Άρθρο 66: ΙΤΥΕ-Διόφαντος

 1. 1.    α) Στο άρθρο 23 του ν.3966/2011 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:

«3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου καθώς και του Κανονισμούς Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και του Κανονισμού Προμηθειών του άρθρου 27 παράγραφοι 2 και 3, κατά την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων του το Ι.Τ.Υ.Ε. διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, όπως ισχύει κάθε φορά, ιδίως όσον αφορά τους όρους χρηματοδότησης, διαχείρισης κονδυλίων, αμοιβών και προσλήψεων προσωπικού».

β) Το άρθρο 24 του ν.3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Όργανα Διοίκησης του ΙΤΥΕ-Διόφαντος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος».

γ) Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 25 του ν.3966/2011 καταργούνται και αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΥΕ-Διόφαντος είναι επταμελές, αποτελείται από τον Πρόεδρο και έξι μέλη και συγκροτείται με πενταετή θητεία ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ο Πρόεδρος του ΙΤΥΕ-Διόφαντος είναι αναγνωρισμένος επιστήμονας με πολυετή ερευνητική, εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία που συνάδει με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες  του Ινστιτούτου και έχει αποκτηθεί σε θέση Καθηγητή Πανεπιστημίου. Ο Πρόεδρος του ΙΤΥΕ-Διόφαντος επιλέγεται  από τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ορίζεται  ύστερα από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.

3. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. είναι: α) δύο  Καθηγητές  Πανεπιστημίου κατά  προτίμηση Τμημάτων Πληροφορικής και δύο Καθηγητές  Πανεπιστημίου κατά προτίμηση Τμημάτων επιστημών της αγωγής είτε Θετικών Επιστημών, με ερευνητική και ευρύτερη επιστημονική δραστηριότητα η όποια συνάδει με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Ινστιτούτου β) ένας εκπαιδευτικός με αυξημένα προσόντα και ευρύτερη επιστημονική δραστηριότητα, η οποία συνάδει με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του ΙΤΥΕ-Διόφαντος και γ) ένας προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου με αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του ΙΤΥΕ-Διόφαντος.

4. Αντιπρόεδρος είναι μέλος του Δ.Σ. και εκλέγεται από αυτό μετά από πρόταση του Προέδρου κατά την πρώτη συνεδρίαση του με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών».

Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 25 του ν.3966/2011 καταργούνται.

δ) Στην παράγραφο 10 του άρθρου 25 του ν.3966/2011 η φράση «τουλάχιστον πέντε μέλη» τροποποιείται σε «τέσσερα μέλη».

ε) Για την εφαρμογή του ν.3966/2011, όπου αναφέρεται η φράση «δύο Αντιπρόεδροι» νοείται «Αντιπρόεδρο».

στ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του ν.3966/2011 καταργείται και η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ο Αντιπρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρόεδρος και τον αντικαθιστά όταν κωλύεται».

 1. 2.    Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανάδειξη του Προέδρου σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 25 ν.3966/2011, τα υφιστάμενα κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου όργανα διοίκησης του Ι.Τ.Υ.Ε. εξακολουθούν να εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους και να υλοποιούν τους σκοπούς του.
 • 29 Ιουνίου 2015, 01:24 | Νίκος

  Έχει βουίξει ο εκπαιδευτικός τόπος ότι το συγκεκριμένο άρθρο περιέχει προκλητικές φωτογραφικές διατάξεις:

  α) κατ’ ουσίαν εξαίρεση του ΙΤΥΕ-Διόφαντος από το Ενιαίο Μισθολόγιο. Κανονικά το Σχέδιο Νόμου έπρεπε να συνοδεύεται από Αιτιολογική Έκθεση που θα μας ενημέρωνε τι ποσοστό του Προϋπολογισμού του ΙΤΥΕ-Διόφαντος προέρχεται από ερευνητικά έργα και τι ποσοστό από κρατικά και ΕΣΠΑ (προσκλήσεις με μοναδικό τελικό δικαιούχο = απευθείας αναθέσεις), ώστε να δικαιολογείται κάτι τέτοιο. Αντιθέτως σκοπός φαίνεται να είναι να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις πλουσιοπάροχες αμοιβές τους οι προνομιούχοι κρατικοί υπάλληλοί του. Αληθεύει ότι MONO η προσωπική διαφορά πολλών εξ αυτών είναι μεγαλύτερη από τον κατώτατο μισθό; Την στιγμή που σε μια διαρκώς φτωχοποιούμενη χώρα επιβάλλεται έλεγχος κεφαλαίων και διέρχεται πρωτόγνωρες καταστάσεις, αποτελεί πρόκληση να ψηφίζονται τέτοιες διατάξεις.

  β) δυνατότητα ο Πρόεδρος του ΙΤΥΕ-Διόφαντος είναι μην είναι εν ενεργεία καθηγητής. Πάλι λείπει η Αιτιολογική Έκθεση η οποία θα μας διαφώτιζε για τους λόγους και την αναγκαιότητα των αλλαγών στα Όργανα Διοίκησης του ΙΤΥΕ-Διόφαντος. Αποδείχτηκε δυσλειτουργικό το υπάρχον σχήμα; Ή μήπως γίνεται «ξεκαθάρισμα λογαριασμών»;

  Τελικά η «πρώτη φορά αριστερά» δεν διαφέρει σε κάτι από τους προηγούμενους, από τη στιγμή που συνεχίζεται η νομοθέτηση υπέρ ημετέρων και εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

  Αν όντως έχει νόημα η διεξαγόμενη διαβούλευση και οι υπεύθυνοι διαβάζουν αποδελτιωμένα τα σχόλια, φρονώ ότι το συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να αποσυρθεί.

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:57 | Μάχιμος Εκπαιδευτικός

  Στο βαθμό που το ΙΤΥΕ αχολείται και με τις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, και εφόσον υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας (και όχι στο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ή αλλού) θα πρέπει τα μέλη του Δ.Σ. να καλύπτουν όλες τις βασικές (τουλάχιστον) ειδικότητες της Εκπαίδευσης, οπωσδήποτε Μαθηματικά και Φυσική, τις ιστορικά και δομικά πρωτεύουσες επιστήμες, οι οποίες και θεμελιώνουν θεωρητικά την Πληροφορική.

 • 28 Ιουνίου 2015, 15:22 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 66: ΙΤΥΕ-Διόφαντος
  Στη σύνθεση του Δ.Σ. του ΙΤΥΕ-Διόφαντος κακώς δεν περιλαμβάνεται και εκπρόσωπος του προσωπικού, με δεδομένο ότι στο άρθρο 26 ορίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου των ερευνητικών κέντρων όπου περιλαμβάνονται δυο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) και του Ειδικού Επιστημονικού − Τεχνικού και Διοικητικού τακτικού προσωπικού. Με δεδομένο ότι το ΙΤΥΕ-Διόφαντος είναι ερευνητικός οργανισμός (με βάση τον ιδρυτικό του νόμο) θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια λογική, πόσω μάλλον όταν σ’ αυτό το άρθρο αναφέρεται ότι «…κατά την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων του το Ι.Τ.Υ.Ε. διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, όπως ισχύει κάθε φορά, ιδίως όσον αφορά τους όρους χρηματοδότησης, διαχείρισης κονδυλίων, αμοιβών και προσλήψεων προσωπικού».
  Ζητάμε τη συμμετοχή αιρετού εκπροσώπου του συνόλου του τακτικού προσωπικού του ΙΤΥΕ-Διόφαντος στο Δ.Σ. του.

 • 25 Ιουνίου 2015, 14:18 | Germanos

  Σε ένα τεχνολογικό οργανισμό τα μέλη του ΔΣ θα περίμενε κάποιος να είναι της πληροφορικής επιστήμης. Εδώ από τον Πρόεδρο ως και τα μέλη μπορεί να είναι οτιδήποτε. Κατα προτίμηση 2 μέλη μπορεί να είναι πληροφορικοί τα άλλα; Ο Πρόεδρος;

 • 25 Ιουνίου 2015, 11:02 | Σωματείο Εργαζομένων ΙΤΥΕ

  Η σύσταση του Δ.Σ. του ΙΤΥΕ κακώς δεν περιλαμβάνει και εκπρόσωπο των εργαζομένων, με δεδομένο ότι λίγο παραπάνω (άρθρο 26) ορίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου των λοιπών ερευνητικών κέντρων όπου περιλαμβάνεται εκπρόσωπος τόσο των ερευνητών όσο και του λοιπού προσωπικού.
  Και με δεδομένο ότι το ΙΤΥΕ είναι και αυτό ερευνητικός οργανισμός (με βάση το νόμο του) θα πρέπει να ακολουθείται ίδια λογική, πόσο μάλλον όταν στο ίδιο σημείο αναφέρεται ότι «το ΙΤΥΕ διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου για την έρευνα…».