Άρθρο 05: Πρυτανικό Συμβούλιο

1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις.
2. Στο Πρυτανικό Συμβούλιο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο Γραμματέας του Ιδρύματος. Όταν αυτός δεν υπάρχει, συμμετέχει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας για τα εκάστοτε συζητούμενα θέματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρύτανη. Στο Πρυτανικό Συμβούλιο εισηγούνται υπηρεσιακώς και κατά αρμοδιότητα οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Ιδρύματος.
3. Το Πρυτανικό Συμβούλιο: α) εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεών της Συγκλήτου, β) εισηγείται στη Σύγκλητο τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Έργων του Α.Ε.Ι. γ) μεριμνά για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και δ) ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει η Σύγκλητος με απόφασή της εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την έγκριση και αναμόρφωση του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των προκηρύξεων θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού.
4. Οι Κοσμήτορες ή οι εκπρόσωποι των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι δυνατόν να καλούνται στο Πρυτανικό Συμβούλιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

 • Στην παρ. 2, προτείνεται να προστεθεί η ισότιμη συμμετοχή εκπροσώπων των λοιπών κατηγοριών προσωπικού:
  «2. Στο Πρυτανικό Συμβούλιο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο Γραμματέας του Ιδρύματος. ΄Οταν αυτός δεν υπάρχει, συμμετέχει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας για τα εκάστοτε συζητούμενα θέματα και ένα μέλος των λοιπών κατηγοριών προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΠ) με δικαίωμα λόγου και ψήφου ισότιμα…»

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:12 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ

  Άρθρο 5

  Θέμα-Αιτιολόγηση: Συμμετοχή στο Πρυτανικό Συμβούλιο.
  Επειδή το Πρυτανικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 3 έχει όσες αρμοδιότητες του αναθέτει η Σύγκλητος, ενώ παράλληλα είναι ένα μικρό όργανο που αποτελείται μόνο από τον Πρύτανη και τους αντιπρυτάνεις, οι οποίοι αποτελούν κοινό εκλογικό σχήμα και από τον Γραμματέα του Ιδρύματος, θεωρούμε λογική την υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π., τουλάχιστον με δικαίωμα λόγου.

  Πρόταση:
  Από την παρ. 4 του άρθρου 5 του σ/ν να διαγραφούν οι λέξεις «είναι δυνατόν να».

 • 28 Ιουνίου 2015, 12:40 | Δημήτρης Ζώης

  Παρατηρήσεις στο 3.δ:

  ι) Διαμόρφωση ως εξής «ασκεί όσες ΕΚΤΑΚΤΕΣ αρμοδιότητες του αναθέτει η Σύγκλητος με απόφασή της» ή «ασκεί όσες αρμοδιότητες ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ και του αναθέτει η Σύγκλητος με απόφασή της».

  Παρατηρήσεις στο 4:

  ι) Να τροποποιηθεί ως εξής «Οι Κοσμήτορες, οι εκπρόσωποι των φορέων ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΟΣ της ακαδημαϊκής κοινότητας»

 • 23 Ιουνίου 2015, 14:36 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Το Πρυτανικό Συμβούλιο:
  α) εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεών της Συγκλήτου,
  β) εισηγείται στη Σύγκλητο τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Έργων του Α.Ε.Ι.
  γ) μεριμνά για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και
  δ) ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει η Σύγκλητος με απόφασή της εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την έγκριση και αναμόρφωση του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των προκηρύξεων θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού.

  ΕΙΝΑΙ ΟΞΥΜΩΡΟ / ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟ/ να εποπτεύει το Π.Σ. την εφαρμογή των αποφάσεων της Συγκλήτου….
  και την ίδια στιγμή, να εισηγείται στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ θέματα προς έγκριση.
  Πολύ πρωτοποριακό, για το οπισθοδρομικό μάλλον μυαλό μου….

  η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ έχει εκπροσώπους από όλες τις Σχολές, από όλες τις κατηγορίες των μελών ενός ΑΕΙ (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, φοιτητές κλπ) ενώ το Π.Σ. είναι ΛΙΓΑ ΑΤΟΜΑ, οι ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ…

  επομένως, η Σύγκλητος δεν θα πρέπει να εποπτεύει το Π.Σ. ???
  για σκεφτείτε το….

 • 19 Ιουνίου 2015, 11:20 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

  Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι το πλειοψηφικό σύστημα εκλογής των πρυτανικών αρχών που επαναφέρεται στο άρθρο 3 σε συνδυασμό με το μονοπαραταξιακό πρυτανικό συμβούλιο του άρθρου 5 οδηγεί σε ένα αδιαφανές και αντιδημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας. Πολλές αποφάσεις που είχαν πελατειακό ή εκδικητικό χαρακτήρα διευκολύνθηκαν χωρίς να υπάρχει κριτική ή ενημέρωση. Χρειάζεται να υπάρχει αναλογικότητα στην εκπροσώπηση των απόψεων στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό προτείνεται, εκτός από τους 3 ή 4 του συνδυασμού που εξέλεξε Πρύτανη και Αντιπρυτάνεις, στο Πρυτανικό Συμβούλιο να συμμετέχει ίσος αριθμός εκπροσώπων των άλλων συνδυασμών που έλαβαν μέρος στις εκλογές για Πρύτανη, αναλογικά με το ποσοστό που έλαβε κάθε συνδυασμός.