Άρθρο 54α: Τροποποίηση του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (Α΄15)

1. Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η περίπτωση στ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.».

 

β) Η περίπτωση ιδ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριμένα η Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων, οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου και η Λιμενική Αστυνομία.».

 

γ) Στο τέλος της περίπτωσης ιε του άρθρου 1, η φράση «σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό και ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες.», αντικαθίσταται ως εξής:

«σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό  καθώς και σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του και ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες.».

 

2. Το άρθρο 4 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4, το οποίο έχει ως εξής «Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση συνδέεται απευθείας με τα κτηνιατρεία και γενικά τους χώρους, που πραγματοποιείται η σήμανση των ζώων συντροφιάς.», αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρούνται από την πιστοποίηση αυτή και την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση οι κτηνίατροι που παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, τα επαγγελματικά προσόντα των οποίων αναγνωρίζονται σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α΄78).».

 

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παρ. 3 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων.».

 

γ) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 4, μετά τις λέξεις «Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» τίθεται τελεία και  διαγράφεται η φράση: «προσκομιζομένων, επιπροσθέτως στον Ο.Τ.Α., από τον κτηνίατρο των αντιγράφων Πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης.».

 

δ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος 2 και 3, πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα  στην Ελλάδα και διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εν ισχύ, από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).».

 

ε) Η παρ. 9 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, της Θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων, οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) και η Λιμενική Αστυνομία, εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».

 

3. Το άρθρο 5 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 5, η φράση «η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό του,», αντικαθίσταται από τη φράση:

«η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του  αντιλυσσικού εμβολιασμού του,».

 

β) Η περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωσή του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του.».

 

γ) Μετά την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 5, τίθεται κόμμα και προστίθεται νέα περίπτωση η  ως εξής:

«η) να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο  αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του.».

 

δ) Μετά την περίπτωση β της παρ. 3, τίθεται κόμμα και προστίθεται νέα περίπτωση γ ως εξής:

«γ) για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιοδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη  του.».

 

4. Το άρθρο 6 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».

 

β) Η παρ. 3 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Απαγορεύεται η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανόμενων των υπαίθριων αγορών.

β) Απαγορεύεται η πώληση ζώων συντροφιάς με  ηλικία μικρότερη των οκτώ (8) εβδομάδων.».

 

γ) Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6, προστίθεται νέα παράγραφος 3α, ως εξής:

«3α. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι»

 

5. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

« 1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που διοργανώνει εκθέσεις με ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται με σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Κτηνιατρικής του οικείου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από το Τμήμα  Κτηνιατρικής  της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.».

 

7. Το άρθρο 9 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από:

α) συνδέσμους δήμων, καθώς και

β) φιλoζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη έγκρισή τους από  τον  αρμόδιο δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική  εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  εντός των διοικητικών του ορίων.

Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να  διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία και χειρισμό των ζώων.».

 

β) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9, το έκτο εδάφιο αυτής, αντικαθίσταται ως εξής:

«Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωϊκά σωματεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό (ενδεικτικά 1 κτηνίατρος ανά 50 ζώα), την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.».

 

γ) Η παρ. 3 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα συνεργεία αυτά ελέγχονται για στο έργο τους, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης και  αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η εποπτεία και ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Τη μέριμνα για την εκπαίδευση των ατόμων αυτών έχει ο οικείος Δήμος.».  

 

δ) Η παρ. 4 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.

β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

γ) Αν διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.

δ) Ζώα που περισυλλέγονται, λόγω εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς πρώτου ή δεύτερου σταδίου (απειλητική στάση και συμπεριφορά ή ανεπιτυχής επίθεση χωρίς τραυματισμό πολίτη, αντίστοιχα), αρχικά προσκομίζονται στο κτηνιατρείο ή στον υπεύθυνο κτηνίατρο του Δήμου, για κλινική εξέταση και στη συνέχεια παραμένουν υπό 15νθήμερη  παρακολούθηση στο καταφύγιο του Δήμου ή σε εγκεκριμένο καταφύγιο φιλοζωικού σωματείου. Εφόσον, μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος, υποβληθούν ξανά σε κλινική εξέταση και διαγνωστούν υγιή, χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, επανατοποθετούνται, σε περιοχή όπου εκτιμάται ότι έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να εκτεθούν ξανά στις συνθήκες εκείνες που τα προκάλεσαν να εκδηλώσουν επιθετικότητα.

ε) Ζώα που περισυλλέγονται, λόγω εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς τρίτου σταδίου (επιτυχημένη επίθεση, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα του τραυματισμού που αυτή συνεπάγεται και βεβαιώνεται από αποδεικτικά έγγραφα, όπως ιατρική γνωμάτευση), αρχικά προσκομίζονται σε κτηνιατρείο ή στον υπεύθυνο κτηνίατρο του Δήμου για κλινική εξέταση και στη συνέχεια παραμένουν υπό 15νθήμερη παρακολούθηση στο καταφύγιο του Δήμο ή σε εγκεκριμένο καταφύγιο φιλοζωικού σωματείου. Εφόσον, μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος, υποβληθούν ξανά σε κλινική εξέταση και διαγνωστούν υγιή, είτε επανατοποθετούνται σε χώρους όπου δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση του κοινού ή άλλων ζώων, είτε  την ευθύνη της εποπτείας, της φροντίδας και της διαδικασίας υιοθεσίας τους αναλαμβάνουν φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις.».

 

ε) Οι παρ. 10, 11 και 12 του άρθρου 9, αντικαθίστανται ως εξής:

«10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη  και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι  τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους, που έχουν την υπηκοόητα ενός από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Οι στειρώσεις μπορεί να πραγματοποιούνται και σε κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών πράξεων, που διαθέτουν οι προαναφερόμενοι κτηνίατροι. Για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13. Στους εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποίηση των στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς μπορεί να διατίθενται και οι εγκαταστάσεις των γραφείων των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των αρμόδιων Υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, για την πραγματοποίηση των στειρώσεων υπό την εποπτεία κτηνιάτρου των προαναφερθέντων αρμόδιων υπηρεσιών. Οι εγκαταστάσεις αυτές παραχωρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα, αφού προηγηθεί ειδοποίηση ενός μήνα και έγκριση των προϊσταμένων των αντίστοιχων υπηρεσιών.

12. α) Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Υποχρεωτικά στην επιτροπή μετέχουν:

αα) ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από το Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού ιδιώτης κτηνίατρος και

ββ)  ένας (1) εκπρόσωπος κυνηγετικού συλλόγου που εδρεύει στο Δήμο ή την οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. στ του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.

β) Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός  αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από:

αα) ένα κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και τον αναπληρωτή του,

ββ) ένα ιδιώτη κτηνίατρο  που έχει λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ και δραστηριοποιείται στην  περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου και τον αναπληρωτή του,

γγ) ένα κτηνίατρο του φιλοζωικού σωματείου που δραστηριοποιείται στην  περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου και τον αναπληρωτή του.».

 

στ) Η παρ. 14 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση από την αρμόδια Περιφέρεια σε Δήμους, σε συνδέσμους Δήμων και υπό την εποπτεία των Δήμων, σε εγκεκριμένα από αυτούς φιλοζωϊκά σωματεία και ενώσεις, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη λειτουργία τους και κάθε σχετικό θέμα.».

 

ζ) Μετά την παρ. 14 του άρθρου 9, προστίθεται νέα παρ. 15 ως εξής:

«15. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ο Δήμος και οι σύνδεσμοι Δήμων, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για  την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,  το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

 

8. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4039/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Η διάθεση των νεκρών ζώων συντροφιάς, όπως αποτέφρωση και υγειονομική ταφή, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.».

 

9. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4039/2012, προστίθεται νέα παρ. 2α ως εξής:

«2α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.»

 

10. Η παρ. 1 του άρθρου 13, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 εξαιρούνται οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας,  τα εκτροφεία θηραμάτων και οι εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής του κτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα,   που διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε είδους, με τη συμμετοχή ζώων.».

 

11. Η παρ. 5 του άρθρου 20 αντικαθίσταται και μετά από αυτήν τίθεται νέα παράγραφος 5α, ως εξής:

«5. α) Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, για την επιβολή  των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, που συντάσσεται από αρμόδια Αρχή της περίπτωσης ιδ του άρθρου 1, διαβιβάζεται αυθημερόν στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας.

β) Στις περιπτώσεις βεβαίωσης παραβάσεων που διαπιστώνονται από αρμόδια Αρχή της περίπτωσης ιδ του άρθρου 1 και επισύρουν την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων και ποινικών κυρώσεων,  η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, αποστέλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

5α. Οι παραβάτες κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του ν. 1444/1984 (Α΄ 78) καθώς και οι παραβάτες των  διατάξεων των άρθρων 3,4, 7, 9,10 και 11 του ν. 2017/1992 (Α΄ 31) τιμωρούνται με τις ποινές  που προβλέπονται  από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 1197/1981 (Α΄240), όπως ισχύει.».

 

12. Ο Πίνακας Διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Στη δεύτερη στήλη της δεύτερης παράβασης του πίνακα διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 που έχει ως εξής: «Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς», η εσφαλμένη παραπομπή στο «Άρθρο 5 παρ. 1 περ. α», αντικαθίσταται από την ορθή ««Άρθρο 5 παρ. 1 περ. β»

β) Στο τέλος του πίνακα διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 προστίθεται νέα παράβαση, ως εξής:

«

Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη,  τον  κάτοχο ή τον υπεύθυνο των ζώων, των κανόνων προστασίας και καλής μεταχείρισής τους  και μη τήρηση, από μέρους τους, των ειδικών  απαιτήσεων της περίπτ. β του άρθρου 1, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ύπαρξής τους.Άρθρο 1 περίπ. β5.000 έως 15.000 ευρώ.

     ».

13. Στην αρχή της υπάρχουσας παραγράφου του άρθρου 23 του ν. 4039/2012, τίθεται ο αριθμός 1 και στο τέλος αυτής, προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

«Από την έναρξη ισχύος της κοινής Υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 14 του άρθρου 9, όπως ισχύει, καταργούνται οι διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 473/1978, που αφορούν, εκ των ενδιαιτημάτων, τα καταφύγια αδέσποτων ζώων και ρυθμίζουν ίδια θέματα.».

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 03:53 | ΛΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ

  Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥΣ; ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΠΟΥ ΓΑΥΓΙΖΟΥΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ; ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ «ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ» ΝΑ ΚΛΩΤΣΟΥΝ ΣΚΥΛΙΑ Ή ΖΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ; ΚΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΩΟ ΑΜΥΝΘΕΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΑΝΑΤΩΘΕΙ; ΑΝΤΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΝΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΑ ΔΙΑΙΩΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΠΕΧΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΩΝ; ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΩΝ ΑΠΟ PET SHOPS ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 02:55 | Μαρία Γκινάλα

  Η λύση στο εφιαλτικο προβλημα της Ελλαδας που αμαυρωνει τον πολιτισμο μας, στηλιτευει για παντα την ψυχη καθε παιδιου που γινεται μαρτυρας των καθημερινων περιστατικων εγκαταλειψης και κακοποιησης των ζωων και μαστιζει την κοινωνια μας , ειναι απλη.

  – απαγορευση πωλησης οποιουδηποτε σκυλου ο οποιος δεν ειναι εγγεγραμμενος σε γενεαλογικο μητρωο.
  – απαγορευση χορηγησης αδειας εκτροφης χωρις προϋποθεσεις καθαροαιμιας & τηρησης των διεθνων κανονισμων εκτροφης (εξετασεων υγειας & χαρακτηρα κλπ) των σκυλων που εκτρεφονται.
  – απαγορευση πώλησης σκυλων απο καταστηματα πετ σοπ και μεταπραττες.

  Τα παραπανω μετρα θα κλεισουν την στροφιγγα του παραεμποριου που ξεχειλιζει και κατακλυζει του δρομους μας με δυστυχισμενες ψυχες.

  Αν οι τερατωδεις τροπολογιες που προτεινονται ψηφιστουν ως εχουν, ο κατοχος θηλυκου σκυλου που δεν εχει στειρωθει γινεται αυτοματα παρανομος, και δεν εχει το δικαιωμα να τον ζευγαρωσει. Αυτο βεβαιως σημαινει οτι η ερασιτεχνικη εκτροφη σκυλων στην Ελλαδα θα καταργηθει απο την μια μερα στην αλλη και η μοναδικη πηγη καθαροαιμων σκυλων θα ειναι, αφ’ ενος μεν τα πετ σοπ που θησαυριζουν εισαγοντας και πουλωντας, με αθλιες συνθηκες, κουταβια χωρις κανενα ελεγχο υγειας απο εφιαλτικες κουταβοπαραγωγικες μοναδες της ανατολικης Ευρωπης, ή οι εγχωριοι μεγαλεμποροι κουταβοβιομηχανοι, που…τριβουν τα χερια τους για την εξυπηρετηση που ετοιμαζονται να τους κανουν οι νομοθετες…Φυσικα, οι ελληνικες φυλες σκυλων θα εξαφανιστουν…

  Οι σοβαροι και υπευθυνοι εκτροφεις σκυλων ειναι αυτοι που εξασφαλιζουν την υγεια και την αρτιοτητα, σωματικη και ψυχικη, των γεννητορων που αναπαραγονται. Το μεταπρατικο σκυλεμποριο και η μαζικη κουταβοπαραγωγη αντιθετα αντιμετωπιζει τους σκυλους σαν αναλωσιμα προϊόντα που οσο πιο γρηγορα ασθενουν, πεθαινουν και αντικαθιστανται, τοσο μεγιστοποιουνται τα κερδη τους…

  Aκομα χειροτερα, η τροπολογια προβλεπει τη θανατωση επικινδυνων ζωων με συνοπτικες διαδικασιες, με αποφαση επιτροπης ατομων χωρις καμμια ειδικοτητα στην συμπεριφορα και την ψυχολογια ζωων! Με την αλλαγη του ορισμου περι επικινδυνων σκυλων, αφαιρωντας δηλαδη την πολυ σημαντικη λεξη «απροκλητη» επιθεση και εισαγοντας την γενικη και αοριστη εννοια «απειλητικη συμεριφορα», ανοιγει ο δρομος δηλαδη για την εφαρμογη και στην χωρα μας των περιβοητων Dangerous Dogs Laws, που εχουν οδηγησει στην εκτελεση χιλιαδων αθωων σκυλων στον πλανητη…

  Τελος, η τροπολογια προβλεπει την απαγορευση αναπαραγωγης σκυλων που εχουν κομμενα αυτια ή ουρες, δηλαδη επιφερει αλλο ενα σοβαρο πληγμα στις αυτοχθονες φυλές, αφου οι πιο πολυπληθεις ελληνικες φυλες σκυλων, τσοπανοσκυλα και κυνηγοσκυλα, ανηκουν σε αυτη την κατηγορια ! Παραδοσιακα οι κτηνοτροφοι και οι κυνηγοι κοβουν ακομα τα αυτια και το ακρο της ουρας καποιων σκυλων (κακως βεβαια αλλα δεν υπαρχει ελεγχος στα κοπαδια και στις απομακρυσμενες περιοχες της υπαιθρου). Η Ελληνικη Εταιρεια Προστασιας & Διασωσης Αυτοχθονων Φυλων Ζωων «Αμαλθεια» και ο Κυνολογικος Ομιλος Ελλαδος προσπαθουν να καταγραψουν αυτους τους ελαχιστους πληθυσμους που εχουν απομεινει και να ενισχυσουν την εκτροφη των εγχωριων φυλων που αποτελουν ζωντανη πολιτιστικη κληρονομια, οπως οι θρυλικοι Μολοσσοι της Ηπειρου, οι Κρητικοι Λαγωνικοι, οι Αλωπεκίδες κ.α. Αν ομως τα προτεινομενα μετρα ψηφιστουν, και απαγορευτει η αναπαραγωγη τους, οι απαιτησεις του νομου θα σημανουν πολυ συντομα την εξαλειψη ειδων που επιβιωνουν στην χωρα μας εδω και χιλιαδες χρονια, απο την προϊστορικη εποχη…

  ολόκληρη η αναλυση των τραγικων συνεπειων της προτεινομενης τροπολογιας, εδω: https://www.facebook.com/groups/13918424732/doc/10151340951954733/ )

  και η ηλεκτρονικη διαμαρτυρια – εκκληση συγκεντρωσης υπογραφων εναντια στα μετρα, εδω :

  https://www.change.org/petitions/stop-anti-breeding-pro-puppy-farming-legislation-in-greece-2

  Στηριξτε με την υπογραφη σας στον παραπανω συνδεσμο στα προτεινομενα μετρα. Διαδωστε την παντου. Αυτη η τροπολογια δεν πρεπει να περασει.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 02:42 | Hρώ

  Αξιότιμοι κύριοι, εμπνευστές του μεγαλειώδους αυτού εγκλήματος. Διάβασα με μεγάλη προσοχή την πλειονότητα των προτάσεων/αντιρρήσεων από μέρους των συμπολιτών μου και αυτές με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνη. Δεν θα σας κουράσω καθόλου με τα γραφόμενά μου. Αισθάνομαι τόση απογοήτευση, τόση αηδία και άκρατη οργή για ότι συμβαίνει, που το μόνο που θέλω να σας πω είναι ένα μεγάλο ‘λυπάμαι’.. Το ηθικό βάρος της γνώσης ότι αποτελέσατε κομμάτι αυτής της τραγωδίας, ας βαραίνει για πάντα τις συνειδήσεις σας.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 01:11 | Νικόλ

  Η τροπολογία που προσπαθείτε τόσο αβίαστα να περάσετε είναι, επιεικώς, κατάπτυστη. Και δυστυχώς δεν πρόκειται μόνο για μια πρόταση εμπνευσμένη εν πλήρη αγνοία για το αντικείμενο («υποκείμενο» εν προκειμένω.. αυτό μοιάζει να διαφεύγει από τον εμπνευστή) αλλά για μια πρόταση ανήθικη, απάνθρωπη και επικίνδυνη! Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά:

  1. ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ τροποποίηση στον όρο ‘επιθετικό’ ζώο. Πρόκειται για τροποποίηση/νομιμοποίηση της φόλας, που τόσο επιτυχώς συμβαίνει εδώ και χρόνια στη χώρα μας, τώρα λοιπόν ΚΑΙ με τη σφραγίδα του νόμου!! Ας θέσω τώρα και κάποιες απορίες: Πώς προτείνετε σε ένα ζώο να επικοινωνήσει όταν θέλει να εκφράσει την χαρά/πείνα/αγάπη/ανταπόκριση του? Να νιαουρίσει? Να χλιμιντρίσει? Μήπως να παρακολουθήσει και μαθήματα νοηματικής? Επίσης, τι του προτείνετε προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να αμυνθεί απέναντι σε κάποιον που του έχει κάνει, ή σκοπεύει να του κάνει κακό? Πέφτοντας ανάσκελα και περιμένοντας αμαχητί το θάνατο? Έχετε αποτελέσει ποτέ κομμάτι αυτής της μαγικής ‘επικοινωνίας’ με ένα ζώο? Προφανώς και όχι! Αν είχατε, θα γνωρίζατε τον, άνευ ορίων, συναισθηματικό τους κόσμο, τον αξιοθαύμαστο τρόπο που έχουν για να επικοινωνούνε μαζί μας.. Θα μπορούσα να γράφω ώρες γι’ αυτό το επικοινωνιακό θαύμα. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΤΕ το συντομότερο και αποδείξτε πως είμαστε (προσπαθούμε τουλάχιστον) μια σοβαρή χώρα που αξίζει να αποκαλείται Ευρωπαϊκή και που δεν κάνει ότι μπορεί για να να παραμείνει στις συνειδήσεις όλων ως μια χώρα τριτοκοσμική και άθλια!!

  2. Από πού κι ως πού μέλος κυνηγετικού συλλόγου θα απαρτίζει την επιτροπή???? Πέρα από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των κυνηγών δεν είναι καν φιλόζωοι (μια ματιά στην υγεία των κυνηγόσκυλων και πώς αυτά καταλήγουν όταν γεράσουν, είναι η απάντησή μου) δεν έχουν καμία γνώση για το αντικείμενο! Και για να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη.. Αγαπητοί κύριοι, ΠΟΙΟ είναι το αντικείμενο? Μήπως το κυνήγι αγριογούρουνου και μπεκάτσας? ΟΧΙ! Το αντικείμενο είναι η ερμηνεία, η εκτίμηση και η αποκωδικοποίηση της συμπεριφοράς ενός ζώου! Και αυτό μπορεί να το αναλάβει επιτυχώς ΜΟΝΟ ένας πιστοποιημένος εκπαιδευτής! ΜΟΝΟ! Ούτε καν κτηνίατρος. Απλά εκπαιδευτής! Απλά και ξάστερα!

  3. «Τα Σωματεία να λαμβάνουν έγκριση από τους Δήμους..». Αυτό Θα το αφήσω ασχολίαστο μαζί με ένα τεράστιο ειρωνικό χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό μου..

  Αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία ενίσταμαι σθεναρά. Ελπίζω να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν οι αντιρρήσεις μας. Ντρέπομαι τόσο πολύ ήδη για τη χώρα μου. Λίγο περήφανη ζητώ να νοιώσω. Για το κράτος μας, για το μέλλον μας, το παρόν μας, τους Νόμους μας, για όλα όσα αγαπάμε.. Και τα ζώα αποτελούν τεράστιο κομμάτι αυτής της αγάπης. Σας παρακαλώ θερμότατα. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΤΕ!! ΜΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙΤΕ!!

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 01:36 | Βασιλική Χρήστου

  Οι τροποποιήσεις του νόμου 4039/12 σε κάποια σημεία ήρθαν να καλύψουν κενά το νόμου όπως δημοσιεύτηκε ένα χρόνο πριν, αλλά σ΄ένα μεγάλο μέρος τους όχι μόνο δεν βελτιώνουν διατάξεις και ορισμούς αλλά αναδεικνύουν το μεγάλο πρόβλημα τηε ελλιπέστατης φιλόζωης κουλτούρας ανθρώπων εκπροσώπων της πολιτείας που υποτίθεται έχουν καθήκον να προστατεύουν τα ζώα.
  Πολύ συνοπτικά , θετικά σημεία είναι ότι η Ελληνική αστυνομία και το Λιμενικό καθορίζονται σαφέστατα ως αρχές βεβαίωσης των παραβάσεων, η απαίτηση άδειας εκτροφής και για ένα θηλυκό σκύλο αναπαραγωγής καθώς και το γεγονός ότι ο νόμος αναφέρεται και σε ερασιτέχνες εκτροφείς,η διευκρίνηση για περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους (στην Αθήνα παρα λίγο να εξαφανίσουν τα αδέσποτα από όλο το ιστορικό κέντρο),τα βελτιωμένα πρόστιμα και ποινές για την παθητική κακοποίηση, η απαγόρευση πώλησης ζώων στις υπαίθριες αγορές και επιτέλους η ηλεκτρονική σημανση των ποιμενικών.
  Από την αλλη πλευρά υπάρχουν αρνητικότατες τροποποιήσεις με πρώτη απ’ όλες τον ορισμό και την διαχείρηση των επιθετικών σκυλιών.
  Με μια επιλεκτική αναφορά στην έκθεση του καθηγητή κ. Σαριδομιχελάκη, χωρίς να ληφθεί υπόψιν η αντιφιλόζωη ελληνική κουλτούρα και πραγματικότητα,επιχειρείται να χαρακτηρισθεί ως επιθετικό οποιοδήποτε πλάσμα έχει την ατυχία να μπει στο στόχαστρο του κάθε αντιφιλόζωου πολίτη, του κάθε καταστηματάρχη που δε θέλει να βλέπει αδέσποτο έξω από το κατάστημά του, του κάθε δημάρχου και αντιδημάρχου που θεωρεί τα αδέσποτα σκουπίδια που πρέπει να περισυλλεχθούν και να εξαφανιστούν.
  Ας μην πάμε μακρυά σε δήμους της περιφέρειας που γίνονται όργια στην διαχείρηση των αδέσποτων ζώων, ας μείνουμε στους «πολιτισμένους » δήμους της Αττικής. Στην Στέγη του Δήμου Αθηναίων, χρόνια τώρα, ζώα χαρακτηρισμένα ως επιθετικά σαπίζουν παραμελλημένα σε κλουβιά με νέα ζώα να προστίθενται μηνιαίως στον κατάλογο. Ζώα που είναι κυρίως φοβικά τα περισσότερα αλλά κανένας δεν μπήκε στον κόπο να αξιολογήσει σωστά αλλά και να τα βοηθήσει. Αλλά και στο ΔΙΚΕΠΑΖ που επίσης σκυλιά έμειναν και μένουν χρόνια μέσα ως επιθετικά, μετά από απλές καταγγελίες, χωρίς μια σωστή αξιολόγηση μόνο και μόνο για να γίνει το χατήρι των διαφόρων Δήμων ;
  Δυστυχώς η συμμετοχή των διαφόρων δήμων στη διαμόρφωση του ορισμού του επιθετικού ζώου και κυρίως δήμων που έχουν ως ευαγγέλιό τους την συγκεκριμένη έκθεση, είναι για εμάς κάτι για το οποίο έχουμε πια παραπάνω από βάσιμες υποψίες. ¨Αραγε θα φανταζόταν ποτέ ο καθηγητής και συγγραφέας της κτηνιατρικής έκθεσης, ότι αυτή θα γινόταν το μέσο να ριχτούν στον καιάδα εκατοντάδες ζώα; ¨Οτι το ΥΠΑΑΤ αντί επιτέλους να πάρει το πολιτικό κόστος να κλείσει την κάνουλα παραγωγής αδέσποτων ζώων (με περιορισμό εισαγωγών, εκτροφών αλλα και γεννήσεων από ιδιόκτητα ζώα) αλλά και να δημιουργήσει φιλόζωη κουλτούρα στους πολίτες, τιμωρεί τα ίδια τα αδέσποτα ζώα για την υπάρξή τους, με επιχείρημα στοιχεία μόνο της έκθεσής του;
  Ας γνωρίζουν όμως όλοι όσοι συνετέλεσαν στην συγκεκριμένη εξέλιξη, ότι θα βρούν μπροστά τους ενωμένο το φιλοζωικό κίνημα και αργά ή γρήγορα τα πράγματα θα μπουν στην σωστή θέση τους.
  Αλλο αρνητικό στοιχείο, είναι η έγκριση των συνεργαζόμενων φιλοζωικών σωματείων από τους Δήμους. Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με όλα τα τοπικά σωματεία και σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκλείουν σωματεία που δεν είναι της αρεσκείας τους.
  Επίσης η διατύπωση του ανάλογου άρθρου που επιτρέπει από δύο και πάνω γέννες τον χρονο,που οδηγεί στον βασανισμό των ζωων εκτροφής.
  Τελείωνοντας, για μια ακόμα φορά, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σωστά η αλυσόδεση, η κυριότερη μορφή παθητικής κακοποιήσης στην Ελλάδα, ένα φαινόμενο που οδηγεί σε βασανιστικό και μαρτυρικό θάνατο τα ζώα, αλλά και μας δυσφημεί παγκοσμίως.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 23:09 | antonis sakellaropoulos

  aparadektos o nomos kai pio polu autoi pou einai upeu8unoi gi auton,,

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 23:28 | λαζαρος

  Απαράδεκτο άρθρο που οδηγεί αυτόματα πλήθος αθώων ζώων σε βάναυση μεταχείρηση! Πως είναι δυνατόν να ξέρει η εκάστοτε αρχή αν ένα ζώο πράγματι εμφανίζει τη βίαιη συμπεριφορά και η καταγγελία δεν είναι προιόν ενός μη φιλόζωου μόνο και μόνο για να ξεκάνει ένα αδέσποτο!Τη στιγμή που τα αδέσποτα δημιουργούνται λόγω ασυνειδησίας αφού δεν τα προστατεύετε τουλάχιστον αφήστε τα να ζήσουν ελεύθερα χωρίς να κάνετε ακόμα πιο δύσκολη την επιβίωση τους!Γίνετε λίγο άνθρωποι!

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 23:47 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

  ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
  Μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  web: http://www.ecogreens.gr – email: ecogreen@otenet.gr
  Αθήνα: Πλατ. Ελευθερίας 14 – 10553, τηλ. 210 3241001, fax 210 3241825
  Θεσσαλονίκη: Πλάτωνος 1 & Εγνατία – 54631, τηλ. 2310 269780, fax 2310 421196

  10.2.2013

  Σημαντικός αριθμός των πολιτών της χώρας μας έχει αναπτύξει έντονη φιλοζωική συνείδηση. Είναι πλέον δεδομένη η ανταπόκρισή τους στην καθημερινή μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα αλλά και η συμμετοχή τους σε συντονισμένες προσπάθειες άσκησης πίεσης προς την πολιτεία όσον αφορά την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων που έχουν εκθέσει τη χώρα παγκοσμίως. Η πολιτεία όμως, από την πλευρά της, εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει σοβαρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα ως προς την κακοποίηση των ζώων, αλλά και την εφαρμογή του νόμου και τις υποχρεώσεις των δήμων να μεριμνήσουν για τα αδέσποτα ζώα.

  Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του Ν. 4039/2012, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην τροποποίησή του, μεταβάλλοντας σειρά άρθρων:
  http://www.opengov.gr/ypaat/?p=995
  Η τροποποίηση του νόμου έρχεται να συμπληρώσει κενά σύμφωνα με το Υπουργείο, συναντά όμως προβληματισμό και αντίδραση από σημαντικό μέρος των φιλόζωων πολιτών αλλά και των Οικολόγων Πράσινων σε καίρια σημεία. Και συγκεκριμένα:

  • Ο ορισμός της επικινδυνότητας ενός ζώου είναι ελλιπής και υποκειμενικός, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις ποικίλες περιστάσεις της καθημερινότητας ούτε κρίνεται από ειδικούς στη συμπεριφορά. Είναι προφανές ότι θα χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν και θα προκύψουν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να καλύψει ο νόμος.

  • Η σήμανση καθίσταται υποχρεωτική για όλα τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Θεωρούμε θετικό μέτρο τη μη εξαίρεση των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη των ποιμνίων. Η σήμανση, όμως, θα έπρεπε να προωθείται μέσω ενημερωτικής καμπάνιας για το ευρύ κοινό και να καθίσταται δυνατή με ελάχιστο αντίτιμο για τα δεσποζόμενα ζώα, ειδικά αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης.

  • Το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού αδέσποτων ζώων αλλά και της διαδεδομένης κακοποίησης που υφίστανται αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πηγή του. Διαπιστώνουμε, για μια ακόμη φορά, ότι η πολιτεία δεν δίνει ικανοποιητική λύση απαγορεύοντας την πώληση ζώων από καταστήματα, θέτοντας αυστηρούς περιορισμούς στην εκτροφή και πώληση ζώων και προωθώντας τις υιοθεσίες. Η πώληση ζώων από υπαίθριες αγορές απαγορεύεται μεν, το μέτρο όμως δεν επεκτείνεται και για τα καταστήματα, επομένως συνεχίζεται η αντιμετώπιση των ζώων ως αντικείμενα, γεγονός που συμβάλλει στην εγκατάλειψή τους. Η απαγόρευση της εμπορίας των ζώων συντροφιάς αποτελεί πάγιο αίτημα των Οικολόγων Πράσινων.

  • Επιπλέον, θα πρέπει να μπουν αυστηροί περιορισμοί στις γεννήσεις ζώων. Ο επιτρεπτός αριθμός δύο γεννών για κάθε θηλυκό ζώο των εκτροφέων είναι εξοντωτικός για τα ζώα και διαιωνίζει την ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθμού τους. Εξίσου σημαντική είναι η λήψη μέτρων για να σταματήσει η αδειοδότηση εκτροφής ζώων για εμπορία και να προωθηθούν οι υιοθεσίες.

  • Δυστυχώς ο ρόλος της θετικής εκπαίδευσης και η έμπρακτη αξιοποίησή της δεν αναδεικνύεται μέσα από το Νόμο και τις προτεινόμενες αλλαγές παρά τα θετικά αποτελέσματα που έχουν παρουσιαστεί.

  • Τα συνεχιζόμενα φαινόμενα κακοποίησης και εγκατάλειψης κυνηγετικών σκύλων και οι εκκλήσεις φιλόζωων και φιλοζωικών οργανώσεων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα δεν φαίνεται να έχουν «συγκινήσει» το υπουργείο καθώς οι εκπρόσωποι των κυνηγετικών οργανώσεων τοποθετούνται στις επιτροπές παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς των δήμων και ορίζονται ως «ειδικοί» για τα αδέσποτα. Βάσει ποιών κριτηρίων συνδέονται οι κυνηγοί με τη μέριμνα για τα αδέσποτα όταν διαπιστώνονται τόσα περιστατικά κακοποίησης κυνηγετικών σκύλων; Ζητάμε να αφαιρεθεί η αναφορά στην ένταξη εκπροσώπων των κυνηγών στις συγκεκριμένες επιτροπές και να αντικατασταθεί από εγκεκριμένους εκπαιδευτές ζώων που χρησιμοποιούν θετικούς τρόπους εκπαίδευσης.

  Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι το πρόβλημα της εφαρμογής του νόμου συνεχίζεται. Ειδικότερα αναφέρουμε την περίπτωση της απαγόρευσης παραστάσεων με ζώα και σε ζωολογικούς κήπους που σωστά συμπεριλήφθηκε στον Ν. 4039/2013. Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστήριξαν το αίτημα της απαγόρευσης των παραστάσεων ζώων για πολλά χρόνια και βοήθησαν σημαντικά στην τελική αποδοχή του από την πολιτεία. Παράλληλα με την εκστρατεία ενάντια στα τσίρκο με ζώα, ανέδειξαν την παράνομη εισαγωγή δελφινιών και τη χρήση τους σε παραστάσεις από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και σε συνεχείς επαφές με τις αρμόδιες αρχές ζήτησαν τη διεύρυνση της απαγόρευσης των παραστάσεων για όλες τις επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι ο νόμος είναι σε ισχύ ήδη για ένα ολόκληρο χρόνο, η πολιτεία συνεχίζει να αδιαφορεί για τις παραστάσεις με δελφίνια που διεξάγονται στο δελφινάριο σε παράνομες εγκαταστάσεις, χωρίς κατάλληλη άδεια και με δελφίνια που εισήχθησαν παράνομα στη χώρα χωρίς τα σωστά πιστοποιητικά. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης για να εφαρμοστεί ο νόμος και να σταματήσουν οι παραστάσεις αυτές αποδεικνύει την αθέτηση των υποχρεώσεων της ίδιας της πολιτείας και των δεσμεύσεών της.

  Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη θέσπιση και εφαρμογή ισχυρών νόμων προστασίας των ζώων, την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας και την προώθηση πολιτιστικών αξιών που αναγνωρίζουν την αισθαντικότητα των ζώων και σέβονται την ύπαρξή τους.

  Η Θεματική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Ζώων – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

  Για πληροφορίες:
  Όλγα Κήκου 6972004963

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 23:05 | Σύλλογος Ζωόφιλων Αγ. Ιωάννη Ρέντη

  Ο νομος ειναι απαραδεκτος!
  1) Ο ορισμός της επικίνδυνης συμπεριφοράς δεν πρέπει να αλλάξει, από πότε το γάβγισμα και ο φόβος θεωρείται επιθετική συμπεριφορά? Αυτοί που θέλουν να αλλάξουν τον ορισμό έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με ζώο?
  2) Είναι φυσιολογικό οι 2 γέννες το χρόνο? Με τι κριτήρια?
  3) Από πότε οι κυνηγοί είναι αρμόδιοι για τα αδέσποτα και υπάρχουν στις επιτροπές των Δήμων? όταν οι ίδιοι εγκαταλείπουν τα σκυλιά τους ή τα πυροβολούν όταν δεν κάνουν «σωστά» τη δουλειά τους. Οι εκπαιδευτές είναι καταλληλότεροι για να είναι μέλη τέτοιων επιτροπών και οι Δήμοι θα πρέπει να τους λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψην τους.
  4)Από πότε ο κάθε άσχετος υπάλληλος του Δήμου που μπορεί να μην έχει ασχοληθεί ποτέ στη ζωή του με ζώο είναι αρμόδιος να εγκρίνει ένα φιλοζωϊκό σωματείο που είναι το πλέον κατάλληλο σε όσα θέματα αφορούν τα ζώα?
  Αυτοί που ψήφισαν αυτές τις τροποποιήσεις έχουν ιδέα από ζώα ή τα γνωρίζουν μόνο ζωγραφιστά? Γιατί εμάς μας φαίνεται να μην έχουν ιδέα.
  Καλύτερα θα ήταν αυτοί που θέλουν να τροποποιήσουν το νόμο να πάρουν πρώτα τη γνώμη κάποιων πιο ειδικών στα θέματα των ζώων και μετά να προχωρήσουν σε τέτοιες τροποποιήσεις.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 23:26 | antonios

  Βαφτίζουμε επιθετική την κάθε ψυχούλα, χωρίς να εξετάσουμε από πριν το αίτιο της συμπεριφοράς.
  Υπάρχει στη γειτονιά μου αδέσποτο κουτάβι, φιλικότατο και παιχνιδιάρικο.Πλησιάζει όλα τα παιδάκια και παίζει μαζί τους….αλλά παντού υπάρχουν και οι στριμμένοι/μίζεροι γονείς που ενοχλούνται από καθετί που αναπνέει στον πλανήτη και δεν ανήκει στο είδος μας!!!!
  Συμφωνο με ολο το προηγουμενο σχολιο αυτος που εγραψε αυτο το νομο στανταρ δεν αγαπαει τα αδεσποτα και σκεφτειτετο καλυτερασε αυτο το σημειο να μην δινετε τροφη σε αυτους που σκοτωνουν τα αδεσποτα γιατι γαυγισαν αυτα ειναι παραλογα πραγματα. εμεις ολοι κανουμε αγωνα για αυτα και πληρωνουμε πολλα απο την τσεπη μας χωρις να φταιμε ενω αυτοιπου τα αφηνουν η τα σκωτονουν τα αδεσποτα μενουν ατιμωριτοι.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 23:52 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  ΘΕΡΜΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΞΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΟΥ ΜΑΣ ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΛΕΊΠΟΥΝ ΤΟΣΕΣ ΠΟΛΛΈΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΩΣΤΟ ΝΌΗΜΑ. ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΏΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ. ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΥΟ ΚΕΙΜΕΝΑ
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.
  Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
  Επειδή το μόνιμο δέσιμο των σκυλιών είναι από τις πλέον συχνές καθημερινές μορφές παθητικής κακοποίησης και από τις πλέον επώδυνες για τα ζώα, είναι αιτία δυσφήμησης της χώρας μας στο εξωτερικό.
  Το ζωοφιλικό σωματείο Κιβωτός Κέρκυρας, από τον Φεβρουάριο του έτους 2012, που ετέθη σε ισχύ ο Νόμος 4039, δίνει αγώνα για να γλιτώσει μόνιμα δεμένα σκυλιά στην Κέρκυρα, όπου είναι και τουριστικός προορισμός.
  Στην πορεία όμως διαπιστώθηκε, ότι η λέξη μόνιμα που αναφέρεται στην παράγραφο β΄του άρθρου 1 του Νόμου 4039/2012, αποτελεί τροχοπέδη στις προσπάθειες όχι μόνον του σωματείου Κιβωτός Κέρκυρας, αλλά και σωματείων άλλων περιοχών της Ελλάδος, διότι οι ιδιοκτήτες των μονίμως δεμένων σκυλιών, προβάλλουν την ψευδή δικαιολογία της προσωρινής πρόσδεσης του σκύλου τους και όχι της μόνιμης, με την πρόφαση ότι αφού απαγορεύται η μόνιμη πρόσδεση…..επιτρέπεται η προσωρινή….!!!!
  Η λέξη μόνιμα όσο και αν φαίνεται απίστευτο, ανοίγει παράθυρο μέχρι σήμερα, να ξεφύγει του νόμου ο παράνομος ιδιοκτήτης δεμένου σκύλου.
  Για τον λόγον αυτόν, υπάρχει αδήριτη ανάγκη απαλοιφής της λέξης μόνιμα από την παράγραφο β΄του άρθρου 1 του Νόμου 4039/2012,και την παραμονή της φράσης χωρίς να είναι δεμένα, όπως ήταν στο αρχικό σχέδιο νόμου επί υπουργίας κυρίας Αποστολάκη ή να μην είναι προσδεδεμένα.
  Με τα σημερινά δεδομένα, για να λυθεί ένας μόνιμα δεμένος σκύλος, χρειάζεται επίκληση μαρτύρων για να αποδείξουν το μόνιμο δέσιμο και άλλες χρονοβόρες διατυπώσεις.
  Επειδή όμως, πρόκειται για χιλιάδες δεμένα σκυλιά που πρέπει να λύσει το κάθε τοπικό ζωοφιλικό σωματείο στον τόπο του, η λύτρωσής τους καθίσταται ανθρωπίνως αδύνατη με τέτοιo εμπόδιo προερχόμενo από την διατύπωση του νόμου, όχι μόνον από τα ελάχιστα μέλη των σωματείων, αλλά και από τα όργανα των αρμόδιων Κρατικών Αρχών, αφού πρέπει να ψάχνουν και να ξαναψάχνουν και να ξαναψάχνουν για τον ίδιο δεμένο σκύλο, εάν ο ιδιοκτήτης του λέει αλήθεια ή όχι, ότι δηλαδή τον έχει πραγματικά προσωρινά δεμένον, με ότι αυτό συνεπάγεται για το άμεσο λύσιμο του ζώου, για τον πολιτισμό και τον τουρισμό.
  Χρήσιμο είναι, για τα ιδιόκτητα σκυλιά που δεν ζουν εντός της οικίας του ιδιοκτήτη τους, αλλά ελεύθερα στην ύπαιθρο εντός περιφραγμένου χώρου, ο εν λόγω Νόμος 4039/2012, να καθορίζει τις ελάχιστες διαστάσεις του περιφραγμένου αυτού χώρου, διότι δυστυχώς μερικοί ιδιοκτήτες τα λύνουν μεν αλλά τα αφήνουν ελεύθερα σε περιφραγμένο μικρό χώρο, τόσο μικρό, που φτάνει και το 1Χ1 τετραγωνικό μέτρο.
  Επίσης, χρήσιμο είναι η πρόσδεσης σκύλου, ως πολύ σοβαρή καθημερινή παθητική κακοποίηση, να αναφέρεται στην παράγραφο α΄του άρθρου 16 του Νόμου 4039/2012, μαζί με τις άλλες κακοποιήσεις και να καθορίζεται στο σχετικό άρθρο, το πρόστιμο και η ποινή μόνον για το δέσιμο άσχετα εάν υπάρχει καλό κατάλυμα καλό φαγητό & νερό.
  Όλα τα ως άνω σάς τα γράφει η Κιβωτός Κέρκυρας ΕΚ ΠΕΙΡΑΣ, κατόπιν άκαρπων προσπαθειών ενός όλόκληρου έτους (Φεβρουάριος 2012 με Φεβρουάριο 2013), που ισχύει ό Νόμος 4039/2012 και αφού είναι γεγονός ότι τα σκυλιά παραμένουν δεμένα και θα παραμείνουν δεμένα, ΕΑΝ ΔΕΝ ΦΥΓΕΙ Η ΛΕΞΗ ΜΌΝΙΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΊΝΕΙ ΜΟΝΟΝ Η ΦΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΜΕΝΑ. .
  Με εκτίμηση
  Για την Κιβωτό Κέρκυρας
  Το εξουσιοδοτημένο μέλος
  Νίκος Κασταμονίτης

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 22:54 | Κώστας Αναστόπουλος

  Δεν ντρέπεστε λίγο? την άλλη φορά περιμέντε ψήφο από εμάς – ΜΑΥΡο θα φάτε

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 21:16 | Πανελλαδική Φιλοζωική καιΠεριβαλλοντική Ομοσπονδία

  Αρχικά είχαμε την υποψία , για το ποιοι βρίσκονται πίσω από την απαράδεκτη ζωοκτόνα και αντιευρωπαική διάταξη για τον χαρακτηρισμό ενός ζώου ως επιθετικό.

  Τώρα έχουμε και στοιχεία, που ενοχοποιούν τους Δήμους και συγκεκριμένα και τον Δήμο Αθηναίων.
  Στην ανεπιτυχή προσπάθεια τους να διαχειριστούν τα αδέσποτα κτυπώντας το κακό στην ρίζα του, βρήκαν την » λύση» .

  Δηλαδή, εν δυνάμει κάθε ζώο να είναι επιθετικό με την βούλα και την υπογραφή του νομοθέτη.

  Μάλιστα χρησιμοποιούν στην δια ζώσης επικοινωνία τους, Δήμοι και ΥΠΑΑΤ , το όνομα γνωστού Καθηγητή της Κτηνιατρικής χωρίς να τον έχουν ρωτήσει.
  Επικοινωνήσαμε μαζί του και γνωρίζουμε .
  Καταγγέλλουμε λοιπον τους ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς αυτής της ελεεινής διάταξης.

  Απομονώνουν από ένα επιστημονικό κείμενο ο, τι θέλουν και ο,τι τους συμφέρει στα σχέδιά τους έμμεσης εξόντωσης χιλιάδων ζώων .
  Παραθέτουμε λίγο πιο κάτω από το ίδιο κείμενο του Καθηγητή που επικαλούνται , την τοποθέτησή του , που αγνοούν , συνειδητά ή αντιεπιστημονικά θ α λέγαμε, και που είναι η ουσία της όλης υπόθεσης.

  Επίσης αγνοούν το προφανές, ότι για να εφαρμόσεις μια θεωρία στην πράξη στην πρέπει πρώτα να μελετήσεις την κοινωνική και πολιτιστική πραγματικότητα , τον ιστό αυτής της κοινωνίας , σε ποιους απευθύνεσαι, ποιο είναι το επίπεδο, ποιες οι ιδεοληψίες της .

  Επίσης θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι , οι καταγγελίες – οι περισσότερες φανταζόμαστε προφορικές και ατεκμηρίωτες- που είχε ο Δήμος Αθηναίων ήταν 400 τον αριθμό.

  Μήπως αγνοείτε τα εκατομμύρια των ανθρώπων που μένουν στην Αθήνα καθώς και τα εκατοντάδες χιλιάδες αδέσποτα , που κυκλοφορούν στην Αθήνα ?
  Απειροελάχιστο λοιπόν το ποσοστό των «επιθετικών » σκύλων σε σχέση με την πυκνότητα του πληθυσμού και τον αριθμό των αδέσποτων αλλά σύσσωμη η προσπάθεια Δήμων και ΥΠΑΑΤ να οδηγήσουν στον θάνατο χιλιάδες αδέσποτα σε όλη τη χώρα .
  Αναφέρεται λοιπόν στο επιστημονικό κείμενο του γνωστού Καθηγητή.

  » ….έτσι και στην περίπτωση της επιθετικότητας η ορθή διάγνωση πρέπει να διασφαλίζεται με την προσεκτική εξέταση της κάθε καταγγελίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επιθετικότητα.»

  Γιατί το αποκρύπτουν αυτό ?
  Πως γινόταν μέχρι τώρα από τους δήμους αυτή η προσεκτική εξέταση της /του κάθε ζωοφοβικού?
  Πως διερευνούσαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επιθετικότητα?
  Γιατί δεν έκαναν χρήση της άποψης του κ. Καθηγητή και σε αυτό το ζήτημα αλλά ενστερνίζονται και απομονώνουν ο, τι τους συμφέρει ?

  Άλλη επισήμανση από το κείμενό του , χωρίς να το λαμβάνουν υπόψη τους, επισήμανση που υποδηλώνει ότι ακόμη και αυτή η έννοια του απρόκλητου μπορεί να είναι υποκειμενική και βέβαια ανθρωποκεντρική..

  » Κατά συνέπεια, ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου η επιθετική συμπεριφορά φαίνεται ότι είναι “απρόκλητη”, στην πραγματικότητα δεν είναι, αν σκεφτούμε από την οπτική γωνία του επιτιθέμενου σκύλου. »
  Και αλλού
  «Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, παρά το γεγονός ότι η επιθετικότητα ποτέ δεν είναι “απρόκλητη” από την οπτική γωνία του σκύλου, συχνά το ερέθισμα που την πυροδοτεί δε γίνεται αντιληπτό ή δεν αξιολογείται από τον άνθρωπο-θύμα και κατά συνέπεια θεωρείται “απρόκλητη” από τη σκοπιά του ανθρώπου και του νομοθέτη.»

  Νόμο για την προστασία των ζώων κάνουν ή προστασίας της ζωοφοβίας τους ?

  Αυτή η τροπολογία , όπως άλλες , δεν πρέπει να περάσουν ή και αν περάσουν θα τα προστατεύσουμε εμείς με τον τρόπο που χρειάζεται.
  Τιμωρείστε κύριοι νομοθετούντες τον θύτη όχι το θύμα.

  Επαναλαμβάνουμε και πάλι την πρότασή μας , λαμβάνοντας υπόψη τα ευρωπαϊκά δεδομένα του επιθετικού σκύλου και το αφιλόζωο περιβάλλον που ζουν τα αδέσποτα στην χώρα μας.

  Να παραμείνει η διάταξη ως έχει και να προστεθεί και η έννοια του » κατ΄επανάληψη» .

  Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία
  Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 115 Ζωοφιλικών Σωματείων

 • 1.Καταθέτουμε ως ΜΚΟ την ένσταση μας στον ορισμό του επιθετικού ζώου ο οποίος εκθέτει κάθε σκύλο σε κάθε άτομο με ψυχικό νόσημα ( φοβία, διαταραχή ή απλή αποστροφή) ή μη φιλόζωα αισθήματα απλά και θα τον κατηγορήσει ως «επιθετικό» ή ότι «γαύγισε» με θανάσιμο αποτέλεσμα για το ζώο.
  Ο ορισμός του επιθετικού ζώου μόνο από κτηνίατρο μαζί με εκπαιδευτή σκύλων μπορεί να οριστεί σωστά, ούτε καν μόνο από τον έναν από τους δύο. Υπάρχουν θέματα συμπεριφοράς σε σκύλους που εύκολα διορθώνονται.
  Συνιστούμε καλύτερα, να γίνει η θετική εκπαίδευση των σκύλων υποχρεωτική καθώς και η στείρωση, τόσο στα ιδιόκτητα όσο και στα αδέσποτα, έτσι δεν θα υπάρχουν παρατημένα κουτάβια να μεγαλώνουν έξω και να διαμορφώνουν αγέλες.

  2. Στο σημείο του νόμου όπου επιτρέπονται τα αδέσποτα σε πυλωτές ακάλυπτους κλπ -μόνο με συναίνεση των ενοίκων- χρειάζεται επίσης αλλαγή γιατί σε περίπτωση μη συναίνεσης, ειδικά για τις γάτες, δεν υπάρχει πρακτικά άλλος χώρος και είναι παράνομο και άχρηστο να απομακρύνονται.

  3. Συνιστούμε επίσης να διαμορφωθεί ειδικό κεφάλαιο για την «κακοποίηση ζώων από συλλέκτες ζώων» οι οποίοι λόγω ψυχικής πάθησης μαζεύουν συνεχώς 50 και.. ζώα τουλάχιστον, σε κτήματα ή και διαμερίσματα, και τα κακοποιούν κατά συρροή με παθητικό η ενεργητικό τρόπο και θέτουν θέμα υγειινής στον περίγυρο τους.
  Προτείνουμε ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας με σωματεία και περιορισμό στα δυο ζώα ή πέντε ειδικά για αυτούς. Το θέμα είναι σοβαρό, συλλέκτες ζώων πεθαίνουν σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή αφήνοντας 70-200 ζώα πίσω τους και αρνούνται να συνεργαστούν για υιοθεσίες όσο ζούν συνήθως. Έιναι από τα πολυπλοκότερα θέματα διεθνώς η αντιμετώπιση τους, γιατί απαιτεί συνεργασία ψυχικών φορέων νομικών, φιλοζωικών και κοινοτικών μαζί. Είναι ειδική πάθηση.

  4. Προτείνουμε ο νόμος να συμπεριλάβει και τα ζώα φάρμας ως προς την κακοποίηση και τις ποινές και επίσης να καλύψει και τους χορτοφάγους κηδεμόνες ζώων φάρμας ως κατοικίδιου που τα έχουν κανονικά εμβολιασμένα, τσιπαρισμένα και τα έχουν για συντροφιά.

  ΜΚΟ Psychanimal
  ΜΚΟ ΓατοΟμάδα Θεσσαλονίκης

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 21:47 | ΝΙΚΟΣ ΒΕΤΣΟΣ

  Δεν επιθυμώ να σας προσβάλλω.
  Ομως τα επικίνδυνα ΖΩΑ είναι αυτοί οι άσχετοι που συνέταξαν αυτά τα άρθρα περί επικίνδυνων ζώων και περί αδείας εκτροφής σε αυτούς που έχουν θηλυκά σκυλιά ή γατιά.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 20:42 | δημητρα

  ένας νόμος ασαφείς όπως οι περισσότεροι νόμοι στην Ελλάδα,η λύση είναι η ευθανασία των αδέσποτων ή η ευθανασία αυτών που δημιούργησαν τα αδέσποτα ζώα? βέβαια θα μου πείτε είναι απάνθρωπο για αυτούς ενώ για τα ζωάκια μια χαρά. Ποιος είναι ο ορισμός του επιθετικού σκύλου πως ξεχωρίζουμε τον επιθετικό από τον πεινασμένο, χτυπημένο, φοβισμένο αδέσποτο σκύλο? Αν ο σκύλος μου επιτεθεί για να με προστατέψει σημαίνει ότι είναι επιθετικός? Γιατί δεν σταματάτε να δίνεται άδειες στα Pet shops να πουλάνε ζώα, γιατί δεν καταγράφεται τους εκτροφείς που δεν έχουν άδειες …… και μετά την ευθανασία ? Άλλα μήπως θα έπρεπε να σκεφτειται την ευθανασία για αυτούς που μας κατέστρεψαν? Αφήστε ήσυχα τα ζώα άνθρωποι…….

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 20:15 | Δρ. ΒΑΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

  Αγαπητοί κύριοι/κυρίες της Κτηνιατρικής Δ/νσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και γενικά ιθύνοντες του Υπουργείου με αρμοδιότητα για τη νομολογία που το Υπουργείο εκδίδει, θα παρακαλούσα να λάβετε σοβαρά υπόψιν σας τις παρατηρήσεις επί της τροπολογίας που έχετε υποβάλλει διαδικτυακά προς διαβούλευση και που προτίθεστε να ψηφιστεί. Παρότι ο 4039/2012 στόχο έχει στο σύνολό του να προστατεύσει τα ζώα συντροφιάς, κάποια εδάφιά του (κι ειδικά κάποιες εκ των προτεινόμενων τροποποιήσεων) αφορούν σε τόσο ακραίες θέσεις, που κάνουν όλο το νόμο να χαρακτηρίζεται ακραίος, ανεδαφικός, άδικος (και για τα ζώα και για τους εκτροφείς –επαγγελματίες και μη–) και εν πολλοίς μη υλοποιήσιμος!

  Α) Ήδη από τον Φεβρουάριο 2012 που τέθηκε σε ισχύ ο 4039/2012, ορίζονται αυστηρές ποινές (κυρώσεις και πρόστιμα) για παραβατικές συμπεριφορές που με ευθύνη του ίδιου του Υπουργείου δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν και αυτό είναι τελικά το τραγελαφικό του θέματος! Επί παραδείγματι: πρόστιμο 3000 ευρώ για «εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια» (άρθρο 6, παρ.1) όταν ο ίδιος ο Υπουργός του Υπουργείου σας δεν μερίμνησε (ως ώφειλε και ως ο 4039 περιγράφει στο άρθρο 6, παρ.4) να καθορίσει με απόφασή του τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, με αποτέλεσμα για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο τώρα (και πάντως απόταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος) να μην είναι εφικτή η έκδοση αδειών! Δηλαδή, ο εκδοθείς από το Υπουργείο σας νόμος ορίζει ως παράβαση την μη ύπαρξη αδείας, προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για αυτό, αλλά ο αντίστοιχος και αρμόδιος Υπουργός δεν μεριμνά ώστε να επιτραπεί η έκδοση αδειών και να αποτραπεί η παραβατική συμπεριφορά. Δίδετε έτσι το δικαίωμα στον οποιοδήποτε καχύποπτο να θεωρήσει ότι σκοπίμως ο Υπουργός χρονοτριβεί προκειμένου να επιβάλλονται πρόστιμα. Ο σκοπός όμως του νόμου είναι (και πρέπει να είναι) η διαφύλαξη και προστασία των ζώων και όχι εισπρακτικός.
  Κι επειδή η παράβαση δεν αφορά μόνο στην πώληση (έτσι τουλάχιστον όπως είναι διατυπωμένο το εδάφιο του 4039) αλλά και στην εκτροφή, μήπως ο νόμος και όσοι φροντίζετε για την εφαρμογή του, θεωρείτε δόκιμο να αναστείλουμε άπαντες την εκτροφή ζώων συντροφιάς που επειδή κάποια στιγμή στη ζωή τους (έστω και μεταγενέστερα) μπορεί τα ίδια ή οι απόγονοί τους να πωληθούν για το οποιοδήποτε έστω και μικρό αντίτιμο, θα θεωρηθεί ότι εκτρέφονται για εμπορικούς σκοπούς, άρα μήπως νοείτε ότι μέχρι να είναι υλοποιήσιμη η έκδοση αδειών (όταν το Υπουργείο διευκολυνθεί) να τα θανατώσουμε γιατί σιτίζοντάς τα και μεριμνόντας για αυτά θεωρείται ότι τα εκτρέφουμε (=μεγαλώνουμε, σιτίζουμε, φροντίζουμε, εμβολιάζουμε) άνευ σχετικής αδείας, άρα θεωρούμεθα παραβάτες??? Ακούγεται ίσως ακραίο έτσι όπως το περιγράφω, όμως αυτά είναι που ο νόμος, έτσι όπως τον έχετε διατυπωμένο, εννοεί…
  Εν ολίγοις:- το ένα εδάφιο του νόμου (έκδοση αδειών) δεν πρέπει να άρεται από άλλο (δικαιοδοσία Υπουργού που όμως δεν υποχρεούται ως φαίνεται να προβεί στα δέοντα) – επιβολή προστίμων για παραβάσεις που με ευθύνη του κράτους δεν μπορούν να αρθούν.- Δείξτε λιγότερη αυστηρότητα για θέματα που δεν άπτονται της φροντίδας και ευζωίας των ζώων και φροντίστε για τη λήψη μέτρων ουσιαστικών και υλοποιήσιμων.

  Άρθρο 6.παρ. 1, 5ο εδάφιο: Η προτεινόμενη από εσάς τροποποίηση: « Όταν εκτρέφεται έστω ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής και σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος ανά θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής , αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς…»
  Παρατηρήσεις:1) Βάση αυτού, οποιοσδήποτε πολίτης διαθέτει ένα θηλυκό σκύλο μη-στειρωμένο –άρα θηλυκό σκύλο αναπαραγωγής— απαιτείται να εκδώσει άδεια!!!!!!
  2)Η αναφορά: ‘….σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος ανά θηλυκό σκύλο εκτροφής’ , είναι στην ουσία άνευ αντικειμένου, δεδομένων της διάρκειας κύησης ενός σκύλου και της συχνότητας εμφάνισης οίστρου του ετησίως, σε συνδυασμό με το ότι στο ίδιο άρθρο απαγορεύεται η γονιμοποίησή του για τουλάχιστον 9 μήνες μετά τον τοκετό. Με όλα αυτά συνυπολογισμένα, είναι πρακτικώς αδύνατο ο ίδιος θηλυκός σκύλος να κυοφορήσει δις ετησίως. Το σχετικό εδάφιο/τροποποίηση πρέπει να απαλειφθεί.

  Άρθρο 6.παρ. 3: Η προτεινόμενη από εσάς τροποποίηση: ‘Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι» Παρατηρήσεις: 1) Πουθενά στον 4039 δεν δίνεται ορισμός του ποιο ζώο θεωρείται ακρωτηριασμένο! Παρόλο που ο νομοθέτης φροντίζει να δώσει ορισμό μέχρι και για το τι θεωρείται τσίρκο και θίασος βαριετέ!!! Ωστόσο ο όρος ‘ακρωτηριασμένο ζώο’ αφήνεται μάλλον ασαφής. Δεδομένου ότι τόσο το εξωτερικό μέρος των αυτιών όσο και η ουρά δεν νοούνται ως ζωτικά όργανα ή μέλη , και δεδομένου ότι στο άρθρο 16 παρ α. ο ακρωτηριασμός νοείται ως παράδειγμα πράξης βίας (κάτι που όμως δεν ισχύει για τις χειρουργικές επεμβάσεις με αναισθησία), εύκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το ‘κόψιμο ουράς και αυτιών’ ίσως δεν είναι ακρωτηριασμός (ακόμα και αναφορές στον 2017/1992 δεν διευκρινίζουν ρητά το προκείμενο, πόσο μάλον ότι τέτοια αναφορά ή παραπομπή δεν γίνεται καν στον παρόντα νόμο). Επειδή ωστόσο εικάζω ότι ο νομοθέτης ήθελε να τον θεωρήσει ως τέτοιο, τότε: ι) Πρέπει να δωθεί σαφής ορισμός και να αποσαφηνιστεί αν ο νόμος θεωρεί ακρωτηριασμό το κόψιμο ουράς και αυτιών. ιι) αν ναι, τότε να απαλειφθεί από την τροποποίηση του νόμου το σχετικό εδάφιο. Σκυλιά με κομμένη ουρά/αυτιά δεν γεννούν ακρωτηριασμένα σκυλιά!!! Ούτε η κατάσταση στην οποία τυχόν έχουν περιέλθει επηρεάζει την ευζωία τους ή την ποιότητα και ευζωία των απογόνων τους. Αφαιρέστε το σχετικό εδάφιο.

  Τέλος αγαπητοί κύριοι/κυρίες, οφείλετε να δώσετε περισσότερη μέριμνα στο να υλοποιούνται τα περιγραφέντα από τον 4039 για την προστασία και την ευζωία των ζώων από τους Δήμους, παρά από τον εκάστοτε πολίτη.
  Δεν γνωρίζω αν πέραν του ακαδημαϊκού σας υπόβαθρου στην Κτηνιατρική και την γνώση σας στην περίθαλψη και υγεία των ζώων, έχετε και έμπρακτα σχέση με την εκτροφή ζώων συντροφιάς και όσους την επιτελούν, αλλά επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι αυτοί πρώτοι (επαγγελματίες ή μη) φροντίζουν για τα ζώα περισσότερο όλων.
  Και θα ήταν άριστη ιδέα να θεσπιστεί μια εισφορά (πχ της τάξης των 20 ευρώ) που θα παρακρατείτο από κάθε κουτάβι που δηλώνεται στον ΚΟΕ ή/και μεταβιβάζεται σε νέο ιδιοκτήτη, ποσό το οποίο θα διατίθεται υπέρ της φροντίδας και προστασίας για τα μη δεσποζόμενα ζώα και θα αποδίδεται σε φιλοζωικές οργανώσεις. Έτσι η εκτροφή/αναπαραγωγή κάθε δεσποζόμενου θα μπορούσε να ωφελήσει τα αδέσποτα.

  Πουθενά στον Πίνακα Διοικητικών κυρώσεων και προστίμων δεν είδα να καταγράφεται έστω και 1 πρόστιμο!!!! για Δήμους, όταν αυτοί δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου! Έχουν για παράδειγμα όλοι οι Δήμοι συγκροτήσει την πενταμελή επιτροπή για τη διαχείρηση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς? Ο πέλεκυς του νόμου βαρύς για τον οποιοδήποτε πολίτη, αλλά άκρως ανεκτικοί όλοι με τις παραλείψεις των Δήμων, με την χρονοτριβή του Υπουργείου για την έκδοση των αδειών, ακόμα και με ελεγκτικούς φορείς που δρούν μόνο για να εισπράξουν τα επιβληθέντα πρόστιμα αντί να διασφαλίσουν τη μέριμνα και ευζωία των ζώων.

  Και επιτέλους, αναπροσαρμώστε πανάρχαιους νόμους και προεδρικά διατάγματα του πάλαι ποτέ (άνω των 3 δεκαετιών: ν. 604/1977, πδ 463/1978) στους οποίους εξακολουθείτε να κάνετε αναφορά μέσω του 4039, παρόλο που πλείστα εκ των εδαφίων τους είναι πλέον αναχρονιστικά!

  Με εκτίμηση
  Δρ. Βάνα Καραγιάννη

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 19:14 | Katerina

  Είμαι ερασιτέχνης εκτροφέας με επίσημη επωνυμία εκτροφείου. Σε περίπτωση που δοθεί άδεια στους ερασιτέχνες εκτροφείς χωρίς να απαιτούνται εγκαταστάσεις, ώστε να μπορώ να συνεχίσω νόμιμα την εκτροφή μου μέσα στο σπίτι μου, αποδεχόμενη και ένα τίμημα 10-20 ευρώ ανά κουτάβι, φυσικά και θα ζητήσω άδεια ερασιτέχνη εκτροφέα.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 19:28 | Κωνστατνίνος Καλφόπουλος

  Κύριοι νομοθέτες,
  Είναι κατανοητό από όλους όσους διαβάσουν την διαβούλευση ότι οι γράφοντες την τροποποίηση έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από ανθρώπους που θεωρούν τους εαυτούς τους προστάτες των ζώων χωρίς ουσιαστικά να έχουν συνειδητοποιήσει τι εστί να έχεις στην κατοχή σου σκύλους είτε και κάποιες στιγμές κουτάβια. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και συνιστάται ως αγχολυτικό για άντρες είτε για γυναίκες περασμένης ηλικίας αφού δεν τους δόθηκε η ευκαιρία τεκνοποίησης να μεγαλώνουν κάποιο κουτάβι ή κουτάβια.
  Διαβάζοντας επίσης την διαβούλευση θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια άλλη κατηγορία έχει επέμβει για παρέμβαση και τροποποίηση του νόμου προς τον νομοθέτη: Οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει κουταβοβιομηχανίες με την ταμπέλα του επαγγελματία είτε αυτό λέγεται «κυνοτροφείο» εμπορίας σκύλων είτε μαγαζιά που πουλούν αλόγιστα χωρίς καμία εγγύηση κουτάβια και μεγαλύτερα σκυλιά. Αυτές λοιπόν οι δύο κατηγορίες έχουν κέρδος από την τροποποίηση του νόμου που άμεσα καταργεί την ερασιτεχνική εντολή γιατί γι΄ αυτούς ο ερασιτέχνης εκτροφέας είναι διαφυγόντα κέρδη. Βεβαίως κατανοώ και τον νομοθέτη που βλέπει να παράγονται χιλιάδες κουτάβια τα οποία σε πολλές περιπτώσεις πωλούνται και έτσι το κράτος δεν έχει κάποια έσοδα από αυτή την αγοραπωλησία. Στην προκειμένη περίπτωση προτείνω στο κρατικό φορέα να κατοχυρώσει την δραστηριότητα με την θέσπιση ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ (π.χ. Άδεια Ερασιτεχνικής αλιείας αφού υπάρχει και Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας) και να είναι έτοιμοι να καταβάλλουν ειδική εισφορά για τους σκοπό αυτό. Επίσης ως χώρα ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει κ. Νομοθέτες να βλέπουμε και τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Οι ερασιτέχνες εκτροφείς που δεν πραγματοποιούν πάνω από τρεις γέννες το χρόνο καταβάλλουν ειδική εισφορά που κυμαίνεται από 12 εώς 20 ευρώ ανά ζώο που διατηρούν κατ’ έτος και από 10 εώς 20 ευρώ για κάθε κουτάβι που εκτρέφουν. Οι επαγγελματίες εκτροφείς καταβάλλουν ανάλογα διαρρυθμισμένα ποσά.
  Επίσης απαγορεύστε την πώληση σκύλων χωρίς pedigree και την μαζική εισαγωγή – μεταπώληση σκύλων χωρίς σήμανση και βιβλιάριο εμβολιασμών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί η οικονομική αιμορραγία από την παράνομη εισαγωγή και το σκυλεμπόριο καθώς και η φοροδιαφυγή. Με τα έσοδα αυτά και την εισφορά που θα καταβάλλεται από τους αναγνωρισμένους εκτροφείς θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν απαραίτητα προγράμματα περίθαλψης & στειρώσεων.
  Τώρα είναι εντελώς παρακινδυνευμένο κ. νομοθέτες να διατυπώσετε εγγράφως ποιος σκύλος είναι επικίνδυνος. Άρα για μένα για να θεωρηθεί ένας σκύλος επικίνδυνος θα πρέπει να εκδηλώνει επανειλημμένα και κυρίως απρόκλητα επιθετική συμπεριφορά προς ανθρώπους ή ζώα. Επίσης θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένη αυτή η συμπεριφορά. «Ανεπιτυχή» επίθεση μπορεί να επικαλεστεί οποιοσδήποτε κακοπροαίρετος με δραματικά και απρόβλεπτα αποτελέσματα. Κάποιοι έχουν στον χώρο τους επί τούτου ζώα για φύλακες. Τι θα γίνει με αυτά? Θα έρθει ο κάθε επιτήδειος που έχει αντιδικία με τον γείτονά του και θα τον τρέχει στα δικαστήρια ότι ο σκύλος του γείτονα του επιτέθηκε; Θα δημιουργηθεί κομφούζιο κ. νομοθέτες.
  Ένα άλλο κομμάτι που θέλει προσοχή και που πρέπει να το κατανοήσετε είναι ότι δεν μπορεί να καταδικάσουμε τα σκυλιά που από τον νόμο και πριν είχαν κομμένες ουρές και αυτιά. Δεν μπορεί ο νόμος να ισχύει αναδρομικά γιατί είναι κρίμα τόσα σκυλιά υψηλής γεννεολογίας να πάνε χαμένα. Αν συμβεί αυτό και ο νόμος δεν τροποποιηθεί θα επιφέρει συρρίκνωση του γενετικού πλούτου των φυλών που παραδοσιακά υπόκεινται σε κοπή ουράς ή και αυτιών σε διάφορες χώρες και οδηγεί σε κλειστή αναπαραγωγή λόγω περιορισμού του αριθμού των διαθέσιμων γεννητόρων.
  Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι οι νόμοι χωρίς να γίνει σε βάθος έρευνα είναι σίγουρο ότι ανά πάσα στιγμή με μια αλλαγή κυβερνήσεως θα αλλάξουν. Ως τότε να είστε σίγουροι ότι οι μόνοι που θα έχουν χάσει θα είναι οι επώνυμοι ερασιτέχνες εκτροφείς που κάνανε κάτι επώνυμα για ένα ιδεατό κυνοφιλικό στόχο, δηλαδή την εξέλιξη της φυλής που αγαπήσανε ενώ το κράτος θα έχει χάσει χρήματα γιατί πλέον θα έχουμε αδήλωτες γέννες αλλά και πολλές εισαγωγές σκύλων ή και κουταβιών.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΚΥΛΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ, ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ.

  Κωνσταντίνος Καλφόπουλος

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 19:07 | Erikos

  Έχω επίσημη επωνυμία εκτροφείου. Τα σκυλιά μου τα έχω σαν παιδιά μου μέσα στο σπίτι μου. Δεν έχω εγκαταστάσεις και ούτε προβλέπεται στο μέλλον να αποκτήσω. Θέλω να είμαι νόμιμος και στην περίπτωση που θα δοθεί δικαίωμα άδειας στους ερασιτέχνες εκτροφείς χωρίς να απαιτούνται εγκαταστάσεις, φυσικά και θα ζητήσω άδεια ερασιτέχνη εκτροφέα. Δεν διαφωνώ στο να πληρώσω ένα τίμημα ας πούμε 10 ευρώ για κάθε κουτάβι και θεωρώ σωστό αυτά τα χρήματα να πάνε σε περιθάλψεις και στειρώσεις αδέσποτων σκύλων. Θα ήθελα όμως το Υπουργείο να μας διευκρινίσει ότι δεν απαιτεί εγκαταστάσεις. Συμφωνώ με την πρόταση που τέθηκε στη Διαβούλευση, να δοθεί το δικαίωμα για 5 χρόνια στο να αναπαράγονται οι ακρωτηριασμένοι σκύλοι. Χαίρομαι που θα σταματήσουν να εισάγουν και να πουλάνε τα pet shop και οι κουταβέμποροι ακρωτηριασμένους σκύλους και που θα βάζουν ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τα ποιμενικά σκυλιά που είναι στα θετικά στις τροποποιήσεις. Δεν συμφωνώ με την διατύπωση του όρου που είναι αόριστη για τα επιθετικά και ζητώ από τους αρμόδιους να το αλλάξουν, όπως ζητούν όλοι στη διαβούλευση.Συμφωνώ απόλυτα με το να είναι δεμένα τα σκυλιά στη βόλτα, ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 19:55 | Μαρία Παπαδοπούλου

  Εσείς που ψηφίζετε τέτοιους νόμους περί ευθανασίας τόσο άνετα,μήπως να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα περάσει νόμος για ευθανασία κ σε βουλευτές ή πολιτικούς γενικά?…ξανασκεφτείτε το,έχετε να κάνετε με πολλούς εξαγριωμένους ιδιοκτήτες ζώων.παίζετε με τη φωτιά!…Ελλαδίτσα αθάνατη.οτιδήποτε θετικό δεν το αντιγράφουμε από το εξωτερικό.ο,τι διεστραμμένο,σιχαμερο,ανώμαλο,άρρωστο απάνθρωπο,όχι απλά το παίρνουμε από το εξωτερικό αλλά το μεταμορφώνουμε κ σε χειρότερες μορφές για να μας ταιριάζει καλύτερα…τα χάλια μας…

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 18:20 | Μαρσα Δημοπουλου

  Ανηκουμε στη κατηγορια των υποαναπτυκτων χωρων οσο αφορα τη διαχειριση των μη δεσποζομενων ζωων . Ανηκουμε σα λαος στη κατηγορια των ανθρωπων που δε σεβονται την υπαρξη τους. Ειμαστε υποαναπτυκτοι και στυγνοι «δολφονοι» . Ο συγκεκριμενος νομος εξ αρχης ειχε κενα ,λαθη που επισημανθηκαν αλλα δεν εγιναν αποδεκτα ποτε. Ο κυριος Ροντουλης τοτε σκεπτομενος αρχικα το κερδος και οχι την υγιη,σωστη και αποτελεσματικη διαχειριση των μη δεσποζομενων ζωων εκανε ενα νομο μη αποτελεσματικο και εχθρικο προς τα ζωα. Αδιαφορώντας για το σεβασμο προς αυτα, δημιουργησε ενα νομο που μονο προστασια δε παρεχει στα ζωα συντροφιας δεσποζομενα και μη. Καμια φωνη δεν εισακουστηκε τοτε. Καμια προταση ζωοφιλων δεν εγινε δεκτη. Και τωρα ερχονται οι αναθεωρησεις. Αναθεωρησεις που θα οδηγησουν στο πυρ το εξωτερο τα ζωα δεσποζομενα και μη πλεον.
  «στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.». Χαρακτηριζονται επιθετικα ακομα και να γαυγισουν . Θα απειλουνται με ευθανασια ακομα και αν προστατευουν τον εαυτο τους ,ακομα και αν γαυγιζουν νιωθοντας απειλη ή κινδυνο. Και ποιοι ειναι αρμοδιοι να αποφασιζουν ? Οι προισταμενοι της κτηνιατρικης υπηρεσιας? Και τι γινεται αν μισουν τα ζωα? Οπως συμβαινει στη πολη μου. «Μου ειναι αδιαφορο για τα ζωα» ειπε…. με ενδιαφερουν μονο οι ανθρωποι. Πες τε μου λοιπον αυτοι οι ανθρωποι θα κρινουν πιο ζωο ειναι επικυνδινο και πιο οχι? Και τι θα κανετε οταν ανθρωποι που μισουν τα ζωα , οπως οι περισσοτεροι στη χωρα μας, τα χτυπανε βαυνασα και αυτα προστατευουν τον εαυτο τους. Θα οδηγει στο θανατο αν το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεταιΛυπαμαι και ντρεπομαι. Μαλιστα με την ιδια λογικη πρπει να οδηγουνται στον θανατο ή στο περιθωριο και οι ανθρωποι που πασχουν απο θανατηφορα μεταδιδομενα νοσηματα , αλλιως κινδυευουμε να κολησουμε ολοι .Σωστα ? Συγχαρητηρια αυτη η χωρα θα οδηγησει αναιτια στο θανατο εκατονταδες αδεσποτα.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 17:53 | Φεβρωνία Ιωαννίδου

  α) Η περίπτωση στ του άρθρου 1

  Ένα ζώο ως ζωντανή ύπαρξη δε μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνο και να απομονωθεί η συμπεριφορά του από αυτή του κατόχου του. Επικίνδυνο λόγω ασθενειών ναι.
  Όταν μιλάμε για ζώα συντροφιάς δεν αναφερόμαστε σε άγρια ζώα ώστε να χαρακτηρισθούν επικίνδυνα λόγω συμπεριφοράς η οποία είναι αποτέλεσμα εκπαίδευσης.

  β) Η περίπτωση ιδ του άρθρου 1

  Αρμόδια όργανα για την βεβαίωση παραβάσεων ως προς ποιες παραβάσεις. Την επικινδυνότητα συμπεριφοράς των δεσποζόμενων τα οποία με μία κλωτσιά οι ιδιοκτήτες τους τα καθηστούν αδέσποτα ή την επικινδυνότητα των ιδιοκτητών απέναντι σε αυτές τις ζωές που πέρνουν από pet shop, τα εκπαιδεύουν όπως γουστάρουν, τα ζευγαρώνουν όπως γουστάρουν και πουλάνε ή πετάνε τα κουτάβια σαν σκουπίδια; Είναι οι κυνηγοί αρμόδιοι να δίνουν βεβαίωση παραβάσεων που πρώτοι αυτοί εκτρέφουν παράνομα; Δεν μπορούν να είναι αρμόδιοι οι φιλοζωικοί και κυνοφιλικοί σύλογοι και οργανώσεις ή επαγγελματίες όπως οι εκπαιδευτές που έχουν εξ ορισμού έναν καλύτερο δεσμό με τα ζώα από ότι οι κυνηγοί.

  4. Το άρθρο 6 του ν. 4039/2012,

  α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

  «Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».

  Ο ορισμός της εκτροφής πρέπει να τεθεί από την πρώτη γέννα και όχι από τη δεύτερη δεδομένου ότι πλέον βρίσκουμε κουτάβια σε γκρεμούς, λιβάδια ακόμη και σε σακούλες σκουπιδιών που ένας κοινός νους θα καταλάβαινε πως κανένας εκτροφέας δε θα το έκανε αυτό που σημαίνει πως προήλθαν από κάποιο παράνομο ζευγάρωμα του ζώου. Πρέπει να οριστούν παράνομοι εκτροφείς αυτοί που περιστασιακά ζευγαρώνουν το σκύλο ή τη γάτα τους για «κάποιο φίλο» και να θεσπιστεί υποχρεωτικά η στείρωση μετά την απόκτηση του κουταβιού από τα pet shop. Γιατί τα ζώα που χαρακτηρίζονται ως συντροφιάς αλλά είναι φύλακες κοπαδιών, το ζευγάρωμα όπως το βλέπω δύσκολο να ελεγχθεί. Είμαστε πολύ μακρυά για αυτά…

  Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που θα μπορούσα να επισημάνω αλλά νομίζω πως οι εξουσιοδοτημένοι εκτροφείς, οι φιλοζωικές οργανώσεις-σύλλογοι και αυτοί έπρεπε κατά κύριο λόγο να ερωτηθούν για να συνταχθεί ένα γενικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα ενσωματωθούν τα επιμέρους.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 15:47 | ΕΥΔΟΚΙΑ

  Δανείζομαι αυτολεξή το παραπάνω κείμενο το οποίο με καλύπτει απόλυτα και ευχαριστώ τον συγγραφέα του κο Νοτη Λιαρο!!
  Επι των προτεινομενων τροποποιησεων του Νομου 4039/2012
  «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».
  Ι. Oρισμος του Επικινδυνου ζωου συντροφιας.
  Στο διεθνες δικαιο, ο ορισμος του Επικινδυνου ζωου συντροφιας (εν προκειμενω σκυλου) συνοδευεται παντα και απαραιτητα απο τους χαρακτηρισμους της επιθεσης ως απροκλητης, αδικαιολογητης ή αφυσικης. Χωρις αυτη την διακριση το κρατος μπορει να θεωρηθει οτι καταργει τα δικαιωματα των πολιτων να προστατευσουν την ζωη και την περιουσια τους με σκυλους φυλακες, ή οτι προβαινει σε αδικαιολογητη και καταχρηστικη γενοκτονια ζωων (κατι που αντικειται στην διακυρηξη των δικαιωματων των ζωων την οποια εχει υπογραψει η Ελλαδα, αλλα και σε καθε εννοια και νομο περι προστασιας των ζωων), αφηνοντας περιθωριο για μυνησεις κατα των οργανων του ελληνικου κρατους απο θιγομενους πολιτες ενωπιον των εγχωριων και διεθνων δικαστηριων. Δημιουργει επισης προβληματα η διατυπωση αυτη στην εξασκηση της απαραιτητης και νομιμης εκπαιδευσης σκυλων αμυνας και στην εξασκηση των καθηκοντων φυλαξης απο σκυλους φυλακες ποιμνιων και αλλων αγροτικων ζωων.
  Επομενως η προτεινομενη τροπολογια ειναι προβληματικη ετσι οπως εχει διατυπωθει. Είναι επιπλέον και νομικα παρακινδυνευμενη διοτι: oι ορισμοι του επικινδυνου σκυλου στην διεθνη νομολογια βασιζονται α) στην αποδειξη της επικινδυνοτητας βασει πραξεων και β) στο ΑΠΡΟΚΛΗΤΟ της πραξεως (unprovoked, unreasonable aggression). Σημειωτεον οτι, στο εξωτερικο, σε περιπτωση αμφισβητησης της επικινδυνοτητας απο τον οποιοδηποτε θιγομενο (κατοχο του ζωου, φιλοζωο πολιτη ή αλλο φορεα) δεν αρκει η γνωματευση των αρμοδιων υπαλληλων αλλα απαιτειται δικαστικη αποφαση – κατι που σημαινει βεβαιως οτι σε περιπτωση τελεσιδικιας υπερ του μυνητη το κρατος υποχρεουνται να καταβαλει αποζημιωσεις και δικαστικα εξοδα. Αντιλαμβανεσθε λοιπον οτι η ανωτερω ατυχης, αδοκιμη και ατελης διατυπωση οδηγει δυνητικα σε περιπετειες.
  Ουδεις ειδικος νομοθετης διεθνως εχει διαννοηθει μεχρι στιγμης να χαρακτηρισει ως επικινδυνο ενα ζωο που βρισκεται σε αυτοαμυνα, ή εκτελει καποιο εντεταλμενο καθηκον στην υπηρεσια του ανθρωπου, δηλαδη αμυνεται της ζωής ή της περιουσιας του κηδεμονα του (στην περιπτωση των σκυλων φυλαξης). Κατι τετοιο δεν ηταν μονον αδικο αλλα και ανοητο διοτι θα εδινε την δυνατοτητα στον οποιοδηποτε εκδικητικο γειτονα ο οποιος αντιπαθει τα κατοικιδια ή εχει μια προσωπικη διενεξη ή αλλη αντιδικια να καταγγειλει τον σκυλο της διπλανης πορτας ως επικινδυνο για να εκδικηθει ή να εκβιασει τον γειτονα του, χωρις την αναγκη υπαρκτων και αναμφισβητητων α) αποδειξεων, β) απροκλητης επιθετικης πραξεως, γ) αρμοδιας γνωματευσεως για την επικινδυνοτητα του ζωου και δ) δικαστικης αποφασεως περι τουτου.
  Είναι προφανες επομενως εκ των ανωτερω οτι η επικινδυνοτητα ζωου συντροφιας πρεπει να αποδεικνυεται απο ατομα με ειδικη καταρτιση (διπλωματουχους εκπαιδευτες – ειδικους της συμπεριφορας) και οχι απλους κτηνιατρους οι οποιοι δεν εχουν την σχετικη ειδικοτητα. Κατι τετοιο απαιτει μια σχετικη υποδομη και προβλεψη απο την σχετικη νομοθεσια ωστε να παρεχεται η δυνατοτητα στις κατα τοπους αρχες που θα επιλαμβανονται των σχετικων περιστατικων να απευθυνονται σε ειδικους για τον καταλληλο χειρισμο των ζωων αυτων αλλα και για την απαραιτητη ειδικη γνωματευση για την επικινδυνοτητα τους ή μη. Οι ειδικοι αυτοι μπορει να ειναι εμπειροι διπλωματουχοι ξενων αναγνωρισμενων σχολων, δηλαδη ιδιωτες που εξασκουν νομιμως το επαγγελμα του εκπαιδευτη στην Ελλαδα ή εξειδικευμενοι και καταλληλα καταρτισμενοι εκπαιδευτες σκυλων της Αστυνομιας ή των Ενοπλων Δυναμεων. Ο Κυνολογικος Ομιλος Ελλαδος επισης διαθετει καταλογο τετοιων ειδικων διεθνως κατοχυρωμενης καταρτισεως.
  Καταληγοντας λοιπον, ως προς την συγκεκριμενη τροπολογια, οποιοσδηποτε ορισμος του επικινδυνου ζωου στα ελληνικα θα πρεπει οπωσδηποτε να περιλαμβανει τις λεξεις ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ, ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ & ΑΦΥΣΙΚΗ επιθετικοτητα αλλιως καταδικαζεται δυνητικα οποιοδηποτε φυσιολογικο ζωο εξασκει απλως το ενστικτο της αυτοσυντηρησης ή το τσοπανοσκυλο ή ακομα και το κυνηγοσκυλο που ασκει τα καθηκοντα του.
  Προτεινω λοιπον την αντικατασταση της διατυπωσης ως εξης:
  «στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει απροκλητη & αδικαιολογητη επιθετικοτητα, χωρις να απειληθει, προβαινοντας σε επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απροκλητη και αφυσικα απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν ειναι θεραπεύσιμο».
  [βλ.σχετικα : Definition of a dangerous dog : 1.1 RSPCA Australia defines a dangerous dog as any dog which aggressively attacks a person or other animal causing physical injury or death, or behaves in a manner that a reasonable person would believe poses an unjustified imminent threat of physical injury or death. 1.2 Exceptions to this definition should be considered where a dog has been clearly provoked into attacking a human or other animal in self-defence, defence of a human or their property, or where a dog kept as a companion animal instinctively attacks an animal normally considered as prey. http://kb.rspca.org.au/afile/212/10/
  The Companion Animal Act states that a Dangerous Dog is a dog that…
  Has, without provocation, attacked or killed a person or animal (other than vermin), orHas, without provocation, repeatedly threatened to attack or repeatedly chased a person or animal (other than vermin), orHas displayed unreasonable aggression towards a person or animal (other than vermin)
  http://www.muswellbrook.nsw.gov.au/Council-services/Pets-animals/Restricted-dog-breeds.htm
  http://law.psu.edu/_file/aglaw/Dangerous_Dogs_Brittany_Baney.pdf ]
  ΙΙ. Εκτροφη
  «Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».
  ********************************
  Τραγελαφικη η διατυπωση της τροπολογιας. Εκτος του οτι εισαγει δυο παραπλησιες εννοιες (αναπαραγωγης & εκτροφης) χωρις να γινεται κατανοητο πού διαφερει εν προκειμενω η χρηση τους στο εδαφιο (αδεια εκτροφης ΚΑΙ αναπαραγωγης ; ΠΟΙΑ η διαφορα εν προκειμενω της αδειας εκτροφης και της αδειας αναπαραγωγης, ω νομοθετα ; μηπως εννοειτε με την εκτροφη την απλη κατοχη αναπαραγωγικου ζωου και με την αναπαραγωγη συγκεκριμενα το ζευγαρωμα του και την διαθεση των απογονων του ; μηπως με το εκτροφη, εννοειτε ανατροφη και διατροφη ; γιατι μας μπερδευετε ετσι και ταλαιπωρειτε αδικα και την ελληνικη γλωσσα ; Και τι εννοειτε «όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου» οταν τα ισχυοντα λεγουν ρητως “Όταν εκτρέφονται περισσότεροι από δύο θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκούς σκύλους εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας αναπαραγωγής, εκτροφής και εμπορίας ζώων συντροφιάς.” ; δεν ηταν αρκετα σαφες ; γιατι απο δυο γινεται ενας ο σκυλος και απαιτεται αδεια εστω και τον ερασιτεχνη κατοχο του ενος σκυλου;
  Σε ποια χωρα ζειτε κυριοι ; δεν ζειτε στην χωρα του ενος και πλεον εκατομμυριου αδεσποτων που κακοποιουνται και θανατωνονται καθημερινα με βασανιστηρια και φρικαλεοτητες οι οποιες εχουν καταδικασει την Ελλαδα στα ματια της παγκοσμιας κοινης γνωμης και εχουν καταστησει την χωρα μας ανεπιθυμητο προορισμο για τον φιλοζωο τουριστα ;
  Αν ζειτε σε αυτη την χωρα που ζουν και ολοι οι υπολοιποι κατοικοι της Ελλαδας, θα πρεπει επιτελους να κανετε χρηση της απλης λογικης – και εξηγουμαι :
  Ας κάνουμε μία υπόθεση:
  Αυριο το πρωί, με το μαγικο ραβδακι της καλης νεράιδας, εξαφανιζονται ΟΛΟΙ οι καθαρόαιμοι σκύλοι απο την Ελλάδα και ΟΛΑ τα ημιαιμα / αδεσποτα υιοθετουνται και στειρωνονται. Η Ελλαδα ξαφνικα μεταμορφωνεται σε εναν ασπιλο παραδεισο. Εχουμε ομως ενα αντικειμενικο προβλημα: πώς θα καλυφθουν οι αναγκες της χωρας και του πληθυσμου απο σκυλους εργασιας ? (ποιμενικους, φυλακες, κυνηγοσκυλα, οδηγους τυφλων, σκυλους των σωματων ασφαλειας, των ενοπλων δυναμεων κ.λ.π.). Αρα, απο καπου πρεπει να εισαγουμε αυτους τους -καθαροαιμους- σκυλους με τα συγκεκριμενα χαρακτηριστικα (ας ξεχασουμε προς το παρον την υπαρξη ελληνικων φυλων τις οποιες προφανως καποιοι αφελεις κατατασσουν στην κυνοφιλια πολυτελειας ακομα και αν φυλανε προβατα στα Τζουμέρκα). Και για να μην εισαγουμε συνεχεια και αιμορραγουμε οικονομικα και πηγαινει χαμενο το γενετικο υλικο των ηδη εισαχθεντων, καλο θα ηταν να τους αναπαραγουμε στην Ελλαδα. Επειδη ομως η αναπαραγωγη χρειαζεται γενεαλογικα μητρώα εγγραφης, προτυπα και την εφαρμογη αυτων, δηλαδη κανονες, γνωσεις, εξειδικευμενους κριτες, γενετιστες, εκπαιδευτες, εκθεσεις & αγωνες εργασιας, θα πρεπει να ιδρυσουμε και ενα Κυνολογικο Οργανισμο (επειδη την υπαρξη του Κυνολογικου Ομιλου Ελλαδος δεν την εχει ακομα αντιληφθει το ελληνικο κρατος). Επισης, αναπαραγωγη δεν γινεται δυστυχως χωρις εκτροφεις (δηλαδη κυνοφιλους πολυτελειας). Επειδη ομως οι σκυλοι δεν γενιουνται ολοι τελειοι, καποιοι απο αυτους τους σκυλους θα ειναι ακαταλληλοι για εργασια και θα πρεπει να δοθουν σαν σκυλοι συντροφιας. Επειδη ομως και ατυχηματα συμβαινουν και ουτε οι ανθρωποι ειναι ολοι τελειοι (η νεραιδα ξεχασε να κανει ολους τους κατοικους εν Ελλαδι αψογους κυνοφιλους και να τους χαρισει εκ γενετης φιλοζωικη παιδεια και κυνοφιλικη συνειδηση) καποιοι απο αυτους τους σκυλους εργασιας & συντροφιας θα χαθουν, καποιοι θα δραπετευσουν και θα αναπαραχθουν ελευθερα, καποιοι θα κλαπουν ή θα πεσουν στα χερια αετονυχηδων που θα τους αναπαραγουν παρανομα & καταχρηστικα (η νεραίδα επισης ξεχασε να κανει τους νομους, τις αστυνομικες αρχες και τους κτηνιατρους τελειους). Και επειδη η ανθρωπινη φυση ειναι ζηλιαρα, καποιοι που εχουν ξεμεινει εν τω μεταξυ απο σκυλο γιατι ο υιοθετημενος πεθανε, θα υποκυψουν στον πειρασμο, μια και δεν υπαρχει αλλη πηγη αποκτησης σκυλου στην μετα-Οργουελλιανή αυτη Ελλαδα, να αγορασουν στη ζουλα το παρανομο «προϊον» για να το αναπαραγουν με τη σειρα τους στην πισω αυλη, γιατι το παρανομο μοσχοπουλιεται. Οι γειτονες τους που μεχρι τοτε ειχαν μονο υιοθετημενο ημιαιμο θα ανακαλυψουν ξαφνικα οτι υπαρχουν καθαροαιμα και θα θελουν κι’ αυτοι ενα, κ.ο.κ. Καποιοι μαλιστα θα φτασουν στο υστατο ακρο να ισχυριζονται οτι η κατοχη καθαροαιμου σκυλου ειναι ανθρωπινο δικαιωμα που δεν μπορει να απαγορευεται απο το κρατος ! Και ο μπακαλης της γειτονιας που υποφερει απο την οικονομικη κριση θα αρχισει να εισαγει καθαροαιμα απο κουταβοπαραγωγικες μοναδες του εξωτερικου (ξεχασαμε να ζητησουμε απο την καλη νεράιδα να απαγορευσει την εισαγωγη και πωληση απο πετ σοπ καθως και την διαθεση σκυλων απο μη αναγνωρισμενους εκτροφεις μεσω μικρων αγγελιων και ηλεκτρονικων μεσων – αλλα να μην ξεχασουμε και την πιθανοτητα του λαθρεμποριου που οργιαζει σε συνθηκες Big Brother…). Σκεφθειτε λοιπον ποσος χρονος θα χρειαστει πριν καταληξουμε παλι στην αρχη της υποθεσης και χρειαστει να ξανακαλεσουμε την καλη νεράιδα? Συμφωνα με τους προχειρους υπολογισμους μου, απο ενα ζευγαρι αδεσποτα θα καταληξουμε με ενα εκατομμυριο σε 5 με 10 χρονια…
  Η παραπανω υποθεση αντικατοπτριζει την ελληνικη πραγματικοτητα, αγαπητε νομοθετα…
  Διοτι τα καταστηματα εισαγωγης και μεταπωλησης (με συνοπτικες διαδικασιες και χωρις πολλες ερωτησεις και ελεγχους καταλληλοτητας των μεν ή των δε) ακαταλληλων σκυλων απο ακαταλληλες πηγες σε ακαταλληλους ιδιοκτητες, οι οποιοι θα εξακολουθουν να τα αναπαραγουν καταχρηστικα χωρις σωστη φροντιδα και προδιαγραφες και να τα διαθετουν σε αλλους ακαταλληλους και ανευθυνους ιδιοκτητες, που ολοι μαζι θα τα εγκαταλειπουν στον δρομο οπου θα αναπαραγονται ανεξελεγκτα, δεν αντιμετωπιζονται νομοθετικα οπως θαπρεπε ουτε περιοριζεται το καταστρεπτικο και απανθρωπο εργο τους. Η μεταφορα, αποθηκευση και εκθεση κουταβιων προς πωληση απο αυτα τα καταστηματα συνιστα αφ’ εαυτης, ντε φακτο, κακομεταχειριση. Δεν υπαρχει αμφιβολια ουτε αμφισβητηση του γεγονοτος αυτου – ειναι κατι που πιστοποιουν ολοι οι ειδικοι στην ψυχολογια και την συμπεριφορα των σκυλων και που γνωριζει οποιοσδηποτε ειχε ποτε εστω και στοιχειωδη αντιληψη των βασικων αναγκων ενος κουταβιου σε ηλικια οκτω εβδομαδων. Η τραυματικη αυτη εμπειρια αφηνει ανεξιτηλες βλαβες και αποτελει σκληροτατη σωματικη και ψυχολογικη κακομεταχειριση, συμφωνα με την εννοια της κακης και βαναυσης μεταχειρισης και της βιας οπως αυτες οριζονται επακριβως απο τον νομο περι προστασιας των ζωων, οποτε ειναι αυτονοητο οτι αυτη καθεαυτη η πραξη της διατηρησης και εκθεσης προς πωληση κουταβιων λιγων εβδομαδων απο τα καταστηματα αυτα εμπιπτει στις προβλεψεις του νομου και θα επρεπε να απαγορευεται. Δεν χρειαζεται να ειναι κανεις νομικος για να αντιληφθει το γεγονος αυτο και για να συνειδητοποιησει ποσο οξυμωρο σχημα αποτελει ενα νομοθετημα περι προστασιας των ζωων συντροφιας που επιτρεπει την μαζικη μεταφορα, το στοιβαγμα και το κλουβιασμα σε προθηκες καταστηματων κουταβιων αυτης της ηλικιας μεχρι να πωληθουν στον πρωτο τυχοντα καταναλωτη που περναει απο την βιτρινα σα να επροκειτο για αψυχα αντικειμενα. Και μεχρι ποια ηλικια εκτιθενται προς πωληση και τι γινονται αυτα που δεν βρισκουν αγοραστες ειναι αλλη μια σκοτεινη πλευρα της αναλγητης, καταχρηστικης και απαραδεκτης αυτης δραστηριοτητας, η οποια ομως εξασκειται με τις ευλογιες του Νομου…Η σοφια του Νομου ειναι ακατανοητη αφου επιτρεπει μεν κατι τετοιο, αλλα συγχρονως απαγορευει την συμμετοχη ενος σκυλου με κομμενη ουρα σε μια εξεταση η οποια εχει σκοπο να αξιολογησει κατα ποσον οι σκυλοι εχουν κοινωνικοποιηθει σωστα και αν ο χαρακτηρας και η συμπεριφορα τους ειναι ισορροπημενη και αποδεκτη στα πλαισια της κοινωνιας…Δηλαδη, ο Νομος προστατευει το συμφερον του εισαγωγεα και μεταπωλητη κουταβιων αφ’ ενος, αλλα δεν προστατευει το συμφερον του πολιτη αφ’ ετέρου, το οποιο θα υπηρετειτο πολυ σωστοτερα αν ολοι οι σκυλοι στην Ελλαδα, ασχετως απο την μορφη και τις διαστασεις των αυτιων και της ουρας τους, συμμετειχαν σε αξιολογηση του χαρακτηρα και της δημοσιας συμπεριφορας τους, οπως γινεται σε αλλες -πολιτισμενες- χωρες με την εξεταση που ονομαζεται Σκυλος Καλος-Πολιτης (Canine Good Citizen Test) ή Εξεταση Επαρκους Κοινωνικης Συμπεριφορας… Για αλλη μια φορα επιβεβαιωνεται οτι η ημιμαθεια ειναι χειροτερη της αμαθειας – αλλα προκειμενου για νομοθετες, οφειλουν τουλαχιστον να ενημερωνονται και αναζητουν πληροφορηση και γνωση και συμβουλες απο ειδικους πριν προβουν σε νομοθετικες προτασεις, ή τουλαχιστον αυτο θα ηλπιζε ο ενημερωμενος πολιτης…
  Αντιθετα, η νομοθεσια καταδυναστευει και καταδιωκει και οδηγει σε εξαφανιση τον μονο παραγοντα ουσιαστικης κυνοφιλικης παιδειας που υπαρχει σε αυτον τον τοπο – τον ερασιτεχνη, φιλοζωο, κυνοφιλο, υπευθυνο, σωστο εκτροφεα και τα συλλογικα του οργανα (κυνοφιλικα σωματεια), που εχει ενα ή δυο σκυλους υψηλης γενεαλογικης ποιοτητας στο σπιτι του και δεν διαθετει πολυδαπανες εγκαταστασεις, χτηματα πολλων στρεμματων και υπαλληλους. Αντιθετα εχει ξοδεψει ανυπολογιστα ποσα χρηματων για να μαθει το αντικειμενο του και για να αποκτησει λιγους αλλα εκλεκτους σκυλους-γεννητορες. Η ασχολια του ειναι χομπυ και εργο ζωης στο οποιο εχει αφιερωσει απειρα χρονια εξειδικευσης και προσφορας, ενω οι γεννες του ειναι σπανιες, προσεγμενες και ποιοτικες. Οι κηδεμονες των σκυλων που διαθετει επιλεγονται προσεκτικα και εξονυχιστικα για την καταλληλοτητα και την υπευθυνοτητα τους, εκπαιδευονται και διαπαιδαγωγουνται απο τον ιδιο και προωθουν με το παραδειγμα και τις γνωσεις τους την υπευθυνη διαχειριση σκυλων. Οι σκυλοι αυτης της ποιοτικης εκτροφης εκπροσωπουν επαξια την Ελλαδα στο εξωτερικο και διαψευδουν οσο γινεται την αθλια εντυπωση που υπαρχει εξω για την κυνοφιλια στον τοπο μας. Ο εκτροφεας αυτος, αναγνωρισμενος διεθνως αλλα παραγνωρισμενος και παρεξηγημενος στον τοπο του, αγωνιζεται εναντια στις αντιξοοτητες για την διασωση και την αναγνωριση της ζωντανης πολιτιστικης κληρονομιας με ιστορια και προσφορα χιλιετιων που αποτελουν οι καθαροαιμοι σκυλοι και μαλιστα οι αρχεγονες ελληνικες φυλες, χωρις καμμια συνδρομη και διευκολυνση απο το κρατος.
  Οι μονες λυσεις που εχουν αποδειχτει απο την διεθνη εμπειρια οτι εχουν αποτελεσμα στην θεραπεια των ενδημικων προβληματων της ελληνικης πραγματικοτητας σε σχεση με την προστασια των ζωων συντροφιας, ειναι οι λυσεις εκεινες που οδηγουν τον υποψηφιο κηδεμονα σκυλου σε υπευθυνες πηγες αποκτησης κατοικιδιου, δηλαδη πηγες οι οποιες θα εξασφαλισουν περαιτερω οτι ο κηδεμονας αυτος δεν θα εγκαταλειψει το ζωο, παρεχοντας του επιμορφωση, καθοδηγηση και στηριξη σε τυχον δυσκολιες που θα αντιμετωπισει. Οι πηγες αυτες που εχουν την καταλληλη γνωση και υποδομη γι’ αυτη την υψηλης ποιοτητας κυνοφιλικη λειτουργια και προσφορα ειναι οι Εθνικοι Κυνολογικοι Οργανισμοι και οι ομιλοι που λειτουργουν υπο την αιγιδα τους, δηλαδη οι συλλογοι εκτροφεων καθαροαιμων φυλων καθως και τα σοβαρα φιλοζωικα σωματεια. Οι πολιτες που επιλεγουν κατοικιδιο ωριμα και συνειδητα με την βοηθεια αυτων των φορεων δεν το εγκαταλειπουν, ουτε φειδονται εξοδων προκειμενου να το εκπαιδευσουν και να το διατηρησουν υγιες. Αντιθετα οι ανθρωποι που προμηθευονται παρορμητικα σκυλους απο αητονυχηδες σκυλεμπορους, εισαγωγεις-μεταπωλητες και κουταβοπαραγωγους, δεν ενημερωνονται σωστα ουτε υποστηριζονται με συμβουλες και βοηθεια μετα την πωληση, επομενως καταληγουν ειτε να αναπαραγαγουν ανευθυνα το σκυλο τους χωρις τις απαραιτητες εξετασεις υγειας και διαθετοντας τα κουταβια προχειρα, σε εξισου ακαταλληλους ιδιοκτητες, ειτε να τα εγκαταλειπουν χωρις τυψεις στην πρωτη αντιξοοτητα, ή επειδη λογω ελλειψης σωστης φροντιδας, κοινωνικοποιησης και εκπαιδευσης τα ζωα αυτα δημιουργησαν προβληματα, οπως μπορουν να σας διαβεβαιωσουν ολοι οσοι εχουν εμπειρια περισυλλογης και διασωσης σκυλων.
  Επομενως, τα μονα μετρα που μπορουν να αντιμετωπισουν οριστικα, αποτελεσματικα και μονιμα το ελληνικο προβλημα ειναι:
  1. Η απαγορευση της εισαγωγης και μεταπωλησης σκυλων και γατων απο τα καταστηματα πετ – σοπ, που εισαγουν σωρηδον και λαθραια δυστυχισμενα, προβληματικα, ημιθανη, αρρωστα και προωρα απομακρυσμενα απο την μητερα τους κουταβακια απο αθλιες κουταβοπαραγωγικες μοναδες με πλαστα πιστοποιητικα, χωρις εμβολια, απο γονεις χωρις εξετασεις υγειας, σε εξευτελιστικες τιμες και τα μεταπωλουν με υπερογκο κερδος χωρις ελεγχους, μεταφεροντας τα και διατηρωντας τα σε απαραδεκτες συνθηκες μεσα σε γυαλες σαν χρυσοψαρα στις βιτρινες τους. Χιλιαδες πεθαινουν κατα την μεταφορα , αποθηκευση και εκθεση τους στις προθηκες αυτων των καταστηματων που εχει απαγορευτει η λειτουργια τους σε καθε πολιτισμενη κοινωνια της Ευρωπης εκτος απο την τριτοκοσμικη Ελλαδα. Σταματηστε επιτελους αυτο το αισχρο εμποριο ψυχων και τον αβαστακτο φορο αιματος. Ενισχυστε αντιθετα και δωστε κινητρα για την αναπτυξη της εγχωριας, υπευθυνης, σοβαρης και ποιοτικης εκτροφης καθαροαιμων σκυλων & κυνοφιλιας και δωστε ωθηση στην διασωση ελληνικων φυλων. Με τον τροπο αυτο οι υποψηφιοι κηδεμονες σκυλου θα απευθυνονται στις υπευθυνες και νομιμες πηγες αποκτησης του – ειτε στον αναγνωρισμενο και ελεγχομενο εκτροφεα, ειτε στο φιλοζωικο σωματειο.
  2. Η παταξη του παραεμποριου απο κουταβοπαραγωγους της πισω αυλης, εργοστασια κουταβιων εγχωρια και ξενα και σκυλεμπορους πασης φυσεως χωρις αδεια που διαθετουν σκυλους μεσω μικρων αγγελιων και ιστοσελιδων (back yard breeders & puppy farms/puppy mills). Οι υπευθυνοι εκτροφεις, επαγγελματιες και ερασιτεχνες, δηλωνουν τις γεννες τους στον Κυνολογικο Ομιλο Ελλαδος και εκτρεφουν σκυλους υψηλων προδιαγραφων, συμμετεχοντας σε εκδηλωσεις αξιολογησης της τυπικης μορφολογιας, της αρτιας κατασκευης, του ισορροπημενου χαρακτηρα και των εργασιακων ικανοτητων των ζωων τους. Οι εκτροφεις αυτοι υφιστανται αμειλικτο και αθεμιτο ανταγωνισμο απο τα πετ σοπ και τις αθλιες κουταβοπαραγωγικες μοναδες του εξωτερικου και του εσωτερικου, που κατακλυζουν τους δρομους μας με εγκαταλελειμμενα ζωα και πληθαινουν τις στρατιες των αδεσποτων.
  Στην Πολωνια απαγορευτηκε η πωληση σκυλων και γατων χωρις γενεαλογια (πετιγκρι) απο την 1/1/2012. Οι υπευθυνοι εκτροφεις, επαγγελματιες και ερασιτεχνες, δεν αναπαραγουν ζωα χωρις πετιγκρι. Ο μοναδικος οργανισμος καταγραφης των καθαροαιμων σκυλων στην Ελλαδα ειναι ο Κυνολογικος Ομιλος Ελλαδος, ο μονος εθνικος οργανισμος στην χωρα που ειναι αναγνωρισμενος απο την Διεθνη Κυνολογικη Ομοσπονδια και διαθετει εγκυρα μητρωα εγγραφης καθαροαιμων σκυλων, ελληνικων και ξενων φυλων. Ειναι ευκολος επομενως σε συνεργασια με τον Κ.Ο.Ε. ο ουσιαστικος ελεγχος της εκτροφης καθαροαιμων σκυλων στην επικρατεια και η παταξη του παραεμποριου. Ολοι οι συνειδητοι και υπευθυνοι εκτροφεις στην Ελλαδα ζητουν την κατοχυρωση της δραστηριοτητας τους με την θεσπιση Αδειας Εκτροφεα και την ιδρυση Αστυνομιας Προστασιας Ζωων και ειναι ετοιμοι να καταβαλλουν ειδικη εισφορα για τους σκοπους αυτους. Σε αλλες χωρες οι ερασιτεχνες εκτροφεις που δεν πραγματοποιουν πανω απο τρεις γεννες τον χρονο καταβαλλουν ειδικη εισφορα που κυμαινεται απο 12 εως 20 ανα ζωο που διατηρουν κατ’ ετος και απο 10 εως 20 ευρω για καθε κουταβι που εκτρεφουν. Οι επαγγελματιες εκτροφεις καταβαλλουν αναλογα διαρρυθμισμενα ποσα. Καθιερωστε νομοθετικα δυο ειδη αδειων εκτροφης – για ερασιτεχνες και για επαγγελματιες – και απαγορευστε την πωληση σκυλων χωρις πετιγκρι (με εξαιρεση τις ελληνικες φυλες που βρισκονται σε σταδιο αναδιαρθρωσης) και την μαζικη εισαγωγη – μεταπωληση σκυλων απο πετ σοπ χωρις σημανση, βιβλιαριο εμβολιασμων και πιστοποιητικα εγγραφης σε αναγνωρισμενη κυνολογικη αρχη. Αυτος ειναι ο μονος τροπος να αντιμετωπιστει η οικονομικη αιμορραγια απο την παρανομη εισαγωγη και το σκυλεμποριο καθως και η φοροδιαφυγη. Με τα εσοδα αυτα και την εισφορα που θα καταβαλλεται απο τους αναγνωρισμενους εκτροφεις θα μπορεσουν να πραγματοποιηθουν απαραιτητα προγραμματα περιθαλψης & στειρωσεων, να ενισχυθουν οι φιλοζωικοι φορεις, να διατεθουν κονδυλια για την διασωση ελληνικων φυλων και να λειτουργησει ο αναγκαιος θεσμος της Αστυνομιας Ζωων. Οι αναγνωρισμενοι εκτροφεις μπορουν να παρεχουν υψηλου επιπεδου ενημερωση με επιμορφωτικες εκδηλωσεις και ομιλιες κυνοφιλικου περιεχομενου σε σχολεια και αλλα κοινωφελη ιδρυματα. Υπαρχει ενα πολυ αξιολογο δυναμικο στις ταξεις των εκτροφεων το οποιο ειναι στην διαθεση της κοινωνιας και της πολιτειας να διοχετευσει τις γνωσεις του προς το κοινο οφελος.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 15:54 | ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ

  ΕΛΕΟΣ!!! ΦΤΙΑΞΤΕ ΝΟΜΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΑ ΖΩΑ!!! ΠΙΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΣΑΣ ΦΤΑΙΝΕ…

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 15:58 | Κωστής Χ.

  Εν μέρει σωστά τα σχόλεια από τις φιλοζωικές. Το ίδιο και για τους εκτροφείς.
  Όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ΔΕΝ αντιπροωσπεύουν τον μέσο ιδιοκτήτη που ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ για το σκύλο του γιατί «κόλλησαν» σε μόνο σε θέματα που τους νοιάζουν «συντεχνιακά».
  Αυτό που νοιάζει τον ιδιοκτήτη που φροντίζει το σκύλο του είναι:
  1. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΤΟ ΣΚΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΥ.
  Αυτό είναι το πιο βασικό για κάθε ιδιοκτήτη.
  2. Να επιτρέπεται, όπως ισχύει σήμερα, ο περίπατος του σκύλου σε υπαίθρυους χωρους κοντά στον ιδιοκτήτη του -και ελεύθερου εφόσον μπορεί να τον ελέγξει, δε φεύγει κλπ. Γιατί αλλιώς η άσκηση του σκύλου είναι απλά ανέφικτη (και το σχόλιο για ένα μεμονωμένο σχόλιο για πάρκα των δήμων απλά εκτός πραγματικότητας. Πάρκο για σκύλους σημαίνει πέντα-δέκα σε κάθε πόλη για να είναι κόντά στον καθένα. Εάν υπάρχει μόνο ένα και μάλιστα δεν επιτρέπεται να πάρω στο λεοφορείο το σκύλο μου πώς θα πάω; Μακάρι η κατάσταση να αλλάξει.)
  Με τους ελεύθερους σκύλους μέχρι σήμερα κανένα πρόβλημα δεν είχαμε -γιατί και αυτός που έχει σκύλο που δε μένει κοντά του, τον έχει στο λουρί έτσι και αλλιώς.
  3. Το εμβόλιο για λύσσα ανά τριετία -οι εταιρίες λένε ότι έχει ισχύ για αυτό το διάστημα.
  4. Σωστά τα σχόλια για τον επιθετικό σκύλο γιατί δε λέει τίποτα.

  Καλύτερα μην προβείται σε καμία τροποποίηση ακόμα. Ο νόμος είναι πολύ πρόσφατος και πριν τις αλλαγές χρειάζεται μια μεγάλη συζήτηση.
  Σε τι εξυπήρετούν οι αλλαγές που θέλετε;

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 14:44 | ANNA

  Τα λογια μου πραγματικα εχουν στερεψει….τα εχω πει πολλες φορες ξανα και ξανα…οτι ολοι εσεις που κυβερνατε τον τοπο αυτο απλα ειστε καθαρματα με μηδενικη συνειδηση και το μονο που σας ενδιαφερει ειναι τα φραγκα και η βολεψη σας…και καπως ετσι εξαιτιας σας πεθαινουν καθημερινα ανθρωποι και ζωα που δεν φταινε σε τπτ..αντι να κοιταξετε να φτιαξετε την κατασταση βρισκετε ευκολους τροπους ανεξοδους και βολικους για εσας…αυτο αποδεικνυεται για αλλη μια φορα με αυτην την τροποποιση..ειστε εμετικοι πια…αισχος..δεν αισθανεστε τπτ εσεις τλκ,ετσι??

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 14:38 | ΘΕΜΙΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥ

  Θα έπρεπε να ντρέπεστε για τους λόγους και τις προφάσεις που θα επικαλεστείτε για να οδηγήσετε αθώα ζώα στον θάνατο. Κάθε φοβικός ή αρρωστημένος εγκέφαλος με πικρίες και μιζέριες στη ζωή του θα καταγγέλει απρόκλητη «επιθετική συμπεριφορά» ζώου και θα ακολουθεί η συνέπεια. Ποιοί…φωστήρες σύμβουλοι τα σκέπτονται αυτά; Δεν σας φθάνει η δική σας επιθετική και αντικοινωνική συμπεριφορά απέναντι στους συνανθρώπους μας που τους έχετε εξαθλιώσει; Τώρα τα βάζετε και με τα αθώα πλάσματα που ανεύθυνοι άνθρωποι τα εγκατέλειψαν; Πόσα άραγε ζωντανά πλάσματα (άνθρωποι ή ζώα) πρέπει ακόμα να θυσιαστούν για να ικανοποιήσετε τα «ευγενικά» σας αισθήματα; Αν δε μπορείτε να μας αφήσετε ήσυχους αφήστε τουλάχιστον ήσυχα τα ζώα που δεν ζητούν τίποτα από σας.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 13:58 | Toni

  this is disgusting. the reason there is a stray dog issue is because people do not spay their animal , they let them have litter after litter. no one wants these pups and kittens, the answer would be to have a spay programme this would in a few years mean less animals roaming the streets. A Long term solution not a quick and barbaric fix. please read the link below they did it and it works

  http://www.aspcapro.org/mydocuments/spay-me-capstone-2.pdf

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 13:21 | Μαρια

  Υποτιθεται πως οι αλλαγες ειναι προς το καλυτερο κι εδω γινεται το αντιθετο!

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 13:52 | Πένη Αλεξοπούλου

  Το επικίνδυνο ζώο συντροφιάς
  α) Η περίπτωση στ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
  «στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.».
  Είναι ποτέ δυνατόν να δοθεί τέτοιος ορισμός για το επικίνδυνο ζώο συντροφιάς; Ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου αφού δυνητικά ΟΛΑ τα σκυλιά μπορεί να θεωρηθούν επικίνδυνα! Τι σημαίνει ¨απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή άλλα ζώα”; Το γάβγισμα και το γρύλισμα; Θα θεωρηθεί απειλή ένα σκυλί που γρυλίζει, γαβγίζει ή διορθώνει ένα άλλο σκύλο;
  Θα θεωρηθεί επικίνδυνο ένα κακοποιημένο σκυλί που το έδερναν όλη τη ζωή του και προφανώς και εκδηλώνει επιθετικές τάσεις ενώ επανέρχεται σταδιακά μόλις βρεθεί σε άλλους ιδιοκτήτες που θα το φροντίζουν με αγάπη;
  Μήπως θεωρηθεί επικίνδυνη μία γάτα που γρατζουνάει το παιδάκι που την ταλαιπωρεί ή ακόμα και ένα σκύλο που θα την τρομάξει στο δρόμο; ή αντίστοιχα ο σκύλος που θα επιτεθεί σε μία γάτα;;;; Έχετε δει ποτέ πιο γελοίο, αστοιχείωτο και γενικόλογο ορισμό;
  Ο ορισμός αυτός οδηγεί μαθηματικά σε ρατσιστικούς νόμους απαγόρευσης ολόκληρων φυλών! Αυτά που σε άλλες χώρες παλεύουν να ακυρώσουν στην Ελλάδα αρχίζουμε να τα εφαρμόζουμε! Θυμάστε τον Lennox?
  Ο θάνατος του εκτροφέα
  Το άρθρο 6 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:
  α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
  «Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».
  Ο νόμος που ισχύει σήμερα αναφέρει ότι “Όταν εκτρέφονται περισσότεροι από δύο θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκούς σκύλους εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας αναπαραγωγής, εκτροφής και εμπορίας ζώων συντροφιάς.”
  Άρα από εκεί που ένας ερασιτέχνης εκτροφέας μπορούσε να έχει 2 θηλυκά σκυλιά τώρα ουσιαστικά δεν μπορεί να έχει ούτε ένα!!!!! Το παράλογο φυσικά συνεχίζεται αφού υπάρχει και το “ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος” κάτι που προφανώς δεν γίνεται χωρίς θηλυκό σκυλί!
  Επίσης εντύπωση προκαλεί ο χαρακτηρισμός “σκύλος αναπαραγωγής”… πως ορίζεται και ποιους αφορά; ΟΛΟΥΣ όσους έχουν μη στειρωμένη θηλυκιά;
  Σε όλο τον κόσμο πέρα από τους επαγγελματίες εκτροφείς με τις μεγάλες εγκαταστάσεις (που είναι ελάχιστοι στη χώρα μας) υπάρχουν οι ερασιτέχνες που λόγω του πάθους και της αγάπης για τη φυλή κάνουν κάποια επιλεκτικά ζευγαρώματα στο σπίτι τους, στο διαμέρισμα τους ή στον κήπο τους! Δεν το κάνουν για να κερδίσουν χρήματα αλλά για να πάνε τη φυλή τους πιο μπροστά, να τη βελτιώσουν και να παράγουν καλά και υγιή σκυλιά!
  Οι παραπάνω αλλαγή θα τους εξαφανίσει αφού δεν θα μπορούν να έχουν θηλυκά σκυλιά και οι διαδικασίες και απαιτήσεις για άδεια είναι παράλογες και ανεφάρμοστες για τους ερασιτέχνες (πολλά στρέμματα, εγκαταστάσεις κτλ περιττές για 2-3 σκυλιά).
  Ποιος θα κερδίσει από αυτό; Μα φυσικά τα Puppy Mills και οι εισαγωγείς τους αλλά και οι παράνομοι εκτροφείς της πίσω αυλής που έτσι και αλλιώς δεν δήλωναν ποτέ τις γέννες τους στον Κ.Ο.Ε.! Όσοι θέλουν έτσι και αλλιώς καθαρόαιμο σκυλί δεν θα πάνε σε καταφύγιο για υιοθεσία αλλά θα πάνε στις εύκολες λύσεις που αναφέρω παραπάνω από τη στιγμή που δεν θα βρίσκουν εκτροφικά σκυλιά!
  Τα κομμένα αυτιά και η αναπαραγωγή
  Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6, προστίθεται νέα παράγραφος 3α, ως εξής:
  «3α. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι»
  Σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει σήμερα έχει απαγορευτεί η κοπή αυτιών και ουρών από όλα τα σκυλιά και αντίστοιχα η συμμετοχή των σκύλων αυτών σε εκθέσεις ή άλλες κυνολογικές εκδηλώσεις. Δεν διαφωνούμε με την πολιτική αυτή που σταδιακά εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες αν και ο δικός μας νόμος είχε την παγκόσμια αρνητική πρωτοτυπία να απαγορεύει και τη συμμετοχή των σκύλων που είχαν κομμένα αυτιά-ουρά ακόμα και πριν την ψήφιση του νόμου (αναδρομική ισχύ!!)!!
  Ας ξεπεράσουμε το θέμα αυτό αφού ο νόμος ισχύει και ας πάμε στο καινούργιο έκτρωμα που προωθείται και δίνει μαθήματα άγνοιας! Όπως μπορείτε να διαβάσετε θα απαγορεύεται πλέον η αναπαραγωγή σκύλων με κομμένα αυτιά και ουρά!!!!!!!!!!
  Μπορεί να βρει κανείς λογική σε αυτό; Μήπως το ζευγάρωμα θα μεταφέρει το γονίδιο των κομμένων αυτιών στα κουτάβια; Υπάρχει έστω ένα λογικό επιχείρημα στο να βγουν από την εκτροφή εξαιρετικά δείγματα κάποια φυλής επειδή τους κόπηκαν τα αυτιά πριν 2 ή 5 χρόνια; Όχι βέβαια… μήπως όμως η λογική αυτή ωθήσει νόμιμους εκτροφείς στην παρανομία και στις αδήλωτες γέννες;
  Οι παραπάνω αλλαγές είναι ότι πιο παράλογο έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια! Δείχνουν άγνοια, αμορφωσιά και πλήρη άγνοια της κυνολογίας και της ζωοφιλίας!
  Οι παραπάνω αλλαγές δεν πρόκειται να λύσουν κανένα πρόβλημα! Αντίθετα θα χειροτερέψουν την κατάσταση ακόμα και με τα αδέσποτα αφού η εξόντωση των εκτροφέων θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερες εισαγωγές από puppy mills, σε απογείωση των πωλήσεων ζώων από Pet Shops και σε ακόμα περισσότερες γέννες από BYBs. Οι φιλοζωικές οργανώσεις πρέπει να καταλάβουν ότι οι μικροί ερασιτέχνες εκτροφείς δεν είναι αντίπαλοι τους, ούτε φυσικά η αιτία των αδέσποτων με τα ελάχιστα σκυλιά που παράγουν και δηλώνουν στον ΚΟΕ! Αντίπαλοι είναι αυτοί που αναφέρω παραπάνω και οι οποίοι θα γιγαντωθούν ακόμα περισσότερο και θα γεμίσουν κάθε γειτονιά με σκυλιά σε γυάλες!
  Και φυσικά έχουμε το τραγικό θέμα του επικίνδυνου σκύλου! ΕΓΚΛΗΜΑ! Κάθε σκύλος, δεσποζούμενος, αδέσποτος ή σε καταφύγιο μπορεί να δείξει συμπεριφορά που να ταιριάζει στην περιγραφή! θα οδηγηθούμε σε ομαδικές θανατώσεις αδέσποτων και σε καταγγελίες από υστερικούς επειδή τους γάβγισε ο σκύλος του γείτονα! ΝΤΡΟΠΗ!

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 12:23 | Λούκας Νικόλαος

  Επι των προτεινομενων τροποποιησεων του Νομου 4039/2012
  «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».

  Ι. Oρισμος του Επικινδυνου ζωου συντροφιας.

  Στο διεθνες δικαιο, ο ορισμος του Επικινδυνου ζωου συντροφιας (εν προκειμενω σκυλου) συνοδευεται παντα και απαραιτητα απο τους χαρακτηρισμους της επιθεσης ως απροκλητης, αδικαιολογητης ή αφυσικης. Χωρις αυτη την διακριση το κρατος καταργει αντισυνταγματικα και αυθαιρετα τα δικαιωματα των πολιτων να προστατευσουν την ζωη και την περιουσια τους με σκυλους φυλακες και προβαινει σε αδικαιολογητη και καταχρηστικη γενοκτονια ζωων (κατι που αντικειται στην διακυρηξη των δικαιωματων των ζωων την οποια εχει υπογραψει η Ελλαδα, αλλα και σε καθε εννοια και νομο περι προστασιας των ζωων), αφηνοντας περιθωριο για μυνησεις κατα των οργανων του ελληνικου κρατους απο θιγομενους πολιτες ενωπιον των εγχωριων και διεθνων δικαστηριων. Δημιουργει επισης προβληματα η διατυπωση αυτη στην εξασκηση της απαραιτητης και νομιμης εκπαιδευσης σκυλων αμυνας και στην εξασκηση των καθηκοντων φυλαξης απο σκυλους φυλακες ποιμνιων και αλλων αγροτικων ζωων.

  Επομενως η προτεινομενη τροπολογια ειναι προβληματικη ετσι οπως εχει διατυπωθει. Είναι επιπλέον και νομικα παρακινδυνευμενη διοτι: oι ορισμοι του επικινδυνου σκυλου στην διεθνη νομολογια βασιζονται α) στην αποδειξη της επικινδυνοτητας βασει πραξεων και β) στο ΑΠΡΟΚΛΗΤΟ της πραξεως (unprovoked, unreasonable aggression). Σημειωτεον οτι, στο εξωτερικο, σε περιπτωση αμφισβητησης της επικινδυνοτητας απο τον οποιοδηποτε θιγομενο (κατοχο του ζωου, φιλοζωο πολιτη ή αλλο φορεα) δεν αρκει η γνωματευση των αρμοδιων υπαλληλων αλλα απαιτειται δικαστικη αποφαση – κατι που σημαινει βεβαιως οτι σε περιπτωση τελεσιδικιας υπερ του μυνητη το κρατος υποχρεουνται να καταβαλει αποζημιωσεις και δικαστικα εξοδα. Αντιλαμβανεσθε λοιπον οτι η ανωτερω ατυχης, αδοκιμη και ατελης διατυπωση οδηγει δυνητικα σε περιπετειες.

  Ουδεις ειδικος νομοθετης διεθνως εχει διαννοηθει μεχρι στιγμης να χαρακτηρισει ως επικινδυνο ενα ζωο που βρισκεται σε αυτοαμυνα, ή εκτελει καποιο εντεταλμενο καθηκον στην υπηρεσια του ανθρωπου, δηλαδη αμυνεται της ζωής ή της περιουσιας του κηδεμονα του (στην περιπτωση των σκυλων φυλαξης). Κατι τετοιο δεν ηταν μονον αδικο αλλα και ανοητο διοτι θα εδινε την δυνατοτητα στον οποιοδηποτε εκδικητικο γειτονα ο οποιος αντιπαθει τα κατοικιδια ή εχει μια προσωπικη διενεξη ή αλλη αντιδικια να καταγγειλει τον σκυλο της διπλανης πορτας ως επικινδυνο για να εκδικηθει ή να εκβιασει τον γειτονα του, χωρις την αναγκη υπαρκτων και αναμφισβητητων α) αποδειξεων, β) απροκλητης επιθετικης πραξεως, γ) αρμοδιας γνωματευσεως για την επικινδυνοτητα του ζωου και δ) δικαστικης αποφασεως περι τουτου.

  Είναι προφανες επομενως εκ των ανωτερω οτι η επικινδυνοτητα ζωου συντροφιας πρεπει να αποδεικνυεται απο ατομα με ειδικη καταρτιση (διπλωματουχους εκπαιδευτες – ειδικους της συμπεριφορας) και οχι απλους κτηνιατρους οι οποιοι δεν εχουν την σχετικη ειδικοτητα. Κατι τετοιο απαιτει μια σχετικη υποδομη και προβλεψη απο την σχετικη νομοθεσια ωστε να παρεχεται η δυνατοτητα στις κατα τοπους αρχες που θα επιλαμβανονται των σχετικων περιστατικων να απευθυνονται σε ειδικους για τον καταλληλο χειρισμο των ζωων αυτων αλλα και για την απαραιτητη ειδικη γνωματευση για την επικινδυνοτητα τους ή μη. Οι ειδικοι αυτοι μπορει να ειναι εμπειροι διπλωματουχοι ξενων αναγνωρισμενων σχολων, δηλαδη ιδιωτες που εξασκουν νομιμως το επαγγελμα του εκπαιδευτη στην Ελλαδα ή εξειδικευμενοι και καταλληλα καταρτισμενοι εκπαιδευτες σκυλων της Αστυνομιας ή των Ενοπλων Δυναμεων. Ο Κυνολογικος Ομιλος Ελλαδος επισης διαθετει καταλογο τετοιων ειδικων διεθνως κατοχυρωμενης καταρτισεως.

  Καταληγοντας λοιπον, ως προς την συγκεκριμενη τροπολογια, οποιοσδηποτε ορισμος του επικινδυνου ζωου στα ελληνικα θα πρεπει οπωσδηποτε να περιλαμβανει τις λεξεις ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ, ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ & ΑΦΥΣΙΚΗ επιθετικοτητα αλλιως καταδικαζεται δυνητικα οποιοδηποτε φυσιολογικο ζωο εξασκει απλως το ενστικτο της αυτοσυντηρησης ή το τσοπανοσκυλο ή ακομα και το κυνηγοσκυλο που ασκει τα καθηκοντα του.

  Ζητουμε λοιπον την αντικατασταση της διατυπωσης ως εξης:

  «στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει απροκλητη & αδικαιολογητη επιθετικοτητα, χωρις να απειληθει, προβαινοντας σε επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απροκλητη και αφυσικα απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν ειναι θεραπεύσιμο».
  ΙΙ. Εκτροφη

  «Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».
  ********************************

  Τα καταστηματα εισαγωγης και μεταπωλησης (με συνοπτικες διαδικασιες και χωρις πολλες ερωτησεις και ελεγχους καταλληλοτητας των μεν ή των δε) ακαταλληλων σκυλων απο ακαταλληλες πηγες σε ακαταλληλους ιδιοκτητες, οι οποιοι θα εξακολουθουν να τα αναπαραγουν καταχρηστικα χωρις σωστη φροντιδα και προδιαγραφες και να τα διαθετουν σε αλλους ακαταλληλους και ανευθυνους ιδιοκτητες, που ολοι μαζι θα τα εγκαταλειπουν στον δρομο οπου θα αναπαραγονται ανεξελεγκτα, δεν αντιμετωπιζονται νομοθετικα οπως θαπρεπε ουτε περιοριζεται το καταστρεπτικο και απανθρωπο εργο τους. Η μεταφορα, αποθηκευση και εκθεση κουταβιων προς πωληση απο αυτα τα καταστηματα συνιστα αφ’ εαυτης, ντε φακτο, κακομεταχειριση. Δεν υπαρχει αμφιβολια ουτε αμφισβητηση του γεγονοτος αυτου – ειναι κατι που πιστοποιουν ολοι οι ειδικοι στην ψυχολογια και την συμπεριφορα των σκυλων και που γνωριζει οποιοσδηποτε ειχε ποτε εστω και στοιχειωδη αντιληψη των βασικων αναγκων ενος κουταβιου σε ηλικια οκτω εβδομαδων. Η τραυματικη αυτη εμπειρια αφηνει ανεξιτηλες βλαβες και αποτελει σκληροτατη σωματικη και ψυχολογικη κακομεταχειριση, συμφωνα με την εννοια της κακης και βαναυσης μεταχειρισης και της βιας οπως αυτες οριζονται επακριβως απο τον νομο περι προστασιας των ζωων, οποτε ειναι αυτονοητο οτι αυτη καθεαυτη η πραξη της διατηρησης και εκθεσης προς πωληση κουταβιων λιγων εβδομαδων απο τα καταστηματα αυτα εμπιπτει στις προβλεψεις του νομου και θα επρεπε να απαγορευεται.

  Αντιθετα, η νομοθεσια καταδυναστευει και καταδιωκει και οδηγει σε εξαφανιση τον μονο παραγοντα ουσιαστικης κυνοφιλικης παιδειας που υπαρχει σε αυτον τον τοπο – τον ερασιτεχνη, φιλοζωο, κυνοφιλο, υπευθυνο, σωστο εκτροφεα και τα συλλογικα του οργανα (κυνοφιλικα σωματεια), που εχει ενα ή δυο σκυλους υψηλης γενεαλογικης ποιοτητας στο σπιτι του και δεν διαθετει πολυδαπανες εγκαταστασεις, χτηματα πολλων στρεμματων και υπαλληλους. Αντιθετα εχει ξοδεψει ανυπολογιστα ποσα χρηματων για να μαθει το αντικειμενο του και για να αποκτησει λιγους αλλα εκλεκτους σκυλους-γεννητορες. Η ασχολια του ειναι χομπυ και εργο ζωης στο οποιο εχει αφιερωσει απειρα χρονια εξειδικευσης και προσφορας, ενω οι γεννες του ειναι σπανιες, προσεγμενες και ποιοτικες. Οι κηδεμονες των σκυλων που διαθετει επιλεγονται προσεκτικα και εξονυχιστικα για την καταλληλοτητα και την υπευθυνοτητα τους, εκπαιδευονται και διαπαιδαγωγουνται απο τον ιδιο και προωθουν με το παραδειγμα και τις γνωσεις τους την υπευθυνη διαχειριση σκυλων. Οι σκυλοι αυτης της ποιοτικης εκτροφης εκπροσωπουν επαξια την Ελλαδα στο εξωτερικο και διαψευδουν οσο γινεται την αθλια εντυπωση που υπαρχει εξω για την κυνοφιλια στον τοπο μας. Ο εκτροφεας αυτος, αναγνωρισμενος διεθνως αλλα παραγνωρισμενος και παρεξηγημενος στον τοπο του, αγωνιζεται εναντια στις αντιξοοτητες για την διασωση και την αναγνωριση της ζωντανης πολιτιστικης κληρονομιας με ιστορια και προσφορα χιλιετιων που αποτελουν οι καθαροαιμοι σκυλοι και μαλιστα οι αρχεγονες ελληνικες φυλες, χωρις καμμια συνδρομη και διευκολυνση απο το κρατος.

  Οι μονες λυσεις που εχουν αποδειχτει απο την διεθνη εμπειρια οτι εχουν αποτελεσμα στην θεραπεια των ενδημικων προβληματων της ελληνικης πραγματικοτητας σε σχεση με την προστασια των ζωων συντροφιας, ειναι οι λυσεις εκεινες που οδηγουν τον υποψηφιο κηδεμονα σκυλου σε υπευθυνες πηγες αποκτησης κατοικιδιου, δηλαδη πηγες οι οποιες θα εξασφαλισουν περαιτερω οτι ο κηδεμονας αυτος δεν θα εγκαταλειψει το ζωο, παρεχοντας του επιμορφωση, καθοδηγηση και στηριξη σε τυχον δυσκολιες που θα αντιμετωπισει. Οι πηγες αυτες που εχουν την καταλληλη γνωση και υποδομη γι’ αυτη την υψηλης ποιοτητας κυνοφιλικη λειτουργια και προσφορα ειναι οι Εθνικοι Κυνολογικοι Οργανισμοι και οι ομιλοι που λειτουργουν υπο την αιγιδα τους, δηλαδη οι συλλογοι εκτροφεων καθαροαιμων φυλων καθως και τα σοβαρα φιλοζωικα σωματεια. Οι πολιτες που επιλεγουν κατοικιδιο ωριμα και συνειδητα με την βοηθεια αυτων των φορεων δεν το εγκαταλειπουν, ουτε φειδονται εξοδων προκειμενου να το εκπαιδευσουν και να το διατηρησουν υγιες. Αντιθετα οι ανθρωποι που προμηθευονται παρορμητικα σκυλους απο αητονυχηδες σκυλεμπορους, εισαγωγεις-μεταπωλητες και κουταβοπαραγωγους, δεν ενημερωνονται σωστα ουτε υποστηριζονται με συμβουλες και βοηθεια μετα την πωληση, επομενως καταληγουν ειτε να αναπαραγαγουν ανευθυνα το σκυλο τους χωρις τις απαραιτητες εξετασεις υγειας και διαθετοντας τα κουταβια προχειρα, σε εξισου ακαταλληλους ιδιοκτητες, ειτε να τα εγκαταλειπουν χωρις τυψεις στην πρωτη αντιξοοτητα, ή επειδη λογω ελλειψης σωστης φροντιδας, κοινωνικοποιησης και εκπαιδευσης τα ζωα αυτα δημιουργησαν προβληματα, οπως μπορουν να σας διαβεβαιωσουν ολοι οσοι εχουν εμπειρια περισυλλογης και διασωσης σκυλων.

  Επομενως, τα μονα μετρα που μπορουν να αντιμετωπισουν οριστικα, αποτελεσματικα και μονιμα το ελληνικο προβλημα ειναι:

  1. Η απαγορευση της εισαγωγης και μεταπωλησης σκυλων και γατων απο τα καταστηματα πετ – σοπ, που εισαγουν σωρηδον και λαθραια δυστυχισμενα, προβληματικα, ημιθανη, αρρωστα και προωρα απομακρυσμενα απο την μητερα τους κουταβακια απο αθλιες κουταβοπαραγωγικες μοναδες με πλαστα πιστοποιητικα, χωρις εμβολια, απο γονεις χωρις εξετασεις υγειας, σε εξευτελιστικες τιμες και τα μεταπωλουν με υπερογκο κερδος χωρις ελεγχους, μεταφεροντας τα και διατηρωντας τα σε απαραδεκτες συνθηκες μεσα σε γυαλες σαν χρυσοψαρα στις βιτρινες τους. Χιλιαδες πεθαινουν κατα την μεταφορα , αποθηκευση και εκθεση τους στις προθηκες αυτων των καταστηματων που εχει απαγορευτει η λειτουργια τους σε καθε πολιτισμενη κοινωνια της Ευρωπης εκτος απο την τριτοκοσμικη Ελλαδα. Σταματηστε επιτελους αυτο το αισχρο εμποριο ψυχων και τον αβαστακτο φορο αιματος. Ενισχυστε αντιθετα και δωστε κινητρα για την αναπτυξη της εγχωριας, υπευθυνης, σοβαρης και ποιοτικης εκτροφης καθαροαιμων σκυλων & κυνοφιλιας και δωστε ωθηση στην διασωση ελληνικων φυλων. Με τον τροπο αυτο οι υποψηφιοι κηδεμονες σκυλου θα απευθυνονται στις υπευθυνες και νομιμες πηγες αποκτησης του – ειτε στον αναγνωρισμενο και ελεγχομενο εκτροφεα, ειτε στο φιλοζωικο σωματειο.

  2. Η παταξη του παραεμποριου απο κουταβοπαραγωγους της πισω αυλης, εργοστασια κουταβιων εγχωρια και ξενα και σκυλεμπορους πασης φυσεως χωρις αδεια που διαθετουν σκυλους μεσω μικρων αγγελιων και ιστοσελιδων (back yard breeders & puppy farms/puppy mills). Οι υπευθυνοι εκτροφεις, επαγγελματιες και ερασιτεχνες, δηλωνουν τις γεννες τους στον Κυνολογικο Ομιλο Ελλαδος και εκτρεφουν σκυλους υψηλων προδιαγραφων, συμμετεχοντας σε εκδηλωσεις αξιολογησης της τυπικης μορφολογιας, της αρτιας κατασκευης, του ισορροπημενου χαρακτηρα και των εργασιακων ικανοτητων των ζωων τους. Οι εκτροφεις αυτοι υφιστανται αμειλικτο και αθεμιτο ανταγωνισμο απο τα πετ σοπ και τις αθλιες κουταβοπαραγωγικες μοναδες του εξωτερικου και του εσωτερικου, που κατακλυζουν τους δρομους μας με εγκαταλελειμμενα ζωα και πληθαινουν τις στρατιες των αδεσποτων.

  Στην Πολωνια απαγορευτηκε η πωληση σκυλων και γατων χωρις γενεαλογια (πετιγκρι) απο την 1/1/2012. Οι υπευθυνοι εκτροφεις, επαγγελματιες και ερασιτεχνες, δεν αναπαραγουν ζωα χωρις πετιγκρι. Ο μοναδικος οργανισμος καταγραφης των καθαροαιμων σκυλων στην Ελλαδα ειναι ο Κυνολογικος Ομιλος Ελλαδος, ο μονος εθνικος οργανισμος στην χωρα που ειναι αναγνωρισμενος απο την Διεθνη Κυνολογικη Ομοσπονδια και διαθετει εγκυρα μητρωα εγγραφης καθαροαιμων σκυλων, ελληνικων και ξενων φυλων. Ειναι ευκολος επομενως σε συνεργασια με τον Κ.Ο.Ε. ο ουσιαστικος ελεγχος της εκτροφης καθαροαιμων σκυλων στην επικρατεια και η παταξη του παραεμποριου. Ολοι οι συνειδητοι και υπευθυνοι εκτροφεις στην Ελλαδα ζητουν την κατοχυρωση της δραστηριοτητας τους με την θεσπιση Αδειας Εκτροφεα και την ιδρυση Αστυνομιας Προστασιας Ζωων και ειναι ετοιμοι να καταβαλλουν ειδικη εισφορα για τους σκοπους αυτους. Σε αλλες χωρες οι ερασιτεχνες εκτροφεις που δεν πραγματοποιουν πανω απο τρεις γεννες τον χρονο καταβαλλουν ειδικη εισφορα που κυμαινεται απο 12 εως 20 ανα ζωο που διατηρουν κατ’ ετος και απο 10 εως 20 ευρω για καθε κουταβι που εκτρεφουν. Οι επαγγελματιες εκτροφεις καταβαλλουν αναλογα διαρρυθμισμενα ποσα. Καθιερωστε νομοθετικα δυο ειδη αδειων εκτροφης – για ερασιτεχνες και για επαγγελματιες – και απαγορευστε την πωληση σκυλων χωρις πετιγκρι (με εξαιρεση τις ελληνικες φυλες που βρισκονται σε σταδιο αναδιαρθρωσης) και την μαζικη εισαγωγη – μεταπωληση σκυλων απο πετ σοπ χωρις σημανση, βιβλιαριο εμβολιασμων και πιστοποιητικα εγγραφης σε αναγνωρισμενη κυνολογικη αρχη. Αυτος ειναι ο μονος τροπος να αντιμετωπιστει η οικονομικη αιμορραγια απο την παρανομη εισαγωγη και το σκυλεμποριο καθως και η φοροδιαφυγη. Με τα εσοδα αυτα και την εισφορα που θα καταβαλλεται απο τους αναγνωρισμενους εκτροφεις θα μπορεσουν να πραγματοποιηθουν απαραιτητα προγραμματα περιθαλψης & στειρωσεων, να ενισχυθουν οι φιλοζωικοι φορεις, να διατεθουν κονδυλια για την διασωση ελληνικων φυλων και να λειτουργησει ο αναγκαιος θεσμος της Αστυνομιας Ζωων. Οι αναγνωρισμενοι εκτροφεις μπορουν να παρεχουν υψηλου επιπεδου ενημερωση με επιμορφωτικες εκδηλωσεις και ομιλιες κυνοφιλικου περιεχομενου σε σχολεια και αλλα κοινωφελη ιδρυματα. Υπαρχει ενα πολυ αξιολογο δυναμικο στις ταξεις των εκτροφεων το οποιο ειναι στην διαθεση της κοινωνιας και της πολιτειας να διοχετευσει τις γνωσεις του προς το κοινο οφελος.

  ΙΙΙ. «Ακρωτηριασμοι» & Εκθέσεις

  «3α. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι»

  Ειναι απαραδεκτη, παντελως αδικη και αδικαιολογητη η απαγορευση αναπαραγωγης σκυλων που ειχαν υποστει ακρωτηριασμο της ουρας η των αυτιων τους πριν την εφαρμογη του νομου και την δημοσιοποιηση της προτεινομενης τροπολογιας. Το μετρο δεν μπορει να εχει αναδρομικη ισχυ, διοτι :

  α) καταργει τα δικαιωματα πολιτων οι οποιοι εισηγαγαν σκυλους υψηλης γενεαλογικης αξιας απο χωρες οπου επιτρεπονται οι ακρωτηριασμοι, προκειμενου να τους χρησιμοποιησουν για εκτροφικη βελτιωση

  β) επιφερει απωλεια ποιοτικης βελτιωσης του ζωικου υλικου απο γεννητορες που ειχαν ηδη κομμενα αυτια ή ουρες πριν την ισχυ του νομου και την γνωστοποιηση της προτεινομενης τροπολογιας. Οι γεννητορες που εχουν κομμενα αυτια ή και ουρες μπορει να ειναι, και συχνα συμβαινει να ειναι, γενετικα ανωτεροι σε ποιοτητα απο διαθεσιμους γεννητορες με ακοπα αυτια/ουρες [διοτι συχνοτατα τα ζωα στα οποια δεν κοβονταν και δεν κοβονται, στις χωρες οπου ακομα επιτρεπεται αυτο, οι ουρες και τα αυτια, ηταν/ειναι τα ζωα κατωτερης ποιοτητας που δεν προοριζονται για εκθεσεις & αναπαραγωγη]. Και βεβαια το κοψιμο της ουρας ή των αυτιων δεν επηρρεαζει αρνητικα την κληρονομισημοτητα των βελτιωτικων γενετικων χαρακτηριστικων του ζωου! Ο εκτροφεας που εχει σαν πρωτιστο μελημα την βελτιωση του ζωικου υλικου οφειλει να επιλεξει τους καλυτερους δυνατους γεννητορες ασχετα με την αρτιοτητα ή οχι των αυτιων ή της ουρας τους. Ο νομος οφειλει να του παρεχει το δικαιωμα αυτο, ή τουλαχιστον να μην του το στερει αναδρομικα, οσον αφορα γεννητορες οι οποιοι ειναι ηδη ακρωτηριασμενοι αλλα αποδεδειγμενα υψηλης γενετικης αξιας / ποιοτητας, γιατι μια τετοια απαγορευση βλαπτει την βελτιωση του ζωικου υλικου και την επιδιωξη της υγειας και του γονιδιακου σφριγους μεσω της χρησιμοποιησης των καλυτερων δυνατων γεννητορων.

  γ) επιφερει συρρικνωση της γενετικου πλουτου των φυλων που παραδοσιακα υποκεινται σε κοπη ουρας ή και αυτιων σε διαφορες χωρες και οδηγει σε κλειστη (αιμομικτικη) αναπαραγωγη λογω περιορισμου του αριθμου των διαθεσιμων γεννητορων, κατι που ειναι αντιθετο προς την επιδιωξη βελτιωσης της υγειας, γονιδιακης ποικιλλοτητας και γενετικης ποιοτητας των καθαροαιμων ζωων.

  δ) οι ελληνικοι ποιμενικοι και κρητικοι λαγωνικοι σκυλοι υποκεινται παραδοσιακα σε κοπη μερους των αυτιων και της ουρας τους εδω και αιωνες. Ο πληθυσμος αυτων των ζωων ειναι οριακα μικρος και απειλειται με γενετικη καταρρευση και εξαλειψη. Η απαγορευση της αναπαραγωγης σκυλων ελληνικων φυλων επειδη τους λειπει τμημα ενος αυτιου ή το ακρο της ουρας θα ηταν καταστροφικη για τον γενετικο πλουτο των λιγοστων αυτων ζωων και θα οδηγουσε με βεβαιοτητα τις φυλες αυτες στην εξαφανιση.Επιπλεον, ειδικα για τις ελληνικες φυλες, υπαρχει ενας ακομα παραγοντας που καθιστα την προτεινομενη απαγορευση καταστρεπτικη: τα ζωα ελληνικων φυλων, προκειμενουν να καταγραφουν στα γενεαλογικα μητρωα, πρεπει να αξιολογηθουν ως τυπικα απο ειδικευμενους κριτες του Κυνολογικου Ομιλου Ελλαδος σε ειδικες εκδηλωσεις Αναγνωρισης. Η καταγραφη επομενως αυτου του πολυτιμου ζωικου υλικου καθισταται αδυνατη αν απαγορευτει η συμμετοχη ζωων με κομμενα αυτια ή ουρες στις εκδηλωσεις αυτες. Ο πληθυσμος αυτων των ζωων ειναι κρισιμα μικρος. Προκειται για μια χουφτα ζωα καθε φυλης στην κυριολεξια – μερικες δεκαδες Μολοσσων της Ηπειρου και Κρητικων Λαγωνικων εχουν απομεινει και στην συντριπτικη πλειοψηφια τους τα ζωα αυτα εχουν κομμενη ουρα ή αυτια. Φυλες με ιστορια χιλιαδων χρονων βρισκονται κυριολεκτικα στην κοψη του ξυραφιου. Η απαγορευση της αναπαραγωγης τους και της συμμετοχης τους σε εκδηλωσεις καταγραφης και αναγνωρισης ισοδυναμει με την θανατικη τους καταδικη. Σας καλουμε να μην διαγραψετε με μια μονοκονδυλια αυτο το πολυτιμο και αναντικαταστατο κεφαλαιο της ιστοριας του τοπου μας.

  Τελος, λογω των ανωτερω ιδιαιτεροτητων σας ζητουμε να επανεξετασετε και την αναδρομικη ισχυ της απαγορευσης συμμετοχης σε εκθεσεις & διαγωνισμους εργασιας, γενικα των σκυλων με κομμενα αυτια και ουρες αλλων φυλων. Στερει την δυνατοτητα σε αυτους τους σκυλους να αξιολογηθουν ως προς την αρτιοτητα της μορφολογικης τους τυπικοτητας, τον χαρακτηρα και τις εργασιακες τους ικανοτητες. Ειναι αδικη η στερηση του δικαιωματος σε ζωα τα οποια εχουν εισαχθει απο χωρες οπου επιτρεπεται η κοπη ή που καπηκαν τα αυτια ή οι ουρες των πριν την ψηφιση του νομου. Περα απο την αδικια, αποτρεπει την χρηση αυτων των σκυλων στην αναπαραγωγη, διοτι δεν τους επιτρεπει να κατακτησουν τα κριτηρια καταλληλοτητας μεσω αυτων των μορφολογικων και εργασιακων αξιολογησεων. Δεδομενου του μικρου αριθμου των σκυλων αυτων στην Ελλαδα, το διαθεσιμο γενετικο υλικο στις αντιστοιχες φυλες ειναι περιορισμενο, κατι που επιβαλλει, απο εκτροφικη αποψη, την χρησιμοποιηση ολων των αξιολογων γεννητορων προκειμενου να εμπλουτισθει γενετικα ο εγχωριος πληθυσμος και να επιτευχθει η γενετικη του βελτιωση. Η ελληνικη εκτροφη ποιοτητας ειναι αναγκαστικα μικρη λογω γεωγραφικης θεσης, υψηλου κοστους, περιορισμενου αριθμου γεννητορων και επομενως διαθεσιμων γενεαλογικων γραμμων. Η επιπλεον απαγορευση λογω ακρωτηριασμου και αποκλεισμου απο τις πιστοποιησεις οι οποιες παρεχονται μονον μεσω της συμμετοχης σε εκδηλωσεις ειναι καταστροφικη για την ελληνικη εκτροφη αυτων των ολιγαριθμων φυλων. Απειλει με καταργηση τα μικρα εκτροφικα προγραματα καποιων ερασιτεχνων εκτροφεων στην Ελλαδα, ενω η εισαγωγη σκυλων κακης ποιοτητας απο κουταβοπαραγωγικα εργοστασια του εξωτερικου μεσω των πετ σοπ συνεχιζεται ραγδαια και καταπνιγει καθε εγχωρια ποιοτικη προσπαθεια.

  Ελπιζω οτι θα λαβετε υπ’ οψιν σας τα παραπανω και θα επιλεξετε την ενισχυση της εγχωριας ποιοτικης εκτροφικης δραστηριοτητας και οχι την περαιτερω επιβαρυνση της με δυσβαστακτους ορους που θα ειχαν καταστρεπτικες συνεπειες.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 12:52 | ελενη

  Δεν συμφωνώ με τον καινούριο Νόμο περί Δεσποζόμενων και Αδέσποτων ζώων θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή χάνουμε την ουσία των πραγμάτων

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 12:40 | ΜΑΡΙΑ

  Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος σκέφτεται τέτοιους βλακώδεις νόμους. Είναιδυνατόν να υπάρχει σκύλος που να μην έχει γαυγίσει ούτε μία φορά στη ζωή του έστω και από τη χαρά του που βλέπει άλλα σκυλάκια ή ακόμη και φίλους του ανθρώπου που το φροντίζει; Προφανώς όποιος το σκέφτηκε αυτό δεν έχει κάποιο κατοικίδιο και σίγουρα δεν έχει καθόλου αισθήματα. Και ο συγκεκριμένος νόμος τι κυρώσεις προβλέπει για αυτόν που θα στέλει τα ζωάκια στον άλλο κόσμο έτσι απλά; Απολύτως τίποτα! Μπράβο βρε! Όσο πάμε προοδεύουμε!!!
  Ντροπή σας!!!!!

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 11:29 | Ναταλία Χατζηφώτη

  Αποφάσισα να συμμετάσχω ξανά στη διαβούλευση, προσπαθώντας να ξεχάσω το γεγονός ότι τα εκατοντάδες σχόλια στον αρχικό νόμο δε λήφθηκαν υπόψη από κανέναν….

  Παρά, λοιπόν, το ότι για άλλη μία φορά δημοσιεύετε μία διαβούλευση για τα μάτια του κόσμου και όχι για να λάβετε πραγματικά υπόψη τις απόψεις του κόσμου, σας αναφέρω τα εξής:

  1. όλες οι νέες τροποποιήσεις είναι απλώς απαράδεκτες και εναντίον κατ’ ουσία στα ζώα της χώρας μας, τα οποία προσπαθούν να επιβιώσουν με τη φροντίδα ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι στερούνται του φαγητού τους και της διασκέδασής τους για να τους δώσουν λίγο φαγητό και αγάπη (το μόνο που ζητούν και που έχουν ανάγκη).

  2. στέκομαι στην εξής τροποποίηση: γ) Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6, προστίθεται νέα παράγραφος 3α, ως εξής: «3α. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι» και ελπίζω να μη χρειαστεί κάποιο παιδί σας να μείνει ακρωτηριασμένο για να μπορέσετε να κατανοήσετε πόσο σκληρό είναι ένα τέτοιο μέτρο. Πόσα διδακτορικά χρειάζονται για να καταλάβετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που υιοθετούν κάποιο σκύλο ή γάτα που ανεγκέφαλοι (και εννοείται ατιμώρητοι) χτυπούν με τα αυτοκίνητά τους ζώα τα οποία μπορεί να χάσουν κάποιο πόδι; Αυτά δηλαδή τα ζώα τι θα πρέπει να γίνονται; Να τα αφήνουμε στο κράσπεδο της ασφάλτου ώσπου να πεθάνουν; Επίσης (κάτι που δείχνει ότι η ομάδα συμβούλων που έφτιαξε τις νέες τροποποιήσεις δεν ξέρει τι της γίνεται) υπάρχουν ασθένειες που απαιτούν ακρωτηριασμό (όπως στον άνθρωπο για όσους δεν το γνωρίζουν).

  3. δείτε λίγο τι γίνεται σε μία γειτονική χώρα που μαστίζεται επίσης από την κρίση για να καταλάβετε τι σημαίνει πολιτισμός και προστασία των ζώων: http://news.in.gr/world/article/?aid=1231226753

  4. το γεγονός οτι υπάρχουν χιλιάδες άρρωστοι άνθρωποι που σκοτώνουν με δηλητήρια τα αδέσποτα για πλάκα, τα πατούν στους δρόμους, τα βασανίζουν με φριχτούς τρόπους για να διασκεδάσουν, τα αφήνουν σε ταράτσες και μπαλκόνια μέχρι να λιώσουν από το κρύο ή τον καύσωνα, τα μεταφέρουν σε μικροσκοπικά κουτιά πίσω από τα αυτοκίνητα για να τα χρησιμοποιούν για κυνήγι και μετά (εάν δεν κυνηγούν καλά) τα πετούν στα βουνά κλπ κλπ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΤΕ (ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΕΤΕ) ΓΙΑ ΑΥΤΑ;;;;;;

  5. σμειώνω και το γεγονός ότι ένα χρόνο και μετά τον προηγούμενο νόμο, οι δημοτικές αστυνομίες δεν κάνουν τίποτα μετά από καταγγελίες γιατί δεν έχουν λάβει σχετική εγκύκλιο (συνέβη σε εμένα, επειχειρώντας κάποια στιγμή καταγγελία στο Δήμο Αθηναίων).

  (το παρακάτω σχόλιο είναι ειρωνικό για όσους δεν το καταλαβαίνουν, π.χ. νομοθέτες του παρόντος νόμου)

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΤΕ ΗΣΥΧΟΥΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΖΩΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ (ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ) Ο ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΠΡΩΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (τα οποία με ένα γαύγισμα θα οδηγούνται σε ευθανασία), ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ, ΤΩΝ ΖΩΩΦΙΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ κλπ κλπ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΛΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΖΩΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ Η’ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 11:57 | καμπουρης αντωνης

  Θεωρώ ΕΓΚΛΗΜΑ τα αναφερόμενα ως προς το . Κάθε σκύλος, δεσποζούμενος, αδέσποτος ή σε καταφύγιο μπορεί να δείξει συμπεριφορά που να ταιριάζει στην περιγραφή! Θα οδηγηθούμε σε ομαδικές θανατώσεις αδέσποτων και σε καταγγελίες από υστερικούς επειδή τους γάβγισε ο σκύλος του γείτονα??? ΕΛΕΟΣ !!!!

  Τρομερή εντύπωση μου προκαλεί ο χαρακτηρισμός “σκύλος αναπαραγωγής”. Πως ορίζεται και ποιους αφορά??? ΟΛΟΥΣ όσους έχουν ΜΗ στειρωμένη θηλυκιά ή αρσενίκο?????
  Ουσιαστικά επιχειρείται η εξαφάνιση των ερασιτεχνών εκτροφεων, αφού για 2-3 σκυλιά καλουνται να μπουν σε διαδικασιες εκδοσης αδειων, με απαιτήσεις παράλογες ,ανεφάρμοστες και περιττές ( πχ. πολλά στρέμματα, εγκαταστάσεις κλπ κλπ κλπ ).Τα κατοικίδια θα πρέπει να προστατεύονται από τα Puppy Mills, τους εισαγωγείς( που τα φέρνουν στοιβαγμένα μέσα σε κοντέινερ) , και τους παράνομους εκτροφείς της πίσω αυλής οι οποιοι δεν δηλώνουν ποτέ τις γέννες τους στον Κ.Ο.Ε.! Τελικά ομως είναι οι μόνοι οι όποιοι ευνοούνται .
  ΝΤΡΟΠΗ! Η ασάφεια και η προχειρότητα σε όλο της το μεγαλείο!!!!!!!ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΤΡΟΠΗ

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 11:10 | Κόνυ Μπ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Δεν είμαι μέλος φιλοζωικής, είμαι ένας πολίτης που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τώρα μία τροπολογία σχετικά με το τί είναι επιθετικό σκυλί. Ακόμα καιενα μικρό παιδί γνωρίζει ότι ένα ζώο έχει και νοημοσύνη και το δικό του χαρακτήρα, δεν είναι ένα άψυχο πράγμα. Αρα ο καθένας συμπολίτης μας που θα κακοποιήσει ή θα ενοχλήσει ένα ζώο και εκείνο αμυνθεί , θεωρείται επιθετικότητα? Ειλικρινά μένω άναυδη! Οι Δήμοι πρέπει να βοηθήσουν στις στειρώσεις των ζώων και να βάλουν ποτίστρες και ταίστρες ( και αν δεν υπάρχουν χρήματα, να βοηθούν στο ταίσμα οι πολίτες ως εθελοντές), αυτό οφείλουν να κάνουν απέναντι στα ζώα και στους δημότες τους που πληρώνουν δημοτικά τέλη.Και αν δεν μπορούν να προσφέρουν ας αφήσουν τα ζώα στην ησυχία τους.

  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 10:21 | θανασης

  Θεωρώ ΕΓΚΛΗΜΑ τα αναφερόμενα ως προς το . Κάθε σκύλος, δεσποζούμενος, αδέσποτος ή σε καταφύγιο μπορεί να δείξει συμπεριφορά που να ταιριάζει στην περιγραφή! Θα οδηγηθούμε σε ομαδικές θανατώσεις αδέσποτων και σε καταγγελίες από υστερικούς επειδή τους γάβγισε ο σκύλος του γείτονα??? ΕΛΕΟΣ !!!!Τρομερή εντύπωση μου προκαλεί ο χαρακτηρισμός “σκύλος αναπαραγωγής”. Πως ορίζεται και ποιους αφορά??? ΟΛΟΥΣ όσους έχουν ΜΗ στειρωμένη θηλυκιά ή αρσενίκο?????Ουσιαστικά επιχειρείται η εξαφάνιση των ερασιτεχνών εκτροφεων, αφού για 2-3 σκυλιά καλουνται να μπουν σε διαδικασιες εκδοσης αδειων, με απαιτήσεις παράλογες ,ανεφάρμοστες και περιττές ( πχ. πολλά στρέμματα, εγκαταστάσεις κλπ κλπ κλπ ).Τα κατοικίδια θα πρέπει να προστατεύονται από τα Puppy Mills, τους εισαγωγείς( που τα φέρνουν στοιβαγμένα μέσα σε κοντέινερ) , και τους παράνομους εκτροφείς της πίσω αυλής οι οποιοι δεν δηλώνουν ποτέ τις γέννες τους στον Κ.Ο.Ε.! Τελικά ομως είναι οι μόνοι οι όποιοι ευνοούνται .ΝΤΡΟΠΗ! Η ασάφεια και η προχειρότητα σε όλο της το μεγαλείο!!!!!!!ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΤΡΟΠΗ

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 09:46 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ Λ.

  Στην μοναδική αυτή χώρα του πολιτισμένου κόσμου, όπου πολίτες της δηλητηριάζουν, κακοποιούν και θανατώνουν ζώα έτσι γι αστείο, θεσμοθετείται επιτέλους και η επίσημη φόλα με τη σφραγίδα του κράτους. Έτσι κάθε πολίτης αυτής της χώρας, μπορεί πλέον, ενοχλούμενος και μόνο από την παρουσία ενός ζώου ή παρερμηνεύοντας και μόνο τη συμπεριφορά του, να ζητήσει και την ευθανασία του. Θαυμάσια! Κάθε φορά λοιπόν που ένας σκύλος μας γαυγίζει (γιατί έτσι μιλάει), πηδάει πάνω μας (γιατί έτσι αγκαλιάζει και παίζει), μας ακολουθεί (γιατί μας συμπάθησε), μας πλησιάζει ζητώντας τροφή (γιατί πεινάει)
  ή λερώνει(ασύγκριτα λιγότερο από μας), μας δίνεται επιτέλους η δυνατότητα να τον εξαφανίσουμε για πάντα από δίπλα μας, με την απλή βοήθεια μιας επιτροπής. Αφού οι παρενθέσεις αποτελούν άγνωστο κείμενο, για τους περισσότερους από μας .

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 08:11 | Konstantina

  Θεωρώ πως αυτός ο νόμος βοηθά όλους τους ΜΗ φιλόζωους… Όπως εσύ μιλάς, αυτά γαβγίζουν, δεν σημαίνει πως είναι επιθετικά!

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 08:21 | ΕΛΕΝΗ

  Λυπάμαι πολύ που την διαμόρφωση τέτοιου είδους νόμων την αναλαμβάνουν άτομα που δεν έχουν ή είχαν ποτέ προσωπική εμπειρία από ζώα συντροφίας.Χρειάζεται η συνδρομή φιλοζωικών οργανώσεων και αρμόδιων σχετικά φορέων για να βγάλεις ένα καλό αποτέλεσμα επί του νόμου περί ζώων συντροφιάς.
  Η τροπολογία ορισμού
  »Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται» είναι αόριστη, ανεπαρκής και στα χέρια ενός άρρωστου μυαλού θα μπορούσε να αποτελέσει φονικό όπλο για όποιο ζώο δεν του αρέσει και τον ενοχλεί απλά.
  Απαράδεκτο απλά!

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 03:30 | SOFIA TSAKIRIDOU

  ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ ΤΟΣΟ ΑΔΙΚΑ, ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΑΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ, ΚΡΙΜΑ Κ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΑΓΑΠΑΜΕ Κ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΟΣΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ Κ ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ.ΘΑ ΜΑΣ ΔΥΣΚΟΛΕΨΕΤΕ, ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΝΕΣΕΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΝΑ ΝΟΙΩΣΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΑΝΥΜΠΟΡΟΙ, ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΤΕ ΤΗ ΘΛΙΨΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΝΑ ΤΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΜΕ.
  ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ ….ΑΛΛΑ Κ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΙΜΩΡΙΑ…ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ… ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 02:27 | Billy

  Τά αδέσποτα ζώα είναι τελείως ακίνδυνα. Οταν συναντάτε ένα αδέσποτο σκυλί, διότι περί αυτών στήν ουσία πρόκειται, η ακινδυνότητά του φαίνεται στό βλέμμα του, που είναι πάντοτε φοβισμένο. Οταν βλέπετε πάνω στά χώματα ή πάνω στό γκαζόν πεζοδρομίων ή οπουδήποτε αλλού κοπριές σκύλων είναι από συνοδευόμενα που οι ασυνείδητοι συνοδοί τους αδιαφορούν γιά τό πού θά τά κάνει ο σκύλος τους. Τά αδέσποτα σκυλιά δέν λερώνουν όπου λάχει, διότι έτσι αφήνουν ίχνος, πράγμα που οδηγεί στόν εντοπισμό τους, κάτι που δημιουργεί τό ενδεχόμενο ανεπιθύμητων κινδύνων από αλλλα ζώα, συμβιώνουν μέ τίς γάτες, μέ άλλα αδέσποτα σκυλιά καί βέβαια και μέ τούς ανθρώπους. Οσο κι αν φαίνεται παράδοξο είναι πολύ ανθρώπινο νά υπάρχουν αδέσποτα μέσα στίς πόλεις καί είναι τελείως απάνθρωπη η θέσπιση εξοντωτικών νομοθετημάτων γι’ αυτά. Θά νομοθετήσει η Πολιτεία ανάλογους νόμους καί γιά τίς δέκαοχτούρες; Γιατί κι αυτές άνευ δεσπότου είναι; Γιά τά περιστέρια μήπως; Γιά τά κοτσύφια; που φέτος τά όμορφα καί μάγκικα σφυρίγματά τους ελατώθηκαν τόσο πολύ;
  Τά αδέσποτα, όπως καί τά μικρά παιδιά, δέν μπορούν νά προστατεύσουν τούς εαυτούς τους. Για τά παιδιά ο Ιησούς είχε πεί: άφετε τά παιδία ελθείν πρός με. Άς πούμε κι εμείς λοιπόν: αφήστε τά αδέσποτα να ζήσουν ανάμεσά μας. Ωρισμένως οι άνθρωποι είναι πολύ πιό επικίνδυνοι από πάσης απόψεως.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 01:42 | Στράβων Αμασεύς

  Εγώ θα έλεγα ότι η λύσις των προβλημάτων μας θα ήταν η υποχρεωτική στείρωσις και σήμανσις των πολιτικών και των μέχρι τρίτου βαθμού συγγενών των.

  Στείρωσις για να μπορέσει να λειτουργήσει η δημοκρατία της οποίας το βασικό της μειονέκτημα ήδη από την εποχή των Αλκμεωνιδών ήταν η οικογενειοκρατία. Το γεγονός δηλαδή ότι οι πολιτικοί δεν είναι στειρωμένοι είναι αντιδημοκρατικό. Τα παιδιά εξάλλου του πολιτικού είναι ο Ελληνικός λαός και όχι τα βιολογικά του τέκνα.

  Υποχρεωτική σήμανσις των πολιτικών για εθνικούς λόγους. Ο λαός πρέπει να γνωρίζει που βρίσκονται οι ηγέτες του αλλά και για λόγους ταυτοποιήσεως, καθώς σήμερα μπορεί να διαφύγει κάποιος αφήνοντας στο πόστο του κάποιον σωσία ή κάποιον κλώνο.

  Όταν τέλος ένας ή περισσότεροι ηγέτες (πολιτικά πρόσωπα) αποδεικνύονται επικίνδυνοι (λέγοντας ψεματα λ.χ. ή προδίδοντας τα εθνικά ιδανικά κλπ) για το κοινωνικό σύνολο, τότε θα πρέπει να θανατώνονται.
  ______________

  Και τώρα για να σοβαρευτούμε, οι Έλληνες δεν είμαστε βάρβαροι. Απόφαση για την ζωή και τον θάνατο ζώων έχουν μόνον οι θεοί. Κανένας νόμος δεν μπορεί να κανονοποιήσει την ζωή και τον θάνατο, πολύ περισσότερο όταν το προς θανάτωσιν όν δεν μπορεί καν να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τέτοιες σκέψεις μόνόν βάρβαροι κάνουν και γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιοι νόμοι ισχύουν κυρίως στην Γερμανία η οποία προφανώς πέρα από ψυγεία και μίζες, εξάγει και δίκαιον. Αντιγράφετε τους Γερμανούς ή σας επιβάλλουν τους νόμους τους;

  Από πότε η αναπαραγωγή θηλαστικών είναι αποκλειστικό προνόμιο των επαγγελματιών; Τι την περάσατε την ζωή; Ιδιοκτησία σας; Ή νομίζει η ΝΤΠ ότι έχει γίνει θεός;
  Και τι τους περάσατε τους Έλληνες; Τίποτα ρομποτάκια που θα κάνουν ότι τους προστάξει ο σουλτάνος; Από αύριο θα έχουμε όλοι μια θηλύκια σκύλα και μάλιστα αστείρωτη. Εκτός εάν σας αρέσει να νομοθετείτε νόμους που δεν θα εφαρμοστούν ποτέ.

  Αν θέλετε έναν σωστό νόμο, ακυρώστε την υποχρεωτική σήμανση των ζώων γιατί η ζωή δεν ανήκει σε κανέναν. Δεν είναι υποχρεωμένος ο σκύλος να παρακολουθείται, και ναι, δικαιούται ακόμη και να το σκάσει από το σπίτι που τον φιλοξενεί. Με την τοποθέτηση εξάλλου μικροτσίπ σε έναν σκύλο, τσιπάρεται ουσαστικώς και το «αφεντικό» κάτι που δεν νομίζω να είναι νόμιμο.
  Αν πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσετε τσιπάκια για να πιάσετε τον εμπορικό στόχο, σημάνετε τις μυίγες που είναι και περισσότερες.
  ________________

  «6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό…»

  Αυτά γράφετε δίπλα στους όρους. Συνεπώς το:

  [… α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

  «Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.»…]

  είναι κατά παράβασιν των όρων που εσείς έχετε θέσει. Είναι σεξιστικό άρθρο αφού διαχωρίζει τα σκυλιά κατά φύλο – άλλα δικαιώματα έχει ο αρσενικός και άλλα ο θηλυκός – συνεπώς αντιτίθεται στον νόμο περί διακρίσεως των φύλων, διάκρισις που μπορεί μεν να μην αφορά απευθείας ανθρώπους, προβάλει όμως και στην περί ανθρώπων αντίληψιν αφού και εμείς όπως και οι σκύλοι, είμαστε θηλαστικά.
  Καλλιεργεί δηλαδή την αντίληψη ότι το θηλυκό είναι μόνον ένας αναπαραγωγικός μηχανισμός ενώ το αρσενικό έχει περισσότερα δικαιώματα στην ζωή. Δεν αναφέρεται δηλαδή σε ανθρώπους, αφορά όμως και τους ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι σκυλίτσα μπορεί να έχει και ένα μικρό παιδί το οποίο δύναται να σχηματίσει αρνητική άποψη γενικώς για το γυναικείο φύλο.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 23:35 | Φιλοζωϊκή Μέριμνα Αμοργού

  Ο νομος ειναι απαραδεκτος!
  1) Ο ορισμός της επικίνδυνης συμπεριφοράς δεν πρέπει να αλλάξει, από πότε το γάβγισμα και ο φόβος θεωρείται επιθετική συμπεριφορά? Αυτοί που θέλουν να αλλάξουν τον ορισμό έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με ζώο?
  2) Είναι φυσιολογικό οι 2 γέννες το χρόνο? Με τι κριτήρια?
  3) Από πότε οι κυνηγοί είναι αρμόδιοι για τα αδέσποτα και υπάρχουν στις επιτροπές των Δήμων? όταν οι ίδιοι εγκαταλείπουν τα σκυλιά τους ή τα πυροβολούν όταν δεν κάνουν «σωστά» τη δουλειά τους. Οι εκπαιδευτές είναι καταλληλότεροι για να είναι μέλη τέτοιων επιτροπών και οι Δήμοι θα πρέπει να τους λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψην τους.
  4)Από πότε ο κάθε άσχετος υπάλληλος του Δήμου που μπορεί να μην έχει ασχοληθεί ποτέ στη ζωή του με ζώο είναι αρμόδιος να εγκρίνει ένα φιλοζωϊκό σωματείο που είναι το πλέον κατάλληλο σε όσα θέματα αφορούν τα ζώα?
  Αυτοί που ψήφισαν αυτές τις τροποποιήσεις έχουν ιδέα από ζώα ή τα γνωρίζουν μόνο ζωγραφιστά? Γιατί εμάς μας φαίνεται να μην έχουν ιδέα.
  Καλύτερα θα ήταν αυτοί που θέλουν να τροποποιήσουν το νόμο να πάρουν πρώτα τη γνώμη κάποιων πιο ειδικών στα θέματα των ζώων και μετά να προχωρήσουν σε τέτοιες τροποποιήσεις.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 23:55 | Eleni Moustou

  Ο όρος ¨Κλινική εξέταση» σηκώνει πολύ νερό. Ο καθένας εννοεί ό,τι θέλει και συνεπώς επαφίεται στο κατά πόσο αυτοί που είναι στην επιτροπή αγαπούν τα ζώα ή όχι. Και μην μας πει κανείς ότι όλοιοι κτηνίατροι αγαπούν τα ζώα. Συνεπώς θα πρέπει να διευκρινίζουμε ποιές είναι οι δοκιμασίες και μετά από αυτό να προβλέπουμε εκπαίδευση του ζώου με καλό και υπεύθυνο εκπαιδευτή, όχι αμέσως θανάτωση

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 23:27 | panagiota

  Είμαι ερασιτέχνης εκτροφέας. Σε περίπτωση που δοθεί άδεια στους ερασιτέχνες εκτροφείς χωρίς να απαιτούνται εγκαταστάσεις, ώστε να μπορώ να συνεχίσω νόμιμα την εκτροφή μέσα στο σπίτι μου.Κ φυσικα να πληρωσω κ καποιο ποσο ανά κουτάβι. Τοτε φυσικά και θα ζητήσω άδεια ερασιτέχνη εκτροφέα.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 23:34 | κυριακος κορνας

  προφανως αυτος που επινοησε τους ορους »επιτυχης επιθεση»,»ανεπιτυχης προσπαθεια»,»απειλητικη συμπεριφορα» και οτι αλλες βλακειες αναφερει δεν εχει καμμια σχεση και επαφη με ζωα εκτος απο ανθρωπους.δηλαδη εαν καποιος κακοπροαιρετος και μισανθρωπος που δε θελει να βλεπει αδεσποτα στη γειτονια του καταγγειλει οτι του γαβγιζουν ή τον κοιτανε στραβα,τοτε αυτα θα θανατωνονται ως επικινδυνα?ντροπη για τον περιβοητο πολιτισμο μας που θεωρουμε οτι διδαξαμε στους λαους η συγκεκριμενη διαταξη.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 23:20 | Elias

  Είμαι ερασιτέχνης εκτροφέας. Σε περίπτωση που δοθεί άδεια στους ερασιτέχνες εκτροφείς χωρίς να απαιτούνται εγκαταστάσεις, ώστε να μπορώ να συνεχίσω νόμιμα την εκτροφή μου μέσα στο σπίτι μου, αποδεχόμενη και ένα τίμημα 10-20 -50 ευρώ ανά κουτάβι, φυσικά και θα ζητήσω άδεια ερασιτέχνη εκτροφέα για να ειμαι επιτλους νομιμος.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 22:05 | Ελπίδα

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ. ΑΦΑΝΑΝΕΊΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΑΤΕ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΕΊΤΕ΄ΗΣΥΧΟΙ.ΤΑ ΗΜΙΜΕΤΡΑ,Η ΑΜΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΔΕΝ ΛΥΝΟΥΝ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ,ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.ΚΡΙΜΑ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ