Άρθρο 76: Μετατροπή θέσεων εκκλησιαστικών υπαλλήλων

  1. 1.    Μετατρέπεται σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπιστών/στριων η κατά την παρ. 1.στ. του άρθρου 23 του ν.3475/2006 (Α΄ 146) συσταθείσα μια (1) θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Γραμματέων της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου, η οποία προέκυψε από την κατάργηση δέκα (10) κενών θέσεων διακόνων,  από τις θέσεις που είχαν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1398/1973 (Α΄ 112) και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν.673/1977 (Α΄ 238)  στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.  
  2. 2.    Μετατρέπεται σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  η κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν.1476/1984 (Α΄136) συσταθείσα μια (1) θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Γραφέων- Δακτυλογράφων της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, η οποία προέκυψε από την κατάργηση δέκα (10) κενών θέσεων διακόνων,  από τις θέσεις που είχαν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1398/1973 (Α΄ 112) και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν.673/1977 (Α΄ 238)  στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.
  3. 3.    Για τη μισθοδοσία του προσωπικού των παραπάνω παραγράφων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 5.α του ν.4111/2013 (Α΄18) και ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση οι Κανονισμοί της Δ.Ι.Σ. που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.590/1977 (Α΄ 146).