Άρθρο 35: Εθνικός κατάλογος κριτών

Το άρθρο 30 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Με το παρόν άρθρο συστήνεται εθνικός κατάλογος κριτών, ο οποίος περιλαμβάνει αυτοδικαίως όλους τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους προέδρους των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και εν ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής.

2. Στον εθνικό κατάλογο κριτών είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται, επίσης, καταξιωμένοι και έγκριτοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε αντίθεση με τα πρόσωπα της παραγράφου 1, τα οποία συμμετέχουν σε αυτόν αυτοδικαίως, για την εγγραφή των επιστημόνων της παραγράφου 2 απαιτείται απόφαση του αρμόδιου για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία τους αναφέρει ονομαστικά, κατόπιν πρότασης του ΓΓΕΤ, του ΕΣΕΚ είτε ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων.

3. Η υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 επικαιροποιείται ετησίως, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τα ερευνητικά κέντρα και τα εποπτεύοντα Υπουργεία για τις αξιολογήσεις των ερευνητικών κέντρων που ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

 • 28 Ιουνίου 2015, 21:05 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Άρθρο 35 -Εθνικός Κατάλογος Κριτών
  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:
  Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, κατά το οποίο οι δυσλειτουργίες στην κατ’ έτος επικαιροποίηση του Εθνικού Καταλόγου Κριτών οδήγησαν κατ’ επανάληψη σε απαράδεκτες καθυστερήσεις στις κρίσεις των Ερευνητών, θα προτείναμε οι κατάλογοι κριτών να συγκροτούνται ανά ΕΚ και όχι συγκεντρωτικά για όλα τα ΕΚ σε εθνικό επίπεδο, όπως και τα Μητρώα Αξιολογητών των οποίων η σύσταση προβλέπεται ξεχωριστά για τα ΑΕΙ.
  Στις πάγιες θέσεις της ΕΕΕ ήταν η δημιουργία Μητρώου αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Δημιουργία Μητρώου αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ.
   Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται (Άρθρο 8, παρ. 26) θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, επεκτείνοντας την ισχύ του και στα ΕΚ και τις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

  Άρθρο 35 του Νόμου 4310 (Σύνδεση Ερευνητικών οργανισμών) που δεν τροπολογείται στο παρόν σ/ν
  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:
  Το συγκεκριμένο άρθρο δεν επικαιροποιεί, ούτε επεκτείνει, ως όφειλε, το άρθρο 42 του Ν. 4009/2011 που θέτει τη βάση της συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ. Η ενδυνάμωση αυτής της συνεργασίας είναι σήμερα, σε περίοδο κρίσης, περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ανθρώπινων και λοιπών πόρων.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Δυνατότητα του Ερευνητή να ορίζεται κύριος επιβλέπων σε διδακτορική διατριβή, με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος), δίχως την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΕΙ και του οικείου ΕΚ. Κατ’ ουσίαν το Άρθρο 8, παρ. 13 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.». Η βελτίωση αυτή διευκολύνει την απρόσκοπτη επίβλεψη διδακτορικών και από ερευνητές, και χωρίς να αντικρούει τα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ που περιγράφονται στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.
   Άμεση εφαρμογή του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011, με τροπολογία που θα αποδεσμεύει την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ από τους εσωτερικούς κανονισμούς ΑΕΙ και ΕΚ (να αρκούν για την υπογραφή οι αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΕΙ και του ΔΣ του ΕΚ, αντίστοιχα).
   Θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ΕΚ της ΓΓΕΤ να συνδιοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα 2ου και 3ου κύκλου σπουδών και με ΑΕΙ της αλλοδαπής, με ανάλογη προσθήκη στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.

 • 27 Ιουνίου 2015, 22:28 | Μαδέσης Παναγιώτης, Σύλογος ερευνητών ΕΚΕΤΑ

  Δημιουργία Μητρώου αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ.
  Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται (Άρθρο 8, παρ. 26) θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, επεκτείνοντας την ισχύ του και στα ΕΚ και τις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

 • 27 Ιουνίου 2015, 22:24 | Μαδέσης Παναγιώτης, Σύλογος ερευνητών ΕΚΕΤΑ

  Να συμπεριληφθεί η πρόταση – πρόβλεψη ότι η λίστα των αξιολογητών ισχύει μέχρι να εκδοθεί η νέα για να μην καθυστερούν οι κρίσεις των ερευνητών.

 • Άρθρο 35: Εθνικός κατάλογος κριτών

  Σχόλιο παραγράφου 1: Σε συνέχεια της προτεινόμενης τροποποίησης του ορισμού 16 («ερευνητής») και των νέων όρων περί «νέου και πεπειραμένου ερευνητή» του άρθρου 15, και του σχολίου της παρ. 2 του άρθρου 29, για τη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στη «Χάρτα του Ερευνητή», στον Εθνικό Κατάλογο Κριτών θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι οριζόμενοι ως «πεπειραμένοι ερευνητές» βάσει του «εγχειρίδιου Frascati».

  Τροποποίηση: «1. Με το παρόν άρθρο συστήνεται εθνικός κατάλογος κριτών, ο οποίος περιλαμβάνει αυτοδικαίως όλους τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους προέδρους των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και τους εν ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας και τους οριζόμενους σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati ως «πεπειραμένους ερευνητές» της ημεδαπής.»

  Το πλήρες κείμενο του ΣΕΙΤΕ: http://www.forth.gr/se/pdfs/ΣΕΙΤΕ_2015-06-26_259.pdf

 • 20 Ιουνίου 2015, 09:36 | meyou

  1. Είναι προφανές ότι δεν είναι κατορθωτό να επικαιροποιείται ετησίως αυτός ο κατάλογος, όση καλή θέληση και να υπάρχει
  2. Αυτός ο κατάλογος συστήνεται για να χρησιμοποιείται στις κρίσεις ερευνητών και όχι στις αξιολογήσεις των ερευνητικών κέντρων