Άρθρο 48: Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

 1. 1.    Στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαγορεύεται η χορήγηση άδειας φροντιστηρίου και άδειας κέντρου ξένων γλωσσών. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Θ6 της παραγράφου Θ του ν.4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η συστέγαση διαφορετικών μονάδων παροχής εκ­παίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και κατάρτισης, οι οποίες ανήκουν στο αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, επιτρέπεται, εκτός από τη συστέγαση ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών».
 2. 2.    Τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων γλωσσών καταθέτουν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου πρέπει να προκύπτει ο αριθμός των Τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων κάθε διδακτικής ώρας.
 3. 3.    Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων, αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες. Οι ανωτέρω διευθύνσεις εκπαίδευσης υποχρεούται να χορηγούν στις διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), στους επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων και στις διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα κατατεθειμένα σε αυτές στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
 4. 4.    Οι ημέρες διακοπών και αργιών των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζονται ως εξής:

Α. Διακοπών:

Ι) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου έως και τη 2η Ιανουαρίου,

ΙΙ) Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και Τρίτη του Πάσχα.

Β. Αργιών:

Ι) όλες τις Κυριακές

ΙΙ) τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος

ΙΙΙ) τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου

IV) 17η Νοεμβρίου

V) την Καθαρά Δευτέρα

VI) την 1η Μαΐου

VII) την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής

VIII) τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 1. 5.    Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι καθηγητές δεν υποχρεούνται να παρέχουν την εργασία τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών. Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών σε ημέρες Κυριακής, οι αποδοχές  των εργαζομένων προσαυξάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. 6.    Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδασκαλίας στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών καθορίζεται στις 21 ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου συνεπάγεται την απονομή 25 ενσήμων μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.
 3. 7.    Η παρ.2 του αρ. 4 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) αντικαθίσταται ως εξής:

«Παρέκκλιση ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος, είναι δυνατόν να επιτρέπονται, κατόπιν σχετικής  έγκρισης και ελέγχου τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων από την κατά περίπτωση αρμόδια Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παρέκκλιση και για οποιαδήποτε πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν του ωρολογίου προγράμματος».

 1. 8.    Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παράγραφος Ζ του άρθρου Πρώτου του Κεφαλαίου Α του ν.4254/2014 (Α’ 85) και οι παράγραφοι 15 και 16 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (Α’ 71) και επανέρχονται σε ισχύ τα άρθρα 30 και 33 του νόμου 682/1977 και η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 1351/1983.
 2. 9.    Στο άρθρο 30 του ν.682/1977 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 της ΠΥΣ 6/2012 (Α’ 38) και της υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ άρθρου πρώτου του ν.4093/2013».

 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.682/1977 προστίθεται η φράση: «Με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι δυνατό να συμφωνηθούν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς».

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:55 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΑΠΟ:

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Πρεβέζης 87, 104 43, Λόφος Σκουζέ, Αθήνα
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@hfli.gr

  ΠΡΟΣ:

  1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι

  1.1 Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αριστείδη Μπαλτά

  1.2 Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Τομέας Παιδείας), κ. Τάσο Κουράκη

  1.3 Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Δημήτρη Χασάπη

  2. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Πάνο Σκουρλέτη
  Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110, Αθήνα

  3. Διοικητή ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο
  Αγίου Κωνσταντίνου 8, Τ.Κ. 10241, Αθήνα

  Κοινοποίηση: Πολιτικά Κόμματα – Βουλευτές – Συνδικαλιστικοί Φορείς Εργοδοτών – Εργαζομένων

  ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου με Τίτλο «Ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Έρευνα, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Άλλες Διατάξεις»

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ Παιδείας, κ. Μπαλτά,

  Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας, το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Έρευνα, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Άλλες Διατάξεις», η οποία θα ολοκληρωθεί την 29.06.2015. Εκκρεμούσης της εν λόγω διαδικασίας και δεδομένης της ιδιότητάς μου, διατυπώνω τις εξής απόψεις / παρατηρήσεις μου προκειμένου να τεθούν υπ’ όψιν σας προς μελέτη και περαιτέρω αναμόρφωση των σχετικών διατάξεων και ειδικότερα αυτών του άρθρου 48 «Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών».

  Αναφέρεται καταρχάς ότι το περιεχόμενο των επίμαχων διατάξεων του ως άνω άρθρου έχει ως εξής:

  «1.(…)
  2. Τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων γλωσσών καταθέτουν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου πρέπει να προκύπτει ο αριθμός των Τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων κάθε διδακτικής ώρας.
  3. Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων, αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες. Οι ανωτέρω διευθύνσεις εκπαίδευσης υποχρεούνται να χορηγούν στις διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), στους επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων και στις διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα κατατεθειμένα σε αυτές στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. (…).
  4. Οι ημέρες διακοπών και αργιών των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζονται ως εξής:
  Α. Διακοπών:
  Ι) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου έως και τη 2η Ιανουαρίου,
  ΙΙ) Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και Τρίτη του Πάσχα.
  Β. Αργιών:
  Ι) όλες τις Κυριακές
  ΙΙ) τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος
  ΙΙΙ) τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου
  IV) 17η Νοεμβρίου
  V) την Καθαρά Δευτέρα
  VI) την 1η Μαΐου
  VII) την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής
  VIII) τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
  5. (…),
  6. Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδασκαλίας στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών καθορίζεται στις 21 ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου συνεπάγεται την απονομή 25 ενσήμων μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.
  7. (…), 8. (…), 9. (…)»

  Το περιεχόμενο των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 48 αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 1, 106 παρ. 2, 16 παρ. 8, και 2 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφεξής ΕΣΔΑ), 22 παρ. 2 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος.

  Ειδικότερα:

  Η ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ως μορφή της οικονομικής ελευθερίας, ερειδόμενη επί των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 και άρθρου 106 παρ. 2 του Συντάγματος, διασφαλίζει την ελεύθερη λειτουργία της επιχείρησης ώστε αυτή να αποδίδει τα μέγιστα προς εκπλήρωση του λειτουργικού της σκοπού, και ειδικότερα στην περίπτωση των κέντρων ξένων γλωσσών, ώστε αυτά προεχόντως, σε αντίθεση με άλλες οικονομικές μονάδες, να παρέχουν αποτελεσματική εκμάθηση ξένων γλωσσών στους μαθητές τους, εφόδιο, άλλωστε, αναγκαίο στην σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά, μεταδίδοντάς τους, επιπροσθέτως, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές αξίες αντίστοιχες με αυτές των σχολείων, αλλά και να εξασφαλίζούν το αναγκαίο κέρδος για την βιωσιμότητά τους. Οιοιδήποτε δε νομοθετικοί περιορισμοί στην δραστηριότητά της ιδιωτικής επιχείρησης δεν είναι επιτρεπτό να εισέρχονται τόσο ουσιωδώς στον κύκλο συναλλαγών της, ώστε στην πραγματικότητα να καθίσταται αδύνατη ή να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η πραγματοποίηση τόσο των θεμιτών σκοπών της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και η επιβίωσή της ως οικονομικής μονάδας, κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδάφιο τελευταίο του Συντάγματος). Τουναντίον αυτοί πρέπει να είναι πρόσφοροι και αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκομένου από το νομοθέτη σκοπού και να μην είναι δυσανάλογοι σε σχέση προς αυτόν.

  Περαιτέρω, την πολυφωνία στην εκπαίδευση επιτάσσει τόσο το άρθρο 16 παρ. 8 του Συντάγματος όσο και το άρθρο 2 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΝΔ 53/1974 και ισχύει στην εθνική μας έννομη τάξη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του Συντάγματος. Προκειμένου δε να κατοχυρωθεί ο πλουραλιστικός χαρακτήρας της μόρφωσης και της εκπαίδευσης και επί της ουσίας, θα πρέπει να παρέχεται στον εκάστοτε ιδιοκτήτη κέντρου ξένων γλωσσών το δικαίωμα διαμόρφωσης από μέρους του της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της επιχείρησής του τόσο από την άποψη του διδακτικού προσωπικού όσο και από την άποψη του τρόπου και του περιεχομένου της διδασκαλίας, περιοριζομένου του δικαιώματος τούτου από την προβλεπόμενη συνταγματικά κρατική εποπτεία λειτουργούσας, όμως, εντός του πλαισίου εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδάφιο τελευταίο του Συντάγματος).

  Εκ της φύσεως του λόγου ύπαρξης των εκπαιδευτικών μονάδων στον ιδιωτικό τομέα, ευκόλως συνάγεται, ότι η κοινωνία δεν τις επιλέγει για να διδαχθούν τα παιδιά της γενικώς και αορίστως π.χ. ξένες γλώσσες, όπως στην περίπτωσή μας, με στελέχωση εκπαιδευτικού προσωπικού το οποίο θα έχει απλώς τα εκ του νόμου προβλεπόμενα προσόντα (π.χ. επάρκεια προσόντων, πτυχίο πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κ.λπ.). Η κοινωνία επιλέγει τον ιδιωτικό τομέα, και πληρώνει τίμημα για αυτό, για να διδαχθούν τα παιδιά της μία ξένη γλώσσα από εκπαιδευτικούς φορείς οι οποίοι με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (τρίμηνο – τετράμηνο, σχολικό έτος αν θέλετε) θα φέρουν συγκεκριμένα απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στην περίπτωση των κέντρων ξένων γλωσσών ως αποτέλεσμα νοείται η επιτυχής συμμετοχή σε αξιόπιστες εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας (όπως π.χ. το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, οι εξετάσεις των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan, των εξεταστικών φορέων NOCN και EDI κ.λπ.), εξετάσεις με αποδεδειγμένη αναγνωρισιμότητα διεθνώς και εσωτερική αξία οι οποίες οδηγούν στις προϋποθέσεις που θέτει πρωτίστως η ελληνική πολιτεία (Υπουργείο Εσωτερικών) και υλοποιούνται μέσω του ΑΣΕΠ.

  Με τις επίμαχες διατάξεις του σχεδίου νόμου (άρθρο 48 παρ. 2 και 3) προβλέπεται η υποχρέωση κατάθεσης από μέρους των ιδιοκτητών των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφενός του αναλυτικού εβδομαδιαίου ωρολόγιου προγράμματος μαθημάτων από το οποίο θα προκύπτει ο αριθμός των τμημάτων και των μαθημάτων του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας του κάθε τμήματος και ο διδάσκων κάθε διδακτικής ώρας (!), αφετέρου αντιγράφων των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν οι ιδιοκτήτες με τους διδάσκοντες. Όλα τα παράπάνω στοιχεία μετέπειτα θα αποστέλλονται από τα ως άνω γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), στους επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων και στις διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς έλεγχο. Περαιτέρω με τις διατάξεις της τέταρτης παραγράφου του ίδιου ως άνω άρθρου ρυθμίζονται οι διακοπές (!) και οι αργίες των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ενώ με την παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου καθορίζεται το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδασκαλίας στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών στις 21 ώρες (!).

  Τα ως άνω νομοθετικά μέτρα είναι απρόσφορα και ακατάλληλα για την επίτευξη της διασφάλισης της ελευθερίας της εργασίας, δεδομένου ότι, βάσει των διδαγμάτων της κοινής πείρας και λογικής, δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί ποιος ακριβώς δημόσιος σκοπός εξυπηρετείται με την υποχρέωση από μέρους των ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών περί του ακριβούς αριθμού των τμημάτων και των μαθητών καθώς και των διδασκόντων κάθε διδακτικής ώρας. Με άλλες λέξεις, οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις περιορίζουν υπέρμετρα την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη δυνατότητα ενίσχυσης της πολυφωνίας στην εκπαίδευση και την αποτελεσματική λειτουργία των κέντρων ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Εξάλλου, ένα επιτυχημένο κέντρο ξένων γλωσσών, οφείλει πρωτίστως να διαθέτει ευέλικτο πρόγραμμα τόσο ως προς το περιεχόμενο και τις διδακτικές ώρες όσο και ως προς την απασχόληση των διδασκόντων εκπαιδευτικών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κοινωνίας και των μαθητών που εγγράφονται από την αρχή ή και μεσούντος του σχολικού έτους. Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι ήδη από το έτος 2013 λειτουργεί το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας «Εργάνη», το οποίο διασυνδέεται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (εφεξής ΟΠΣ) ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και το οποίο δημιουργήθηκε για την αποτελεσματική καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, την σημαντική μείωση του γραφειοκρατικού και διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και, ως εκ τούτου, ήδη με το εν λόγω σύστημα διασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων. Η επιστροφή σε διαδικασίες γραφειοκρατικού χαρακτήρα συνιστά επιστροφή σε αρνητικούς ατραπούς του παρελθόντος επιβαρύνοντας σημαντικά τους ιδιοκτήτες των κέντρων ξένων γλωσσών (και συνεπακόλουθα και τους γονείς) με την υποχρέωση να έρχονται σε τακτική επικοινωνία με την κατά τα ειωθότα βραδυπορούσα διοίκηση λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η αλλαγή του εβδομαδιαίου ωρολόγιου προγράμματος μαθημάτων, του αριθμού των τμημάτων και των μαθητών έκαστου τμήματος, των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος και των διδασκόντων καθίσταται επιβεβλημένη τακτική λόγω της κάλυψης των προκυπτουσών κάθε φορά αναγκών.

  Περαιτέρω, ο προσδιορισμός από τον νομοθέτη των ημερών διακοπών, κατά παρέκκλιση των γενικώς ισχυόντων επί όλων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, στα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών συνιστά ανεπίτρεπτη παρέμβαση του Κράτους στην ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εισάγοντας μη αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του προαναφερθέντος δημόσιου σκοπού. Οι ημέρες διακοπών δύνανται να καθοριστούν σε συνεργασία του εκάστοτε ιδιοκτήτη κέντρου ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς που το στελεχώνουν και όχι κατά κυριαρχική εξουσία του πρώτου, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών εκάστου κέντρου ξένων γλωσσών.

  Ο χώρος των κέντρων ξένων γλωσσών, ως εκ της φύσεως του εποχιακού αντικειμένου του, προσφέρει στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν προσωρινή απασχόληση, συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης (δίμηνες, τετράμηνες, το μέγιστο οκτάμηνες) ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών τμημάτων που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια του έτους και σύμφωνα με τις επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας π.χ. τμήματα μαθητικά – ενηλίκων, εντατικά – υπερεντατικά – εξειδικευμένα (προετοιμασίας για εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού – IELTS – TOEFL – επαγγελματικά αγγλικά – φοιτητικά κ.λπ.).

  Τα ως άνω, άλλωστε, ενισχύονται και από τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Συντάγματος από τις οποίες συνάγεται ότι καταρχήν δεν είναι δυνατή η ρύθμιση από τον νομοθέτη κατ’ αποκλειστικό τρόπο όρων εργασίας και ζητημάτων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και, συνακόλουθα, η αφαίρεσή τους από την ύλη της συλλογικής αυτονομίας, που αποτελεί περιεχόμενο της συνδικαλιστικής ελευθερίας δεν επιτρέπεται. Συναφώς, επομένως, τίθεται και ζήτημα συνταγματικότητας του πρώτου εδαφίου της πραγράφου 6 του άρθρου 48, καθόσον με αυτό ο νομοθέτης, δίχως να καταλείπει περιθώριο διαπραγμάτευσης στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, και εν απουσία συλλογικής σύμβασης εργασίας στην ΕΓΣΣΕ ως εκ του νόμου προβλέπεται, καθορίζει ανώτατο αριθμό ωρών διδασκαλίας βάσει των οποίων ο εργοδότης – ιδιοκτήτης φροντιστηρίου υποχρεούται να καταβάλλει στον εκπαιδευτικό τις μηνιαίες αποδοχές.

  Σε κάθε περίπτωση, τέλος, από τα προαναφερόμενα καθίσταται σαφές ότι η βλάβη ως προς την ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας (άρθρο 5 παρ. 1 και 106 παρ. 2 του Συντάγματος) και της κατοχύρωσης του πλουραλιστικού χαρακτήρα της μόρφωσης και της εκπαίδευσης (άρθρο 16 παρ. 8 του Συντάγματος) υπερακοντίζει την ωφέλεια ως προς την ελευθερία της εργασίας. Αντιθέτως, ειδικά στην σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης που τα κέντρα ξένων γλωσσών, μικρομεσαίες κατά κανόνα επιχειρήσεις, έχουν αναντίρρητα πληγεί οικονομικά, καθίσταται επιβεβλημένη μία νομοθετική παρέμβαση που θα ενισχύει την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων, η οποία πρωτίστως θα οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τη μείωση των τιμών, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και όχι προς όφελος συντεχνιακών ομάδων και εις βάρος της κοινωνίας.

  Εκ των ως άνω συνάγεται ότι ο νομοθέτης, εν προκειμένω, καλείται, αποσύροντας τις επίμαχες διατάξεις, να προβεί, μεταξύ των προεκτεθέντων τυπικά ισοδύναμων συνταγματικών διατάξεων και δίχως να επιδεικνύει προτίμηση ενίσχυσης της ελευθερίας της εργασίας σε βάρος της ελευθερίας της επιχειρηματικής δράσης και πολυφωνίας στην ιδιωτική εκπαίδευση (θέτοντας κατά τούτο κυριολεκτικά σε αχρησία το τελευταίο εδάφιο της ένατης παραγράφου του επίμαχου άρθρου, σύμφωνα με το οποίο: «Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.682/1977 προστίθεται η φράση: «Με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι δυνατό να συμφωνηθούν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς»), σε επιτυχή πρακτική εναρμόνιση των επίμαχων συγκρουμένων δικαιωμάτων ώστε τα δικαιώματα που ενσωματώνονται στις συγκεκριμένες διατάξεις να προστατεύονται στο μέτρο του αναγκαίου δυνατού.

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Μπαλτά,

  Με την πεποίθηση της από πλευράς σας διάθεσης εποικοδομητικής συνεργασίας,

  Δια λογαριασμόν της ΟΣΦΞΕΕ,

  Διά τον Πρόεδρο, κ. Νικόλαο Τερζή,

  Κωνσταντίνος Ν. Τερζής
  Νομικός Σύμβουλος της ΟΣΦΞΕΕ
  Δικηγόρος παρ’ Εφέταις – Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής
  King’s College London MA – The University of Sheffield Executive MBA
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: terzisk@nemecis.eu

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:42 | Στέλλα Φλωρά

  Η αλλαγή των ως στιγμής εργάσιμων ημερών σε αργίες στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών το μόνο που θα καταφέρει είναι να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται οι μικρές αυτές επιχειρήσεις διότι δεν επιτρέπει την νόμιμη χορήγηση αδειών στο διδακτικό προσωπικό.

 • 29 Ιουνίου 2015, 03:34 | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

  Διαβάζοντας τα σχόλια που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα για την ηλεκτρονική διαβούλευση, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο…spamming στο οποίο επιδίδονται οι εργοδότες με την επανάληψη ανάρτησης του ίδιου κειμένου με διαφορετικά ονόματα.

  Φαίνεται ότι στους εργοδότες-ιδιοκτήτες φροντιστηρίων τελείωσαν τα επιχειρήματα περί κρίσης, φορολογίας κλπ με τα οποία πετσοκόβουν τους μισθούς των συναδέλφων εκπαιδευτικών και τους απολύουν μαζικά, παρά τα κέρδη που συσσώρευαν όλα αυτά τα χρόνια στα πλάτες των εργαζομένων, των μαθητών και των οικογενειών τους.

  Οι εργοδότες αδυνατούν να αντιπαρατεθούν απέναντι στις δίκαιες παρεμβάσεις συναδέλφων καθηγητριών/καθηγητών και καταφεύγουν στη μόνιμη επωδό των «μαύρων μαθημάτων» που βλάπτουν την οικονομία. Τολμούν να μιλάνε για «μαύρα» οι πρωταθλητές της μαύρης-αδήλωτης εργασίας, της άρνησης καταβολής ενσήμων και μισθών, αυτοί που οργανώνουν μαύρα ιδιαίτερα μέσα στα φροντιστήρια. Οι εργοδοτικές ενώσεις διαμαρτύρονται για τη θεσμοθέτηση αργιών και πλήρους ωραρίου, ξεχνώντας ότι οι ίδιες συνομολογούσαν στην υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που αναγνώριζαν ΚΑΙ αργίες ΚΑΙ πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας. Απειλούν όλο αυτό το διάστημα με νομικές διαδικασίες, ενώ δεν έχουν βγάλει άχνα τόσα χρόνια για τις άθλιες παρασυμβάσεις που υπογράφει η εργοδοτική ένωση «Πανελλήνιος Σύνδεσμος ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών –Europalso» με το ψευδοσωματείο που έχει συστήσει, συμβάσεις που έχουν προέλθει μέσα από σωρεία εν κρυπτώ αντισυνταγματικών και βίαιων διαδικασιών. Μεθοδεύσεις που λειτουργούν ως παράδειγμα εφαρμογής σε όλες της μορφές την άτυπης ιδιωτικής εκπαίδευσης, ισοπεδώνουν τους εκπαιδευτικούς και ακυρώνουν το εκπαιδευτικό έργο καθώς το κοστολογούν με 3,52 ευρώ (μεικτά) την ώρα.

  Όσον αφορά το Σχέδιο Νόμου, η άποψη μας ως συσπείρωση εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μολονότι βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση ως προς την καταπολέμηση της «μαύρης» εργασίας και την άσκηση εποπτείας, παρουσιάζει σαφή αδικαιολόγητη υποχώρηση σε σχέση με τα αρχικά προσχέδια που είχαν βγει στη δημοσιότητα.

  Συγκεκριμένα, η απαράδεκτη μείωση κατά το εδάφιο 4 του άρθρου 48 των ημερών διακοπών κατά δύο εβδομάδες ακυρώνει την ήδη ισχύουσα Υπ. Αποφ. Δ5/5500/83 (ΦΕΚ 652, τ.Β’, 16-11-1983), η οποία επικυρωνόταν και από τις ΣΣΕ που συνάπτονταν από κοινού από την ΟΙΕΛΕ και τις εργοδοτικές ενώσεις για τους καθηγητές ΚΞΓ όλης της χώρας. Αν θεσπιστεί η συγκεκριμένη διάταξη, θα πρόκειται για σαφή απορρύθμιση εργασιακών συνθηκών στα ΚΞΓ, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να υποχρεώνουν τους εργαζόμενους σε αναγκαστική άδεια και χωρίς αποδοχές για ημέρες που είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να γίνουν μαθήματα, αφού οι μαθητές θα βρίσκονται ακόμα σε διακοπές. Μία τέτοια απορρύθμιση που αφαιρεί από μαθητές και εκπαιδευτικούς ημέρες ξεκούρασης, θα δυσχεράνει επίσης το εκπαιδευτικό έργο, με τμήματα να υπολειτουργούν, και τους εκπαιδευτικούς να έχουν ήδη μεγάλο φόρτο ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εργασίας που παράγεται εκτός της αίθουσας διδασκαλίας.

  Το εδάφιο 6 του προτεινόμενου νομοσχεδίου, παρότι απονέμει 25 ένσημα για πλήρη εργασία ανεξαρτήτως της κατανομής των ωρών μέσα στην εβδομάδα, συνεχίζει να μην αναγνωρίζει το κατακτημένο εδώ και πολλά χρόνια μέσα από ΣΣΕ πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας 18 ωρών για τα ΚΞΓ, παρότι αυτό συνεχίζει να αναγνωρίζεται από το ΙΚΑ ως τέτοιο. Θεωρούμε μία εξομοίωση στα ωράρια ΦΜΕ και ΚΞΓ αβάσιμη, καθώς η υποαπασχόληση των εργαζομένων στα ΚΞΓ είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, σε συνάρτηση με τα εξευτελιστικά ωρομίσθια και τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Τονίζουμε ότι η αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας σηματοδοτεί στην περαιτέρω μείωση των ήδη πενιχρών απολαβών μας.

  Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας τη τροποποίηση των εδαφίων 4 και 6 έτσι ώστε:

  1. Να επαναφέρει τις ημέρες αργίας με τα εξαγγελθέντα και σύμφωνα με την ΙΣΧΥΟΥΣΑ Υπουργική Απόφαση Δ5/5500/1983 (ΦΕΚ 652, τ.Β’, 16/11/1983), που έχουν αποδεχτεί ιστορικά οι εργατικές και εργοδοτικές ενώσεις στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τους καθηγητές των ΚΞΓ όλης της χώρας.

  2. Να θεσπίσει ως εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδασκαλίας στα ΚΞΓ στις 18 ώρες (εδάφιο 6), όπως συνομολογούσαν ιστορικά οι εργοδότες στις ΣΣΕ για τους καθηγητές των ΚΞΓ όλης της χώρας.

  Απαιτούμε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μην ενδώσει στις εργοδοτικές απαιτήσεις για μείωση των ημερών διακοπών και αργιών, αλλά και ούτε στην αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου πλήρους εργασίας στα ΚΞΓ. Κλείνοντας, θέλοντας να τονίσουμε ότι οι παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις συμβάλλουν στην επαναθεμελίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος εργασίας, προστατεύουν περαιτέρω το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο από εργοδοτικές αυθαιρεσίες που έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια επιδημικό χαρακτήρα.

  Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρήσουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα έχει επιλέξει να ενδώσει στα εργοδοτικά συμφέροντα όπως αυτά έχουν εκφραστεί ποικιλοτρόπως με το αίτημα για μείωση των ημερών διακοπών και αργιών, αλλά και αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου.

  ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
  http://enotikiprotovouliavyronas.blogspot.gr

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:06 | Ιδιωτικός εκπαιδευτικός

  Το ΣΝ δημιουργεί ένα θετικό κλίμα εργασιακών σχέσεων στα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό εξασφαλίζει στον ιδιωτικό εκπαιδευτικό ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, που είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

  Η κατάργηση των 2 άρθρων του 682/77, που επαναφέρει το παρόν ΣΝ, διέλυσε κυριολεκτικά μέσα σε μία νύχτα τις εργασιακές σχέσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών. Θα ήθελα εδώ να θυμήσω πώς ο τότε Υπ. Παιδείας κ . Αρβανιτόπουλος μέσα σε μία νύχτα αιφνιδιαστικά κατήργησε τα δύο αυτά επίμαχα άρθρα του ν. 682 στο ΣΝ για τις λαΐκές αγορές!!!

  Ο φραγμός που βάζει ο 682 ώστε κάθε απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού να είναι αιτιολογημένη σχετίζεται με την προστασία πρώτα απ΄όλα του εκπαιδευτικού κλίματος. Τα ιδιωτικά σχολεία δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ιδιωτικά λειτουργούν ως επιχειρήσεις, αλλά ως εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οποιοδήποτε εκπ. ίδρυμα , ιδιωτικό ή δημόσιο, αποτελεί πρώτα απ΄όλα μια κοινότητα στην οποία κυρίαρχο ρόλο παίζει η επικοινωνία και οι σχέσεις μεταξύ των μελών της. Όλα αυτά τινάζονται στον αέρα με τις αναιτιολόγητες απολύσεις. Πολύ πρόσφατη είναι η εμπειρία από την απόλυση του δ/ντή του Γυμνασίου γνωστού Ιδιωτικού σχολείου στη μέση της χρονιάς. Το αποτέλεσμα ήταν να διαταραχθούν οι σχέσεις τόσο των μαθητών με τους καθηγητές, όσο και οι σχέσεις μεταξύ των καθηγητών, να επικρατήσει τελικά ένα κλίμα έντασης και ανησυχίας.

  Επισημαίνεται επίσης ότι ο ιδ. εκπαιδευτικός προσλαμβάνεται για 2 χρόνια με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Σε αυτά τα δύο χρόνια ο εργοδότης του έχει όλο το χρόνο να δει αν ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενταχθεί ομαλά στο κλίμα και στη δουλειά του σχολείου. Μετά τα 2 χρόνια μπορεί να μην ανανεωθεί η σύμβασή του ή να ανανεωθεί ως αορίστου χρόνου. Πάντως η εύρυθμη λειτουργία ενός σχολείου δεν εξασφαλίζεται με υποταγμένους εκπαιδευτικούς, που θα τρέμουν μην απολυθούν, αλλά με εκπαιδευτικούς δημιουργικούς, με άποψη, με ελευθερία σκέψης, με ισχυρούς δεσμούς με τους μαθητές τους, με καλή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους.

  Σημαντική επίσης είναι η πρόβλεψη για συυλλογικές συμβάσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα αύξησης του μισθού των ιδ. εκπαιδευτικών πέρα από το ενιαίο μισθολόγιο, που προβλέπεται για το δημόσιο. Τα ιδιωτικά σχολεία προσφέρουν μια σειρά δραστηριότητες επιπλέον του δημοσίου και για τις υπηρεσίες τους αυτές απαιτούν συχνά και υψηλά δίδακτρα. Είναι λοιπόν λογικό όταν απαιτούνται από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς περισσότερα από τους δημόσιους, να διεκδικούν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και υψηλότερη αμοιβή.

  Ένα ακόμη θετικό σημείο στο ΣΝ είναι και η κατάργηση των κέντρων ξένων γλωσσών στα ιδιωτικά σχολεία. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα που θα πρέπει να ρυθμιστούν. Στα ΚΞΓ των ιδιωτικών σχολείων απασχολούνταν άνθρωποι που ενώ εμφανίζονταν να διδάσκουν στο απογευματινό πρόγραμμα δίδασκαν επί χρόνια στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα. Πολλοί από αυτούς τους εκπαιδευτικούς έχουν άδεια διδασκαλίας για ΚΞΓ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προστεθεί μια ρύθμιση στο υπό ψήφιση ΣΝ που να προβλέπει ότι όσοι ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ κάλυπταν επί χρόνια πάγιες εκπ. ανάγκες και διαθέτουν άδεια διδασκαλίας παραμένουν ως εκπ. προσωπικό του σχολείου.

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:38 | Xριστίνα

  Μουσικός σε ιδιωτικό σχολείο.Καλησπέρα, όσον αφορά το άρθρο 48, συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις του και επάναφέρει τα ζητήματα της αξιοκρατίας στο χώρο της εργασίας. Από τη στιγμή που ένα σχολείο θέλει να παρουσιάσει εργασία, ή θεάματα και απασχολεί το προσωπικό, οφείλει και να πληρώνει το χρόνο για τον οποίο απασχολεί το εκπαιδευτικό προσωπικό.

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:20 | Νομικός ΤΣΕΡΟΣ

  Με μια πρώτη ματιά στην πρόταση για διαβούλευση του άρθρου 48, ένα πράγμα είναι προφανές:
  α) οι εμπνευστές του άρθρου είναι προφανώς ή άσχετοι με την πραγματικότητα των συνθηκών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ή συνειδητά επιδιώκουν το κλείσιμο τους,
  β) αγνοείται το γεγονός ότι η υπουργική απόφαση 5000/4-11-83 έχει κριθεί από σειρά δικαστικών αποφάσεων ως μη σύννομη (οπότε ας μην χρησιμοποιούμε χρησιμοποιημένα φυσίγγια),
  γ) αγνοείται το γεγονός ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας οι ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα είναι εργάσιμες ημέρες και συνεπώς κατά τις εργάσιμες αυτές ημέρες οι εργαζόμενοι παίρνουν τις άδειες που δικαιούνται με όλες τις ανάλογες αποδοχές τους,
  δ) το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως που δημιουργείται με αυτόν τον νόμο είναι η αδυναμία νόμιμης χορήγησης της άδειας στους εργαζόμενους κατά την διάρκεια του σχολικού έτους.
  Από ότι φαίνεται, το μόνο που θα καταφέρει αυτή η νομοθετική ρύθμιση είναι η αύξηση της ανεργίας αφού πολλά Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα υποχρεωθούν σε περικοπές ή στην μετατόπιση του κόστους στους γονείς με την αναπόφευκτη αύξηση του πλυθορισμού

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:17 | Simaioforidi Xenia

  We work oficially, we pay taxes, we pay IKA forour employees and we teach children. We are not criminals we are colleagues with our employees. But there are some rules. Learning process can’t be stopped before Christmas holidays. We can’t afford this.

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:10 | Simaioforidi Xenia

  I really can’t understand why we should always appologyse for doing our jobs. We cannot stop our lessons before Christmas holidays just because it’s a learning process. We are not enemies with our employees we are colleagues, sosome things are just reasonable and logical.We will not be able to hire additional staff for these days do all of us will lose our jobs. The question is – will everybodybe satisfied and happy?

 • Διαβάζοντας τα σχόλια που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα για την ηλεκτρονική διαβούλευση, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο…spamming στο οποίο επιδίδονται οι εργοδότες με την επανάληψη ανάρτησης του ίδιου κειμένου με διαφορετικά ονόματα. Φαίνεται ότι στους εργοδότες-ιδιοκτήτες φροντιστηρίων τελείωσαν τα επιχειρήματα περί κρίσης, φορολογίας κλπ με τα οποία πετσοκόβουν τους μισθούς των συναδέλφων εκπαιδευτικών και τους απολύουν μαζικά, παρά τα κέρδη που συσσώρευαν όλα αυτά τα χρόνια στα πλάτες των εργαζομένων, των μαθητών και των οικογενειών τους. Οι εργοδότες αδυνατούν να αντιπαρατεθούν απέναντι στις δίκαιες παρεμβάσεις συναδέλφων καθηγητριών/καθηγητών και καταφεύγουν στη μόνιμη επωδό των «μαύρων μαθημάτων» που βλάπτουν την οικονομία. Τολμούν να μιλάνε για «μαύρα» οι πρωταθλητές της μαύρης-αδήλωτης εργασίας, της άρνησης καταβολής ενσήμων και μισθών, αυτοί που οργανώνουν μαύρα ιδιαίτερα μέσα στα φροντιστήρια. Οι εργοδοτικές ενώσεις διαμαρτύρονται για τη θεσμοθέτηση αργιών και πλήρους ωραρίου, ξεχνώντας ότι οι ίδιες συνομολογούσαν στην υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που αναγνώριζαν ΚΑΙ αργίες ΚΑΙ πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας. Απειλούν όλο αυτό το διάστημα με νομικές διαδικασίες, ενώ δεν έχουν βγάλει άχνα τόσα χρόνια για τις άθλιες παρασυμβάσεις που υπογράφει η εργοδοτική ένωση «Πανελλήνιος Σύνδεσμος ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών –Europalso» με το ψευδοσωματείο που έχει συστήσει, συμβάσεις που έχουν προέλθει μέσα από σωρεία εν κρυπτώ αντισυνταγματικών και βίαιων διαδικασιών. Μεθοδεύσεις που λειτουργούν ως παράδειγμα εφαρμογής σε όλες τις μορφές την άτυπης ιδιωτικής εκπαίδευσης, ισοπεδώνουν τους εκπαιδευτικούς και ακυρώνουν το εκπαιδευτικό έργο καθώς το κοστολογούν με 3,52 ευρώ (μεικτά) την ώρα.

  Όσον αφορά το Σχέδιο Νόμου, η άποψη μας ως συσπείρωση εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών είναι ότι μολονότι βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση ως προς την καταπολέμηση της «μαύρης» εργασίας και την άσκηση εποπτείας, παρουσιάζει σαφή αδικαιολόγητη υποχώρηση σε σχέση με τα αρχικά προσχέδια που είχαν βγει στη δημοσιότητα.

  Συγκεκριμένα, η απαράδεκτη μείωση κατά το εδάφιο 4 του άρθρου 48 των ημερών διακοπών κατά δύο εβδομάδες ακυρώνει την ήδη ισχύουσα Υπ. Αποφ. Δ5/5500/83 (ΦΕΚ 652, τ.Β’, 16-11-1983), η οποία επικυρωνόταν και από τις ΣΣΕ που συνάπτονταν από κοινού από την ΟΙΕΛΕ και τις εργοδοτικές ενώσεις για τους καθηγητές ΚΞΓ όλης της χώρας. Αν θεσπιστεί η συγκεκριμένη διάταξη, θα πρόκειται για σαφή απορρύθμιση εργασιακών συνθηκών στα ΚΞΓ, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να υποχρεώνουν τους εργαζόμενους σε αναγκαστική άδεια για ημέρες που είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να γίνουν μαθήματα, αφού οι μαθητές θα βρίσκονται ακόμα σε διακοπές. Μία τέτοια απορρύθμιση που αφαιρεί από μαθητές και εκπαιδευτικούς ημέρες ξεκούρασης, θα δυσχεράνει επίσης το εκπαιδευτικό έργο, με τμήματα να υπολειτουργούν, και τους εκπαιδευτικούς να έχουν ήδη μεγάλο φόρτο ΑΠΛΗΡΩΤΗΣ εργασίας που παράγεται εκτός της αίθουσας διδασκαλίας.

  Το εδάφιο 6 του προτεινόμενου νομοσχεδίου, παρότι απονέμει 25 ένσημα για πλήρη εργασία ανεξαρτήτως των ημερών εργασίας, συνεχίζει να μην αναγνωρίζει το κατακτημένο εδώ και πολλά χρόνια μέσα από ΣΣΕ πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας 18 ωρών για τα ΚΞΓ, παρότι αυτό συνεχίζει να αναγνωρίζεται από το ΙΚΑ ως τέτοιο. Θεωρούμε μία εξομοίωση στα ωράρια ΦΜΕ και ΚΞΓ αβάσιμη, καθώς η υποαπασχόληση των εργαζομένων στα ΚΞΓ είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, σε συνάρτηση με τα εξευτελιστικά ωρομίσθια και τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

  Τονίζουμε ότι η αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας σηματοδοτεί στην περαιτέρω μείωση των ήδη πενιχρών απολαβών μας.

  Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας τη τροποποίηση των εδαφίων 4 και 6 έτσι ώστε:

  1. Να επαναφέρει τις ημέρες αργίας με τα εξαγγελθέντα και σύμφωνα με την ΙΣΧΥΟΥΣΑ Υπουργική Απόφαση Δ5/5500/1983 (ΦΕΚ 652, τ.Β’, 16/11/1983), που έχουν αποδεχτεί ιστορικά οι εργατικές και εργοδοτικές ενώσεις στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τους καθηγητές όλης της χώρας.

  2. Να θεσπίσει ως εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδασκαλίας στα ΚΞΓ στις 18 ώρες (εδάφιο 6), όπως συνομολογούσαν ιστορικά οι εργοδότες στις ΣΣΕ για τους καθηγητές των ΚΞΓ όλης της χώρας.

  Απαιτούμε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μην ενδώσει στις εργοδοτικές απαιτήσεις για μείωση των ημερών διακοπών και αργιών, αλλά και ούτε στην αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου πλήρους εργασίας στα ΚΞΓ. Κλείνοντας, θέλοντας να τονίσουμε ότι οι παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις συμβάλλουν στην επαναθεμελίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος εργασίας, προστατεύουν περαιτέρω το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο από εργοδοτικές αυθαιρεσίες που έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια χαρακτήρα επιδημίας.

  Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρήσουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα έχει επιλέξει να ενδώσει στα εργοδοτικά συμφέροντα όπως αυτά έχουν εκφραστεί ποικιλοτρόπως με το αίτημα για μείωση των ημερών διακοπών και αργιών, αλλά και αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου.

  ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΒΥΡΩΝ»

  http://enotikiprotovouliavyronas.blogspot.gr/

 • 28 Ιουνίου 2015, 20:25 | Mary Nicalexis

  Το θέμα είναι το εξής: Οι εργαζόμενοι στα ΚΞΓ, όπως όλοι οι λοιποί, δικαιούνται άδεια εκ του νόμου. Αυτή η άδεια δίνεται σε εργάσιμες μέρες (δεν μπορεί να δοθεί σε επίσημες αργίες). Αυτή η άδεια ΔΕΝ μπορεί να πληρωθεί αν δεν δοθεί. Είναι παράνομο πλέον και επισύρει πρόστιμο της τάξεως των 1.800 ευρώ. Τα ΚΞΓ υπολογίζουν αυτές τις ημέρες αδείας μέσα στις γιορτές διότι , ως στιγμής, οι υπόλοιπες ημέρες πλην των εθνικών αργιών υπολογίζονται ως εργάσιμες με βάση την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Αν λοιπόν ισχύσει αυτό που προτείνεται στο νομοσχέδιο δεν μπορούμε να δίνουμε νόμιμα την άδεια, εκτός και αν φέρουμε άλλο καθηγητή να κάνει τις ανάλογες ώρες ή τις κάνουμε εμείς. ΈΧΟΥΜΕ ΌΛΟΙ να κάνουμε με παιδικές ψυχές. Ας σκεφτόμαστε πιο προσεκτικά πριν την κάθε κίνηση που έχει σχέση με το μέλλον τούς!!

 • 28 Ιουνίου 2015, 19:04 | Ματθαίος

  Ιδιωτικός εκπαιδευτικός στα πρόθυρα της παράνοιας

  Για την ανάρτηση του ΣΙΕΙΕ

  Δεν μπορώ να το πιστέψω! Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων συντάσσονται με τους πολέμιους της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας! Αρνούνται στους εργαζόμενους των σχολείων τους την ιδιότητα του εκπαιδευτικού… Δηλαδή οι άνθρωποι στα ιδιωτικά σχολεία δεν διδάσκουν το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα με τους συναδέλφους στα δημόσια, δεν αξιολογούν τους μαθητές τους και δεν υπογράφουν ισότιμους τίτλους με αυτούς. Εκπαιδευτήρια χωρίς εκπαιδευτικούς… αν μπορούσαν να δουν λίγο πιο μακριά θα αντιλαμβάνονταν τι επαγωγικούς συνειρμούς δημιουργεί το αντιπολιτευτικό τους μένος. (Την σκοπιμότητα την καταλαβαίνω . Την πιθανότητα να μην αντιλαμβάνεται κάποιος ότι προϋπηρεσία σημαίνει προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο ίδιο αντικείμενο, την απορρίπτω)

  Για τον κ Μπράτη

  Του αφιερώνω το σχόλιο ενός συναδέλφου από παλιότερες εποχές: …δηλαδή οι πιλότοι της κρατικής Ολυμπιακής είναι πιλότοι ενώ της ιδιωτικής Aegean είναι προσωπικό εδάφους.

  Για την προσφορά του στο κίνημα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, του αφιερώνω την ανάρτηση των εργοδοτών. Χωρίς την συμμετοχή του θα ήταν πραγματικά λειψή…

  Και τέλος για να καταλαβαινόμαστε: η συμμετοχή στην επιτροπή και η έκφραση γνώμης από ένα σύμβουλο του αναπληρωτή υπουργού είναι «αντιδεοντολογική» γιατί υπήρξε συνδικαλιστής των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ενώ η συμμετοχή του συνδικαλιστή της ΔΟΕ αυτονόητη. Η συνδικαλιστική –κομματική γραφειοκρατία στα χειρότερα της…

 • 28 Ιουνίου 2015, 17:42 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ Δ.

  Το άρθρο 48 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αποκατάστασης της νομιμότητας στα Ιδ. Εκπ. Ιδρύματα Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι μνημονιακοί νόμοι και κάποιοι ασυνείδητοι ιδιοκτήτες έχουν επιβάλλει συνθήκες εργασίας … γαλέρας! Η Ιδ. Εκπαίδευση πρέπει να διέπεται από νομιμότητα και να ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, διαφορετικά λειτουργεί παράνομα και, χειρότερο απ’όλα, αντισυνταγματικά! Έτσι, θα μπορέσει να υπάρξει και αντιστοίχιση των ελληνικών τίτλων σπουδών με τους ευρωπαϊκούς, κάτι που δεν μπόρεσε να γίνει μέχρι τώρα και έχει κάνει τη χώρα … ρεζίλι πανευρωπαϊκά και στην εκπαίδευση…

 • 28 Ιουνίου 2015, 15:21 | Γιάννης

  Στα ιδιωτικά σχολεία υπάρχει ομοιογένεια μαθητών όσο αφορά το πολιτισμικό κεφάλαιο τους ενώ στα δημόσια σχολεία επικρατεί μεγάλη ανομοιογένεια γιατί υπάρχουν μαθητές οικονομικών μεταναστών, προσφύγων και τσιγγάνων. Για αυτό το λόγο το εκπαιδευτικό έργο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών διαφέρει από το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία οπότε δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με όμοιο τρόπο οι αντίστοιχες προϋπηρεσίες τους.