να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
2. Ο Διοικητής παύεται πρόωρα για τους εξής λόγους:
α. Για αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω κωλύματος, νόσου ή αναπηρίας σωματικής ή πνευματικής που διαρκεί για περισσότερους από τρεις συνεχόμενους μήνες ή αν δεν έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά του για τρεις συνεχόμενους μήνες για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
β. Για σπουδαίο λόγο που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως η αποκάλυψη εμπιστευτικών θεμάτων για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, προσωπικό ή εμπορικό όφελος.
γ. Αν παραπεμφθεί αμετάκλητα στο ακροατήριο για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 149 του ν. 3528/2007.