Άρθρο 77: Καταργούμενες Διατάξεις

Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 14 και 42, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και ιδίως:

 1. 1.    το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 2. τα άρθρα 7 έως 10 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 3. η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 4. το άρθρο 17 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24),
 5. η παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 6. το άρθρο 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 7. το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 8. 8.    το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 9. η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24),
 10. 10.  οι παράγραφοι 1 έως 3 και η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 11. 11.  οι παράγραφοι 3, 4, 6 και 7 και οι περιπτώσεις α΄ και β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 12. 12.  τα άρθρα 38 και 39 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 13. 13.  η παράγραφος 1 και το τελευταίο εδάφιο των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 14. 14.  οι παράγραφοι 1 έως 10 του άρθρου 58 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 15. 15.  η παράγραφος 7 του άρθρου 77 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 16. 16.  το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν.4025/2011 (Α΄228), συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.4076/2012 (Α΄159) και τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ και η περίπτωση β’ της παραγράφου 17 και η παράγραφος 19 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 17. 17.  το άρθρο 35 του ν.4301/2014 (Α’ 223),
 18. 18.  το άρθρο 122 του ν.4130/2014 (Α’ 270),
 19. 19.   το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3685/2008 (Α’ 148),
 20. 20.  η περίπτωση γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ΠΔ 432/1995 (Α’ 246),
 21. 21.  η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203),
 22. 22.   οι Υπουργικές Αποφάσεις Φ.122.1/908/144145/Β2/16.11.2012 (Β’ 3048) «Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ και σύστημα ταξινομικής ψήφου» και Φ.122.1/184/16376/Β2/06.02.2013 (Β’ 353) «Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο».
  1. 23.     τα άρθρα 1 και 2 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  2. 24.     το άρθρο 3 παρ. 1β,  2 και 4 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  3. 25.     το άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ, δ, η, ζ, ιβ, ιγ και κ, παρ. 2 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  4. 26.     το άρθρο 5 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  5. 27.     το άρθρο 6 περ. 2 και 3 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  6. 28.     το άρθρο 8 παρ. 13  του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  7. 29.     τα άρθρα 9 έως 12 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  8. 30.     το άρθρο 13 παρ. 5 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  9. 31.     το άρθρο 13Α του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  10. 32.     το άρθρο 15 παρ. 1, 2, εδ. β’ και 7 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  11. 33.     το άρθρο 16 παρ. 1γ, 2, 6, εδ. β’, γ’ και δ’, 7, 10, 12 και 13 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  12. 34.     το άρθρο 17 παρ. 2, 3, 4, 6 και 7 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  13. 35.     το άρθρο 18 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  14. 36.     το άρθρο 20 παρ. 1β περ. ββ, εε και ζζ του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  15. 37.     το άρθρο 21, παρ. 1 περ. β και γ, παρ. 7 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  16. 38.     το άρθρο 23, παρ. 3, 4, 5 και 6 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  17. 39.     το άρθρο 24, παρ. 3 εδ. β’, παρ. 8 εδ. α’ και β’, παρ. 9 εδ ε’ του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  18. 40.     το άρθρο 26 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  19. 41.     το άρθρο 27 παρ. 3 και 4 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  20. 42.     το άρθρο 29 παρ. 1 έως 13 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  21. 43.     το άρθρο 30 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  22. 44.     το άρθρο 31 παρ. 9 και 10 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  23. 45.     το άρθρο 36 παρ. 1 και 2 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  24. 46.     το άρθρο 47 παρ. 6 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  25. 47.     το άρθρο 49 παρ. 2 εδ. α’ του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  26. 48.     τα άρθρα 83 και 93 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
  27. 49.     το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013,
  28. 50.     η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν.4072/2012 (Α΄ 86),
  29. 51.     η τελευταία περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν.3879/2010 (Α΄ 163),
  30. 52.     η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του ν.4186/2013,
  31. 53.     οι παράγραφοι 9 και 12 του άρθρου 58 του ν.4310/2014,
  32. 54.     το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 7, 8 και 9 του νόμου 4024/2011,
  33. 55.     παράγραφος 14 του άρθρου 26 του ν.3879/2010 (A’ 78),
   1. 56.     η παράγραφος 18 του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (Α’ 193),
   2. 57.     η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 4186 /2013 (Α’ 193).
 • 29 Ιουνίου 2015, 08:40 | Βασίλης

  Ορθώς καταργείται η παραγραφος 18 του αρθρου 36 ν.4186. Ήταν μια καθαρα συντεχνιακή ρυθμιση που συντηρούσε παθογένειες στην εκπαίδευση. Ένα σχολείο μπορει να ειχε 20 ωρες φυσική 20 ωρες βιολογία, 20 ωρες γεωγραφία και 10 χημεία, 3 φυσικούς και 1 γεωλόγο, και έβγαινε υπεράριθμος ο γεωλόγος. Τα πυσδε παρανομουσαν ερμηνεύοντας αυτη την ρυθμιση ότι επιτρέπει να βάζουν 3 χημικούς σε ένα σχολείο ενω εχει 10 ώρες χημείας. Το αποτέλεσμα ήταν ακραιες β αναθέσεις. Πανελλαδικά οι περισσότερες βιολογίες δεν διδάσκονται από βιολόγο. Ήταν ντροπή για την εκπαίδευση. Τώρα μένει να σταματήσουν τις παρανομίες όσοι ερμήνευαν λάθος αυτο το νόμο, και να γινει μια προσπάθεια εξορθολογισμού της κατάστασης προς όφελος των μαθητών, και οχι πάλι να ψαχνουμε να βρούμε που θα κρύψουμε τα συντεχνιακά πλεονάσματα!

 • 29 Ιουνίου 2015, 02:09 | Μάχιμος Εκπαιδευτικός

  Να συμπληρώσω στο προηγούμενο σχόλιό μου, ότι η πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου, εμπεριέχει 2 στάδια:
  1. Την επιμόρφωση, η οποία ουσιαστικά είναι ένα σεμινάριο (γενική διδακτικής, ειδικής διδακτικής και Τ.Π.Ε.) με υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων, εκπόνηση ενός ελαχίστου αριθμού εργασιών και αντίστοιχων εφαρμογών στην τάξη σε πραγματικό χρόνο, η οποία πιστοποιείται με τη ‘βεβαίωση’ επιτυχούς παρακολούθησης.
  2. Τις εξετάσεις, οι οποίες καταλήγουν (εφ’ όσον είναι επιτυχείς) στην πιστοποίηση.

  Θα ήταν δίκαιο να δίδεται 1 μόριο σε όποιον έχει ‘επιτυχή παρακολούθηση’ (για όποιον συνάδελφο δεν πρόλαβε ή δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε εξέταση πιστοποίησης έως την περίοδο αίτησης για δ/ντής, δοθέντος του ότι μεσολαβούν αρκετοί μήνες από την περαίωση της επιμόρφωσης μέχρι τη διενέργεια εξετάσεων, και ένας χρόνος από τη διενέργεια των εξετάσεων μέχρι τη βαθμολόγηση και την πιστοποίηση (!), και 1 επιπλέον μόριο σε όποιον διαθέτει και την τελική πιστοποίηση.
  Διαφορετικά προκύπτουν αδικίες, αφού το ίδιο μοριοδοτείται εκείνος με Α΄ χωρίς καν επιτυχή παρακολούθηση Β΄, και εκείνος με επιτυχή παρακολούθηση Β΄ και επιτυχείς εξετάσεις Β΄, που πρέπει να περιμένει 1 επιπλέον χρόνο για να βαθμολογηθεί, διότι εδώ δεν έχει νόημα η αναδρομική απόδοση μορίων, αφού έχει ήδη χάσει μια 2-ετία από τη δ/νση του σχολείου!
  Ευχαριστώ

 • 29 Ιουνίου 2015, 01:54 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Να προστεθεί ότι καταργείται η τελευταία φράση της παραγράφου 10 του άρθρου 33 του Ν.4009/2011(Ά 195), ώστε με σαφήνεια να καταργηθεί η δυνατότητα καθορισμού μεγίστου αριθμού επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.

 • 29 Ιουνίου 2015, 01:40 | Μάχιμος Εκπαιδευτικός

  Παρακαλώ πολύ δείτε ξανά τη μοριοδότηση των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων, στα σημεία:
  1. Διαφοροποίηση του 1-ετούς master με το 2-ετές μεταπτυχιακό (που έχει εξετάσεις τόσο εισαγωγής, όσο και αποφοίτησης σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα βάσει του προγράμματος σπουδών).
  2. Μοριοδότηση της πιστοποίησης Β΄επιπέδου στις Τ.Π.Ε. (πιστοποιεί τόσο παρακολούθηση σεμιναρίου όσο και εξειδίκευση) με 2 ή και περισσότερες μονάδες παραπάνω από την πιστοποίηση Α΄επιπέδου, διότι η πιστοποίηση Β΄ προϋποθέτει υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων σε εξειδικευμένο αντικείμενο, πολλή μελέτη κατ’ οίκον, εκπόνηση εργασιών σε ειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο και εφαρμογή στην Τάξη ενώ η Α΄ τίποτα από τα παραπάνω. Η Β΄ παρέχει αναβάθμιση του διδακτικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού (δηλαδή αναβάθμιση στο καθαυτό εργασιακό αντικείμενο) ενώ η Α΄πιστοποίηση σε δεξιότητες σχετικές με το διοικητικό, κυρίως, έργο, επιπλέον δε, είναι σχετικά εύκολη υπόθεση για όποιον ασχολείται καθημερινά με τον υπολογιστή.
  Θεωρώ πως είναι άδικο, τόσο η Α΄ όσο και η Β΄ να μοριοδοτούνται το ίδιο.
  Ευχαριστώ

 • 29 Ιουνίου 2015, 01:31 | A.S.

  Μία συμβουλή γενικής φύσεως

  Γιατί δεν συγγράφετε ένα νόμο εξ αρχής και αντ’ αυτού καταργείτε διατάξεις διατάξεων;;

  Όλα αυτά τα φαινόμενα αποτελούν την αρχή της κακοδιοίκησης και έχουν ως αποτέλεσμα κανένας να μην ξέρει τι του γίνεται (όπως συμβαίνει κατά κόρον στην ελληνική νομοθεσία).

  Να έχετε υπόψη σας γενικώς να εισάγετε ΚΑΙΝΟ ΝΟΜΟ, ο οποίος θα καλύπτει όλα τα θέματα και δεν θα χρειάζεται να ανατρέχει κανείς σε διατάξεις επί διατάξεων, κάτι που αποτελεί σημάδι γραφειοκρατίας και αρχή για μία σειρά από παρερμηνείες.

  Σας ευχαριστώ

 • 29 Ιουνίου 2015, 01:05 | Δάφνη

  Εάν οι εβδομάδες διδασκαλίας των μαθημάτων είναι λιγότερες από 13, θα θεωρείται ένα μάθημα διδαχθέν; Ή θα επιστρέψουμε στις παλιές εποχές, κατά τις οποίες όταν χανόταν 3-4 εβδομάδες λόγω καταλήψεων, με κατάλληλες «πιέσεις» ο διδάσκων επέτρεπε την εξέταση του μαθήματος;

  Προτείνεται η μη διαγραφή της παραγράφου 7 του άρθρου 33.

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:48 | Μάχιμος Εκπαιδευτικός

  Μια ρεαλιστική πρόταση για
  ‘συμπλήρωση ωραρίου’ των πληροφορικών και
  κάλυψη των κενών των Μαθηματικών του Γυμνασίου:
  Εφόσον οι ΠΕ19-20 κατά τεκμήριο αναλαμβάνουν εφαρμογές πέρα από τα διδακτικά τους καθήκοντα (myschool, συντήρηση/αναβάθμιση Η.Υ. γραφείου και εργαστηρίου, εξαγωγή βαθμολογίας, ελέγχων και αποτελεσμάτων, κ.ά.) θα μπορούσαν να τους ανατεθούν τα άνωθεν καθήκοντα θεσμικά και σε μόνιμη βάση (και όχι ως εξωδιδακτικές εργασίες που αναθέτει ο σύλλογος) συν τη γραμματειακή υποστήριξη (σε σχολεία που δεν διαθέτουν) συν το πρόγραμμα των μαθημάτων/διδασκόντων του σχολείου (αφού τώρα πια βγαίνει με ειδική εφαρμογή λογισμικού), ή ακόμα και η μισθοδοσία (υπερωρίες, οδοιπορικά κ.τ.λ.) και ταυτόχρονα εξίσου θεσμικά να μειωθεί το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, π.χ. από 23 σε 15 από 21 σε 14 κ.τ.λ.
  Επίσης, θα μπορούσαν να καλύψουν διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης (όπως αυτές στις οποίες πριν λίγα χρόνια μετετάγησαν οι απολυμένοι της Ολυμπιακής!!) και όχι μόνο, με απόσπαση ή μετάταξη, καθώς έχουν κατά τεκμήριο και κατά προτεραιότητα την επάρκεια χειρισμού υπολογιστικών συστημάτων, δοθέντος του ότι η Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί κατά κανόνα μέσα από υπολογιστικά/πληροφοριακά συστήματα.
  Βλέπετε, τελικά, που κάτω από κανονικές συνθήκες Κράτους δικαίου ουδείς ΠΕ19-20 περισσεύει;
  Νομίζω πως πρόκειται για δίκαιη λύση 1. για τους συναδέλφους ΠΕ19-20 που πλέον δεν θα έχουν πρόβλημα συμπλήρωσης ωραρίου 2. για τους λοιπούς συναδέλφους που θα αποδεσμευτούν από τα αντίστοιχα εξωδιδακτικά καθήκοντα (θα λειτουργήσει αντισταθμιστικά στην εδώ και λίγα χρόνια αύξηση του διδακτικού τους ωραρίου) και 3. για τους μαθητές του Γυμνασίου που δεν θα έρθουν εξ απαλών ονύχων σε επαφή με την αποσπασματική και τεχνοκρατική προσέγγιση των Μαθηματικών, πράγμα που ουδεμία σχέση έχει με τη γενική σκοπο-στοχοθεσία της διδασκαλίας των Μαθηματικών, αντίθετα η άσκηση στον μαθηματικό τρόπο σκέψης/αποδεικτικής συλλογιστικής διαδικασίας (και μάλιστα στη χώρα που γέννησε τον Ευκλείδη, τον θεμελιωτή, όχι μόνο της αντίστοιχης Γεωμετρίας, αλλά και της έννοιας της Επιστημονικής Θεωρίας ως αξιωματικά θεμελιωμένου δομήματος σκέψης και εφαρμογής) (θα πρέπει να) αποτελεί το βασικό σκοπό της Μαθηματικής Παιδείας.
  Και πώς θα καλυφθούν κάποια από τα κενά των Μαθηματικών (χωρίς β΄ ανάθεση στους ΠΕ19 και –ήμαρτον- και στους ΤΕ20;) αν δεν σκοπεύετε (ή δεν μπορείτε) να προσλάβετε άλλους άμεσα; Με την επαναφορά των (λίγων, αρκούν;) μαθηματικών που προσελήφθησαν ως πληροφορικοί μέσω των πολυσυζητημένων σεμιναρίων. (Μην ξεχνάτε πως έχουν και οι ΠΕ04.01 β΄ ανάθεση τα Μαθηματικά του Γυμνασίου. Ούτε αυτοί φτάνουν; Εντάξει, λοιπόν, ας παίρνουν τα Μαθηματικά του Γυμνασίου οι φυσικοί, για να μπορέσει να πάρει επιτέλους Βιολογία και κανένας βιολόγος.)

  Καλή τύχη σε όλους!!

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:46 | Μάχιμος Εκπαιδευτικός

  Γιατί δεν πρέπει να γίνονται β΄αναθέσεις:
  Α. Η διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου στο σχολείο προϋποθέτει (μεταξύ άλλων) την γνωστική επάρκεια:
  1. στο μέγιστο δυνατό βάθος και σε ευρύτατο πλάτος των προς διδασκαλία εννοιών.
  2. σε επίπεδο-βαθμίδα ανώτερο από αυτό της διδασκαλίας. (Διαφορετικά οποιοσδήποτε απόφοιτος Λυκείου -έστω ΄καλός’ μαθητής- θα μπορούσε να διδάσκει οποιοδήποτε αντικείμενο σε (Δημοτικό) Γυμνάσιο και Λύκειο.)
  3. στη σύνδεση των επιμέρους κλάδων του γνωστικού αντικειμένου μεταξύ τους (π.χ. πώς συμπλέκεται η Άλγεβρα με την Ευκλείδεια Γεωμετρία και παράγεται η Αναλυτική Γεωμετρία, ή ότι η Τοπολογία είναι γενικευμένη Γεωμετρία κ.τ.λ.) που δίνει τη δυνατότητα πολύπλευρης κάλυψης της έννοιας και επεξεργασίας της από διάφορες οπτικές γωνίες/πτυχές/ιδιότητες.
  4. σε επίπεδο εφαρμογής του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου σε άλλα θεωρητικά ή εφαρμοσμένα αντικείμενα (π.χ. εφαρμογές των Μαθηματικών στη Φυσική ή την Πληροφορική)
  5. σε επίπεδο ιστορικής (μετ)εξέλιξης του αντικειμένου.
  Τα παραπάνω συγκροτούν την επιστημονική επάρκεια, η οποία εύλογα οδηγεί στην αναγκαιότητα των πανεπιστημιακών σπουδών του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

  Β. Αναφορικά με τα Μαθηματικά, αποτελούν λογικά δομημένη θεωρητική επιστήμη με εφαρμογές στην (θεωρητική) Φυσική και την (εφαρμοσμένη) Πληροφορική (και όχι μόνο). Οι φοιτητές των σχολών της Πληροφορικής (αλλά και της Φυσικής) δεν διδάσκονται θεωρητικά μαθηματικά με την απαιτούμενη αυστηρότητα ούτε και όλους τους κλάδους των Μαθηματικών (σημείωση: η λογική αυστηρότητα των μαθηματικών / της μαθηματικής σκέψης δεν αποτελεί ρητορία ακαδημαϊκού τύπου, αλλά μέρος της επιστήμης των Μαθηματικών, και η εντρύφηση σε αυτήν μέσω των πανεπιστημιακών Μαθηματικών σπουδών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για κάποιον προκειμένου να διδάξει Μαθηματικά) αλλά αποσπασματικά, χωρίς δομή, χωρίς θεωρητική διερεύνηση και με πολλές ‘εκπτώσεις’ στις προϋποθέσεις των θεωρημάτων, διότι απλώς καλούνται να εφαρμόσουν τα συμπεράσματα των θεωρημάτων σε περιπτώσεις από πριν κατάλληλες (βάσει του διδακτικού συμβολαίου της σχολής) για την εφαρμογή τους. Με άλλα λόγια η επαφή των φοιτητών της Πληροφορικής (κυρίως) με τα Μαθηματικά είναι σε επίπεδο εφαρμογών, και δεν διδάσκονται το πλήρες θεωρητικό πλαίσιο (βάθος), ούτε όλη τη γκάμα των Μαθηματικών (πλάτος), αλλά μόνον όσα και όπως χρειάζονται για τη δουλειά τους (εφαρμογή). Αυτό είναι απόλυτα λογικό, αφού το θεωρητικό υπόβαθρο της Πληροφορικής είναι η Φυσική και τα Μαθηματικά.
  Δίνω ένα απλό παράδειγμα: όταν (πολύ παλιά, στη αρχαία Ελλάδα) μετρούσαν την περίμετρο ενός κύκλου και τη διαιρούσαν με την διάμετρό του, διαπίστωσαν ότι αυτός ο λόγος (το κλάσμα, το πηλίκο) είναι σταθερός (αριθμός) ανεξάρτητος από τον κύκλο!! Αυτός ο σταθερός λόγος συμβολίζεται με το γράμμα π. Επιπλέον, πρόκειται για αριθμό άρρητο (δεκαδικό με άπειρα δεκαδικά ψηφία μη περιοδικά) και μάλιστα και ασύμμετρο (παραπέμπω στην -μετρική- ευκλείδεια γεωμετρία για την έννοια των ασυμμέτρων μεγεθών). Το 3,14 είναι απλώς μια προσέγγιση του π και όχι ο π, όπως μαθαίνουν όλοι, πλην των μαθηματικών, την οποία (προσέγγιση) χρησιμοποιούν φυσικοί και πληροφορικοί στις αντικαταστάσεις (οι οποίες δεν γίνονται στα Μαθηματικά) γιατί πρέπει να βρουν πρακτικά αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο εισάγεται το π στη Β΄ Γυμνασίου (να συμπληρώσω ότι εμπλέκονται και άλλες έννοιες, όπως των ακολουθιών, του ορίου κ.τ.λ.), ακόμα και στο Γυμνάσιο (διότι εκεί το διδάσκονται αρχικά). Αλίμονο αν στο Γυμνάσιο ο μαθητής μάθει το π ως το 3,14! Η λανθασμένη γνώση παγιώνεται και μετά ‘παίρνουν το μπαλάκι’ οι συνάδελφοι του Λυκείου να διορθώσουν (μάταια) το εγκαθιδρυμένο λάθος.
  Άλλο παράδειγμα: στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, στις μετρικές σχέσεις (‘ύλη’ Β΄ Λυκείου) οι μαθητές διδάσκονται τον λόγο δύο ευθυγράμμων τμημάτων. Βάσει της γεωμετρικής έννοιας του «λόγου», (που παραπέμπει και στην ομοιότητα) ένα κλάσμα πρέπει να παραμείνει ως κλάσμα (στην απλούστερή του μορφή, δηλαδή ανάγωγο) διότι αυτή η μορφή διατηρεί την προέλευση της διαδικασίας σύγκρισης των ευθυγράμμων τμημάτων, και να μην γίνει η διαίρεση όταν αυτή οδηγεί σε δεκαδικό, που τις περισσότερες φορές είναι και άρρητος.
  Π.χ. η πρόταση: ΑΒ/ΓΔ=2/3 σημαίνει ότι «η σχέση (ο λόγος) του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ με το ευθύγραμμο τμήμα ΓΔ είναι 2 προς 3. Άρα αν το ΑΒ είναι 2 (μονάδες μήκους), τότε το ΓΔ είναι 3, ενώ αν το ΑΒ είναι 4 τότε το ΓΔ είναι 6, κ.ο.κ. Ενώ η πρόταση ΑΒ/ΓΔ=ΕΖ/ΗΘ παραπέμπει σε ομοιότητα σχημάτων (οι έννοιες του ημιτόνου και του συνημιτόνου προκύπτουν από την ομοιότητα μιας ακολουθίας ορθογωνίων τριγώνων, και δεν πρόκειται για μια υπολογιστική διαδικασία ευρέσεως του ημιτόνου ή του συνημιτόνου μιας γωνίας.)
  Μιλάμε για διαφοροποίηση της Γεωμετρικής από την Αλγεβρική προσέγγιση (τόσο με το π όσο και με τον λόγο), διάκριση που δεν μπορεί να τις κάνει ένας φυσικός, πόσο μάλλον ένας πληροφορικός που έχει μια, κατά κανόνα, εφαρμοστική/(υπο)λογιστική/χρηστική/τεχνοκρατική προσέγγιση των πραγμάτων (χωρίς αυτό να είναι κακό, ίσα-ίσα είναι αναγκαίο για την εργασία πάνω στο αντικείμενό του).
  Όσο για τα Μαθηματικά του Γυμνασίου, παρά την πιο πρακτική τους προσέγγιση, βρίσκονται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο αφαίρεσης αναφορικά με τα άλλα μαθήματα του Γυμνασίου, επιπλέον δε, δεν περιέχουν μόνο άλγεβρα, αλλά και τριγωνομετρία (εν τω γενέσει, μέσα από την έννοια των ομοίων τριγώνων και το Θεώρημα του Θαλή, και όχι ως απλές εφαρμογές) καθώς και γεωμετρία, που ούτε τυπικά διδάσκονται οι φοιτητές της Πληροφορικής. Επίσης υπάρχει εμπλοκή Άλγεβρας και Γεωμετρίας, π.χ. στη Β΄ Γυμνασίου η έννοια της τετραγωνικής ρίζας παρουσιάζεται για πρώτη φορά θεωρητικά και συμπλέκεται (αφού άλλωστε έτσι παρήχθη ιστορικά) με γεωμετρικές έννοιες (π.χ. ως διαγώνιος τετραγώνου μέσω του Πυθαγορείου Θεωρήματος, κ.τ.λ.).
  Να σημειωθεί ότι η αρχική στόχευση των πληροφορικών δεν ήταν στη διδασκαλία. Τουλάχιστον πριν από 23 χρόνια που υπήρχε η αντίστοιχη σχολή στο μηχανογραφικό δεν υπήρχε μάθημα πληροφορικής στο σχολείο, επομένως και οι σπουδές στο αντίστοιχο τμήμα στερούνταν οποιουδήποτε διδακτικού προσανατολισμού, σε αντίθεση με τους φυσικούς που παραδοσιακά προσανατολίζονταν στην Εκπαίδευση. Άλλωστε, στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα τμήματα των Μαθηματικών διδάσκονταν Διδακτική, Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών, (υπήρξε κάτι αντίστοιχο στα τμήματα της Πληροφορικής; Και μιλάμε για τότε, δηλαδή για τους ήδη και χρόνια διορισμένους ΠΕ19-20 στην Εκπαίδευση) αλλά προσφέρονταν και μαθήματα παιδαγωγικών από αντίστοιχες σχολές.
  Ανέφερα ορισμένα μόνον παραδείγματα που θέτουν φανερά το ζήτημα της γνωστικής αλλά και διδακτικής ανεπάρκειας λιγότερο των φυσικών και περισσότερο και κυρίως των πληροφορικών να διδάξουν Μαθηματικά έστω και του Γυμνασίου. Δεν πρόκειται για θέμα παραπάνω διαβάσματος, αλλά έχει να κάνει και με την οπτική γωνία, που είναι πολύ διαφορετική. Άλλωστε, αν είναι απλά θέμα διαβάσματος, τότε να διδάσκουμε (β΄ ανάθεση), ως μαθηματικοί, φυσικοί κ.τ.λ. την Ιστορία και τα Θρησκευτικά του Γυμνασίου.
  Τα Μαθηματικά δεν είναι ένα σύνολο μεθόδων επίλυσης ασκήσεων και τεχνικών του τύπου ‘κάνε ό,τι κάνω’, και φυσικά δεν είναι μόνο αριθμοί.
  Επίσης, είναι άλλο πράγμα «μαθαίνω Μαθηματικά» και άλλο «μαθαίνω τα Μαθηματικά που μού χρειάζονται για να τα εφαρμόσω σε άλλο πεδία».

  Γ. Η β΄ ανάθεση των Μαθηματικών του Γυμνασίου στους ΠΕ19-20 έγινε για πρώτη φορά πέρισυ (παρακαλώ αναζητήστε τη σχετική νομοθεσία), Ουδέποτε πριν υπήρξε τέτοια ανάθεση στο Γυμνάσιο, και μάλιστα πολλοί φορείς τόνισαν τον αντιεπιστημονικό και αντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα της διδασκαλίας των μαθηματικών από τους (συμπαθέστατους κατά τ’ άλλα) συναδέλφους της Πληροφορικής. Ακόμα και πολλοί εκ των ιδίων συναδέλφων ΠΕ19-20 αντέδρασαν, διότι θεώρησαν ότι η ανάθεση άλλου αντικειμένου πλην του δικού τους θέτει θέμα αυτονομίας του καθαυτού αντικειμένου της Πληροφορικής, και θέλουν (και δικαίως) να διασφαλίσουν την αρτιότητα της επιστημονικής τους ταυτότητας. Άλλωστε και ο ίδιος ο τότε Υπουργός (κ. Λοβέρδος) μετά από όλες τις αντιδράσεις παραδέχτηκε ότι το επίπεδο ειδίκευσης των Μαθηματικών του Γυμνασίου είναι ήδη αρκετά υψηλό για να διδάσκεται από άλλη ειδικότητα πλην των εξειδικευμένων στα Μαθηματικά εκπαιδευτικών, και ότι αυτή η ανάθεση αποτελούσε μια λύση ανάγκης για την άμεση κάλυψη κάποιων κενών. (Είναι διαθέσιμα τα σχετικά έγγραφα.)

  Δ. Από αυτήν την ανάθεση δέχτηκαν πέρισυ (και θα δεχτούν και την επόμενη χρονιά αν διατηρηθεί) πλήγμα και οι συνάδελφοι αναπληρωτές μαθηματικοί (φυσικά θα εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι, αν αυτός είναι ο στόχος) θα ελαχιστοποιηθούν οι μεταθέσεις και θα μειωθούν τα λειτουργικά και ακολούθως και οργανικά κενά των ΠΕ03, την ίδια στιγμή που υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι σε διάθεση ΠΥΣΔΕ, και άλλοι τόσες θέσεις εργασίας για αδιόριστους μαθηματικούς (και ξέρω, ούτε λόγος για διορισμούς…). Για να μην αναφερθώ σε καθηγητές Πληροφορικής σε ορισμένα φροντιστήρια, οι οποίοι ‘πατώντας’ στην ανάθεση αυτή ‘κατοχύρωσαν’ στη συνείδηση γονέων και μαθητών την επάρκεια στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και δυστυχώς και στο Λύκειο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κύρος της Επιστήμης των Μαθηματικών αφ’ ενός και των συναδέλφων μαθηματικών αφετέρου, αλλά και για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας για τους συναδέλφους μαθηματικούς στον ιδιωτικό τομέα.
  (Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, παρακαλώ πολύ διερευνήστε το. Είναι θέμα δικής σας ευθύνη και αρμοδιότητας.)
  (Να σημειωθεί ότι η αρχική στόχευση των πληροφορικών δεν ήταν στη διδασκαλία, τουλάχιστον πριν από 23 χρόνια που υπήρχε η αντίστοιχη σχολή στο μηχανογραφικό δεν υπήρχε μάθημα πληροφορικής στο σχολείο, και πολλοί εξ αυτών είχαν πολλές ευκαιρίες απορρόφησης στην εργασία σε πολλούς τομείς πλην Εκπαίδευσης, σε μια Πολιτεία που για τους μαθηματικούς παρείχε θέσεις μόνο στην Εκπαίδευση –π.χ. mαθηματικός με Μ.Δ.Ε. στη Στατιστική υποσκελίζεται στην εκτός Σχολείου αγορά εργασίας από ‘sτατιστικό’-).

  Για όλους τους παραπάνω (υπάρχουν και άλλοι) τίθεμαι ως Μαθηματικός, ως Παιδαγωγός και όχι ως ΠΕ03, κάθετα αντίθετος με την παραχώρηση (γιατί αυτό γίνεται) των Μαθηματικών του Γυμνασίου στους ΠΕ19-20. (ακόμα περισσότερο με τους πληροφορικούς απόφοιτους Τ.Ε.Ι.).

  Όσο για τη β΄ ανάθεση Μαθηματικών σε Φυσικούς και αντιστρόφως:
  1. αυτή είναι αμοιβαία (κάτι που δεν συμβαίνει με τους ΠΕ19-20, ενώ θα μπορούσε, αφού ως μαθηματικοί έχουμε και τυπική επάρκεια να διδάξουμε λογική, αλγορίθμους, Άλγεβρα Boole, modules (ανώτερη Άλγεβρα), αφού αποτελούν μέρη/κλάδους της ‘καρδιάς’ των Μαθηματικών),
  2. υπάρχει τουλάχιστον 1 δεκαετία,
  3. οι σπουδές και η επιστημονική προσέγγιση των φυσικών στα Μαθηματικά είναι πολύ πιο θεωρητική απ’ ό,τι των πληροφορικών,
  4. Παρ’ όλ’ αυτά είναι συζητήσιμη.

  Και τώρα ορισμένα πρακτικά ζητήματα:
  1. Σ’ ένα Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις, ο διευθυντής θα πιέσει τον ΠΕ03 να πάρει τα Μαθηματικά του Λυκείου για να μείνουν του Γυμνασίου για τον Πληροφορικό, ώστε να συμπληρώσει εκείνος το ωράριό του ώστε να τον βοηθάει και με το myschool κ.τ.λ. Με ποιο δικαίωμα ο συνάδελφος ΠΕ03 δεν μπορεί να επιλέξει με απόλυτη προτεραιότητα τα μαθήματα της ειδικότητάς του; Με ποιο δικαίωμα θα επιβαρυνθεί με όλο το Λύκειο, για να πάρει ο ΠΕ19-20 το Γυμνάσιο; (Πιστέψτε με, συμβαίνει ήδη.)
  2. Όταν περισσεύουν Μαθηματικά σε ένα Γυμνάσιο, θα τα πάρει ο πληροφορικός ή ο μαθηματικός άλλου σχολείου για να συμπληρώσει ωράριο;
  3. Όταν περισσεύουν Μαθηματικά σε ένα ή σε περισσότερα Γυμνάσια, θα τα πάρει ο πληροφορικός του/των Γυμνασίων ή μαθηματικός σε διάθεση ΠΥΣΔΕ;

  Και ερχόμαστε στο θέμα των ΠΕ19-20. Περισσεύουν;
  Πρώτα είχαμε την μετάταξη στη Α΄ βάθμια και την εισαγωγή των Η.Υ. ακόμα και στην Α΄ Δημοτικού (Οξύμωρο! Οι μαθητές του Δημοτικού διδάσκονται τα βασικά μαθήματα, Γλώσσα και Μαθηματικά, από μη εξειδικευμένους ΠΕ02, ΠΕ03 αντίστοιχα αλλά Πληροφορική από εξειδικευμένους ΠΕ19-20! Και μάλιστα στα πρότυπα-πειραματικά, που πολύ ορθώς διαχωρίσατε, οι μαθητές της Α΄ δεν διδάσκονται παρά ελάχιστη ύλη από την Μελέτη Περιβάλλοντος γιατί το βάρος πέφτει σε Γλώσσα και Μαθηματικά, ενώ διδάσκονται κανονικά οι Ξένες Γλώσσες και η Πληροφορική διότι θεσμικά ανήκουν σε άλλη αυτόνομη διδακτική ζώνη).
  Μετά ήρθε ο διά νόμου μεν, αντιεπιστημονικός και αντιπαιδαγωγικός δε, αποκλεισμός των ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 από τα project (αποκλεισμός με φωτογραφική εύνοια για τους πλεονάζοντες Πληροφορικής και Ξένων Γλωσσών)! Και πώς να μην είναι αντιπαιδαγωγικός, όταν εκ προοιμίου αποκλείονται θέματα που άπτονται όλων των ειδικοτήτων –π.χ. «Ιστορία των Μαθηματικών» (ΠΕ02, ΠΕ03), περιβαλλοντικά θέματα (ΠΕ04.01-ΠΕ04.4) κ.ά., και πώς να μην είναι αντιπαιδαγωγικός, όταν, ενώ το project είναι η κατεξοχήν διδακτική μορφή που μπορεί να υποστηρίξει τη διαθεματική διδασκαλία, περιορίζεται σε ορισμένες μόνον ειδικότητες;!
  Τώρα η ‘εισπήδηση’ των τεχνοκρατικής προέλευσης (χωρίς αυτό να είναι από μόνο του κακό) ειδικοτήτων Πληροφορικής και Υπολογιστών στα Μαθηματικά, και μάλιστα εξ απαλών ονύχων!

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:33 | Μάχιμος Εκπαιδευτικός

  Μια ρεαλιστική πρόταση για ‘συμπλήρωση ωραρίου’ των πληροφορικών και
  κάλυψη των κενών των Μαθηματικών του Γυμνασίου:

  Εφόσον οι ΠΕ19-20 κατά τεκμήριο αναλαμβάνουν εφαρμογές πέρα από τα διδακτικά τους καθήκοντα (myschool, συντήρηση/αναβάθμιση Η.Υ. γραφείου και εργαστηρίου, εξαγωγή βαθμολογίας, ελέγχων και αποτελεσμάτων, κ.ά.) θα μπορούσαν να τους ανατεθούν τα άνωθεν καθήκοντα θεσμικά και σε μόνιμη βάση (και όχι ως εξωδιδακτικές εργασίες που αναθέτει ο σύλλογος) συν τη γραμματειακή υποστήριξη (σε σχολεία που δεν διαθέτουν) συν το πρόγραμμα των μαθημάτων/διδασκόντων του σχολείου (αφού τώρα πια βγαίνει με ειδική εφαρμογή λογισμικού), ή ακόμα και η μισθοδοσία (υπερωρίες, οδοιπορικά κ.τ.λ.) και ταυτόχρονα εξίσου θεσμικά να μειωθεί το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, π.χ. από 23 σε 15 από 21 σε 14 κ.τ.λ.
  Επίσης, θα μπορούσαν να καλύψουν διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης (όπως αυτές στις οποίες πριν λίγα χρόνια μετετάγησαν οι απολυμένοι της Ολυμπιακής!!) και όχι μόνο, με απόσπαση ή μετάταξη, καθώς έχουν κατά τεκμήριο και κατά προτεραιότητα την επάρκεια χειρισμού υπολογιστικών συστημάτων, δοθέντος του ότι η Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί κατά κανόνα μέσα από υπολογιστικά/πληροφοριακά συστήματα.
  Βλέπετε, τελικά, που κάτω από κανονικές συνθήκες Κράτους δικαίου ουδείς ΠΕ19-20 περισσεύει;
  Νομίζω πως πρόκειται για δίκαιη λύση 1. για τους συναδέλφους ΠΕ19-20 που πλέον δεν θα έχουν πρόβλημα συμπλήρωσης ωραρίου 2. για τους λοιπούς συναδέλφους που θα αποδεσμευτούν από τα αντίστοιχα εξωδιδακτικά καθήκοντα (θα λειτουργήσει αντισταθμιστικά στην εδώ και λίγα χρόνια αύξηση του διδακτικού τους ωραρίου) και 3. για τους μαθητές του Γυμνασίου που δεν θα έρθουν εξ απαλών ονύχων σε επαφή με την αποσπασματική και τεχνοκρατική προσέγγιση των Μαθηματικών, πράγμα που ουδεμία σχέση έχει με τη γενική σκοπο-στοχοθεσία της διδασκαλίας των Μαθηματικών, αντίθετα η άσκηση στον μαθηματικό τρόπο σκέψης/αποδεικτικής συλλογιστικής διαδικασίας (και μάλιστα στη χώρα που γέννησε τον Ευκλείδη, τον θεμελιωτή, όχι μόνο της αντίστοιχης Γεωμετρίας, αλλά και της έννοιας της Επιστημονικής Θεωρίας ως αξιωματικά θεμελιωμένου δομήματος σκέψης και εφαρμογής) (θα πρέπει να) αποτελεί το βασικό σκοπό της Μαθηματικής Παιδείας.
  Και πώς θα καλυφθούν κάποια από τα κενά των Μαθηματικών (χωρίς β΄ ανάθεση στους ΠΕ19 και –ήμαρτον- και στους ΤΕ20;) αν δεν σκοπεύετε (ή δεν μπορείτε) να προσλάβετε άλλους άμεσα; Με την επαναφορά των (λίγων, αρκούν;) μαθηματικών που προσελήφθησαν ως πληροφορικοί μέσω των πολυσυζητημένων σεμιναρίων. (Μην ξεχνάτε πως έχουν και οι ΠΕ04.01 β΄ ανάθεση τα Μαθηματικά του Γυμνασίου. Ούτε αυτοί φτάνουν; Εντάξει, λοιπόν, ας τα παίρνουν οι φυσικοί, για να μπορέσει να πάρει επιτέλους Βιολογία και κανένας βιολόγος.)

  Καλή τύχη σε όλους!!

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:32 | Μάχιμος Εκπαιδευτικός

  Γιατί δεν πρέπει να γίνονται β΄αναθέσεις:
  Α. Η διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου στο σχολείο προϋποθέτει (μεταξύ άλλων) την γνωστική επάρκεια:
  1. στο μέγιστο δυνατό βάθος και σε ευρύτατο πλάτος των προς διδασκαλία εννοιών.
  2. σε επίπεδο-βαθμίδα ανώτερο από αυτό της διδασκαλίας. (Διαφορετικά οποιοσδήποτε απόφοιτος Λυκείου -έστω ΄καλός’ μαθητής- θα μπορούσε να διδάσκει οποιοδήποτε αντικείμενο σε (Δημοτικό) Γυμνάσιο και Λύκειο.)
  3. στη σύνδεση των επιμέρους κλάδων του γνωστικού αντικειμένου μεταξύ τους (π.χ. πώς συμπλέκεται η Άλγεβρα με την Ευκλείδεια Γεωμετρία και παράγεται η Αναλυτική Γεωμετρία, ή ότι η Τοπολογία είναι γενικευμένη Γεωμετρία κ.τ.λ.) που δίνει τη δυνατότητα πολύπλευρης κάλυψης της έννοιας και επεξεργασίας της από διάφορες οπτικές γωνίες/πτυχές/ιδιότητες.
  4. σε επίπεδο εφαρμογής του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου σε άλλα θεωρητικά ή εφαρμοσμένα αντικείμενα (π.χ. εφαρμογές των Μαθηματικών στη Φυσική ή την Πληροφορική)
  5. σε επίπεδο ιστορικής (μετ)εξέλιξης του αντικειμένου.
  Τα παραπάνω συγκροτούν την επιστημονική επάρκεια, η οποία εύλογα οδηγεί στην αναγκαιότητα των πανεπιστημιακών σπουδών του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

  Β. Αναφορικά με τα Μαθηματικά, αποτελούν λογικά δομημένη θεωρητική επιστήμη με εφαρμογές στην (θεωρητική) Φυσική και την (εφαρμοσμένη) Πληροφορική (και όχι μόνο). Οι φοιτητές των σχολών της Πληροφορικής (αλλά και της Φυσικής) δεν διδάσκονται θεωρητικά μαθηματικά με την απαιτούμενη αυστηρότητα ούτε και όλους τους κλάδους των Μαθηματικών (σημείωση: η λογική αυστηρότητα των μαθηματικών / της μαθηματικής σκέψης δεν αποτελεί ρητορία ακαδημαϊκού τύπου, αλλά μέρος της επιστήμης των Μαθηματικών, και η εντρύφηση σε αυτήν μέσω των πανεπιστημιακών Μαθηματικών σπουδών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για κάποιον προκειμένου να διδάξει Μαθηματικά) αλλά αποσπασματικά, χωρίς δομή, χωρίς θεωρητική διερεύνηση και με πολλές ‘εκπτώσεις’ στις προϋποθέσεις των θεωρημάτων, διότι απλώς καλούνται να εφαρμόσουν τα συμπεράσματα των θεωρημάτων σε περιπτώσεις από πριν κατάλληλες (βάσει του διδακτικού συμβολαίου της σχολής) για την εφαρμογή τους. Με άλλα λόγια η επαφή των φοιτητών της Πληροφορικής (κυρίως) με τα Μαθηματικά είναι σε επίπεδο εφαρμογών, και δεν διδάσκονται το πλήρες θεωρητικό πλαίσιο (βάθος), ούτε όλη τη γκάμα των Μαθηματικών (πλάτος), αλλά μόνον όσα και όπως χρειάζονται για τη δουλειά τους (εφαρμογή). Αυτό είναι απόλυτα λογικό, αφού το θεωρητικό υπόβαθρο της Πληροφορικής είναι η Φυσική και τα Μαθηματικά.
  Δίνω ένα απλό παράδειγμα: όταν (πολύ παλιά, στη αρχαία Ελλάδα) μετρούσαν την περίμετρο ενός κύκλου και τη διαιρούσαν με την διάμετρό του, διαπίστωσαν ότι αυτός ο λόγος (το κλάσμα, το πηλίκο) είναι σταθερός (αριθμός) ανεξάρτητος από τον κύκλο!! Αυτός ο σταθερός λόγος συμβολίζεται με το γράμμα π. Επιπλέον, πρόκειται για αριθμό άρρητο (δεκαδικό με άπειρα δεκαδικά ψηφία μη περιοδικά) και μάλιστα και ασύμμετρο (παραπέμπω στην -μετρική- ευκλείδεια γεωμετρία για την έννοια των ασυμμέτρων μεγεθών). Το 3,14 είναι απλώς μια προσέγγιση του π και όχι ο π, όπως μαθαίνουν όλοι, πλην των μαθηματικών, την οποία (προσέγγιση) χρησιμοποιούν φυσικοί και πληροφορικοί στις αντικαταστάσεις (οι οποίες δεν γίνονται στα Μαθηματικά) γιατί πρέπει να βρουν πρακτικά αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο εισάγεται το π στη Β΄ Γυμνασίου (να συμπληρώσω ότι εμπλέκονται και άλλες έννοιες, όπως των ακολουθιών, του ορίου κ.τ.λ.), ακόμα και στο Γυμνάσιο (διότι εκεί το διδάσκονται αρχικά). Αλίμονο αν στο Γυμνάσιο ο μαθητής μάθει το π ως το 3,14! Η λανθασμένη γνώση παγιώνεται και μετά ‘παίρνουν το μπαλάκι’ οι συνάδελφοι του Λυκείου να διορθώσουν (μάταια) το εγκαθιδρυμένο λάθος.
  Άλλο παράδειγμα: στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, στις μετρικές σχέσεις (‘ύλη’ Β΄ Λυκείου) οι μαθητές διδάσκονται τον λόγο δύο ευθυγράμμων τμημάτων. Βάσει της γεωμετρικής έννοιας του «λόγου», (που παραπέμπει και στην ομοιότητα) ένα κλάσμα πρέπει να παραμείνει ως κλάσμα (στην απλούστερή του μορφή, δηλαδή ανάγωγο) διότι αυτή η μορφή διατηρεί την προέλευση της διαδικασίας σύγκρισης των ευθυγράμμων τμημάτων, και να μην γίνει η διαίρεση όταν αυτή οδηγεί σε δεκαδικό, που τις περισσότερες φορές είναι και άρρητος.
  Π.χ. η πρόταση: = σημαίνει ότι «η σχέση (ο λόγος) του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ με το ευθύγραμμο τμήμα ΓΔ είναι 2 προς 3. Άρα αν το ΑΒ είναι 2 (μονάδες μήκους), τότε το ΓΔ είναι 3, ενώ αν το ΑΒ είναι 4 τότε το ΓΔ είναι 6, κ.ο.κ. Ενώ η πρόταση (= )= παραπέμπει σε ομοιότητα σχημάτων (οι έννοιες του ημιτόνου και του συνημιτόνου προκύπτουν από την ομοιότητα μιας ακολουθίας ορθογωνίων τριγώνων, και δεν πρόκειται για μια υπολογιστική διαδικασία ευρέσεως του ημιτόνου ή του συνημιτόνου μιας γωνίας.)
  Μιλάμε για διαφοροποίηση της Γεωμετρικής από την Αλγεβρική προσέγγιση (τόσο με το π όσο και με τον λόγο), διάκριση που δεν μπορεί να τις κάνει ένας φυσικός, πόσο μάλλον ένας πληροφορικός που έχει μια, κατά κανόνα, εφαρμοστική/(υπο)λογιστική/χρηστική/τεχνοκρατική προσέγγιση των πραγμάτων (χωρίς αυτό να είναι κακό, ίσα-ίσα είναι αναγκαίο για την εργασία πάνω στο αντικείμενό του).
  Όσο για τα Μαθηματικά του Γυμνασίου, παρά την πιο πρακτική τους προσέγγιση, βρίσκονται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο αφαίρεσης αναφορικά με τα άλλα μαθήματα του Γυμνασίου, επιπλέον δε, δεν περιέχουν μόνο άλγεβρα, αλλά και τριγωνομετρία (εν τω γενέσει, μέσα από την έννοια των ομοίων τριγώνων και το Θεώρημα του Θαλή, και όχι ως απλές εφαρμογές) καθώς και γεωμετρία, που ούτε τυπικά διδάσκονται οι φοιτητές της Πληροφορικής. Επίσης υπάρχει εμπλοκή Άλγεβρας και Γεωμετρίας, π.χ. στη Β΄ Γυμνασίου η έννοια της τετραγωνικής ρίζας παρουσιάζεται για πρώτη φορά θεωρητικά και συμπλέκεται (αφού άλλωστε έτσι παρήχθη ιστορικά) με γεωμετρικές έννοιες (π.χ. ως διαγώνιος τετραγώνου μέσω του Πυθαγορείου Θεωρήματος, κ.τ.λ.).
  Να σημειωθεί ότι η αρχική στόχευση των πληροφορικών δεν ήταν στη διδασκαλία. Τουλάχιστον πριν από 23 χρόνια που υπήρχε η αντίστοιχη σχολή στο μηχανογραφικό δεν υπήρχε μάθημα πληροφορικής στο σχολείο, επομένως και οι σπουδές στο αντίστοιχο τμήμα στερούνταν οποιουδήποτε διδακτικού προσανατολισμού, σε αντίθεση με τους φυσικούς που παραδοσιακά προσανατολίζονταν στην Εκπαίδευση. Άλλωστε, στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα τμήματα των Μαθηματικών διδάσκονταν Διδακτική, Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών, (υπήρξε κάτι αντίστοιχο στα τμήματα της Πληροφορικής; Και μιλάμε για τότε, δηλαδή για τους ήδη και χρόνια διορισμένους ΠΕ19-20 στην Εκπαίδευση) αλλά προσφέρονταν και μαθήματα παιδαγωγικών από αντίστοιχες σχολές.
  Ανέφερα ορισμένα μόνον παραδείγματα που θέτουν φανερά το ζήτημα της γνωστικής αλλά και διδακτικής ανεπάρκειας λιγότερο των φυσικών και περισσότερο και κυρίως των πληροφορικών να διδάξουν Μαθηματικά έστω και του Γυμνασίου. Δεν πρόκειται για θέμα παραπάνω διαβάσματος, αλλά έχει να κάνει και με την οπτική γωνία, που είναι πολύ διαφορετική. Άλλωστε, αν είναι απλά θέμα διαβάσματος, τότε να διδάσκουμε (β΄ ανάθεση), ως μαθηματικοί, φυσικοί κ.τ.λ. την Ιστορία και τα Θρησκευτικά του Γυμνασίου.
  Τα Μαθηματικά δεν είναι ένα σύνολο μεθόδων επίλυσης ασκήσεων και τεχνικών του τύπου ‘κάνε ό,τι κάνω’, και φυσικά δεν είναι μόνο αριθμοί.
  Επίσης, είναι άλλο πράγμα «μαθαίνω Μαθηματικά» και άλλο «μαθαίνω τα Μαθηματικά που μού χρειάζονται για να τα εφαρμόσω σε άλλο πεδία».

  Γ. Η β΄ ανάθεση των Μαθηματικών του Γυμνασίου στους ΠΕ19-20 έγινε για πρώτη φορά πέρισυ (παρακαλώ αναζητήστε τη σχετική νομοθεσία), Ουδέποτε πριν υπήρξε τέτοια ανάθεση στο Γυμνάσιο, και μάλιστα πολλοί φορείς τόνισαν τον αντιεπιστημονικό και αντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα της διδασκαλίας των μαθηματικών από τους (συμπαθέστατους κατά τ’ άλλα) συναδέλφους της Πληροφορικής. Ακόμα και πολλοί εκ των ιδίων συναδέλφων ΠΕ19-20 αντέδρασαν, διότι θεώρησαν ότι η ανάθεση άλλου αντικειμένου πλην του δικού τους θέτει θέμα αυτονομίας του καθαυτού αντικειμένου της Πληροφορικής, και θέλουν (και δικαίως) να διασφαλίσουν την αρτιότητα της επιστημονικής τους ταυτότητας. Άλλωστε και ο ίδιος ο τότε Υπουργός (κ. Λοβέρδος) μετά από όλες τις αντιδράσεις παραδέχτηκε ότι το επίπεδο ειδίκευσης των Μαθηματικών του Γυμνασίου είναι ήδη αρκετά υψηλό για να διδάσκεται από άλλη ειδικότητα πλην των εξειδικευμένων στα Μαθηματικά εκπαιδευτικών, και ότι αυτή η ανάθεση αποτελούσε μια λύση ανάγκης για την άμεση κάλυψη κάποιων κενών. (Επισυνάπτω τα σχετικά έγγραφα.)

  Δ. Από αυτήν την ανάθεση δέχτηκαν πέρισυ (και θα δεχτούν και την επόμενη χρονιά αν διατηρηθεί) πλήγμα και οι συνάδελφοι αναπληρωτές μαθηματικοί (φυσικά θα εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι, αν αυτός είναι ο στόχος) θα ελαχιστοποιηθούν οι μεταθέσεις και θα μειωθούν τα λειτουργικά και ακολούθως και οργανικά κενά των ΠΕ03, την ίδια στιγμή που υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι σε διάθεση ΠΥΣΔΕ, και άλλοι τόσες θέσεις εργασίας για αδιόριστους μαθηματικούς (και ξέρω, ούτε λόγος για διορισμούς…). Για να μην αναφερθώ σε καθηγητές Πληροφορικής σε ορισμένα φροντιστήρια, οι οποίοι ‘πατώντας’ στην ανάθεση αυτή ‘κατοχύρωσαν’ στη συνείδηση γονέων και μαθητών την επάρκεια στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και δυστυχώς και στο Λύκειο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κύρος της Επιστήμης των Μαθηματικών αφ’ ενός και των συναδέλφων μαθηματικών αφετέρου, αλλά και για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας για τους συναδέλφους μαθηματικούς στον ιδιωτικό τομέα.
  (Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, παρακαλώ πολύ διερευνήστε το. Είναι θέμα δικής σας ευθύνη και αρμοδιότητας.)
  (Να σημειωθεί ότι η αρχική στόχευση των πληροφορικών δεν ήταν στη διδασκαλία, τουλάχιστον πριν από 23 χρόνια που υπήρχε η αντίστοιχη σχολή στο μηχανογραφικό δεν υπήρχε μάθημα πληροφορικής στο σχολείο, και πολλοί εξ αυτών είχαν πολλές ευκαιρίες απορρόφησης στην εργασία σε πολλούς τομείς πλην Εκπαίδευσης, σε μια Πολιτεία που για τους μαθηματικούς παρείχε θέσεις μόνο στην Εκπαίδευση –π.χ. mαθηματικός με Μ.Δ.Ε. στη Στατιστική υποσκελίζεται στην εκτός Σχολείου αγορά εργασίας από ‘sτατιστικό’-).

  Για όλους τους παραπάνω (υπάρχουν και άλλοι) τίθεμαι ως Μαθηματικός, ως Παιδαγωγός και όχι ως ΠΕ03, κάθετα αντίθετος με την παραχώρηση (γιατί αυτό γίνεται) των Μαθηματικών του Γυμνασίου στους ΠΕ19-20. (ακόμα περισσότερο με τους πληροφορικούς απόφοιτους Τ.Ε.Ι.).

  Όσο για τη β΄ ανάθεση Μαθηματικών σε Φυσικούς και αντιστρόφως:
  1. αυτή είναι αμοιβαία (κάτι που δεν συμβαίνει με τους ΠΕ19-20, ενώ θα μπορούσε, αφού ως μαθηματικοί έχουμε και τυπική επάρκεια να διδάξουμε λογική, αλγορίθμους, Άλγεβρα Boole, modulla (ανώτερη Άλγεβρα), αφού αποτελούν μέρη/κλάδους της ‘καρδιάς’ των Μαθηματικών),
  2. υπάρχει τουλάχιστον 1 δεκαετία,
  3. οι σπουδές και η επιστημονική προσέγγιση των φυσικών στα Μαθηματικά είναι πολύ πιο θεωρητική απ’ ό,τι των πληροφορικών,
  4. Παρ’ όλ’ αυτά είναι συζητήσιμη.

  Και τώρα ορισμένα πρακτικά ζητήματα:
  1. Σ’ ένα Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις, ο διευθυντής θα πιέσει τον ΠΕ03 να πάρει τα Μαθηματικά του Λυκείου για να μείνουν του Γυμνασίου για τον Πληροφορικό, ώστε να συμπληρώσει εκείνος το ωράριό του ώστε να τον βοηθάει και με το myschool κ.τ.λ. Με ποιο δικαίωμα ο συνάδελφος ΠΕ03 δεν μπορεί να επιλέξει με απόλυτη προτεραιότητα τα μαθήματα της ειδικότητάς του; Με ποιο δικαίωμα θα επιβαρυνθεί με όλο το Λύκειο, για να πάρει ο ΠΕ19-20 το Γυμνάσιο; (Πιστέψτε με, συμβαίνει ήδη.)
  2. Όταν περισσεύουν Μαθηματικά σε ένα Γυμνάσιο, θα τα πάρει ο πληροφορικός ή ο μαθηματικός άλλου σχολείου για να συμπληρώσει ωράριο;
  3. Όταν περισσεύουν Μαθηματικά σε ένα ή σε περισσότερα Γυμνάσια, θα τα πάρει ο πληροφορικός του/των Γυμνασίων ή μαθηματικός σε διάθεση ΠΥΣΔΕ;

  Και ερχόμαστε στο θέμα των ΠΕ19-20. Περισσεύουν;
  Πρώτα είχαμε την μετάταξη στη Α΄ βάθμια και την εισαγωγή των Η.Υ. ακόμα και στην Α΄ Δημοτικού (Οξύμωρο! Οι μαθητές του Δημοτικού διδάσκονται τα βασικά μαθήματα, Γλώσσα και Μαθηματικά, από μη εξειδικευμένους ΠΕ02, ΠΕ03 αντίστοιχα αλλά Πληροφορική από εξειδικευμένους ΠΕ19-20! Και μάλιστα στα πρότυπα-πειραματικά, που πολύ ορθώς διαχωρίσατε, οι μαθητές της Α΄ δεν διδάσκονται παρά ελάχιστη ύλη από την Μελέτη Περιβάλλοντος γιατί το βάρος πέφτει σε Γλώσσα και Μαθηματικά, ενώ διδάσκονται κανονικά οι Ξένες Γλώσσες και η Πληροφορική διότι θεσμικά ανήκουν σε άλλη αυτόνομη διδακτική ζώνη).
  Μετά ήρθε ο διά νόμου μεν, αντιεπιστημονικός και αντιπαιδαγωγικός δε, αποκλεισμός των ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 από τα project (αποκλεισμός με φωτογραφική εύνοια για τους πλεονάζοντες Πληροφορικής και Ξένων Γλωσσών)! Και πώς να μην είναι αντιπαιδαγωγικός, όταν εκ προοιμίου αποκλείονται θέματα που άπτονται όλων των ειδικοτήτων –π.χ. «Ιστορία των Μαθηματικών» (ΠΕ02, ΠΕ03), περιβαλλοντικά θέματα (ΠΕ04.01-ΠΕ04.4) κ.ά., και πώς να μην είναι αντιπαιδαγωγικός, όταν, ενώ το project είναι η κατεξοχήν διδακτική μορφή που μπορεί να υποστηρίξει τη διαθεματική διδασκαλία, περιορίζεται σε ορισμένες μόνον ειδικότητες;!
  Τώρα η ‘εισπήδηση’ των τεχνοκρατικής προέλευσης (χωρίς αυτό να είναι από μόνο του κακό) ειδικοτήτων Πληροφορικής και Υπολογιστών στα Μαθηματικά, και μάλιστα εξ απαλών ονύχων!

 • 28 Ιουνίου 2015, 19:49 | Διονύσης

  Να σταματήσουν όλες οι β αναθέσεις!
  Ένα πρόβλημα που υπάρχει με ορισμένες ειδικότητες γιατί να το φορτώνονται οι υπόλοιπες? Ιστορία καταλαβαίνω πως έχουν την ικανότητα να την διδάξουν και οι ξένοι , για τα μαθηματικά όμως είναι διαφορετικό , δεν έχουν γνώσεις οι πε19-20, πρόβλημα δημιουργούν και οι γυμναστές με β ανάθεση.
  Οι πε19/20 από επιλογή σπούδασαν κάτι διαφορετικό, χωρίς να παρακολουθήσουν έστω ένα σεμινάριο πως διδάσκουν μαθηματικά?
  Να αποσυρθεί η απαγόρευση για project από τους πε02-03-04 είναι αντισυνταγματική και παραβιάζει την αρχή της ισότητας.
  To 2014 περιμέναμε ασεπ και δεν αντιδράσαμε, φέτος δεν έχουμε άλλη λύση θα πρέπει να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη και να ασκηθούν ασφαλιστικά μέτρα.
  Δεν ανεχόμαστε να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές πε 19-20 και να διδάσκουν μαθηματικά, ούτε να υπάρχει απαγόρευση για το project, οι ώρες πρέπει να μοιράζονται δίκαια σε όλους. Είναι άδικο να υποχρεώνουν τους μαθηματικούς να πηγαίνουν σε περισσότερα σχολεία για να συμπληρώνουν ωράριο και να δίνουν τις ώρες σε πε19-20, πόσο μάλλον να βλέπεις να γίνονται και προσλήψεις αναπληρωτών σε κάποιες περιοχές ενώ σε γειτονικές να υπάρχουν υπεράριθμοι που διδάσκουν αποκλειστικά μαθηματικά και project

 • 27 Ιουνίου 2015, 20:56 | Μάχιμος Εκπαιδευτικός

  Για τις ανακρίβειες που γράφονται αναφορικά με τις αναθέσεις:
  Οι μαθηματικοί δεν έχουν ως μαθηματικοί β΄ ανάθεση Πληροφορικής αν και θα μπορούσαν. Οι πληροφορικοί έχουν ως πληροφορικοί β΄ ανάθεση Μαθηματικά, χωρίς να έχουν την διδακτική (ούτε και τη γνωστική) επάρκεια.
  (Βλέπε σχετική επιστολή: http://blogs.sch.gr/iokaragi/2015/06/15/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/)

  Συνάδελφοι ΠΕ19 γιατί λαχταράτε τόσο να διδάξετε Μαθηματικά;
  Δεν σας ικανοποιεί η Πληροφορική:
  Για το γόητρο του μαθηματικού;
  Από επαγγελματική-συντεχνιακή απληστία;
  Από ‘εκδίκηση’ για εκείνους (ελάχιστοι) τους ΠΕ03 που πήραν την τυπική (διότι την ουσιαστική τη διαθέτουν) επάρκεια της Πληροφορικής με κάποιες διαδικασίες; Δεν έχουν όμως όλοι οι μαθηματικοί αυτό το χαρτί, οπότε έτσι ‘εκδικείστε’ και τους άλλους που είναι η συντριπτική πλειοψηφία.
  Οι μαθηματικοί με αυτό το χαρτί διορίστηκαν ως ΠΕ19 ή ως ΠΕ03; Μάλλον ως ΠΕ19, διότι ως ΠΕ03 δεν έχουν ανάθεση την Πληροφορική. Επομένως δεν πρόκειται για β΄ ανάθεση αλλά για α΄ ανάθεση μαθήματος ειδικότητας. Άρα πρόκειται για άλλο πράγμα.
  Τουλάχιστον, αυτοί πέρασαν από σεμινάριο διαρκείας για να διδάξουν Πληροφορική, και διορίστηκαν ως πληροφορικοί (και όχι ως μαθηματικοί). Εσείς από ποιο αντίστοιχο (τουλάχιστον) σεμινάριο περάσατε για να διδάξετε Μαθηματικά;
  Αν ξαναγίνουν αυτοί ΠΕ03, (δηλ. διδάσκουν μόνο Μαθηματικά) παραιτήστε των αξιώσεών σας από τη διδασκαλία των Μαθηματικών;

  Και αφού είχατε τέτοια αγάπη για τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους, γιατί δεν επιλέξατε να τα σπουδάσετε εξ αρχής; (Το Μαθηματικά Τμήματα λόγω χαμηλότερης ζήτησης –ήταν ντεμοντέ σε μια κοινωνία που ανέτειλε ο ήλιος της Πληροφορικής- είχαν χαμηλότερη βάση από αυτή των Τμημάτων της Πληροφορικής).

  Και ναι, υπάρχει πρόβλημα, γιατί έχω συνάδελφο μαθηματικό που θέλει να συμπληρώσει ωράριο σε άλλο Γυμνάσιο και δεν μπορεί, γιατί θα τις πάρει ο πληροφορικός!!
  Επίσης συνάδελφος ΠΕ03 σε Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις πιέζεται (για να μην πω εκβιάζεται) από τον δ/ντή να πάρει όλο το Λύκειο, για να πάρει ο ΠΕ19 το Γυμνάσιο!! Αυτό είναι δίκαιο;
  ο ότι υπολογίζονται ώρες Μαθηματικών σε Γυμνάσια σε επίπεδο ΠΥΣΔΕ για κενά ΠΕ19-20 και όχι ΠΕ03 είναι δίκαιο; Το ότι σε πανελλαδικό επίπεδο μειώνονται πλασματικά τα κενά των ΠΕ03 γιατί ώρες των Μαθηματικών Γυμνασίου προσμετρώνται στους ΠΕ19-20, είναι δίκαιο;

  Το ότι αποκλείονται τόσα χρόνια οι ΠΕ03 (μαζί με άλλους) από την ανάληψη project για να ανατίθεται αποκλειστικά σε ΠΕ19-20 (και ξενόγλωσσους) είναι δίκαιο; Ή μήπως είναι επιστημονικό;
  Το ότι ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια 1-ωρα μαθήματα για να τα παίρνουν οι ΠΕ19-20 και ουσιαστικά αποκλείονται οι άλλοι, είναι δίκαιο ή επιστημονικό;
  Συνάδελφοι ΠΕ19, παρακαλώ πολύ να ελέγξετε τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων της ειδικότητάς σας που διδάσκουν Μαθηματικά Κατεύθυνσης (!!) και αφενός στερούν τους μαθηματικούς από δουλειά, δίνοντάς τους ψίχουλα, αφετέρου χαντακώνουν τους μαθητές τους. Μετά, ελάτε πάλι να συζητήσουμε.

  Όσο για τους ΤΕ20 (Τεχνολόγοι!!), το πώς έγιναν ΠΕ20 είναι απλώς ένα θέμα, ενώ το ότι παίρνουν β΄ ανάθεση Μαθηματικά είναι μέγα επιστημονικό σκάνδαλο.

  Κλείνω, υπενθυμίζοντας ότι ο π δεν είναι το 3,14. Το γνωρίζετε; Ξέρετε πώς ορίζεται; Γνωρίζετε Gεωμετρία (μετρικές σχέσεις); Τη σχέση της Γεωμετρίας με την Τριγωνομετρία; Γιατί αυτά (και όχι μόνο) καλείστε να τα ενσωματώσετε στη διδασκαλία σας στο Γυμνάσιο. Γνωρίζετε Aλγεβρικές Δομές; Διότι τα modules (Α.Ε.Π.Π. Γ΄Λυκείου) αυτό είναι. (Α! με την ευκαιρία: modn δεν είναι ένας μόνο αριθμός αλλά μια ολόκληρη κλάση ισοδυναμίας. Έτυχε να έχω ενδοσχολική επιτήρηση σε Α.Ε.Π.Π. και έπαθα πλάκα με όσα είδα). Από Μαθηματικά γνωρίζετε όσα σας χρειάζονται στις εφαρμογές της Πληροφορικής. Για να διδάξετε όμως Μαθηματικά πρέπει να έχετε διδαχθεί Μαθηματικά, και Μαθηματικά δεν είναι μόνο στοιχειώδης αλγεβρικός λογισμός, συστήματα αρίθμησης, γραμμικά συστήματα και ορίζουσες, που επιλύετε με εφαρμογές Υπολογιστών. Τόσα χρόνια δεν ανοίγουμε το θέμα από συναδελφική αλληλεγγύη. Μόνο που η συναδελφικότητα πρέπει να είναι αμοιβαία και δυστυχώς βλέπω ότι δεν είναι. Ίσως γιατί δεν νιώθετε ‘συνάδελφοι’, και πώς να νιώσετε, αφού όταν σπουδάζατε Πληροφορική κάποιοι από εσάς κάποτε έβριζαν το Δημόσιο και ονειρεύονταν καριέρα σε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (πολύ καλό είναι αυτό), αλλά μετά βρήκαν τη Δημόσια Εκπαίδευση σαν λύση ανάγκης επαγγελματικής αποκατάστασης.
  «Δεν υπάρχει βασιλική οδός για τη Γεωμετρία.»
  «Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω.»

  Ζητώ συγγνώμη αν πικραίνω κάποιους, αλλά έδωσα όρκο ως πτυχιούχος, και δεν μπορώ να τον πατάω με τη σιωπή και την ανοχή μου.
  Ευχαριστώ.

 • 27 Ιουνίου 2015, 19:38 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ας επανέλθουμε στο 1950, να καταργηθούν τα πάντα, να φύγουν οι δεύτερες ειδικότητες, να πηγαίνουν σχολείο οι μαθητές πρωί απόγευμα και Σάββατο.
  Είναι μια σωστή κίνηση να καθαρίζει ο κάθε δημόσιος υπάλληλος τον χώρο εργασίας του!
  Στο στρατό δεν υπάρχουν καθαρίστριες, από το να διδάσκουν φαντάροι καλύτερα να αναλάβουν την καθαριότητα.
  Όχι άλλες προσλήψεις καθαριστριών, μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, έστω και με την υποχρέωση να καθαρίζουν , οι αναπληρωτές κοστίζουν περισσότερο, καταργήστε τις καλοκαιρινές διακοπές για να δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο, κάνοντας θερινά μαθήματα αν αυτό είναι το πρόβλημα, είτε αξιοποιήστε τους όπου αλλού θέλετε.
  Αν οι πε19-20 μπορούν να διδάσκουν ως β ανάθεση μαθηματικά τότε και οι μαθηματικοί θα μπορούν να μαζεύουν χρήματα για λογαριασμό της εφορίας , της δημοτικής αστυνομίας.
  Να καταργηθεί ο νόμος που προβλέπει να προσλαμβάνονται αναπληρωτές στα σχολεία για λίγους μήνες αν και παράνομα καλύπτουν κενές οργανικές θέσεις!
  Δεν γίνεται να επαναλαμβάνονται οι συμβάσεις πάνω από 36 μήνες!
  Θέλουμε σταθερή εργασία και με δυνατότητα προγραμματισμού.
  Να καταργηθεί ο νόμος που επιβάλει κάθε χρόνο να γίνονται αιτήσεις αναπληρωτών, αρκεί μια φορά, τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο υπουργείο!

 • 26 Ιουνίου 2015, 19:29 | Πέτρος

  Να μην διδάσκουν οι απόφοιτοι ΤΕΙ μαθηματικά, όσοι περισσεύουν να πάνε στην πρωτοβάθμια ή όπου υπάρχει κενό έγιναν πάνω από 400 προσλήψεις πε19-20 άρα δεν χρειάζονται β αναθέσεις. Κανείς μαθηματικός δεν διδάσκει πληροφορική, αν στο παρελθόν έγιναν προσλήψεις πε03 με σκοπό να διδάσκουν αποκλειστικά πληροφορική δεν θεωρούνται μαθηματικοί , ο καθένας πρέπει να διδάσκει το μάθημα για το οποίο διορίστηκε, ας απολυθούν αυτοί και να διοριστούν ως μαθηματικοί από τους αντίστοιχους πίνακες, αν βρεθεί ο νέος τρόπος προσλήψεων. Δεν είναι σωστό να ικανοποιούνται τα συμφέροντα, με αλλαγή στα ωρολόγια προγράμματα, τις αποσπάσεις σε γραφεία , τις αναθέσεις μαθημάτων. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για την κατάσταση που επικρατεί , να αποδοθούν ευθύνες σε όσους δημιούργησαν πλεόνασμα εκπαιδευτικών. Δεν γίνεται να υπάρχουν τεράστια κενά σε μαθηματικούς και το υπουργείο να εφευρίσκει νέες μεθόδους απόκρυψης των ελλείψεων σε προσωπικό ,το πρόβλημα που υπάρχει με το πλεονάζον προσωπικό μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο!
  Όσοι δεν συμπληρώνουν ωράριο ας αναλάβουν ως β ανάθεση την καθαριότητα των γυμνασίων, να ανταποκρίνεται και στις σπουδές τους, ας εκτελούν χρέη επιστάτη , σχολικού φύλακα.
  Μπορεί να γίνει εξοικονόμηση χρημάτων χωρίς να χάνονται θέσεις εργασίας από άλλες ειδικότητες, και χωρίς να ταλαιπωρούνται οι εκπαιδευτικοί πηγαίνοντας έως και σε 5 σχολεία για να συμπληρώσουν ωραρίου.
  Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ας δίνονται χρήματα για την παιδεία με σωστό τρόπο, να πηγαίνουν εκεί που πρέπει.
  Υγ πραγματικά αξίζει να αναλάβουν την καθαριότητα των σχολείων οι καθηγητές με τους μαθητές και έτσι θα εξοικονομηθούν αρκετά χρήματα δεν χρειαζόμαστε καθαρίστριες- σχολικούς φύλακες!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Άρθρο 77: Καταργούμενες Διατάξεις

  Σχόλιο παραγράφου 22.24: Διαδικαστικά και νομικά προβλήματα προκαλεί η εισαγόμενη ρύθμιση της παρ. 22 εδάφ. 24 του άρθρου 77, με την οποία «καταργείται η διάταξη του άρθρου 47 παρ. 6 του Ν. 4310/14», δεδομένου ότι βάσει της συγκεκριμένης διάταξης σημαντικός αριθμός ΕΛΕ και τακτικού προσωπικού αιτήθηκε την μετεξέλιξή του μετά από κρίση σε θέση Ερευνητή ή/και ΕΛΕ. Η αναδρομική κατάργηση της διάταξης αυτής γίνεται σε μεταγενέστερη προθεσμία από την αποκλειστική προθεσμία ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας (8/6/2014). Ένα επιπλέον «νομικό παράδοξο» που προκύπτει είναι το ότι δεν μπορεί να καταργηθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση και επακόλουθα όλες οι αιτήσεις του προσωπικού, και ταυτόχρονα να ζητείται από τους αιτηθέντες (σύμφωνα με την εισαγόμενη διατύπωση του άρθρου 42.7) να υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση.

  Τροποποίηση: απαλοιφή της διάταξης 22.24

  Το πλήρες κείμενο του ΣΕΙΤΕ: http://www.forth.gr/se/pdfs/ΣΕΙΤΕ_2015-06-26_259.pdf

 • 26 Ιουνίου 2015, 16:46 | Μάγγου Μαριάννα

  Η περίπτωση 9 του άρθρου 77: Καταργούμενες Διατάξεις ορίζει:

  «9. …η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24),»

  Εφόσον δεν είναι στις προθέσεις του νομοθέτη να καταργήσει την πρόβλεψη έκδοσης ΠΔ σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α΄ 195), και προκειμένου να μην υπάρξουν παρερμηνείες για το κατά πόσο η εν λόγω παράγραφος (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011) παραμένει εν ισχύ και με ποια διατύπωση, προτείνεται η αντικατάσταση της παραγράφου 9 του άρθρου 77: Καταργούμενες Διατάξεις, ως ακολούθως:

  «9. η παράγραφος 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24),»

 • 26 Ιουνίου 2015, 08:50 | Μαρία

  Θα διαφωνήσω με το σχόλιο του Κώστα (22 Ιουνίου 2015, 18:04):
  1. Να μην καταργηθεί η προσευχή
  2. Να μην καταργηθούν οι παρελάσεις
  3. Να μην καταργηθούν οι γυμναστικές επιδείξεις της πρώτης Δευτέρας του Οκτωβρίου (που δεν αποτελεί αργία διότι πάμε κανονικά στα σχολεία για τις γυμναστικές επιδείξεις που κρατάνε ως τις 2 αν ο συνάδελφος γυμναστής είναι άξιος και οργανωτικός) γιατί είναι κάτι όμορφο για τα παιδιά.

  Να μην καταργηθεί η β ανάθεση στα μαθηματικά γυμνασίου στους πε19 -20, διότι και πολλοί μαθηματικοί διδάσκουν πληροφορική και καταλαμβάνουν πολλές οργανικές θέσεις συναδέλφων ΠΕ19-20 χωρίς να έχουν πτυχίο πληροφορικής, απλώς επειδή έκαναν κάποτε κάποια σεμινάρια…
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΚΑΙΗ Η Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕ19-20!

 • 25 Ιουνίου 2015, 11:03 | Δημήτρης

  Για την σωστή κατάργηση της παράγραφου 18 του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (Α’ 193), που αναφέρεται στην διαπίστωση και τη ρύθμιση υπεραριθμίας στον κλάδο ΠΕ04, επειδή η διαδικασία αυτή ξεκινά αυτές τις μέρες στα ΠΥΣΔΕ υπάρχει πρόνοια (;) να γίνει από όλα τα ΠΥΣΔΕ με τον ίδιο τρόπο ή όσα προλάβουν θα κάνουν τη διαδικασία με την παράγραφο σε ισχύ και δεν προλάβουν (αφού καταργηθεί με την ψήφιση του νόμου) θα κάνουν τη διαδικασία κανονικά πλέον. Η’ κατά τη συνήθη πρακτική θα ζητήσετε να επαναληφθεί η διαδικασία (;)

 • 24 Ιουνίου 2015, 15:37 | Α.Κ.

  Το άρθρο 79 του Ν. 4013/2014 δίνει τη δυνατότητα μεταβολής του γνωστικού αντικειμένου καθηγητών μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος.
  Η διάταξη αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις συνελεύσεις δεδομένου ότι χωρίς πρότερη κρίση επισητμονικής επιτροπής καλούνται μέλη ΔΕΠ κατώτερων βαθμίδων και γνωστικών παιδείων χωρίς καμία συνάφεια να αποφασίσουν για θέμα άκρως επιστημονικό, ενώ η Γ.Σ. είναι διοικητικό όργανο.
  Νομίζω ότι το σχετικό άρθρο, το οποίο αποσπασματικά ορίσθηκε στο νόμο 4013 θα πρέπει είτε να καταργηθεί είτε να τροποποιηθεί με πρόνοια διαδικασίας που να περιλαμβάνει σχετική κρίση.

 • 22 Ιουνίου 2015, 18:53 | Κώστας

  Να καταργηθεί η μείωση της ύλης στα μαθηματικά κατεύθυνσης!
  Να καταργηθεί η αργία της πρώτης Δευτέρας του Οκτωβρίου, μια χαμένη μέρα για να γίνονται γυμναστικές επιδείξεις στην αρχή μάλιστα της σχολικής χρονιάς!!!
  Να καταργηθεί η πρωινή προσευχή!
  Να καταργηθούν οι μαθητικές παρελάσεις!
  Να καταργηθούν όλα όσα επιβαρύνουν το διδακτικό έτος και απορροφούν χρόνο από τα μαθήματα.
  Να καταργηθεί η β ανάθεση στα μαθηματικά γυμνασίου στους πε19 -20, αποδείχτηκε φέτος πως δεν χρειάζεται, έγιναν περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών πε 19-20 (486) από πε03 (418)! Για να ήταν δίκαιο ως ένα βαθμό θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν και οι μαθηματικοί την δυνατότητα να διδάσκουν πληροφορική…

 • Γεώργιος Παρίκος

  Προτείνουμε την «κατάργηση της παραγράφου 26 του άρθρου 36 του νόμου 4186/2013 (Α’193)» για τους κάτωθι λόγους:
  α) Είναι αντίθετο σε ευρωπαϊκούς και ελληνικούς νόμους περί ανταγωνισμού.
  β) Ιδρύει με το νόμο ένα νέο Ιδιωτικό Μονοπώλιο, αγνοώντας την ύπαρξη υπέρ εκατό εκδοτών, που ανταγωνιστικά λειτουργούν στον κλάδο.
  γ) Θα προκαλέσει βλάβη στο δημόσιο συμφέρον.
  Προς τούτο προτείνουμε:
  …………….
  Καταργείται η παράγραφος 26 του άρθρου 36 του Νόμου 4186/2013 (Α’ 193).
  …………….

 • Να απαντήσω στην κ. «Ειρήνη Καραγιάννη», ότι αυτό το οποίο επιζητεί αφορά τα «πρότυπα» και όχι τα «πειραματικά».

  «Πειραματικά» σημαίνει ότι εφαρμόζουν σε πιλοτικό-πειραματικό (εξ ου και το όνομά τους) στάδιο νέες παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους (μάθησης-διδασκαλίας), και στα πλαίσια των ερευνών προποτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της εκπαίδευσης, αλλά και άλλων εκπαιδευτικών-ερευνητών (πανεπιστημιακών ή μη), με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης (δηλ. την εφαρμογή των πορισμάτων αυτών των ερευνών σε όλα τα δημόσια σχολεία). Άρα, θα πρέπει να έχουν αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών, όλη, δηλαδή, την κλίμακα, από αδύνατους έως άριστους μαθητές, επειδή ακριβώς η δημόσια εκπαίδευση είναι προορισμένη να παρέχεται σε όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως (ανεξαρτήτως δυνατοτήτων), αλλά και επειδή οι πανεπιστημιακές εκπαιδευτικές έρευνες πρέπει να μπορούν να διεξάγονται σε πραγματικούς μαθητές. (Π.χ. μία ‘νέα’ διδακτική μέθοδος που αποσκοπεί στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των -αδύναμων, κυρίως- μαθητών -αφού οι άριστοι δεν την έχουν, πιθανόν, ανάγκη-, θα εφαρμοστεί πειραματικά στο «πειραματικό» που έχει τέτοιους μαθητές. Επίσης υπάρχουν κοινωνιογνωστικές παιδαγωγικές μελέτες που εξετάζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της Σχολικής Τάξης των διαφόρων ομάδων δυναμικού μεταξύ των μαθητών, κ.ά.)
  Γι’ αυτό άλλωστε, απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο θεσμός του πειραματικού σχολείου ήταν εξ αρχής συνυφασμένος με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και τα πειραματικά σχολεία ήταν παραρτήματα του Πανεπιστημίου.
  Επομένως, για να εξασφαλιστεί το στατιστικά αντιπροσωπευτικό/τυχαίο δείγμα του πληθυσμού των μαθητών, χάριν της αξιοπιστίας αλλά και του εύρους της θεματολογίας των προαναφερθεισών ερευνών, η ‘επιλογή’ των μαθητών του πειραματικού δεν μπορεί να γίνει με εξετάσεις.

  Αυτοί που θέλουν και «μπορούν» θα δώσουν εξετάσεις για το «πρότυπο».
  Αυτήν την έννοια είχε ο διαχωρισμός.

  Ευχαριστώ.

 • 22 Ιουνίου 2015, 11:08 | κωνστας

  @ΔΗΜΗΤΡΗΣ@
  Θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής
  Οι β αναθεσεις αμα γίνοται απο αποφοιτους ρουμανίας και ιταλιας θεωρειται πιο σωστο? ή τα πτυχία της ΙΤΑΛΙΑΣ που παρθηκαν χωρις πανελληνιες εξετάσεις απο ανθρωπους που απετυχαν να περάσουν σε στο τελευταιο ΤΕΙ με τα χαμηλοτερα μορια εχουν περισσοτερη βαρυτητα.
  Δεν εχω τελειωσει ΤΕΙ αλλα με την παραπανω λογική πιο ανωτερα θεωρω τα πτυχια των ελληνικών ΤΕΙ απο τα πτυχία της ΙΤΑΛΙΑΣ, και στο κατω κατω τα ΤΕΙ και τα ΑΕΙ ειναι ισάξια βασει του νομου.

 • 22 Ιουνίου 2015, 09:03 | Α. Παπαϊωάννου

  Υπάρχουν τα παρακάτω εδάφια στα Αρθρα 24 & 27 του ν.4009/2011 ή είναι λάθος;

  7. το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
  8. το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.4009/2011 (Α’ 195).

 • 21 Ιουνίου 2015, 16:57 | Ειρήνη Καραγιάννη

  Θελω να αναφερθώ στα πειραματικα Λυκεια. Τα πειραματικα Λυκεια έχουν αποδειξει την αξία τους, άρα πλέον ,

  α)θα έπρεπε να προσπαθήσετε ΟΛΑ τα σχολεία να γινουν σαν τα Πειραματικά

  β) από τη στιγμη που αυτό δε γίνεται αμεσα, ας υπάρχουν οι εξετάσεις εισαγωγής, ώστε να μπαινουν οι μαθητές που και θέλουν και μπορούν.

  Ευχαριστώ,
  Ειρήνη Καραγιάννη

 • Κύριοι Υπουργοί,
  Α.
  Συμφωνώ απόλυτα με το συνάδελφο «Δημήτρης».
  Παρακαλώ πολύ κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για σχετικές συζητήσεις (παραπέμπω στο blog «Μαθηματικός Περιηγητής» του σχολικού συμβούλου Δωδεκανήσου κ.Καραγιάννη, και σε ανάρτηση ανοικτής επιστολής), αλλά και προτάσεις για την τακτοποίηση του θέματος μη συμπλήρωσης ωραρίου από τους συναδέλφους ΠΕ19 και ΤΕ(γιατί ΠΕ δεν είναι)20.
  Είναι εντελώς παράλογο Δ/ντης Γυμνασίου με Λ.Τ. Χ να πιέζει(από τώρα για το επόμενο διδ.έτος) τους ΠΕ03 του σχολείου Χ να μην πάρουν τα Μαθηματικά του Γυμνασίου, αλλά του Λυκείου (Λ.Τ.), έτσι ώστε τα Μαθ/κα του Γυμνασίου να μείνουν για τον ΠΕ19 του σχολείου Χ, τη στιγμή που:
  1.τα μαθηματικά αποτελούν α΄ανάθεση για τους ΠΕ03 και πρέπει εκείνοι να επιλέξουν ποια από αυτά θά πάρουν, σε συνδυασμό με πιθανά επιμορφωτικά και ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.
  2.υπάρχει συνάδελφος ΠΕ03 σε άλλο κοντινό σχολείο Υ που θέλει να συμπληρώσει ώρες στο Χ.
  3.υπάρχουν ΠΕ03 στη διάθεση του συγκεκριμένου ΠΥΣΔΕ,
  4.ο συνάδελφος ΠΕ19 μπορεί να συμπληρώσει το ωράριό του σε μαθήματα α΄ανάθεσης σε κοντινό σχολείο Ζ.

  Β.
  Συμφωνώ με τον συνάδελφο «Χρήστος» στο να μη λαμβάνεται υπ’όψη ο βαθμός πτυχίου, εκτός εάν υπάρχει αξιόπιστος δείκτης δυσκολίας για κάθε Τμήμα.

  Γ.
  Η αναγνώριση του 5ου έτους στις πολυτεχνικές σχολές ως μεταπτυχιακό, πρέπει (εύλογα) να ακολουθηθεί από αντίστοιχη διαφοροποίηση του διετούς από το μονοετές μεταπτυχιακό. Αφού 5>4, δεν είναι και 2>1;
  Υπάρχουν μεταπτυχιακά με εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις, 3 εξάμηνα μαθημάτων υποχρεωτικής φοίτησης και γραπτές εξετάσεις σε καθένα εξ αυτών (και 1 εξάμηνο συγγραφής της διπλωματικής) χωρίς δίδακτρα, και υπάρχουν και τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά.
  Παρακαλώ πολύ να τα διαφοροποιήσετε μισθολογικά και σε επίπεδο μορίων (όπως σωστά σκοπεύατε αρχικά να πράξετε για τη μοριοδότηση των δ/ντών, και κακώς -κατόπιν ποίων πιέσεων, άραγε;- ανακαλέσατε κατόπιν), διαφορετικά, παρακαλώ πολύ όπως αναιρεθεί η αναγνώριση του 5ου έτους ως μεταπτυχιακού, δοθέντος του ότι υπάρχουν Τμήματα (όπως το Μαθηματικό) με τεράστια ύλη που κακήν κακώς συμπιέζεται σε 4 έτη, όταν ο μέσος όρος αποφοίτησης είναι τα 6 έτη!
  Παρακαλώ, όπως επιλέξατε, ένα από τα δύο, αλλιώς έχετε 2 μέτρα και 2 σταθμά.
  Υ.Γ. Παρακαλώ όπως επιληφθείτε της αντίστοιχης ιεράρχησης των πτυχίων
  εξωτερικού (σε πολλά Παν/μια του εξωτερικού κάνουν Προπτυχιακό+Μάστερ σε 4 έτη!!! Ουδόλως αυτά πρέπει να θεωρηθούν ισότιμα με τα 6 έτη που δαπανώνται εδώ για Πτυχίο+Μεταπτυχιακό)

  Δ.
  Σε τί αποσκοπεί η ανάδειξη ενός μαθηματικού κλάδου (της Στατιστικής) σε χωριστή ειδικότητα της Εκπαίδευσης, και μάλιστα με κωδικό ΠΕ18.19; Αν αυτό αποτελεί παραδοχή της υπερεξειδίκευσης των Μαθηματικών, αναμένω να δω και τις αντίστοιχες ειδικότητες «Κλασσικών Γεωμετρών», «Διαφορικών Γεωμετρών» «Τοπολόγων», «Αλγεβριστών», «Αναλυστών», «Πιθανολόγων και Θεωριοπαιγνιολόγων», «Συναρτησιοαναλυστών» κ.ά…
  Προφανώς αφορά τους αποφοίτους των αντιστοίχων τμημάτων «Στατιστικής». Αν η Στατιστική από μόνη της θέλει 4 έτη για να διδαχθεί, πώς μπορούν οι υπόλοιποι μαθηματικοί κλάδοι να στριμώχνονται σε 4 έτη σπουδών;;; Εννοείται ότι υπάρχει ειδίκευση εντός κάθε μαθηματικού Τμήματος. Υπάρχουν ΠΕ03 με μεταπτυχιακό στη Στατιστική που υποσκελίζονται από τους ΠΕ18.19! Το βλέπετε δίκαιο, αυτό;
  Οι φοιτητές της Στατιστικής την σπουδάζουν για να την εφαρμόσουν και όχι για να τη διδάξουν (αλλιώς θα σπούδαζαν Μαθηματικοί και θα έπαιρναν ειδίκευση στη Στατιστική). Το εν λόγω Τμήμα δεν έχει διδακτικό προσανατολισμό (όπως ούτε, αντίστοιχα, οι ΠΕ20 αλλά και οι ΤΕ20, που καλούνται να διδάξουν Μαθηματικά!).
  Θεωρώ ότι πρόκειται γι άλλη μια κερκόπορτα ενάντια στη Μαθηματική Παιδεία.
  Παρακαλώ κλείστε όσες κερκόπορτες άνοιξαν οι προηγούμενοι.

  Ευχαριστώ.

 • 20 Ιουνίου 2015, 09:43 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

  Ο Πάρεδρος με θητεία στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μοριοδοτείται όπως και ο Σχολικός Σύμβουλος στις κρίσεις στελεχών της Εκπαίδευσης

 • 20 Ιουνίου 2015, 01:10 | ΝΩΝΤΑΣ

  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΕ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ( Η ΟΛΜΕ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΔΙΑΦΩΝΗΣΕ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΣΟΙ ΠΗΡΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΑ; ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ; ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ;

 • 19 Ιουνίου 2015, 18:21 | Γιώργιος

  ΘΕΜΑ: Μεταβατική διάταξη αναστολής ισχύος άρθ.57 Ν.4186/13 ειδικώς για αριστούχους πτυχιούχους εισελθόντων πανελληνίων εξετάσεων τα έτη 2010-2014. Με το άρθρο 15 του Ν.3404/2005 προβλεπόταν η ποσοτική (με σειρά προτεραιότητας) επιλογή υποψηφίων πτυχιούχων ΑΕΙ σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα με κριτήριο τον τελικό βαθμό πτυχίου ή με εξεταστική διαδικασία.

  Ήδη όμως αιφνιδίως με το άρθ.57 του Ν.4186/13 καταργήθηκε από της ισχύος του 2013 η προβλεπόμενη εισαγωγή πτυχιούχων και καθιερώνεται (και για τους παλιούς πτυχιούχους) αποκλειστικά η διαδικασία των εξετάσεων χωρίς πρόβλεψη κατοχύρωσης του δικαιώματος των ήδη εισελθόντων στα ΑΕΙ με πανελλήνιες εξετάσεις και εξερχομένων αριστούχων φοιτητών (απόφοιτοι ετών 2013-2015) διάταξη που έπρεπε να ισχύσει για τους εισερχομένους από το 2013 και μετά. Δηλαδή δεν υπήρξε μεταβατική περίοδος για τους απόφοιτους των σχολών που εισήχθησαν με τον νόμο του 2005 και πέρασαν όλα τα φοιτητικά τους έτη με βάση αυτή την νομοθεσία .

  Η ρύθμιση αυτή αντιστρατεύεται ευθέως στις αρχές της ΔΙΚΑΙΗΣ παιδείας που έβγαιναν και «πάλευαν», όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, καθώς την ίδια στιγμή περνούσαν νομοσχέδια που προωθούσαν την ανταγωνιστικότητα και την βαθμοθηρία. Όντας ο γιος μου μέλος λοιπόν του εκπαιδευτικού αυτού συστήματος απόφοιτος Νοσηλευτικής ΑΕΙ Σπάρτης, αναγκάστηκε για τη περίπτωση στην οποία αναφερόμαστε να λειτουργήσει έτσι, καθώς είχε στο μυαλό του ότι η εισαγωγή θα γινόταν με βαθμό πτυχίου. Φτάνει στο σημείο που προσαρμόζει όλη του την ζωή για να βγάλει βαθμό πτυχίου 9.84 (βαθμός που βγήκε μέσα σε 4 έτη από την κρίση όλων των καθηγητών του προπτυχιακού) και με την προσδοκία να εισαχθεί στην Ιατρική με αυτόν το βαθμό και όχι με τις κατατακτήριες εξετάσεις μιας-δυο ώρες…

  Πάνω σε εκείνη την στιγμή αλλάζει ο κ. Αρβανιτόπουλος την διάταξη μέσα σε μία νύχτα και καταργεί την εισαγωγή με βαθμό πτυχίου. Ζητάμε αποκατάσταση της εσκεμμένης αλλαγής της διάταξης που πραγματοποίησε ο κ. Αρβανιτόπουλος και να επανέλθει η παλιά διάταξη για τα έτη τα οποία μπήκαν με εκείνην.

  Ποιά η μέριμνα του πρώην υπουργού για τους αριστεύσαντες φοιτητές που εισήχθησαν με τις διατάξεις του νόμου 2005?

 • 19 Ιουνίου 2015, 13:47 | Χρήστος

  Είχατε πει ότι η ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης που περιγράφεται στο άρθρο 72 του νόμου 4316/2014, σύμφωνα με την οποία μεταξύ εκπαιδευτικών που απέκτησαν το πτυχίο τους στην ίδια εξεταστική περίοδο προηγούνται στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όσοι έχουν υψηλότερο βαθμό πτυχίου, δεν σας βρίσκει σύμφωνους και ότι προτίθεστε να την καταργήσετε στο πλαίσιο μιας συνολικότερης επανεξέτασης του τρόπου πρόσληψης αναπληρωτών.
  Πάρα πολύ σωστό κατά την άποψη μου και εξηγώ με 2 επιχειρήματα το γιατί:
  α)Ένα ενδεικτικό παράδειγμα συγκρίνοντας το Παιδαγωγικό τμήμα της Ρόδου με αυτό της Αθήνας.
  -Στο Παιδαγωγικό Ρόδου(μέχρι πέρυσι που άλλαξε ο οδηγός σπουδών) τα απαραίτητα μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου ήταν 67 σε σχέση με αυτό της Αθήνας όπου τα απαραίτητα μαθήματα για τη κτήση του πτυχίου ήταν 49.
  β)Στα 9 Παιδαγωγικά που υπάρχουν στην Ελλάδα τα διδασκόμενα μαθήματα που υπάρχουν στο εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών είναι παντελώς διαφορετικά μεταξύ τους με ελάχιστες εξαιρέσεις(που ακόμα και αν ο τίτλος μαθήματος είναι ίδιος πιθανόν να διαφέρει το βιβλίο εξέτασης ή ακόμα και η ύλη).
  Στις πανελλήνιες εξετάσεις ανάλογα με τη κατεύθυνση που επέλεξε ο καθένας αξιολογηθήκαμε με βάση τα ίδια ακριβώς μαθήματα και την ίδια ακριβώς ύλη…
  Πως είναι δυνατόν με διαφορετικά μαθήματα και με διαφορετικό αριθμών μαθημάτων η εκάστοτε σχολή εμείς να αξιολογούμαστε μόνο με το βαθμό πτυχίου λες και η βάση είναι η ίδια. Μα ΔΕΝ είναι καθόλου ίδια.
  Δικαιότερο μέτρο θεωρώ το συνυπολογισμό διάφορων παραγόντων(μεταπτυχιακά, κοινωνικά κριτήρια, το βαθμό πτυχίου χωρίς όμως αυτό να έχει αυτή τη βαρύνουσα σημασία που έχει τώρα και ίσως και άλλους παράγοντες που θα κρίνετε εσείς αναγκαίους).
  Τα παραπάνω μπορείτε να τα επιβεβαιώσετε συγκρίνοντας τους οδηγούς σπουδών των σχολών. Δεν είναι πράγματα αυθαίρετα.
  Ευχαριστώ που εισακούσθειν!

 • 18 Ιουνίου 2015, 18:53 | Δημήτρης

  Να καταργηθούν οι β αναθέσεις σε όλα τα μαθήματα!!!
  Δεν γίνεται να βάζουν σε απόφοιτους ΤΕΙ να διδάσκουν μαθηματικά σε γυμνάσια όταν προσλαμβάνουν αυξημένο αριθμό αναπληρωτών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια , να γίνει καλύτερη διαχείριση του προσωπικού χωρίς να στερούνται οι υπόλοιποι θέσεις εργασίας!
  Μην μας θεωρείτε ηλίθιους , αν θέλετε να προωθήσετε συγκεκριμένους κλάδους τότε καλύτερα να αλλάξετε τα ωρολόγια προγράμματα όπως σας βολεύει σύμφωνα με το υπάρχον προσωπικό και να καταργήσετε τις απαγορεύσεις στη διδασκαλία project σε βασικές ειδικότητες εκτός κι αν θεωρείτε ανίκανους του εκπαιδευτικούς