Άρθρο 12: Μετεγγραφές

1. Έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι. αποστέλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη με αναφορά στις λειτουργικές δυνατότητες των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος ως προς τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να μετεγγράψουν, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού που εγγράφησαν είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

3. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών  που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτούν.

4. Μετεγγραφή δεν είναι δυνατή α) από Τμήμα ή Σχολή του ιδίου Α.Ε.Ι. και β) από Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. που εδρεύει στην ίδια περιφέρεια. Αν το Τμήμα ή η Σχολή έχει έδρα σε περισσότερες πόλεις της ίδιας περιφέρειας, ο φοιτητής δικαιούται να μετεγγραφεί στον τόπο της κατοικίας των γονέων του ή του έχοντος την επιμέλειά του.

5. Η κατά τα ανωτέρω μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνον από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα οριστεί από τις οικείες Σχολές ή Τμήματα. Οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου Α.Ε.Ι. μπορούν να εισηγηθούν αιτιολογημένως μεγαλύτερο ποσοστό. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

6. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο διαφορετικών Α.Ε.Ι.

7. Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000€) Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 5).

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001€ έως 6.000€) Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 4).

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6.001€ έως 9.000€) Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 3).

Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α’ έως και γ’ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της σχετικής δήλωσης του δικαιούχου.

δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (Μόρια 3).

ε) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (Μόρια 2).

στ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (Μόριο 1).

ζ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις (Μόριο 1).

Στις ως άνω περιπτώσεις, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για την μετεγγραφή έχει ο τόπος που δεν είναι οι πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιουμένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται (Μόριο 1).

θ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον ένα γονέα ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (Μόριο 1).

ι) Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

8. Δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου οι ακόλουθες κατηγορίες:

α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.1897/1990 (Α ́120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του και

β) φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 7 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή με Πρόεδρο οριζόμενο από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και μέλη έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των Τ.Ε.Ι. έναν (1) εκπρόσωπο Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, με έργο την εξέταση αιτημάτων για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.

10. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4115/2013 (Α΄24).

11. Καταργείται το άρθρο 53 του ν.4264/2014 (Α΄ 118).

12. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ιδιαίτερα της παραγράφου 1, ως καταληκτική ημερομηνία για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ορίζεται η 11.9.2015.

13. Η ισχύς των παραγράφων 1 έως και 10 του παρόντος άρθρου αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

 • 29 Ιουνίου 2015, 08:59 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΜΕΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ.
  ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 80 % ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΡΙΜΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 29 Ιουνίου 2015, 08:52 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 80%

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:57 | Νικος

  Το νομοσχέδιο επιβραβεύει υποκειμενικά κριτήρια (οικονομικά) σε βάρος των αντικειμενικών κριτηρίων (κοινωνικά). Οι μετεγγραφές των μελών των πολύτεκνων οικογενειών θα πρέπει να γίνονται ελεύθερα, όπως συνέβαινε απρόσκοπτα τόσα χρόνια.

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:57 | Μαν. Χρυσόγελος

  οι πολύτεκνοι θεωρούν, πως η προτεινόμενη μοριοδότηση των πολυτέκνων για μετεγγραφή με δύο (2) μόλις μόρια βρίσκεται εκτός της Συνταγματικής προστασίας που παρέχεται στις πολύτεκνες οικογένειες με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, και δείχνει την αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή διάθεση του νομοθέτη… είναι ντροπή αυτό υπουργέ.
  Η κατευθυνόμενη απόφαση 1251/2015 του ΣτΕ εφευρέθηκε και θα καταρρεύσει σύντομα…
  Κάποιοι μας λένε μα γιατί δεν δέχεστε τα εισοδηματικά όρια των 9.000€ που τίθενται; ΑΠΑΝΤΩ ως παθών: παρότι ο 6ος γιος μου(από 7 παιδιά) ικανοποιούσε το 2013 το τότε εισοδηματικό όριο (και ήταν κοντά στο μισό… 4.800€)ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΙ μέχρι σήμερα(και μαζί του.. άλλα 723 παιδιά πολυτέκνων οικογενειών που δεν μετεγγράφηκαν, παρότι ικανοποιούσαν τα εισοδηματικά όρια), γιατί βρέθηκαν άλλα παιδιά(ακόμη και από οικογένειες με 1 μόλις παιδί και με πολύ χαμηλότερα μόρια εισαγωγής..) που ακόμη και για 1 ευρώ προηγήθηκαν, αφού υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό Μετεγγραφόμενων. Μακάρι να είχαμε το τέλειο φορολογικό σύστημα, όμως στο δικό μας υπάρχουν πολλοί που έχουν τον τρόπο τους και φοροδιαφεύγουν!
  Για αυτό οι πολύτεκνοι ζητούν να συνεχίσουν να έχουν Ελεύθερη Μετεγγραφή(όπως είχαν επί 32 συναπτά έτη – μέχρι της υπουργίας δηλαδή της διώκτρας των πολυτέκνων: Διαμαντοπούλου), όπως δηλαδή δόθηκε και σε άλλους Ελεύθερη Μετεγγραφή – που ούτε καν αναφέρονται στο παρόν νομοσχέδιο, αφού φρόντισαν να τους εξαιρέσουν πριν μόλις 2 μήνες και να έχουν ελεύθερη μετεγγραφή και μάλιστα και αναδρομικά!…
  Φτάνει πια η υποκρισία και ο διωγμός των πολυτέκνων.

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:28 | Μουζάκης Β.

  Στο άρθρο 12 η παρ.7 ε) να μεταφερθεί στη παρ.8
  Φτάνει πια το πογκρόμ κατά των πολυτέκνων.
  Χειρότεροι και απ’ τον Άδωνι γίνατε που έκοψε το επίδομα εξαιτίας των πολύτεκνων «εφοπλιστών» χωρίς να μας πει ποτέ για πόσους μιλούσε αλλά και πόσους καρατόμησε με την προκρούστεια λογική του. Τώρα με το Μπαλτά να πέφτει στους πολύτεκνους φοιτητές στο όνομα της «ισότητας» στο τέλος μιας διαδρομής βλέπουμε την άλλη όψη του ολοκληρωτισμού. Το πιο πετυχημένο και εύστοχο σχόλιο τα λέει όλα: Άλλο ένα …. άλλο τέσσερα…τι δεν καταλαβαίνεις;
  Προφανώς η παραπάνω σύγκριση δεν είναι μόνο για τα χρόνια σπουδών!
  Χωρίς εκτίμηση
  σ’ ένα υπουργείο που επιμένει να ΜΗΝ δηλώνει Ελληνικής παιδείας ΥΠΟΠΑΙΘ (πιθανότατα παγκόσμια πρωτοτυπία) ελπίζω στην ντροπή που δυστυχώς δεν σας διακατέχει.
  Ντροπή σας!
  Φτάνει πια το πογκρόμ κατά των πολυτέκνων!

 • 29 Ιουνίου 2015, 01:51 | ΝΜ

  Η διαφορά κατά 1 μόριο μόνο, στην μοριοδότηση των τριών οικονομικών κατηγοριών θα οδηγήσει τουλάχιστον σε παράδοξα αν όχι σε αδικίες.Θα αναφέρω δύο παραδείγματα.
  Οικογένεια με ένα παιδι και κ.κ εισόδημα 3.500 = 4 μόρια
  Πολύτεκνος με κ.κ εισόδημα 8.500 = 3+2 = 5 μόρια

  Οικογένεια με δύο παιδιά (χωρίς αδελ/φοιτ) με κ.κ εισόδημα 4.000 = 4 μόρια
  Τρίτεκνος (χωρίς αδελ/φοιτητή) με ίδιο κ.κ εισόδημα 4.000 = 4+1 = 5 μόρια

  Κατά την γνώμη θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διακύμανση στην μοριοδότηση των οικονομικών κριτηρίων,αν όχι ανά 1.000 κλιμακούμενη,τότε ίσως κάθε κατηγορία οικονομικής κλίμακας να διαφέρει από την επόμενη κατά 2 μόρια τουλάχιστον,ώστε να ελαχιστοποιηθούν ανάλογα παράδοξα όπως παραπάνω.
  Το κύριο πρόβλημα είναι το χαμηλό ποσοστό των μετεγγραφών (μόλις 15% των εισακτέων ) που υιοθετεί το υπουργείο μετά την απόφαση του ΣτΕ και το οποίο θα οδηγήσει σε αποκλεισμό δικαιούχων με χαμηλά εισοδήματα λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων ο οποίος μειώθηκε και λόγω της μείωσης των εισακτέων σε πολλές σχολές των κεντρικών ΑΕΙ.
  Απαραίτητη είναι και η παράταση της υποβολής των μηχανογραφικών για φέτος έως ότου ψηφισθεί το νομοσχέδιο.

 • 29 Ιουνίου 2015, 01:40 | mleou

  Η πολύτεκνη οικογένεια συμβάλλει πολλαπλάσια στο δημογραφικό, ασφαλιστικό, στρατιωτική υπηρεσία, στην ανάπτυξη, παιδεία.

  Η πολύτεκνη οικογένεια διαθέτει κατά κανόνα υποπολλαπλάσιο εισόδημα.

  Οι μετεγγραφές για τους πολύτεκνους φοιτητές πρέπει να επανέλθουν. Δεν δημιουργούν προβλήματα στα ΑΕΙ, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και δεν είναι χαριστικές. Οι πολύτεκνοι εισέρχονται στα πανεπιστήμια με συμμετοχή στις πανελλαδικές και με υψηλότατες βαθμολογίες. Είναι τόσο ακατανόητη όσο και αντισυνταγματική αυτή η εμμονή στην απόσυρση στήριξης της πιο ευάλωτης και πιο πολύτιμης οικογενειακής μονάδας για μια χώρα που γερνάει επικίνδυνα.

  Ζητάμε να:

  αποσυρθεί η μοριοδότηση της παρ.7.ε, των πολυτέκνων και των τέκνων των με 2 μόλις μόρια… και να προστεθεί στο άρθρο 12 παρ. 8 μετά το τέλος της περιπτώσεως β΄ η ακόλουθη περίπτωση με την αρίθμηση γ΄:

  «γ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, που επέτυχαν ή φοιτούν σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μετεγγράφονται στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που είναι πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους ή εκεί όπου φοιτά ο (η) αδελφός (η) τους και στο αντίστοιχο έτος, η δε πολυτεκνική ιδιότητά τους αποδεικνύεται με βάση την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014».

 • 29 Ιουνίου 2015, 01:20 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Κύριε Υπουργέ,

  Η διαβούλευση τελειώνει και ακόμη δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν μετεγγραφές, πόσους και ποιούς θα αφορούν.
  Αν το νομοσχέδιο μείνει όπως έχει θα προκαλέσετε αμέτρητη αγανάκτηση στις πολύτεκνες οικογένειες.
  Τώρα που καλούμαστε να πούμε, και θα το πούμε, το μεγάλο ΟΧΙ στη διεθνή χρηματοπιστωτική μαφία των δανειστών, πρέπει να πείτε και εσείς το δικό σας ΟΧΙ στους μανδαρίνους που έβαλαν αμέτι μωχαμέτι στο στόχαστρό τους τις πολύτεκνες οικογένειες.
  Σαράντα τόσα χρόνια οι πολύτεκνοι πιστεύαμε πως θα σπουδάζαμε τα παιδιά μας στον τόπο τους. Μην τους το στερήσετε. Μην τα βάλετε στην περιπέτεια μιας διαδικασίας με αβέβαιη έκβαση. Μην τους στερήσετε το όνειρό τους την τελευταία στιγμή.
  Πείτε το δικό σας ΝΑΙ στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ της χώρας. Πείτε το ΝΑΙ στο άρθρο 21 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ:
  Άρθρο 21
  1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.
  2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.

  Υιοθετήστε την πρόταση των πολυτέκνων:
  Nα αποσυρθεί η μοριοδότηση της παρ.7.ε, των πολυτέκνων και των τέκνων των με 2 μόλις μόρια… και να προστεθεί στο άρθρο 12 παρ. 8 μετά το τέλος της περιπτώσεως β΄ η ακόλουθη περίπτωση με την αρίθμηση γ΄:
  «γ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, που επέτυχαν ή φοιτούν σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μετεγγράφονται στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που είναι πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους ή εκεί όπου φοιτά ο (η) αδελφός (η) τους και στο αντίστοιχο έτος, η δε πολυτεκνική ιδιότητά τους αποδεικνύεται με βάση την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014».

  Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται πλέον προσωπικά στον δικό σας πατριωτισμό! (Άρθρο 120, παρ 4, Ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος)

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:24 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Στην κατηγορία δίδυμων
  α) Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη μοριοδότηση, καθόσον δεν είναι δεδομένος ο τόπος σπουδών ενός εκ των διδύμων, ώστε να επιλέξει και ο έτερος την ίδια πόλη, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και διασπορά και τόσο η δυνατότητα μέσα σε δύο εβδομάδες εξεύρεσης δύο σπιτιών όσο και η συντήρηση τριών σπιτιών καθίσταται τεχνικά αδύνατη και οικονομικά ανέφικτη.
  β) Η κατηγορία των διδύμων αδελφών είναι ιδιαίτερη τόσο για οικονομικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους.
  γ) Θα ήταν δίκαιο να μοριοδοτείται και η περίπτωση γονέα, διαζευγμένου για χρόνια, που έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής και επιμέλειας των τέκνων και δεν λαμβάνει διατροφή από τον άλλον γονέα (όταν προκύπτει από δικαστικά έγγραφα, φορολογικές δηλώσεις κλπ).
  δ) Επίσης είναι επιβεβλημένο να γίνει υπαγωγή των πολυτέκνων στην παράγραφο 8 (με κάποια ευνοϊκότερα αναλογικά οικονομικά κριτήρια), οπότε θα απελευθερωθεί ένα σημαντικό μέρος του 15%, που θα καταλάμβαναν οι πολύτεκνοι, προς όφελος των άλλων κατηγοριών.

  Σας ευχαριστώ.

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:11 | ΤΑΚΗΣ

  ΗΡΩΙΣΜΟΣ δεν είναι μόνο το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ αλλά και οι προσπάθειες των πολύτεκνων οικογενειών να ζήσει ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:05 | Τάσος

  Υπαγωγή των πολυτέκνων σε

  ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ή

  στην ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  γιατί:

  – άλλο ένα και άλλο… τέσσερα
  -άλλο αποδεδειγμένα τέσσερα και βάλε παιδιά στο σπίτι
  και άλλο 3000 ευρώ ετήσιο εισόδημα «μαιμού»

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:59 | Ανδρέας

  ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΞΕΚΑΘΑΡΟ

  Δώστε ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

  να ωφεληθούμε και όλοι εμείς που ανήκουμε

  στις ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:59 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Κύριε υπουργέ

  Είμαι πατέρας τριών παιδιών εκ των οποίων οι δύο κόρες μου είναι ήδη φοιτήτριες στην Αθήνα και το τρίτο παιδί είναι υποψήφιος των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

  Δεδομένου δε ότι κατοικώ στην Κάλυμνο, θα είναι τραγικό και αδύνατον οικονομικά το τρίτο παιδί να περάσει σε άλλη πόλη από αυτή στην οποία ήδη σπουδάζουν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά μου.

  Η συντήρηση τριών σπιτιών ακόμα και για εισοδήματα της τάξης των 50.000 ευρώ θεωρείται και είναι αδύνατη.

  Θα σας παρακαλέσω, λοιπόν, πολύ να εισηγηθείτε, αν είναι δυνατόν, στις τρίτεκνες οικογένειες των οποίων και τα τρία παιδιά είναι φοιτητές η μετεγγραφή του τρίτου παιδιού να θεωρείται δεδομένη και άνευ κριτηρίων. Επίσης, να ληφθεί μέριμνα να υπάρχει επιπλέον μοριοδότηση, λόγω της νησιωτικότητας και της παραμεθορίου, για τους τρίτεκνους φοιτητές έτσι ώστε να διευκολύνονται στη μετεγγραφή τους, μιας και είναι δεδομένο ότι, εξαιτίας του τόπου διαμονής τους, είναι υποχρεωμένοι ούτως ή άλλως να μετακινηθούν.

  Με εκτίμηση,

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:36 | Αννα

  Νομίζω ότι ο υπουργός θα πρέπει άμεσα να ανακοινώσει τι ακριβώς θα ισχύσει φέτος με τις μετεγγραφές.Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να δοθεί μικρή παράταση για την οριστικοποίηση των μηχανογραφικών δελτίων.Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να γνωρίζαμε σε απόλυτα νούμερα πόσοι φοιτητές πήραν μετεγγραφή για κάθε κατηγορία το περσινό έτος.Δηλαδή πόσοι ανήκαν στην κατηγορία των πολυτέκνων,πόσοι στην κατηγορία των τριτέκνων και πόσοι στην κατηγορία των κοινωνικών κριτηρίων.Επίσης ξεχωριστά για κάθε σχολή πόσοι ακριβώς φοιτητές πήραν μετεγγραφή.