Άρθρο 07: Τμήμα

 1. 1.    Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε έναν ενιαίο τίτλο σπουδών. Το Τμήμα αποτελείται από Τομείς, οι οποίοι αποτελούν βασικές εκπαιδευτικές μονάδες σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, και στο σύνολό τους συγκροτούν το ενιαίο γνωστικό πεδίο του Τμήματος. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του οικείου Τμήματος, είναι δυνατόν να καθορίζονται κατευθύνσεις του ενιαίου τίτλου σπουδών που χορηγεί ένα Τμήμα.
 2. 2.    Όργανα του Τμήματος είναι: α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), β) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), γ) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.),  δ) ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος,  ε) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τομέα και στ) ο Διευθυντής του Τομέα.
 3. 3.    α) Στη Γ.Σ. μετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος εφ’ όσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα (30). Εάν τα μέλη ΔΕΠ είναι περισσότερα των τριάντα (30), διενεργείται ψηφοφορία στους επιμέρους Τομείς ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αναλογική εκπροσώπηση κατά βαθμίδα και κατά Τομέα.

β) Στη Γ.Σ. μετέχουν επιπλέον ένας (1) εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας λοιπού προσωπικού του Τμήματος (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν υπερβεί κατά δύο έτη τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος φοίτησης ή ένας (1) εκπρόσωπος των Υποψηφίων Διδακτόρων που δεν έχει υπερβεί το 4ο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή. Οι εκπρόσωποι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων προπτυχιακών φοιτητών ισούται με το 20% του συνολικού αριθμού των μελών ΔΕΠ της Γ.Σ. Στην περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών ή μεταπτυχιακών φοιτητών ή Υποψηφίων Διδακτόρων και λοιπού προσωπικού από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Γ.Σ. του Τμήματος συγκαλείται, συγκροτείται και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως χωρίς τη συμμετοχή τους. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της Γ.Σ. του Τμήματος ορίζεται ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

 1. 4.    Η Γ.Σ. του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) την κατάρτιση και εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών και τη συνεχή βελτίωσή του,

β) τον ορισμό των διδασκόντων για τα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών μετά από εισηγήσεις των Τομέων,

γ) την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κά­θε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών μετά από εισηγήσεις των Τομέων,

δ) τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολό­γηση του Προγράμματος Σπουδών,

ε) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την προκήρυ­ξη θέσεων μελών ΔΕΠ και

στ) την κατάρτιση και εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την ίδρυση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Η Γ.Σ. του Τμήματος έχει όσες αρμοδιότητες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι. και είναι επιπλέον αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα αφορά το Τμήμα και το οποίο δεν ορίζεται ρητά ως αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Τμήματος.

 1. 5.    α) Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ της Γ.Σ. του Τμήματος, έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος ή έναν (1) Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος, οι οποίοι ορίζονται από το οικείο συλλογικό όργανό τους ή τον αναπληρωματικό του. Της Γ.Σ.Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

β) Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για τον ορισμό των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων, των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής (Σ.Ε.), για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των μεταπτυχιακών φοιτητών και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. Στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τις αρμοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ασκεί Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων Γ.Σ. των οικείων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος.

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

δ) Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε. στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μία επιπλέον θητεία και είναι δυνατόν να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., προεδρεύει της Ε.Δ.Ε. στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος. Στην περίπτωση διατμηματικού ΠΜΣ, το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας ορίζει ποιο από τα συνεργαζόμενα τμήματα αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.

ε) Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν.4025/2011 (Α΄228), συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.4076/2012 (Α΄159) και τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24).

στ) Με απόφαση της Συγκλήτου μετά από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής και εισήγηση των Τμημάτων και μέχρι την κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι. καθορίζεται ο αριθμός των Υποψηφίων Διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει κάθε μέλος ΔΕΠ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3685/2008 (Α’ 148) καταργείται.

 1. 6.    α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Τμήματος αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Αναπληρωτή του και τους Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος και λειτουργεί σε περίπτωση που το Τμήμα έχει σχηματίσει τρεις (3) τουλάχιστον Τομείς. Σε αντίθετη περίπτωση τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ασκεί η Γ.Σ. του Τμήματος.

β) Στο Δ.Σ. συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα.

γ) Το Δ.Σ. έχει αρμοδιότητες που ορίζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος.

 1. 7.    Ως Πρόεδρος και ως Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και διετή θητεία. Το σώμα των εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων, του λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος δεν μπορούν να εκλεγούν για τρίτη συνεχή θητεία στην ίδια θέση. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως.

 1. 8.    Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρ­μοδιότητες:

α) συγκαλεί τη Γ.Σ. και την Γ.Σ.Ε.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της,

β) μεριμνά για την εφαρμογή και εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και του Κανονισμού Σπουδών,

γ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήμα­τος,

δ) διαβιβάζει στην Κοσμητεία τις εισηγήσεις της Γ.Σ. Τμήματος,

ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμή­ματος, την οποία διαβιβάζει στην Κοσμητεία και

στ) χορηγεί τις άδειες του προσωπικού του Τμήματος.

 1. 9.    α) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

β) Στις περιπτώσεις που δεν ασκεί αναπληρωματικό ρόλο, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της Γ.Σ., της Γ.Σ.Ε.Σ. και του Δ.Σ. του Τμήματος.

 1. 10.  α) Τα Τμήματα αποτελούνται από Τομείς. Ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και ο Διευθυντής.

β) Η σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση των Τομέων γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου μετά από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής και εισήγηση της Γ.Σ. του οικείου  Τμήματος.

γ) Η Γ.Σ. του Τμήματος αποφασίζει για την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στους Τομείς ή και για τη διατήρηση των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στο Τμήμα. Με τη διαδικασία μετονομασίας ενός Τομέα δύναται και να τροποποιείται το γνωστικό του αντικείμενο ύστερα από εισήγηση του Τομέα. Ομοίως, με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος μπορεί να αλλάζει Τομέα ένα μέλος ΔΕΠ ή λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) μετά από αίτησή του.

δ) Αν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα υπερβαίνουν τον αριθμό τριάντα (30), είναι δυνατόν να σχηματίζονται νέοι Τομείς με συναφή ή συγγενή για τον καθένα γνωστικά αντικείμενα ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. του Τομέα και απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος.

ε) Δεν απαιτείται η διαίρεση του Τμήματος σε Τομείς όταν ο αριθμός των μελών ΔΕΠ ή το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος δεν επιτρέπει τη διαίρεσή του σε Τομείς. Η απόφαση μη διαίρεσης του Τμήματος σε Τομείς λαμβάνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή, οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τομέα ανήκουν στη Γ.Σ. του Τμήματος.

 1. 11.  α) Ο Διευθυντής Τομέα συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τομέα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

β) Στη Γ.Σ. του Τομέα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, ένας (1) Υποψήφιος Διδάκτορας και ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) του Τομέα, οι οποίοι υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα.

γ) Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τομέα είναι οι εξής: αα) εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα, με μονοετή θητεία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή, ελλείψει αυτών, μέλος ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, ββ) συντονίζει το έργο του Τομέα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γ.Σ. του Τμήματος, γγ) υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, δδ) εισηγείται στη Γ.Σ. του Τμήματος για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τομέα για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, εε) εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για τα προερχόμενα από τον Τομέα μέλη του Ε.Σ. για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ.

Στην υποπερίπτωση αα’ των προηγούμενων εδαφίων δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, των Υποψηφίων Διδακτόρων και ένας εκπρόσωπος με κυκλική εναλλαγή ανά έτος από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού. Στις ψηφοφορίες που διεξάγονται για τις υποπεριπτώσεις γγ΄ και δδ’ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ και ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών. Στην υποπερίπτωση εε’ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ.

δ) Οι αποφάσεις του Τομέα παραπέμπονται στη Γ.Σ. του Τμήματος εάν αυτό ζητηθεί από το 1/4 των μελών του.

12. Η παράγραφος 30 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 (Α’ 193) τροποποιείται ως εξής:

«30. α) Τα Τμήματα Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού εννέα (9) μελών ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα μη αυτοδύναμα Τμήματα λειτουργούν με προσωρινή Γ.Σ. Τμήματος την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και δύο (2) φοιτητές που ορίζονται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Σε περίπτωση μη ορισμού φοιτητών, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η Προσωρινή Γ.Σ. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γ.Σ. του Τμήματος  και τη Γ.Σ.Ε.Σ., εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το ΠΔ ίδρυσης του Τμήματος. Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα αφότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας, κινείται με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου Δ.Ε. η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος και του Αναπληρωτή του και συγκρότησης της Γ.Σ. Τμήματος.

β) Στην περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Γ.Σ. Τμήματος και εφόσον μετέχουν σε αυτήν λιγότερα από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ από το οικείο Τμήμα, η Κοσμητεία της Σχολής, στην οποία ανήκει το Τμήμα ή, σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, η Σύγκλητος συμπληρώνει τα μέλη ΔΕΠ της Γ.Σ. Τμήματος ως προς τον αριθμό πέντε (5) από μέλη ΔΕΠ των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης που θεραπεύουν. Με την ίδια πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Αναπληρωτής του».

 1. 13.  Διαγράφεται η φράση «δύνανται να» από την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν.4009/2011 (Α’ 195).
 2. 14.  Οι παράγραφοι 1 έως 3 και η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργούνται.
 3. 15.  Το άρθρο 10 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται.
 • 29 Ιουνίου 2015, 07:59 | N.S.

  B. (Ν 4186/13, άρθρο 39, παράγραφος 27 «Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) αυτοδύναμο διδακτικό έργο.»). Δεδομένου ότι ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο στο ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, οι εκπρόσωποι ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ θα πρέπει να έχουν λόγο στην κατανομή διδακτικού έργου και στο πρόγραμμα σπουδών. Προτείνουμε λοιπόν η τελευταία πρόταση της παρ. 11. γ) να διατυπωθεί ως εξής:

  Στις ψηφοφορίες που διεξάγονται για τις υποπεριπτώσεις γγ΄ και δδ’ δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ οι εκπρόσωποι ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών.

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:56 | N.S.

  A. Επειδή σε αρκετά ΤΕΙ τα μέλη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ είναι λίγα και υπάρχει αδυναμία συγκρότησης συλλογικών οργάνων, προτείνουμε μετά την πρόταση της παραγράφου 3 β)
  «Οι εκπρόσωποι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα», καθώς και στο τέλος της παραγράφου 11 β) να προστεθεί η πρόταση:

  Σε περίπτωση ανυπαρξίας συλλογικών οργάνων των παραπάνω κατηγοριών, ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωματικός του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία των μελών της κάθε μίας κατηγορίας ξεχωριστά.

 • – Στην παρ. 6α για το Δ.Σ. του Τμήματος, προτείνεται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι του ΕΔΙΠ και του ΕΤΕΠ:
  «6. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Τμήματος αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Αναπληρωτή του και τους Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος και από έναν εκπρόσωπο των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και λειτουργεί σε περίπτωση που το Τμήμα έχει σχηματίσει τρεις (3) τουλάχιστον Τομείς…»
  – Στην παρ. 11γ για τις αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τομέα, ζητούμε:
  i) Στην εισήγηση για την κατανομή του εκπαιδευτικού έργου, εκτός του διδακτικού να προστεθεί και το εργαστηριακό έργο, και να συμπεριληφθούν και τα μέλη ΕΤΕΠ:
  «γ) Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τομέα είναι οι εξής: …δδ) εισηγείται στην Γ.Σ. του Τμήματος για την κατανομή του διδακτικού και εργαστηριακού έργου στα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τομέα για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, …»
  ii) Στις ψηφοφορίες για την εκλογή Διευθυντή Τομέα, για τις προτάσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών και για την κατανομή του εκπαιδευτικού έργου, να έχει συμμετοχή μόνιμα και το ΕΤΕΠ, ως εξής:
  «..Στην υποπερίπτωση αα’ των προηγούμενων εδαφίων δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, των Υποψηφίων Διδακτόρων και ένας από κάθε κατηγορία του λοιπού προσωπικού εκπρόσωπος ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Στις ψηφοφορίες που διεξάγονται για τις υποπεριπτώσεις γγ’ και δδ’ δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών…».

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:15 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ

  Άρθρο 7, παρ. 6

  Θέμα-Αιτιολόγηση: Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ και ΕΕΠ στο ΔΣ του Τμήματος.
  Επειδή το ΔΣ έχει όσες αρμοδιότητες του ανατεθούν από τη ΓΣ του Τμήματος (παρ. 6, περίπτωση γ)), υπάρχει περίπτωση οι αρμοδιότητες αυτές να αφορούν στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π., των οποίων δεν προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων, ενώ αντίθετα προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπου των φοιτητών. Προτείνεται στο ΔΣ να συμμετέχει εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π.

  Πρόταση: Η περίπτωση β) της παρ. 6 του άρθρου 7 του σ/ν να τροποποιηθεί ως εξής: «Στο Δ.Σ. συμμετέχει από ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και των φορέων ΕΔΙΠ και ΕΕΠ που εκλέγονται από τα συλλογικά τους όργανα».

  Άρθρο 7, παρ. 11

  Θέμα-Αιτιολόγηση: Περίπτωση γ), υποπεριπτώσεις γγ) και δδ) του σ/ν προβλέπεται ότι ο Τομέας εισηγείται στη ΓΣ Τμήματος το Πρόγραμμα Σπουδών και την κατανομή του διδακτικού έργου για τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, αντίστοιχα. Εδώ εκτός του ότι πρέπει να προστεθεί και το ΕΕΠ, υπάρχουν μέλη ΕΕΠ που ανήκουν σε Τομείς, το προφανές λάθος του νομοθέτη είναι ότι στο επόμενο εδάφιο προβλέπει ότι για τις υποπεριπτώσεις αυτές δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ και ο εκπρόσωπος των φοιτητών, ενώ θα έπρεπε να προβλέπει το αντίθετο ως προς το φοιτητή και τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, δεδομένου ότι ο εκπρόσωπος των φοιτητών δεν είναι δυνατόν αν γνωρίζει καλύτερα από το διδακτικό προσωπικό ούτε τη δομή του Προγράμματος Σπουδών, ούτε τα γνωστικά αντικείμενα των διδασκόντων, με βάση τα οποία γίνεται η εισήγηση της κατανομής του διδακτικού έργου:

  Πρόταση :
  Να προστεθεί και η κατηγορία Ε.Ε.Π και το ότι τα μέλη.

  Πρόταση :
  Τα μέλη Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π. έχουν δικαίωμα ψήφου στον Τομέα στις υποπεριπτώσεις γγ) και δδ), ενώ αντίθετα στις ίδιες υποπεριπτώσεις δεν έχει δικαίωμα ψήφου ο εκπρόσωπος των φοιτητών.

  Άρθρο 7, παρ. 12

  Θέμα – αιτιολόγηση: Σύμφωνα με το σ/ν στην περίπτωση μη αυτοδύναμων Τμημάτων λειτουργεί προσωρινή ΓΣ Τμήματος στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ και δύο (2) φοιτητές, ενώ δεν συμμετέχει κανένας εκπρόσωπος των φορέων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π.(!). Αυτό είναι μάλλον ετεροβαρές ως προς τη συμμετοχή των φοιτητών σε σχέση με τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π.. Προτείνεται η συμμετοχή εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π., ένας από κάθε κατηγορία.

  Πρόταση: Η παρ. 12 του άρθρου 7 του σ/ν να τροποποιηθεί ως εξής: «…Τα μη αυτοδύναμα Τμήματα λειτουργούν με προσωρινή Γ.Σ. Τμήματος την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, δύο (2) φοιτητές και από ένας (1) εκπρόσωπος των μελών ΕΔΙΠ και ΕΕΠ, οι οποίοι ορίζονται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα…».

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:06 | ΟΣΕΤΠ-ΤΕΙ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ)

  Άρθρο 7, παράγραφος 6 :
  Με το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου, ορίζεται ότι στα όργανα του Τμήματος περιλαμβάνεται και το Δ.Σ. του τμήματος που δεν υπάρχει στο Ν.4009/2011. Επί της ουσίας το Δ.Σ. του τμήματος αντικαθιστά στα Τ.Ε.Ι. το Συμβούλιο του Τμήματος που ίσχυε πριν την ψήφιση του Ν.4009/2011. Το συγκεκριμένο συμβούλιο είχε την σύνθεση που έχει το Δ.Σ. του τμήματος, με την διαφορά ότι συμμετείχε εκπρόσωπος του Ε.Τ.Π. με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνταν θέματα της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού. Το Δ.Σ. του τμήματος έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται από την Γ.Σ. του Τμήματος. Για την εκπροσώπηση των μελών της κατηγορίας μας, τουλάχιστον για τα θέματα που τους αφορούν, πρέπει κατά ελάχιστο να υπάρχει η αντίστοιχη ρύθμιση που ίσχυε πριν την ψήφιση του Ν.4009/2011
  Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την παρακάτω αλλαγή :
  6. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Τμήματος αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Αναπληρωτή του και τους Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος και λειτουργεί σε περίπτωση που το Τμήμα έχει σχηματίσει τρεις (3) τουλάχιστον Τομείς. Σε αντίθετη περίπτωση τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ασκεί η Γ.Σ. του Τμήματος.
  β) Στο Δ.Σ. συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα και ένας (1) εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ) με δικαίωμα ψήφου σε θέματα της κατηγορίας τους.

  Άρθρο 7, παράγραφος 11 :
  Στην παράγραφο 11 του άρθρου 7 και ειδικότερα στην εκλογή του Διευθυντή του Τομέα έχει δικαίωμα ψήφου μόνο ένα εκπρόσωπος από όλες τις ειδικές κατηγορίες προσωπικού του τμήματος με κυκλική εναλλαγή. Η κάθε κατηγορία προσωπικού έχει διακριτά καθήκοντα και αποστολή σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011, συνεπώς αποτελεί μη ισότιμη μεταχείριση και αντιδημοκρατικό γεγονός, να συμμετέχουν κανονικά όλα τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και εκπρόσωπος των φοιτητών και να αποκλείεται εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία προσωπικού.
  Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την παρακάτω αλλαγή :
  11. α) Ο Διευθυντής Τομέα συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τομέα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
  γ) Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τομέα είναι οι εξής: αα) εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα, με μονοετή θητεία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή, ελλείψει αυτών, μέλος ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, ……
  Στην υποπερίπτωση αα’ των προηγούμενων εδαφίων δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, των Υποψηφίων Διδακτόρων και ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού. …..

  Άρθρο 7, παράγραφος 12 :
  Στην παράγραφο 12 του άρθρου 7 ορίζεται η προσωρινή Γ.Σ. του Τμήματος στην περίπτωση μη αυτοδύναμων τμημάτων. Στην σύνθεση της προσωρινής Γενική Συνέλευση των μη αυτοδύναμων τμημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται μέλος της κάθε κατηγορίας προσωπικού του λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ). Πιστεύουμε ότι έχει γίνει παράλειψη εκ παραδρομής, αφού συμμετέχουν κανονικά τα υπόλοιπα μέλη (καθηγητές και φοιτητές). Με δεδομένο ότι ειδικά στα ΤΕΙ υπάρχουν πολλά μη αυτοδύναμα τμήματα, το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει πολλά λειτουργικά προβλήματα και μη ίση μεταχείριση των μελών μας σε διαφορετικά τμήματα.
  Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την παρακάτω αλλαγή :
  12. Η παράγραφος 30 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 (Α’ 193) τροποποιείται ως εξής:
  «30. α) Τα Τμήματα Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού εννέα (9) μελών ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα μη αυτοδύναμα Τμήματα λειτουργούν με προσωρινή Γ.Σ. Τμήματος την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ένας (1) εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας λοιπού προσωπικού του Τμήματος (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών. Οι εκπρόσωποι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Σε περίπτωση μη ορισμού φοιτητών, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 • ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

  Στο πλαίσιο των σχολιασμών επί του κατατεθέντος σχεδίου νόμου (στην παρούσα ιστοσελίδα), ο κύριος Θ. Στουραΐτης (την 20η/6/2015) και η κυρία Β. Μπούμα (την 27η/6/2015) εξέφρασαν την άποψη ότι θα ήταν προτιμότερη η κατάργηση των Τομέων (που επανέρχονται ως όργανα διοικήσεως), στηριζόμενοι σε μια σειρά επιχειρημάτων.

  Ας μου επιτραπεί να παραθέσω και εγώ μια σειρά αντεπιχειρημάτων (ήτοι επιχειρημάτων προς την αντίθετη κατεύθυνση) που συνηγορούν υπέρ της αναγκαιότητας διατηρήσεως του θεσμού των Τομέων.

  Κατ’ αρχάς οι Τομείς είναι (για ευνόητους λόγους) επιβεβλημένοι (κατά κανόνα) σε ΠΟΛΥΠΛΗΘΗ Τμήματα, οι Γενικές Συνελεύσεις των οποίων σχηματίζονται μέσω της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας. (Με ποια μέθοδο, π.χ., θα επιλέγοντο τα 30+2 μέλη της Γ.Σ. ενός Τμήματος έχοντος 40-150 μέλη Δ.Ε.Π. βάσει των προβλεπομένων στην παρ. 3 του άρθρου 7, εάν δεν μεσολαβούσαν οι Τομείς; Με κλήρωση; Εν τοιαύτη περιπτώσει, μια τέτοια διαδικασία τυχαίας επιλογής θα μπορούσε να οδηγήσει στη συζήτηση προτάσεων προερχομένων μόνον από έναν περιορισμένο αριθμό ειδικοτήτων, καθώς και στην ύπαρξη μελών Δ.Ε.Π. χωρίς ΚΑΜΙΑ συμμετοχή στη λήψη οιασδήποτε αποφάσεως .)

  Οι Τομείς συντείνουν
  1) στη διοικητική αποκέντρωση και στον εύστοχο επιμερισμό αρμοδιοτήτων,
  2) στην αποφυγή ισοπεδώσεως των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων,
  3) στην άσκηση ελέγχου μέσω πιο δημοκρατικών διαδικασιών,
  4) στην αποφόρτιση των συνεδριάσεων της Γ.Σ. του Τμήματος από ειδική θεματολογία που αφορά σε ολίγους (καθιστώντας τες συντομότερες και αποδοτικότερες).

  Η μέσω του νόμου 4009/2011 (κατ’ ουσίαν) κατάργηση του Τμήματος (department), του Τομέα (division) και των λοιπών θεσμοθετημένων διοικητικών υποδιαιρέσεων, και η απευθείας υπαγωγή τους (απλώς ως … «Προγραμμάτων Σπουδών») σε κάποια Σχολή ήταν εντελώς αβάσιμη και επιζήμια. Ισοπέδωνε τα πάντα υποτάσσοντάς τα στις βουλήσεις και ορέξεις του «βασιλέως κοσμήτορος» και των αυλικών του, αποδυνάμωνε τις διαδικασίες ασκήσεως δημοκρατικού ελέγχου (του σχεδιασμού και της εκτελέσεως) διοικητικών πράξεων (εκ των κάτω προς τα επάνω) και αποστερούσε από μικρές ομάδες μελών Δ.Ε.Π. με κοινό ή άμεσα συγγενικό γνωστικό αντικείμενο, την προώθηση και τον συντονισμό της διδασκαλίας του κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των επιμέρους επιστημονικών κλάδων.

  Η από τον κύριο Στουραΐτη προτεινόμενη αντικατάσταση των Τομέων μέσω επιτροπών (ο σχηματισμός των οποίων επαφίεται στον πρόεδρο του Τμήματος βάσει του εδ. γ) της παρ. 8 του άρθρου 7) είναι προβληματική στην πράξη: Ο πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί τις όποιες επιτροπές με αμιγώς προσωπικά κριτήρια και προσωπικές προτιμήσεις, ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ (κατά το δοκούν) πληθώρα μελών Δ.Ε.Π. κατά τη στελέχωσή τους, επιβάλλοντας (κατ’ αυτόν τον τρόπο) ένα σύστημα ολιγαρχικής διοικήσεως.

  Επίσης, τα όσα διαδίδονται από διάφορες πηγές, ότι (δήθεν) οι Τομείς αποτελούν θλιβερά απομεινάρια της εποχής των Εδρών, είναι παντελώς αναληθή. Το μόνο κοινό που είχαν οι Τομείς και οι Έδρες ήταν ο τρόπος χωρισμού και σχηματισμού αυτών, ήτοι ανά γνωστικό αντικείμενο. Κατά τα άλλα, οι Τομείς βρίσκονται στον αντίποδα των Εδρών: Κανείς βασιλεύς, κανείς αρχηγός, καμία χρεία υποκύψεων. Κάθε μέλος ενός Τομέα διαχειρίζεται την ψήφο του όπως αυτό νομίζει. Έχει αρκετό χρόνο να αναπτύξει την επιχειρηματολογία του, αισθάνεται δε άνετα, αφού συνδιαλέγεται με συναδέλφους που είναι ειδικοί για ειδικό κύκλο μαθημάτων και ειδικής μορφής ερευνητικές δραστηριότητες. (Όσες διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις κι αν υπάρξουν, οδηγούνται σε διακανονισμό μέσω του σεβασμού της αρχής της πλειοψηφίας. Και αντιστρόφως• μία μειοψηφούσα άποψη μπορεί, ύστερα από διεξοδικές συζητήσεις και επανεξετάσεις των δεδομένων, να μετατραπεί κάποια στιγμή ευκολότερα σε πλειοψηφούσα απ’ ό,τι συμβαίνει σε ευρύτερα σύνολα διδασκόντων.)

  Τέλος, πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική ΚΑΙ η θέσπιση του εδ. γ) της παρ. 10 του άρθρου 7, μέσω του οποίου ρυθμίζεται η κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού σε Τομείς , η διαδικασία μετονομασίας ενός Τομέα, η αλλαγή γνωστικού αντικειμένου, η δυνατότητα εντάξεως ενός μέλους Δ.Ε.Π. σε Τομέα διαφορετικό του αρχικού κ.ά. ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΕΣ, ήτοι χωρίς να απαιτούνται υπουργικές αποφάσεις, όπως συνέβαινε στον Ν. 1268/1982.

  Βάσει των προαναφερθέντων είμαι της γνώμης ότι οι παράγραφοι του άρθρου 7 οι αναφερόμενοι στους Τομείς εμπεριέχουν ΣΩΣΤΕΣ και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ μεταρρυθμίσεις και διατάξεις (με μόνη εξαίρεση ένα, κατά πάσα πιθανότητα, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ που έχει παρεισφρήσει στο εδ. δ) της παρ. 11, για το οποίο έχω ήδη στείλει ειδικό σχόλιο στην παρούσα ιστοσελίδα την 21η/6/2015).

 • 29 Ιουνίου 2015, 01:01 | Γιώργος

  Αρθρο 7, Παρ. 12β «η Σύγκλητος συμπληρώνει τα μέλη ΔΕΠ της Γ.Σ. Τμήματος ως προς τον αριθμό πέντε (5) από μέλη ΔΕΠ των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης που θεραπεύουν.»

  Η πρόταση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τα εξής στοιχεία δυσλειτουργίας:

  α) Με την υπάρχουσα διατύπωση δεν προβλέπεται ότι τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ που θα συμπληρώσουν την προσωρινή Γ.Σ. θα σχετίζονται με επιστημονικά πεδία της επιστήμης του μη αυτοδύναμου Τμήματος. Έτσι δυνητικά θα μπορούν να συμμετέχουν στην Γ.Σ. μέλη ΔΕΠ μη συναφών ή μη συγγενών γνωστικών αντικειμένων ως προς τα επιμέρους επιστημονικά πεδία του μη αυτοδύναμου Τμήματος.

  β) Στα προγράμματα σπουδών μη αυτοδύναμων Τμημάτων υπάρχει ήδη ένας αριθμός μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν και διδάσκουν προερχόμενοι από διαφορετικά Τμήματα της Σχολής ή ακόμη και από Τμήματα άλλης Σχολής. Προφανώς, τα συγκεκριμένα μέλη ΔΕΠ έχουν γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Με την υπάρχουσα διατύπωση όμως μπορεί να καθίσταται δυσχερής ο προσδιορισμός ότι προέρχονται από συγγενέστερα Τμήματα με αποτέλεσμα τον πιθανό αποκλεισμό τους. Δεν είναι όμως λογικό, τα συγκεκριμένα μέλη ΔΕΠ, τα οποία συμμετέχουν στην καθημερινότητα του μη αυτοδύναμου Τμήματος, να μπορούν να συμπληρώνουν και την ΓΣ του Τμήματος ακόμη και κατά προτεραιότητα έναντι άλλων μελών ΔΕΠ που δεν θα διδάσκουν και δεν θα συμμετέχουν με άλλο τρόπο στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος;

  Προτείνεται λοιπόν η επαναδιατύπωση της παρ.12β με εστίαση στο γνωστικό αντικείμενο των μελών ΔΕΠ που θα συμπληρώσουν την Γ.Σ. Τμήματος και χωρίς πιθανούς αποκλεισμούς από την Γ.Σ. μελών ΔΕΠ που διδάσκουν ή μπορούν να προσφέρουν λόγω γνωστικού αντικειμένου και προέρχονται από Τμήματα άλλων Σχολών.

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:09 | Π. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

  Το άρθρο αυτό με την παρ.1 έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την υφιστάμενη μετά το σχέδιο Αθηνά κατάσταση όπου υπάρχουν Τμήματα με διακριτές κατευθύνσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικά πτυχία και διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα.
  Πρέπει να προβλεφθεί ο υποχρεωτικός καθορισμός κατευθύνσεων του ενιαίου τίτλου σπουδών για Τμήματα με ήδη θεσμοθετημένες κατευθύνσεις σπουδών (εισαγωγικές ή προχωρημένου εξαμήνου), όπως πχ. για τα Τμήματα που προέκυψαν στο σχέδιο Αθηνά από συγχώνευση παλαιών Τμημάτων, διαφορετικά πιθανότητα θα δημιουργηθεί σύγχυση με το ακριβές αντικείμενο των σπουδών και την αντιστοίχισή του με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

  Στην εκπροσώπηση των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος δεν αναφέρεται ο αριθμός αυτών. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να είναι το 10% των μελών ΔΕΠ.

 • A. Επειδή σε αρκετά ΤΕΙ τα μέλη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ είναι λίγα και υπάρχει αδυναμία συγκρότησης συλλογικών οργάνων, προτείνουμε μετά την πρόταση της παραγράφου 3 β) «Οι εκπρόσωποι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα», καθώς και στο τέλος της παραγράφου 11 β) να προστεθεί η πρόταση:
  Σε περίπτωση ανυπαρξίας συλλογικών οργάνων των παραπάνω κατηγοριών, ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωματικός του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία των μελών της κάθε μίας κατηγορίας ξεχωριστά.

  B. (Ν 4186/13, άρθρο 39, παράγραφος 27 «Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) αυτοδύναμο διδακτικό έργο.»). Δεδομένου ότι ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο στο ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, οι εκπρόσωποι ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ θα πρέπει να έχουν λόγο στην κατανομή διδακτικού έργου και στο πρόγραμμα σπουδών. Προτείνουμε λοιπόν η τελευταία πρόταση της παρ. 11. γ) να διατυπωθεί ως εξής:
  «Στις ψηφοφορίες που διεξάγονται για τις υποπεριπτώσεις γγ΄ και δδ’ δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ οι εκπρόσωποι ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών».

 • Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

  Ταχ. Δ/νση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105227812 – 2105227276
  Fax: 2105243701, http://www.eetem.gr – E-mail: eetem@eetem.gr

  Αθήνα 26-6-2015
  Αριθ.Πρωτ.711

  Θέμα: Παρατηρήσεις επί του υπό διαβούλευση, νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας

  Εισαγωγικό σχόλιο:
  Οι νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργού Παιδείας στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, είναι αποσπασματικές και εστιάζονται κυρίως στην διευθέτηση «συγκεκριμένων συμφερόντων» (με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το άρθρο 11 παρ2α). Δεδομένου ότι, οι ρυθμίσεις αυτές, αγγίζουν ευαίσθητους τομείς του εκπαιδευτικού μας συστήματος, θα έπρεπε να πηγάζουν από ένα ειλικρινή διάλογο στο πλαίσιο τουλάχιστον του ΕΣΥΠ στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.
  Οι ίδιες ρυθμίσεις, εάν εξετάζονταν στο πλαίσιο ενός διαλόγου, υπό το φως ενός νέου χωροταξικού σχεδιασμού των Α.Ε.Ι, μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης και καταγραφής των πραγματικών αναγκών της εκπαίδευσης σίγουρα οι διατυπώσεις των ανωτέρω ρυθμίσεων θα ήταν διαφορετικές.

  Επισημάνσεις επί του άρθρου 7:

   Με την φράση της παραγ.1: «Το τμήμα αποτελεί την βασική …… και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης.» αποκλείονται τα Τμήματα τα οποία καλύπτουν δυο ή περισσότερες επιστήμες( π.χ Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής).

   Επίσης η διατύπωση της παραγ.1 :«Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε ένα ενιαίο τίτλο σπουδών.» μάλλον εξυπηρετεί τις πολυτεχνικές και γεωπονικές σχολές προκειμένου να καλύπτουν τα ολιστικά επαγγέλματα τους, όχι όμως όλα τα Τμήματα του τεχνολογικού τομέα των ΑΕΙ (Τ.Ε.Ι.) εξαιτίας της στρέβλωσης που προκάλεσε η εφαρμογή του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» με τις άστοχες συγχωνεύσεις τμημάτων και την δημιουργία κατευθύνσεων.1
  Η προτεινόμενη διάταξη σίγουρα δεν καλύπτει αυτά τα νέα τμήματα εκτός κι αν καταργηθούν οι κατευθύνσεις αρχικού εξαμήνου και διαχωριστούν τα τμήματα που οι κατευθύνσεις τους δεν έχουν ουσιαστική συνάφεια διαφορετικά θα δημιουργούν προβλήματα αναγνωρισιμότητας στην αγορά εργασίας στο εσωτερικό και πολύ περισσότερο στο εξωτερικό με την κινητικότητα για μεταπτυχιακά ή για ανεύρεση εργασίας.

  Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  Δημόπουλος Δημήτριος

  1. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εάν ψηφισθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου:
  1. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα χορηγεί τίτλο «Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ».
  2. 2.Το Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα χορηγεί τίτλο «Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ»

 • 28 Ιουνίου 2015, 19:39 | ΜΑΡΙΑ

  Το τμήμα ΤΕΙ ΓΕΩΠΕ σχολής ΣΤΕΦ είναι αδικημένο σε σχέση με άλλα τμήματα ΤΕΙ.Εκκρεμούν επαγγελματικά δικαιώματα.Επίσης, οι ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων είναι μηδαμινές.Σε αντίθεση με τον επαγγελματικό οδηγό του τμήματος δεν γίνονται προσλήψεις στον δημόσιο τομέα και αν γίνουν πάρα πολύ σπάνια.Στο προσοντολόγιο υπάρχει το πτύχιο, αλλά δεν προκυρήσσονται θέσεις ακόμα και ως διοικητικοί με οποαδήποτε πτυχίο ΤΕΙ.
  Πιστεύω, οι δήμοι,οι αποκεντρωμένες διοικήσεις,η ΔΕΗ,το ΙΓΜΕ,Υπουργείο Ανάπτυξης,Υπουργείο μεταφοράς και επικοινωνιών,υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων,υπεσδα, παιδείας κτλ να προκηρρύσουν αντίστοιχες θέσεις ειδικότητας γεωτεχνολογίας και περιβάλλοντος.
  Οι απόφοιτοι του ΓΕΩΠΕ είναι αδικημένοι μετά από 4 χρόνια σπουδές κόπο και χρήμα σε σχέση με τα άλλα ΤΕΙ.

  ευχαριστώ
  Μαρία

 • 28 Ιουνίου 2015, 19:02 | ΒΔ

  Για την αποφυγή δυσλειτουργιών, προτείνω να προστεθεί ότι σε περίπτωση ορισμού των εκπροσώπων των φοιτητών, η μη προσέλευσή τους δεν επηρεάζει την απαρτία των οργάνων του Τμήματος (ΓΣ,ΓΣΕΣ,ΔΣ,ΓΣ Τομέα).

 • 28 Ιουνίου 2015, 18:59 | ΔΣ Συλλόγου Καθηγητών ΠΚ, Ηράκλειο

  Σχετικά με παράγραφο (6) εδάφιο (γ)
  Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. δεν πρέπει να μεταβάλλονται από τυχόν ευκαιριακές πλειοψηφίες στη Γ.Σ. του Τμήματος. Να ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΕΙ.

 • 28 Ιουνίου 2015, 18:49 | ΔΣ Συλλόγου Καθηγητών ΠΚ, Ηράκλειο

  Σχετικά με παράγραφο (3) εδάφιο (β)
  Στα Τμήματα με μικρό αριθμό ΔΕΠ, η βαρύτητα της ψήφου των λοιπών συμμετεχόντων θα είναι καθοριστική, π.χ. σε Τμήμα με 9 μέλη ΔΕΠ, οι εκπρόσωποι των φοιτητών και του λοιπού προσωπικού φτάνει τους 7.

 • 28 Ιουνίου 2015, 13:52 | Αύρα Καραφίλη, μέλος Ε.Ε.Π.

  [παρ. 11, γ) > δδ)]: Είναι δυνατόν το Πρόγραμμα Σπουδών και η κατανομή του διδακτικού έργου του Τομέα να διαμορφώνονται με την ψήφο του φοιτητή, όχι όμως με την ψήφο των κατηγοριών διδακτικού προσωπικού Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.;;
  …Θα μπαίνουμε στην τάξη και στα εργαστήρια να διδάξουμε, χωρίς να έχουμε στοιχειωδώς ελάχιστο δικαίωμα ψήφου σε θέματα που αφορούν το… έργο μας και την εκπαιδευτική διαδικασία;;

 • 28 Ιουνίου 2015, 13:51 | Αύρα Καραφίλη, μέλος Ε.Ε.Π.

  [παρ. 11, γ) > δδ)]: Η Γ.Σ. του Τομέα δεν εισηγείται στη Γ.Σ. του Τμήματος για την κατανομή του διδακτικού έργου στο Ε.Ε.Π. ??

 • 28 Ιουνίου 2015, 07:26 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

  Άρθρο 7.5.γ Αδυνατώ να καταλάβω τη σύσταση ενός ακόμη συλλογικού οργάνου, της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. Για τα περισσότερα τμήματα πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης που έχουν 15-25 μέλη ΔΕΠ, δεν υπάρχει θέμα συντονισμού… Οι ίδιοι 4-5 άνθρωποι είναι, στις 2 πρώτες βαθμίδες!

 • 28 Ιουνίου 2015, 07:23 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

  Άρθρο 7.1 Σωστά το Τμήμα είναι βασική ακαδημαϊκή μονάδα, γιατί όμως ο περιορισμός να καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης; Και τι θα γίνει με τα δεκάδες διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών; Με πρώτο-πρώτο το πρώην Τμήμα του Υπουργού; Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ θα κλείσει; Και το Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ; Και το Μεσογειακών Σπουδών του Αιγαίου; Και το Βαλκανικών του Μακεδονίας; Και πλείστα άλλα. Αν πάλι εννοείτε μιας ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ επιστήμης, τότε ίσως πρέπει να κλείσετε τμήματα που δεν θεραπεύουν παρά μια ειδίκευση μιας επιστήμης. Και τέτοια υπάρχουν πολλά (πχ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πληροφορικής με έμφαση στη Βιοατρική, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών κοκ)

 • 27 Ιουνίου 2015, 15:54 | Β. Μπούμπα

  Κατά την αποψή μου οι Τομείς θα πρέπει να καταργηθούν και οι αρμοδιότητες τους (διδακτικό έργο κλπ) να μεταφερθούν στο Τμήμα ή/και τη Σχολή, για τους παρακάτω λόγους:
  1. συντηρούν και συνεισφέρουν στη γραφειοκρατία, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται με ολιγομελέις πλειοψηφίες.
  2. συντελούν στην διατήρηση γνωστικών αντικειμένων (με την επίτευξη συμμαχιών μικρής κλίμακας)που θα έπρεπε είτε να καταργηθούν είτε να διευρυνθούν είτε να συγχωνευθούν με άλλα γνωστικά αντικείμενα, που ανήκουν όμως σε άλλους τομείς.
  3. συνέπεια του προηγουμένου είναι η έλλειψη συνεργασίας μελών ΔΕΠ από διαφορετικούς τομείς στη διδασκαλία μαθημάτων, που ανήκουν ή άπτονται, διαφορετικών αλλά συναφών γνωστικών αντικείμενων.
  4. περιχαράκωση γνωστικών αντικειμώνων-διδακτικου έργου με αρνητικές συνέπειες στην ανανέωση ΔΕ και στον προγραμματισμό θέσεων ΔΕΠ.

 • 27 Ιουνίου 2015, 06:51 | Μάγγου Μαριάννα

  Το νομοσχέδιο πολύ σωστά προβλέπει την ανάδειξη των εκπροσώπων των φορέων στα θεσμικά όργανα των ΑΕΙ μέσω των συλλογικών τους οργάνων. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις το προσωπικό για τις κατηγορίες ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ είναι αριθμητικά μικρό (μικρότερο από 21 μέλη) και συνεπώς δεν μπορεί να ιδρύσει Σύλλογο. Στις περιπτώσεις αυτές οι συλλογικές διαδικασίες ορισμού εκπροσώπων μπορούν να γίνονται μεταξύ όλων των μελών του κάθε φορέα.

  Προτείνεται η προσθήκη της ακόλουθης διάταξης:

  «Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν λειτουργούν συλλογικά όργανα, ό,που στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο ορισμός εκπροσώπων των μελών του ΕΕΠ, του ΕΔΙΠ και του ΕΤΕΠ από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού, οι εκπρόσωποι εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αντίστοιχων μελών τους.»

 • 26 Ιουνίου 2015, 22:56 | Ν.ΠΑΣΧΛΟΥΔΗΣ

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΟΣ(1)ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΕΠ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΕΠ ΣΤΗ ΓΣΕΣ

 • 26 Ιουνίου 2015, 22:55 | Ν.ΠΑΣΧΛΟΥΔΗΣ

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΟΣ(1)ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΕΠ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΕΠ ΣΤΗ ΓΣΕΣ

 • 26 Ιουνίου 2015, 21:47 | Δημήτρης Ζώης

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Να μην δημοσιευτεί το προηγούμενο σχόλιο) :

  Η παράγραφος 3.(α)»Εάν τα μέλη ΔΕΠ είναι περισσότερα των τριάντα (30), διενεργείται ψηφοφορία στους επιμέρους Τομείς ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αναλογική εκπροσώπηση κατά βαθμίδα και κατά Τομέα»

  πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής «… ώστε να διασφαλιστεί η αναλογική εκπροσώπηση κατά βαθμίδα και κατά Τομέα αλλά και η συμμετοχή διαφορετικών μελών ΔΕΠ του Τομέα εάν τούτο είναι εφικτό»

  ή όπως αλλοιώς είναι δόκιμο νομικά

  διότι έχει παρατηρηθεί ότι άνα βαθμίδα ΔΕΠ συμμετέχουν από τον Τομέα πάντοτε οι ίδιοι στην ΓΣ του Τμήματος ενώ κάποια μέλη ΔΕΠ δεν συμμετέχουν ποτέ (λόγω κατευθυνόμενων ψηφοφοριών ή «άλλων ενεργειών»).

 • 26 Ιουνίου 2015, 19:15 | Σύλλογος Εκτάκτων Εκπαιδευτικών ΤΕΙ Πάτρας «Αρτίν Δανελιάν»

  Επί του Άρθρου 07: Τμήμα

  «3 β) Στη Γ.Σ. μετέχουν επιπλέον ένας (1) εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας λοιπού προσωπικού του Τμήματος (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν υπερβεί κατά δύο έτη τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος φοίτησης ή ένας (1) εκπρόσωπος των Υποψηφίων Διδακτόρων που δεν έχει υπερβεί το 4ο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή. Οι εκπρόσωποι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων προπτυχιακών φοιτητών ισούται με το 20% του συνολικού αριθμού των μελών ΔΕΠ της Γ.Σ. Στην περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών ή μεταπτυχιακών φοιτητών ή Υποψηφίων Διδακτόρων και λοιπού προσωπικού από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Γ.Σ. του Τμήματος συγκαλείται, συγκροτείται και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως χωρίς τη συμμετοχή τους. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της Γ.Σ. του Τμήματος ορίζεται ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.»

  Όλα τα ΤΕΙ της χώρας στηρίζονται τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο διδασκαλίας μαθημάτων και εργαστηρίων στο Έκτακτο Εκπαιδευτικού Προσωπικό, το οποίο αποτελείται κυρίως από Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες και Πανεπιστημιακούς Υπότροφους. Η συμμετοχή του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη λειτουργία των ΤΕΙ δεν εξαντλείται στην παροχή εκπαιδευτικού έργου αποκλειστικά στα πλαίσια των ωρών διδασκαλίας αλλά επεκτείνεται σε όλες τις δραστηριότητες των Τμημάτων με συνεχή παρουσία (επίβλεψη πτυχιακών εργασιών, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, επιστημονικές συνεργασίες με μέλη ΕΠ, στήριξη των εργαστηρίων, διοικητική υποστήριξη κλπ). Η συντριπτική πλειοψηφία του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχουν μακροχρόνια σχέση με τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία εργάζονται, με αποτέλεσμα ο χαρακτηρισμός «έκτακτος» να μην απεικονίζει την πραγματικότητα. Εκτός της συμβολής τους στη λειτουργία των Τμημάτων, το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό επηρεάζεται άμεσα από σχεδόν όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Συνεπώς, είναι οξύμωρο μία επιστημονική ομάδα που σχετίζεται άμεσα με το Τμήμα να μην εκπροσωπείται με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και να μην έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις της για θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη λειτουργία του Τμήματος.

  Με αυτό το σκεπτικό, το παρόν εδάφιο αποκλείοντας αναιτιολόγητα το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό από τη Γ.Σ. του Τμήματος μπορεί να οδηγήσει, ιδίως στα περιφερειακά ΤΕΙ, σε στρεβλές αποφάσεις καθώς η πολυπληθέστερη ομάδα διδασκόντων (και συνεπώς η ομάδα διδασκόντων με πιο σαφή γνώση των πραγματικών προβλημάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας) δεν θα μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και λήψης αποφάσεων.
  Προτείνουμε την προσθήκη στο παρόν εδάφιο του «Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού» και την αναδιατύπωσή του ως εξής:

  «3 β) Στη Γ.Σ. μετέχουν επιπλέον ένας (1) εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας λοιπού προσωπικού του Τμήματος (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), ένας (1) εκπρόσωπος του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος ο οποίος να έχει τουλάχιστον τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν υπερβεί κατά δύο έτη τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος φοίτησης ή ένας (1) εκπρόσωπος των Υποψηφίων Διδακτόρων που δεν έχει υπερβεί το 4ο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή. Οι εκπρόσωποι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων προπτυχιακών φοιτητών ισούται με το 20% του συνολικού αριθμού των μελών ΔΕΠ της Γ.Σ. Στην περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών ή μεταπτυχιακών φοιτητών ή Υποψηφίων Διδακτόρων και λοιπού προσωπικού από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Γ.Σ. του Τμήματος συγκαλείται, συγκροτείται και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως χωρίς τη συμμετοχή τους. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της Γ.Σ. του Τμήματος ορίζεται ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.»

 • Στην παρ. 4 όπου καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προτείνουμε να συμπεριληφθεί περ. η ως εξής:
  «η) Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την αξιολόγηση της φυσικής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, όπως και την πρόοδο του τμήματος στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων για την ισότιμη πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρία σε υπηρεσίες υποστήριξης και εν γένει στην καθολική πρόσβαση των φοιτητών σε όλα τα στάδια προπτυχιακής, πτυχιακής και μεταπτυχιακής διαδικασίας».

 • 26 Ιουνίου 2015, 00:00 | Ειρήνη Κ.

  Συμφωνώ πλήρως με τον κ. Μάνο Βενιέρη, και επιπλέον πρέπει να προστεθεί ο κλάδος ΕΔΠ (Επιστημονικοί Συνεργάτες)στο λοιπό προσωπικό.

 • 25 Ιουνίου 2015, 21:08 | Μάνος Βενιέρης

  Σχετικά με την παράγραφο 11. γ’

  Στη Γ.Σ. του Τομέα τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ έχουν την ελάχιστη εκπροσώπηση (ένας εκπρόσωπος ανά κατηγορία). Η περαιτέρω συρρίκνωση ή και κατάργηση της εκπροσώπησης αυτής στις ψηφοφορίες της Γ.Σ. του Τομέα και ειδικά σε θέματα που αφορούν και αυτές τις κατηγορίες προσωπικού (εκλογή Διευθυντή Τομέα, πρόγραμμα σπουδών, κατανομή διδακτικού έργου) καθιστά τη συμμετοχή των παραπάνω κατηγοριών προσωπικού στη Γ.Σ. του Τομέα υποτυπώδη αν όχι προσχηματική και δεν συνάδει με το ζητούμενο της δημοκρατικής εκπροσώπησης και αρμονικής συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διοίκηση και λειτουργία των ΑΕΙ στο βασικό επίπεδο του Τομέα.
  Και οι τρεις εκπρόσωποι των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου για τις υποπεριπτώσεις αα’ (εκλογή Διευθυντή Τομέα ) και γγ’ (Πρόγραμμα Σπουδών ) και τουλάχιστον ο εκπρόσωπος του ΕΔΙΠ θα πρέπει να έχει δικαίωμα ψήφου και για την υποπερίπτωση δδ’ (κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τομέα).

 • 25 Ιουνίου 2015, 12:59 | Θόδωρος Παπαδόγγονας

  Πρόεδρος μη αυτοδύναμου τμήματος με 5 έως 8 μέλη ΔΕΠ.
  Σχετικά με τα μη αυτοδύναμα τμήματα, άρθρο 12, στην περίπτωση (α) δεν είναι σαφές αν ο Πρόεδρος ενός μη αυτοδύναμου τμήματος με 5 έως 8 μέλη ΔΕΠ εκλέγεται ή ορίζεται από τον Πρύτανη. Η συντριπτική πλειοψηφία των μη αυτοδυνάμων τμημάτων διαθέτουν 5 έως 8 μέλη ΔΕΠ. Πρέπει να καταστεί σαφές πως προκύπτει ο Πρόεδρος των τμημάτων αυτών μέχρι να γίνουν αυτοδύναμα.
  Αντίθετα στην περίπτωση (β)των μη αυτοδυνάμων τμημάτων με λιγότερα από 5 μέλη είναι ξεκάθαρο ότι ο Πρόεδρος ορίζεται από τον Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου.

 • 25 Ιουνίου 2015, 07:37 | Καλλιόπη Ευσταθιάδη

  Στην Παράγραφο, υποπαράγραφο β) να υπάρχει εκπροσώπηση στο ΔΣ τμήματος με τον αναπληρωματικό του από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού.
  Στην Παράγραφο 11 υποπαράγραφο γ) στο δδ) δεν γίνεται πουθενά μνεία για τα μέλη ΕΕΠ του Τομέα (που προσφέρουν αυτόνομο διδακτικό έργο)

 • 24 Ιουνίου 2015, 23:02 | ΛΜ

  Η συμμετοχή των εκπροσώπων των φοιτητών θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στα θέματα πού τους αφορούν. Εάν υπάρξει καθολική συμμετοχή των φοιτητικών εκπροσώπων για όλα τα θέματα, τότε οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων θα βρίσκονται στα χέρια συνδικαλιστικών παρατάξεων και πολιτικών στελεχών χωρίς κανένα ακαδημαϊκό στόχο και κριτήριο.
  Επιπλέον δε, η αδικία που υπάρχει -ιδίως στις Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων των ΤΕΙ- με την μη πρόβλεψη εκπροσώπησης για τα θέματα που τους αφορούν, των εκτάκτων καθηγητών, περιορίζει τον στόχο της ευρύτερης δημοκρατικής εκπροσώπησης και αντιπροσώπευσης όλων των κατηγοριών των εκπαιδευτικών.

 • 24 Ιουνίου 2015, 18:31 | Βασίλης Ι.

  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο στη ΓΣΕΣ δεν προβλέπεται η συμμετοχή προπτυχιακών φοιτητών, παρά μόνο μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων. Θεωρώ ότι είναι παράληψη η απουσία των προπτυχιακών, εφόσον η ΓΣΕΣ δεν αφορά μόνο υποθέσεις μεταπτυχιακών ή υποψηφίων διδακτόρων.

 • 24 Ιουνίου 2015, 18:19 | Στέλιος Παναγούτσος

  Η διατήρηση τόσων πολλών οργάνων (τομέας,διευθυντής τομέα, τμήμα, πρόεδρος τμήματος, σχολή, κοσμήτορας,σύγκλητος, πρύτανης) θεωρώ ότι προσδίδουν γραφειοκρατικό χαρακτήρα στη διοίκηση των πανεπιστημίων.

 • 24 Ιουνίου 2015, 12:43 | Βασίλειος Παπαχαρίσης

  Άρθρο 7 – Τμήμα. Παράγραφος 6 υποπαράγραφος β)
  Στο ΔΣ τμήματος έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωματικό του από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού.
  Άρθρο 7- Τμήμα. Παράγραφος 11 υποπαράγραφος γ) στο δδ)
  δδ) εισηγείται στη ΓΣ του τμήματος για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ του Τομέα για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

 • 24 Ιουνίου 2015, 12:07 | Καθ. Κωνσταντίνος Μπουραζέλης Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΚΠΑ

  Άρθρο 7.1. Πρέπει να προστεθεί ότι ο προβλεπόμενος ενιαίος τίτλος σπουδών κάθε Τμήματος συνδυάζεται με αναγνωρισμένες επί μέρους κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του ενιαίου τίτλου σπουδών.

  Άρθρο 7.11.β. Προτείνεται η τροποποίηση ως εξής: “Στη Γ.Σ. του Τομέα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, ένας (1) μεταπτυχιακός φοιτητής ή ένας (1) Υποψήφιος Διδάκτορας και ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) του Τομέα, οι οποίοι υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα”.

 • 23 Ιουνίου 2015, 19:02 | Βασίλης Γραμματίκας

  Στην παρ. 1.7 προβλέπεται η εκλογή Προέδρου – Αν. Προέδρου του Τμήματος με … καθολική ψηφοφορία. Το συγκεκριμένο άρθρο δεν αποτελεί εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής, καθώς η μαζική ψηφοφορία είναι εντελώς σχηματική για τους κάτωθι λόγους:
  1. Η συμμετοχή του συνόλου των φοιτητών δεν είναι εφικτή αφού συνήθως υπάρχει αδιαφορία για τέτοιους θεσμούς και τελικά αυτοί που θα ψηφίσουν θα είναι οι οργανωμένοι σε παρατάξεις μαζικά κατευθυνόμενοι (όπως έχει αποδείξει η εμπειρία σε διαδικασίες ψηφοφορίας για πρυτάνεις).
  2. Αν πχ. οι εκλογές γίνουν Οκτώβριο ποιο το νόημα συμμετοχής των πρωτοετών φοιτητών που ακόμη δεν έχουν καμιά επαφή με το παν/μιο;
  3. Η μαζική, οργανωμένη φοιτητική ψήφος είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε μορφές συναλλαγής με υποψηφίους, κάτι που -υποθέτω- δεν αποτελεί επιδίωξη του νόμου.
  4. Φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών τους και απλώς χρωστούν μαθήματα, με ποιο σκεπτικό θα μπορούν να ψηφίσουν και να επηρεάσουν τις εξελίξεις σε ένα τμήμα του οποίου μόνο τυπικά αποτελούν μέλη;
  5. Ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι είναι θεμιτή η καθολική ψηφοφορία αυτή μπορεί να είναι εφικτή μόνο μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, καθώς μεγάλος αριθμός φοιτητών δεν διαμένει στην έδρα του τμήματος και δεν υπάρχει περίπτωση να μεταβεί προκειμένου να ψηφίσει πρόεδρο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η καθολικότητα είναι σχηματική και εξυπηρετεί μόνο τις προαναφερθείσες πελατειακές σχέσεις.
  Εκτιμώ ότι, για τους ανωτέρω λόγους, θα πρέπει το εκλεκτορικό σώμα να περιορίζεται σε σύνθεση αντίοσχοιχη μ’αυτήν της ΓΣ, έτσι ώστε τον κύριο λόγο να έχουν τα μέλη ΔΕΠ και η διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επιρρεπής σε συναλλαγές.

 • 23 Ιουνίου 2015, 12:39 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

  Στο τέλος αναφέρεται το εξής:
  Διαγράφεται η φράση «δύνανται να» από την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν.4009/2011 (Α’ 195).

  ΟΜΩΣ
  Στο Ν. 4009/2011, το άρθρο 32, παρ. 4, αναφέρει το εξής:
  «Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα για την εκμάθηση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας».

  Αυτό το συγκεκριμένο σημείο, (παρ. 4, άρθρο 32, Ν 4009) έχει ηδη καταργηθεί με το άρθρο 46 του Νόμου 4115/ΦΕΚ 24, τ.Α’, 30-01-2013)

  ΚΑΠΟΙΟ ΛΑΘΟΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ…..
  που είναι το «δύνανται να»?
  το ψάχνω και που θα το βρώ…..

 • 22 Ιουνίου 2015, 21:08 | Χρήστος Μοιράγιας

  Διαβάζοντας το προς διαβούλευση νομοσχέδιο παρατηρώ ότι ένας κλάδος προσωπικού των ΑΕΙ, αυτός του ΕΔΠ, λησμονείται στις αναφορές διάφορων εδαφίων που αφορούν την εκπροσώπηση σε σώματα εκλεκτόρων ή διοικητικές δομές.
  Συγκεκριμένα, ενώ στο άρθρο 3 που αναφέρεται στον Πρύτανη και στο εδάφιο 2 γ αναφέρεται ότι: «το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από …. και δδ) των … , ΕΔΠ …» δηλαδή υπάρχει πρόβλεψη για την συμμετοχή του κλάδου ΕΔΠ, στη συνέχεια, σε όσα σημεία γίνεται αναφορά για «εκπροσώπους από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού», στην επεξηγηματική ακολουθούσα παρένθεση, όπου αναφέρονται οι διάφορες κατηγορίες προσωπικού, ο κλάδος του ΕΔΠ απουσιάζει.
  (βλέπε για παράδειγμα το Άρθρο 4, παρ.1.στ. που περιγράφει τα μέλη της Συγκλήτου, και αναφέρει εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού, περιλαμβάνοντας εντός παρένθεσης τους κλάδους ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό. Βλέπε επίσης το άρθρο 6 το αναφερόμενο στην εκλογή του κοσμήτορα στην παράγραφο 5 β και όπου ως κατηγορίες λοιπού προσωπικού καταγράφονται μόνο οι ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ. Το ίδιο συμβαίνει και στην παράγραφο 3β του άρθρου 7 που αναφέρεται στο Τμήμα…)
  Θεωρώντας ότι μάλλον πρόκειται για αβλεψία, επισημαίνω την ανάγκη να συμπληρωθεί σε όσες παραγράφους χρειάζεται μαζί με τους υπόλοιπους «κλάδους από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού» και ο κλάδος του ΕΔΠ.

 • 22 Ιουνίου 2015, 12:27 | Γεώργιος Στάικος

  Θα συμφωνούσα με τη συμμετοχή των φοιτητών στη γενική συνέλευση του Τμήματος μονον σε μια περίπτωση. Να συμμετέχει ένας μόνον από κάθε έτος, μετά από εκλογή από τους φοιτητές του έτους, με σκοπό να συμβάλει στην ανάδειξη των εκπαιδευτικών προβλημάτων των φοιτητών.
  Η γενικευμένη συμμετοχή, σε οποιοδήποτε ποσοστό, μέσα από τις διαδικασίες του φοιτητικού συνδικαλισμού, ευνοεί συμπεριφορές του τύπου «η γενική συνέλευση των φοιτητών αποφάσισε το Α ή το Β, ψηφίστε το, αλλοιώς θα κάνουμε κατάληψη», κ.τ.λ.
  Ακόμη, τέτοιου είδους συμμετοχή, σαν αυτή που προβλέπει το σχέδιο νόμου, δεν έχω υπ’ όψη μου να υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, και δεν έχει καμία σχέση με όποιαδήποτε δημοκρατία, την έχουμε άλλωστε ζήσει στο πετσί μας αυτή τη «δημοκρατία».

  Κατά τα άλλα, διαπιστώνω μια επιστροφή στην αφετηρία που προσδιόρισε ο μεγάλος μακαρίτης το 1982.
  Είναι εξαιρετικά λυπηρό που η συνεχής διολίσθηση της Χώρας περνάει μέσα από διαδοχικές εκπαιδευτικές «μεταρρυθμίσεις».
  Είναι πλέον φανερό ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολυκέφαλο τέρας, μια λερναία ύδρα, που αν δεν το εξοντώσουμε δεν υπάρχει ελπίδα για τον τόπο.

 • 22 Ιουνίου 2015, 07:28 | ΕΠ ΤΕΙ

  Ο περιορισμός που θέτει ο Νόμος ως προς την βαθμίδα των μελών των τμημάτων για την θέση του Προέδρου του Τμήματος (Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές) είναι άδικος και σε μικρά Τμήματα δημιουργεί ίσως προβλήματα.
  Για ποιόν λόγο ένας Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής έχει περισσότερα διοικητικά και οργανωτικά προσόντα από έναν Επίκουρο Καθηγητή;
  Και μάλιστα από την στιγμή που στα ΤΕΙ υπάρχουν μέλη ΕΠ διαφορετικών βαθμίδων μόνο και μόνο επειδή εκλέχθηκαν ή εξελίχθηκαν με διαφορετικούς Νόμους.
  Προτείνω να καταργηθεί ο περιορισμός και να αφεθούν οι εκλέκτορες να αποφασίσουν αν θέλουν να προϊσταται του Τμήματος Καθηγητής, ή Αναπληρωτής ή Επίκουρος, με μόνο κριτήριο την ικανότητά του να διοικήσει και να οργανώσει το Τμήμα.

 • 21 Ιουνίου 2015, 00:51 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΗΣ

  ΕΝΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ (;) ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ.
  Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2, εδ. γ) του (παλαιού) Ν. 1268/1982:
  «Οι αποφάσεις του Τομέα παραπέμπονται στη Γ.Σ. Τμήματος, εάν αυτό ζητηθεί από το ένα τέταρτο (1/4) των μελών της.»
  Αυτή ήταν μια ορθότατη διάταξη που αποσκοπούσε, όταν κάποια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ενός ΤΟΜΕΑ γνωστοποιείτο στα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως του ΤΜΗΜΑΤΟΣ και συνέβαινε να υπάρχουν ενστάσεις ή επιφυλάξεις εκ μέρους τουλάχιστον του 1/4 των μελών της Γενικής Συνελεύσεως του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (διότι, π.χ., έθιγε, κατά τη γνώμη τους, την εύρυθμη λειτουργία των άλλων Τομέων ή αντίβαινε στα συμφέροντα ή στη γενικότερη πολιτική ολοκλήρου του Τμήματος), να είναι δυνατόν να ζητηθεί η επανέγκρισή της σε επίπεδο ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέσω ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ). Κατ’ αυτόν τον τρόπο απετρέποντο οι αυθαιρεσίες και οι λήψεις μη προσηκουσών αποφάσεων σε επίπεδο Γενικών Συνελεύσεων ΤΟΜΕΩΝ.
  Αντιθέτως, στο άρθρο 7, παρ. 11, εδ. δ), του προσχεδίου του παρόντος Νόμου το «της» αντικαταστάθηκε (κατά τη γνώμη μου, ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ) με το «του», κάτι που επιφέρει ΠΛΗΡΗ ΑΛΛΑΓΗ του νοήματος (!) της εν λόγω διατάξεως:
  «Οι αποφάσεις του Τομέα παραπέμπονται στη Γ.Σ. του Τμήματος εάν αυτό ζητηθεί από το 1/4 των μελών του.»
  Εάν αυτή παραμείνει (χωρίς διόρθωση) ΩΣ ΕΧΕΙ, τότε θα οδηγηθούμε με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση του θεσμού των Τομέων (αν όχι στην κατάργησή τους).
  Υπόθεση εργασίας: Έστω ότι βρισκόμαστε σε ένα «πολυπληθές» Τμήμα (π.χ., κάποιο Τμήμα με 50-60 μέλη ΔΕΠ και με Γενική Συνέλευση έχουσα 30+2 μέλη βάσει των προβλεπομένων στην παρ. 3 του άρθρου 7). Εάν στη Γ.Σ. ενός ΤΟΜΕΑ (με το πλήθος των μελών της των δικαιούμενων ψήφο ίσο με 8) ληφθεί μια απόφαση με αναλογία ψήφων 6 (ΥΠΕΡ) έναντι 2 (ΚΑΤΑ), τότε αυτοί οι (μειοψηφούντες) 2 (ασχέτως με το αν θα τύχει να είναι ή να μην είναι μέλη της Γ.Σ. του ΤΜΗΜΑΤΟΣ) θα έχουν το δικαίωμα της άμεσης παραπομπής της αποφάσεως (για επανέγκριση) στη Γ.Σ. του Τμήματος και την προσδοκία ανατροπής της (ακόμη κι αν αυτή η απόφαση αφορά σε ένα πολύ ειδικό θέμα εμπίπτον στα αα)-εε) του εδ. γ) της παρ. 11 του άρθρου 7 ή σε άλλα αντικείμενα αποκλειστικού ενδιαφέροντος τού Τομέα αναφοράς) μέσω των ψήφων των μελών των ΑΛΛΩΝ Τομέων των ανηκόντων στη Γ.Σ. του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
  Συνακόλουθα (τέτοιων παραδειγμάτων): 1) Οι μόνες αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων ΤΟΜΕΩΝ που δεν θα παραπέμπονται στη Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ θα είναι εκείνες που θα εγκρίνονται είτε ομοφώνως είτε θα γίνονται αποδεκτές από περίπου το 90% των ψηφιζόντων σε ψηφοφορίες στον Τομέα.
  2) Οι μειοψηφούντες των λοιπών ψηφοφοριών, προκειμένου να επιτύχουν (παρά ταύτα) την (δια της πλαγίας οδού) επιβολής των αντιπροτάσεών τους, θα τις παραπέμπουν στο Τμήμα και θα επιδίδονται στην άσκηση της (όποιας) επιρροής στα μέλη των ΑΛΛΩΝ Τομέων των ανηκόντων στη Γ.Σ. του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Ως εκ τούτου, πολλές Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος θα μετατρέπονται σε μαραθώνιες συνεδριάσεις επιλύσεως ενδοτομεΐκών μικροδιενέξεων και διαφορών (π.χ., για το Α ή το Β μάθημα κ.ά.), ήτοι για θέματα που, στην πλειονότητά τους, δεν θα σχετίζονται με τη γενική πολιτική του Τμήματος ή με την τήρηση ισορροπιών μεταξύ των διαφορετικών Τομέων και που θα προκαλούν ενίοτε την απουσία ή την αποχώρηση αρκετών μελών της Γ.Σ. (από τις εν λόγω συνεδριάσεις).
  3) Και αντιστρόφως, θα καταργηθεί η δυνατότητα εφαρμογής τού μηχανισμού επανεγκρίσεως/ελέγχου (έστω και των ολίγων τελικώς) ειλημμένων αποφάσεων Γ.Σ. Τομέων (εκ μέρους της Γ.Σ. του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, που είναι ανώτερο διοικητικό όργανο, όταν κρίνεται από τουλάχιστον το 1/4 των μελών της ότι συντρέχουν ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ προς τούτο).

 • 20 Ιουνίου 2015, 21:15 | Θανος Στουραΐτης

  Στο αρθρο 07 (Τμημα), παρ. 10 διατηρουνται οι τομεις σαν οργανα διοικησης, παραλληλα με τα αλλα τους καθηκοντα.

  Η 25ετης εμπειρια μου δειχνει οτι το ουσιαστικο εργο των τομεων που ειναι το εκπαιδευτικο μπορει καλλιστα να προσφερθει με το να λειτουργησουν οι τομεις σαν απλες επιστημονικες επιτροπες, που τα μελη τους θα εχουν την υποχρεωση να υποβαλλουν εισηγησεις στο τμημα για ολα τα εκπαιδευτικα θεματα που αφορουν στην θεραπεια του αντικειμενου τους.
  Ο διοικητικος κατακερματισμος του τμηματος σε μικροτερες μοναδες εχω δει να οδηγει α) σε κατασπαταληση χωρων, εξοπλισμου, και οικονομικων και ανθρωπινων πορων, β) σε ανουσιες αντιθεσεις μεσα στο τμημα, γ) απαραδεκτους συνασπισμους γυρω απο προσωπα (διευθυντες τομεων), παραμορφωσεις του προγραμματος σπουδων, απαιτησεις για ισομερη μεταξυ τομεων κατανομη των πορων του τμηματος, ακομα και αν οι αναγκες των τομεων δεν ειναι ιδιες.

  Ακομα, επειδη στην πραξη οι διευθυντες τομεων δεν αλλαζουν για παρα πολλα χρονια, επειδη οι διευθυντες ειναι συνηθως αυτοι που θα στελεχωσουν την οποιαδηποτε επιτροπη του τμηματος, και επειδη συμμετεχουν στο Διοικητικο Συμβουλιο του τμηματος, αυτο εχει σαν αποτελεσμα το τμημα να διοικειται σε καθημερινη βαση για παρα πολλα χρονια απο τα ιδια βασικα ατομα.

  Η δημοκρατικη και αποτελεσματικη διοικηση των τμηματων, που ειναι οι δομικοι λιθοι του οποιου Πανεπιστημιου, εχει πολλα να κερδισει και τιποτε να χασει απο την καταργηση των τομεων σαν μοναδες διοικησης.

 • 20 Ιουνίου 2015, 20:42 | Θανος Στουραΐτης

  Στο αρθρο 07 (Τμημα), παρ. 5.β. αναφερεται:
  «β) … Στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τις αρμοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ασκεί Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων Γ.Σ. των οικείων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος.»

  Αυτο δημιουργει προβληματα, στην περιπτωση που σαν μελη της ΓΣΕΣ των τμηματων που συμμετεχουν στο διατμηματικο ΠΜΣ δεν εχουν εκλεγει αρκετα μελη ΔΕΠ με συμμετοχη στο εργο του ΠΜΣ. Αποτελεσμα ειναι οτι μερικα η ακομη και ολα τα μελη της ΕΔΕ του διατμηματικου ΠΜΣ μπορει να μην εχουν σχεση με το ΠΜΣ στην ΕΔΕ του οποιου καλουνται να υπηρετησουν.

  Προτεινεται, κατ’ αντιστοιχια με την παρ. 5.γ., που δεν εχει αυτο το προβλημα, η ακολουθη διατυπωση του 5.β:
  «… Στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τις αρμοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ασκεί Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από μέλη των οικείων Τμημάτων που σχετιζονται με το εργο του ΠΜΣ και που εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος.»

 • «Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης»
  Από παραδρομή η παραπάνω πρόταση παραβλέπει την ύπαρξη των Καλλιτεχνικών Τμημάτων των Σχολών Καλών Τεχνών της χώρας. Πρέπει λοιπόν να συμπληρωθεί ως εξής:

  Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης ή μιας τέχνης.

 • 20 Ιουνίου 2015, 18:19 | Έλενα

  Στη γενική συνέλευση του τμήματος πρέπει να συμμετέχουν και μέλη του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού. Εργαζόμαστε όλο το χρόνο παρέχοντας εκπαιδευτικό, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό έργο. Τους καλοκαιρινούς μήνες που διορθώνουμε πτυχιακές εργασίες ή γράφουμε επιστημονικές δημοσιεύσεις είμαστε απλήρωτοι. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε λόγο σε μερικά από τα θέματα της γενικής συνέλευσης.

 • 20 Ιουνίου 2015, 09:11 | ΔΕΠ

  §8, περίπτωση στ)
  Είναι δυνατόν να εκχωρείται στον Πρόεδρο η δυνατότητα χορήγησης αδειών; Πρέπει ξεκάθαρα να είναι αρμοδιότητα συλλογικού οργάνου!

 • 20 Ιουνίου 2015, 08:13 | ΓΛ

  Για μιά φορά ακόμη οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί παραμένουν εντελώς διάφανοι. Στις Γ.Σ. συμμετέχουν οι πάντες πλήν εκείνων που πολλές φορές σηκώνουν όλο το εκπαιδευτικό βάρος.
  Νομίζω είναι ώρα διορθωθεί αυτή η στρέβλωση.
  Προτείνω τη συμπλήρωση της πρώτης πρότασης του 3.3.β με » καθώς και εκπρόσωποι του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το 20% των μελών ΔΕΠ.»

 • 19 Ιουνίου 2015, 20:08 | A. B.

  Η εκπροσώπηση των φοιτητών θα μπορούσε να περιοριστεί κι άλλο, πχ, στο 5 ή 10 τοις εκατό. Επίσης, για ποιο λόγο οι εκπρόσωποί τους να ορίζονται από τα συλλογικά όργανα (άρα, παρατάξεις και κόμματα) και να μην γίνονται εκλογές ανάδειξης με ενιαίο ψηφοδέλτιο;

 • 19 Ιουνίου 2015, 16:38 | Μάγγου Μαριάννα

  Στο άρθρο 7, παρ. 11, στις υποπεριπτώσεις γγ’ και δδ’ αναφέρονται τα εξής:
  ….γγ) υποβάλει προτάσεις προς τη ΓΣ του Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών,
  δδ) εισηγείται στη Γ.Σ. του Τμήματος για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τομέα για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του….
  ….και παρακάτω: Στις ψηφοφορίες που διεξάγονται για τις υποπεριπτώσεις γγ’ και δδ’ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ και ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών.

  Προτείνεται η πρόβλεψη δικαιώματος ψήφου μέλους ΕΕΠ και ΕΔΙΠ στον Τομέα, τουλάχιστον στα θέματα που τους αφορούν: Θέματα όπως το Πρόγραμμα Σπουδών και η κατανομή του διδακτικού έργου του Τομέα πρέπει να συνδιαμορφώνονται με την ψήφο των εκπροσώπων των κατηγοριών διδακτικού προσωπικού ΕΕΠ και ΕΔΙΠ και όχι με την ψήφο του φοιτητή.

 • 19 Ιουνίου 2015, 16:13 | Δάφνη Μανουσάκη

  Εάν τα μέλη ΔΕΠ είναι περισσότερα των τριάντα (30), οι εκπρόσωποί τους αναδεικνύονται με ψηφοφορία, ενώ οι εκπρόσωποι των φοιτητών & του προσωπικού, δεν εκλέγονται αλλά ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Γιατί αυτή η διάκριση;

  Η εκλογή και άμεση εκπροσώπηση των βασικών μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας αποτελεί βασικό στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας των ΑΕΙ. ΓΙ’ αυτό η Κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει τη δημοκρατική ανάδειξη των εκπροσώπων, π.χ. μέσα από μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο.