Άρθρο 41: Αποσβέσεις

Στο άρθρο 24 στο τέλος της παραγράφου 4 του ν.4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο με το εξής περιεχόμενο:

«Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και οι δημόσιοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της χώρας διενεργούν το σύνολο των αποσβέσεων επί του εξοπλισμού, των οργάνων και των λοιπών παγίων στοιχείων, που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη του σκοπού τους εντός τριών ετών από την απόκτησή τους ή εφόσον αποκτώνται για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενου από δημόσιους ή κοινοτικούς πόρους ερευνητικού ή άλλου συναφούς με τους σκοπούς τους έργου συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας αποσβένονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου και μέχρι τη λήξη αυτού. Η ισχύς του παρόντος εδαφίου αρχίζει από 1.1.2014».

  • 27 Ιουνίου 2015, 22:21 | Μαδέσης Παναγιώτης, Σύλογος ερευνητών ΕΚΕΤΑ

    Τα Ερευνητικά Κέντρα πρέπει να απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ για την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού και πάσης φύσεως οργάνων που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη του σκοπού τους