Άρθρο 28: Επιστημονικό Συμβούλιο ερευνητικού κέντρου – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο ινστιτούτων

1. Οι παράγραφοι 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 17 του ν.4310/2014 καταργούνται.

2. Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι στο άρθρο 17 του ν. 4310/2014:

«8. Επανέρχεται σε ισχύ η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν.1514/1985, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε πριν την κατάργησή της από το ν.4310/2014.

9. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ερευνητικών κέντρων συστήνονται και λειτουργούν τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια των Ινστιτούτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.1514/1985, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε πριν την κατάργησή του από το ν.4310/2014, και του υφιστάμενου Εσωτερικού Κανονισμού του Κέντρου, στο οποίο ανήκει το εκάστοτε Ινστιτούτο.

10. Τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν.1514/1985, αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ. 5 του ν.4310/2014 καθώς και τις τυχόν άλλες αρμοδιότητες που ο ν.4310/2014 προβλέπει ότι ασκούνται από τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων. Στο Ε.Γ.Σ. συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αιρετός εκπρόσωπος του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού. Ο τρόπος εκλογής του αιρετού εκπροσώπου ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό ή Οργανισμού του κάθε ερευνητικού φορέα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη, η εκλογή θα πραγματοποιείται με ευθύνη του ΔΣ του φορέα. Σε περίπτωση διαφωνίας του διευθυντή ινστιτούτου με γνώμη των μελών του Ε.Γ.Σ., η οποία συγκεντρώνει πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, ο διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας.  

11. Όπου στο ν.4310/2014 αναφέρονται τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων, εφεξής νοούνται τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια του άρθρου 10 παρ. 4 του ν.1514/1985.»

 • Βασική αρχή της Συνόδου των Προέδρων των ΕΚ είναι ότι η υπηρεσιακή, επιστημονική, επαγγελματική ή άλλη ιδιότητα των μελών οιουδήποτε συλλογικού οργάνου πρέπει να συνάδει προς τις κατά νόμον αρμοδιότητες εκάστοτε οργάνου.

  Τούτου δοθέντος, η πρόνοια του άρθρ. 28, παρ. 10 περί «συμμετοχής στο Ε.Γ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου, αιρετού εκπρόσωπου του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού», δεν συνάδει με την προς τις κατά νόμον αρμοδιότητες του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβούλιου των Ινστιτούτων, και συνεπώς χρειάζεται να απαλειφθεί.

 • 1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) θα πρέπει να παραμείνει και να ενισχυθεί περαιτέρω έχοντας ελεγκτικές αρμοδιότητες και όσον αφορά την έγκριση του ετήσιου επιστημονικού και οικονομικού απολογισμού (ο τελευταίος δεν αναφέρεται πουθενά ενώ θα έπρεπε να προβλέπεται) του Ινστιτούτου. Δεν είναι δυνατόν στις εποχές που απαιτείται διαφάνεια και λογοδοσία ο Διευθυντής ενός Ινστιτούτου να ασκεί μόνος του την εξουσία χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, από ένα συμβουλευτικό όργανο όπως είναι το ΕΣΙ. Το ΕΣΙ ήταν μια ουσιαστική βελτίωση που έφερε ο Ν. 4310 και δεν υπάρχει καμία έστω και λογικοφανής ερμηνεία για την προσπάθεια να επιστρέψουμε 20 χρόνια πίσω στον Ν. 1514. Θα πρέπει να φύγει όλο το άρθρο 28 και να παραμείνει το ΕΣΙ όπως ξεκάθαρα ορίζεται στον Ν. 4310. Επιπρόσθετα προτείνουμε να διευρυνθούν οι αρμοδιότητές του.
  Ν. 4310/2014 – Άρθρο 17, Παρ. 2. Θεωρούμε αναγκαίο τα 2 από τα 5 μέλη των ΕΣΙ να είναι ερευνητές, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση των ερευνητών στο όργανο.
  Προσθήκη: «Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθυντής ινστιτούτου επικουρείται από Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη (συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή του), εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ερευνητές Α΄ ή Β΄ βαθμίδας του αντίστοιχου ινστιτούτου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι καθηγητές Α΄ ή Β΄ βαθμίδας ΑΕΙ, που είναι υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων ή έργων και για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα τους, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου.»

  Ν. 4310/2014 – Άρθρο 17, Παρ.4 και 5. Το ΕΣΙ θα πρέπει να έχει ελεγκτικό ρόλο σε κρίσιμες αποφάσεις συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού (προϋπολογισμός) και επιστημονικού απολογισμού του Ινστιτούτου, αλλά και στον ορισμό νέων συνεργαζόμενων μελών ΔΕΠ .
  Διόρθωση (Παρ. 4): «β) Η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού, οικονομικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου, η συμβολή στη διαμόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράμματος και της πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού.»

  Προσθήκη (Παρ. 5): «ε) η έγκριση του ετήσιου επιστημονικού και οικονομικού απολογισμού
  στ) Ο ορισμός νέων συνεργαζόμενων μελών ΔΕΠ με το Ινστιτούτο.»
  Ν. 4310/2014 – Άρθρο 17, Παρ.6. – Διόρθωση: «Σε περίπτωση διαφωνίας του διευθυντή ινστιτούτου με γνώμη των μελών του ΕΣΙ, η οποία συγκεντρώνει — την πλειοψηφία — του συνόλου των μελών του ΕΣΙ ο Διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου για την άρση της διαφωνίας, παρουσία ενός από τα διαφωνούντα Μέλη του ΕΣΙ.»
  Σχέδιο Νόμου – Άρθρο 42, Παρ. 1, Περ. γ – Διαγραφή

  Το πλήρες κείμενο του Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ: http://www.forth.gr/rc/

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:19 | Βασίλειος Δουγαλής, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ

  Η μακρά εμπειρία του ΙΤΕ στην συνεργασία του με ΑΕΙ και στην υλοποίηση στην πράξη του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης-έρευνας υπαγορεύει την συνέχιση της συμμετοχής συνεργαζομένων Καθηγητών ΑΕΙ στα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων . Προτείνεται λοιπόν να διαγραφεί από το άρθρο 28 η παράγραφος 2 ή να αναδιατυπωθεί η παρ.2 ως εξής:

  «Αναδιατυπώνεται η παράγραφος 2 το άρθρο 17 του ν. 4310/2014 ως ακολούθως:

  Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθυντής επικουρείται από Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (Ε.Γ.Σ.) που αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη οι οποίοι είναι ερευνητές του ινστιτούτου βαθμίδας Α ή Β ή Καθηγητές ΑΕΙ που είναι υπεύθυνοι εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων του Ινστιτούτου. Τα μέλη του Ε.Γ.Σ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των Ερευνητών, ΕΛΕ και των συνεργαζομένων Καθηγητών. Ο αριθμός των μελών του Ε.Γ.Σ., η διαδικασία εκλογής τους ο τρόπος λειτουργίας του Ε.Γ.Σ., οι ειδικότερες αρμοδιότητες του, και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου στο οποίο ανήκει το Ινστιτούτο.»

  Ακολούθως από την παράγραφο 2 διαγράφεται η αναφορά στην παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν.4310/2014, και οι λοιπές επαναριθμούνται σε 8,9,10.

 • Προτείνεται τα ΕΓΣΙ να μετατραπούν σε Επιστημονικά Συμβούλια Ινστιτούτων (ΕΣΙ), να είναι 5μελή, με 2ετή ή 3ετή θητεία που εκλέγονται από το σύνολο των ερευνητών. Το ΕΣΙ να εκλέγει πρόεδρο ο οποίος θα εκτελεί χρέη αναπληρωτή διευθυντή ινστιτούτου. Ο διευθυντής ινστιτούτου συνεργάζεται με το ΕΣΙ για τη σχεδίαση και υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου του ινστιτούτου.

  Προτείνεται να θεσμοθετηθεί η Γενική Συνέλευση Ερευνητών σε επίπεδο ΕΚ και σε επίπεδο ινστιτούτων η οποία να εγκρίνει το στρατηγικό σχέδιο και τις κατευθύνσεις που προτείνει το ΕΣΙ.

 • 28 Ιουνίου 2015, 20:56 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Άρθρο 27 –Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου – Διευθυντές Ινστιτούτων και Άρθρο 28 – Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτων
  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:
  Οι τροπολογίες του Ν. 4310 στο παρόν σ/ν καταρχήν επαναφέρουν την τρίτη θητεία Διευθυντών που διανύουν ήδη τη δεύτερη θητεία τους (!!!), ενώ προωθούν μια εξαιρετικά περιπεπλεγμένη, ασαφή και κατ’ επίφαση συμμετοχή του «ερευνητικού προσωπικού» στην εκλογή Διευθυντών ΕΚ και Ινστιτούτων. Από αυτό καθίσταται φανερό ότι ο νομοθέτης αποσκοπεί και πάλι στη διαιώνιση του προσωποκεντρικού, κλειστού και αδιαφανούς συστήματος διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. Οι Ερευνητές δεν «εκλέγουν», αλλά «προτείνουν» και «εκφράζουν γνώμη»!!!
  Για άλλη μια φορά, γίνεται απόπειρα «νόμιμης» επιμήκυνσης της θητείας ορισμένων Διευθυντών ΕΚ ή Ινστιτούτων στα 14 και πλέον έτη, ενώ το σώμα των Ερευνητών αποκλείεται και πάλι, από την απευθείας, καθαρή εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων, δηλαδή των Διευθυντών ΕΚ και Ινστιτούτων, αλλά και από την ουσιαστική συμμετοχή τους στα ΔΣ των Κέντρων, σε πλήρη αναντιστοιχία με τις ρυθμίσεις που αφορούν στην εκλογή μονοπρόσωπων οργάνων στα ΑΕΙ. Όπως και να έχει, οι Καθηγητές ΑΕΙ συνεχίζουν να εργάζονται σε χώρο που απολαμβάνει της ακαδημαϊκής αυτονομίας -η οποία είναι στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ για την ανέλιξη του ερευνητικού έργου-, ενώ οι Ερευνητές συνεχίζουν να εργάζονται σε ένα περιβάλλον όπου η συγκέντρωση των εξουσιών στο πρόσωπο του Διευθυντή ΕΚ/Ινστιτούτου διαμορφώνουν ένα πνεύμα δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας, το οποίο συμπιέζει την ερευνητική διαδικασία.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Απαλοιφή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 ως εξής «Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 προστίθεται η φράση «για την ίδια ακριβώς θέση. Η παρούσα περίπτωση καταλαμβάνει και του διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη ή τη δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος»..
  Για τον καταρχήν εκδημοκρατισμό της διοίκησης των ΕΚ, η ΕΕΕ προτείνει τις παρακάτω ρυθμίσεις προς άμεση θεσμοθέτηση:
  Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου – Διευθυντής Ινστιτούτου
   Η προκήρυξη για τη θέση του Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου να είναι υποχρεωτικά διεθνής.
   Η θητεία του Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου να είναι τετραετής, με όριο ηλικίας κατά την υποβολή υποψηφιότητας τα 63 έτη.
   Η θέση του Δ/ντή ΕΚ/ Ινστιτούτου να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
   Η προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιοποιείται κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες προ της λήξης της θητείας των υπηρετούντων Δ/ντών.
   Η θητεία του Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου είναι δυνατόν να παραταθεί έως τρεις (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο, με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Έρευνας Αν. Υπουργού ΠΟΠΑΙΘ. Μετά την παρέλευση του τριμήνου και εφόσον δεν έχει εκλεγεί νέος, καθήκοντα Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ή αντίστοιχα ο Αναπληρωτής Δ/τής του Ινστιτούτου.
   Στα Ινστιτούτα εκλέγεται Αναπληρωτής Δ/ντής, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως τα καθήκοντα του Δ/ντή ελλείποντος, απόντος ή κωλυόμενου.
   Οι Δ/ντές ΕΚ/Ινστιτούτων θα πρέπει να αξιολογούνται για τη θητεία τους, και στη μέση αλλά και στη λήξη της. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.
   Όριο δύο θητειών για το Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου, αλλά και εφαρμογή των δύο θητειών το ανώτατο σε ήδη υπηρετούντες Δ/ντές που διανύουν την πρώτη ή και τη δεύτερη θητεία τους.
   Εκλογή Δ/ντή Κέντρου και Δ/ντή Ινστιτούτου ως ακολούθως:
  1η προσέγγιση
  Ο Δ/ντής ΕΚ και ο Δ/ντής Ινστιτούτου εκλέγονται από το σύνολο των Ερευνητών του οικείου Κέντρου ή Ινστιτούτου αντίστοιχα.
  2η προσέγγιση
  Ο Δ/ντής Ερευνητικού Κέντρου και ο Δ/ντής Ινστιτούτου εκλέγονται από επταμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τέσσερα εσωτερικά και τρία εξωτερικά μέλη. Τα εσωτερικά μέλη είναι Ερευνητές Α’ ή Β’ Βαθμίδας και εκλέγονται από το σύνολο των Ερευνητών του Κέντρου ή Ινστιτούτου αντίστοιχα. Τα εξωτερικά μέλη είναι διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες, με έναν εξ αυτών τουλάχιστον να προέρχεται από την αλλοδαπή.

  Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων
   Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτου να αντικατασταθεί με το Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου, ως ακολούθως:
   Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ)
  Σε κάθε Ινστιτούτο εκλέγεται από το σύνολο των ερευνητών Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) με διετή θητεία. Τα μέλη του ΕΣΙ είναι Ερευνητές ή ΕΛΕ Α’ ή Β’ βαθμίδας και δεν συμπεριλαμβάνουν το Διευθυντή του Ινστιτούτου.
  Το ΕΣΙ είναι τριμελές, εφόσον ο αριθμός των ερευνητών του Ινστιτούτου είναι μικρότερος του 15 και πενταμελές εφόσον ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος.
  Το ΕΣΙ εκλέγει Πρόεδρο, ο οποίος ασκεί χρέη Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου, του Διευθυντή Ινστιτούτου ελλείποντα, απόντα, ή κωλυόμενου, με πλήρη δικαιώματα.
  Στις αρμοδιότητες του ΕΣΙ περιλαμβάνονται η λήψη αποφάσεων για τα θέματα στρατηγικής ανάπτυξης των Ινστιτούτων, έγκριση επιχειρηματικού σχεδίου για την υλοποίηση της ανάπτυξης, ορισμός και τροποποίηση οργανογράμματος, δημιουργία νέων θέσεων Ερευνητών, οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός του Ινστιτούτου, έγκριση της ενδιάμεσης και της τελικής απολογιστικής έκθεσης του Διευθυντή Ινστιτούτου.
  Ο Δ/ντής Ινστιτούτου υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση πεπραγμένων, προς έγκριση από το ΕΣΙ.
  Συνέλευση ερευνητών του Ινστιτούτου
  Η Συνέλευση των ερευνητών του Ινστιτούτου αποτελεί το ανώτατο όργανο ελέγχου του Ινστιτούτου. Συγκαλείται σε τακτική βάση από τον Δ/ντή του Ινστιτούτου και σε έκτακτες περιπτώσεις με απόφαση του Δ/ντή ή των 3/5 των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου ή μετά από συλλογή υπογραφών από την πλειοψηφία (50%+1) των Ερευνητών του. Εγκρίνει τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και τις ετήσιες αυτο-αξιολογήσεις του Ινστιτούτου. Έχει γενικότερη ελεγκτική αρμοδιότητα για όλες τις πράξεις της Διοίκησης του Ινστιτούτου συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής διαχείρισης, η οποία παρουσιάζεται μέσω του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού. Η εισήγηση θα γίνεται είτε από Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου του Ινστιτούτου είτε από το ΕΣΙ. Η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει την εισήγηση της επιτροπής ή του ΕΣΙ για τα οικονομικά. Επιπλέον, με ειδική ενισχυμένη πλειοψηφία (δυο τρίτων των μελών του Ινστιτούτου συν ένας), μπορεί να εισηγείται στο ΔΣ του Κέντρου την άμεση παύση της θητείας του Δ/ντή για μη ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων του.
  Επιπρόσθετη παρατήρηση / προτεινόμενη ρύθμιση:
  Πρόβλεψη για το Επιστημονικό Συμβούλιο Κέντρου υπήρχε και στο Ν. 1514/1985, αλλά ο θεσμός αυτός ποτέ δεν λειτούργησε πραγματικά σε επίπεδο Ερευνητικού Κέντρου, καθώς ένα Κέντρο θεραπεύει πολλά, εντελώς διαφορετικά, ερευνητικά αντικείμενα.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Το Επιστημονικό Συμβούλιο Κέντρου να αντικατασταθεί (κατ΄αναλογία) με το Συμβουλευτικό Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΣΕΣΙ).

 • 28 Ιουνίου 2015, 19:22 | Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

  Η κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν.4310/2014, συμπαρασύρει την κατάργηση μιας σημαντικής αρμοδιότητας του ΕΓΣΙ, που ήταν να προτείνει τον αναπληρωτή διευθυντή του Ινστιτούτου, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου.
  Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η ύπαρξη ενός αναπληρωτή διευθυντή είναι πολύ χρήσιμη για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου.
  Εξάλλου το ίδιο το παρόν νομοσχέδιο αναφέρεται αλλού (άρθρο 27, παρ. 3) στην ύπαρξη αναπληρωτή διευθυντή, στον οποίο αναθέτει καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων του Ινστιτούτου. Αντιφάσκει ωστόσο με τα προβλεπόμενα σε άλλο σημείο (άρθρο 16, παρ. 8), όπου αναφέρει ότι «σε περίπτωση έλλειψης για οποιοδήποτε λόγω διευθυντή Ινστιτούτου ή κωλύματος να ασκήσει τα καθήκοντά του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,τα καθήκοντα του ασκούνται από τον αρχαιότερο ερευνητή α΄ βαθμίδας του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον αρχαιότερο ερευνητή β΄ βαθμίδας του ινστιτούτου, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΓΣΙ».
  Η τελευταία αυτή πρόβλεψη εξάλλου αντιφάσκει περαιτέρω, καθώς συνδέει ένα αντικειμενικό κριτήριο (της αρχαιότητας) με ένα μη αντικειμενικό (σύμφωνη γνώμη του ΕΓΣΙ). Τι γίνεται εάν το ΕΓΣΙ δεν συμφωνήσει με την επιλογή του αρχαιότερου; Η πρόβλεψη αυτή δημιουργεί και επιπλέον κινδύνους, καθώς ο αρχαιότερος ερευνητής δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι είναι και ο καταλληλότερος να ασκήσει διοικητικά καθήκοντα.
  Εν κατακλείδι, προτείνω να ανασυνταχθούν όλες αυτές οι παράγραφοι (αρθρ. 16/παραγρ.8, άρθρ. 27/παράγρ.3 και άρθρ. 28/παράγρ.1), ούτως ώστε το ΕΓΣΙ στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την συγκρότησή του να προτείνει αναπληρωτή διευθυντή, ο οποίος να διορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου και ο οποίος να ασκεί όλα τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, αντικαθιστώντας τον διευθυντή όταν είναι απών στην προεδρία του ΕΓΣΙ και στην διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων, καθώς και να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του κέντρου, με δικαίωμα εισήγησης, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.
  Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
  Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

 • Σε κάθε Ινστιτούτο να εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και ΕΛΕ ΕΓΣ με διετή θητεία. Τα μέλη του ΕΓΣ να αποτελείτε από ερευνητές και ΕΛΕ όλων των βαθμίδων. Παράλληλα να συμμετέχει εκπρόσωπος του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού ως ισότιμο μέλος.

 • 28 Ιουνίου 2015, 15:50 | Μάχη Χατζηγιάννη

  Το Άρθρο 28 του πολυνομοσχεδίου πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί η σύσταση και λειτουργία Επιστημονικών Συμβουλίων Ινστιτούτων (ΕΣΙ) ως θεσμικών οργάνων λήψης αποφάσεων για τη διαμόρφωση και άσκηση πολιτικής των Ινστιτούτων. Τα ΕΣΙ συνιστούν βασική αναβάθμιση των μέχρι σήμερα Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων (ΕΓΣΙ) και μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ινστιτούτων.

  Προτεινόμενη τροπολογία:
  «Σε κάθε Ινστιτούτο εκλέγεται από το σύνολο των ερευνητών Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) με διετή θητεία. Τα μέλη του ΕΣΙ είναι Ερευνητές ή ΕΛΕ Α’ ή Β’ βαθμίδας και δεν συμπεριλαμβάνουν το Διευθυντή του Ινστιτούτου. Το ΕΣΙ είναι τριμελές, εφόσον ο αριθμός των ερευνητών του Ινστιτούτου είναι μικρότερος του 15 και πενταμελές εφόσον ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος. Το ΕΣΙ εκλέγει Πρόεδρο, ο οποίος ασκεί χρέη Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου, του Διευθυντή Ινστιτούτου ελλείποντα, απόντα, ή κωλυόμενου, με πλήρη δικαιώματα. Ο Δ/ντης Ινστιτούτου υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση πεπραγμένων, προς έγκριση από το ΕΣΙ. Το ΕΣΙ έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για τη στρατηγική ανάπτυξη του Ινστιτούτου, να εγκρίνει το αναπτυξιακό επιχειρησιακό σχέδιο του Ινστιτούτου, να εγκρίνει τις νέες θέσεις ερευνητών, τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό του Ινστιτούτου, καθώς και την ενδιάμεση και την τελική απολογιστική έκθεση του Διευθυντή του Ινστιτούτου».
  Μάχη Χατζηγιάννη
  Διευθύντρια Ερευνών
  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

 • 28 Ιουνίου 2015, 15:01 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 28: Επιστημονικό Συμβούλιο ερευνητικού κέντρου – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο ινστιτούτων

  Σχόλιο παραγράφου 10: H θεσμοθέτηση της συμμετοχής στο ΕΓΣΙ αιρετού εκπροσώπου από το σύνολο του Επιστημονικού, Τεχνικού και Διοικητικού προσωπικού του Ινστιτούτου αποτελεί θετική θεσμική προσθήκη καθώς η παρουσία εκπροσώπου του Επιστημονικού, Τεχνικού και Διοικητικού προσωπικού του Ινστιτούτου στα ΕΓΣΙ διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και την αποφυγή πολώσεων που δημιουργεί συχνά η ελλιπής πληροφόρηση και η αίσθηση αδιαφάνειας και αποκλεισμού από τις αποφάσεις.
  Απουσιάζει όμως η χρονική πρόβλεψη υλοποίησης αυτής της διάταξης, γι’ αυτό προτείνουμε να συμπληρωθεί η παράγραφος ως εξής: «Η διαδικασία εκλογής στο ΕΓΣΙ, αιρετού εκπροσώπου από το σύνολο του Επιστημονικού, Τεχνικού και Διοικητικού προσωπικού του Ινστιτούτου ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου» με ευθύνη της Διοίκησης του Ε.Κ. – Ι.

 • 26 Ιουνίου 2015, 23:52 | Γεράσιμος Κορρές Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

  Στο πλαίσιο του άμεσου εκδημοκρατισμού του μοντέλου διοίκησης της έρευνας στα ερευνητικά κέντρα της χώρας, τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια των Ινστιτούτων (ΕΓΣΙ) θα πρέπει να αναβαθμιστούν σε θεσμικά όργανα διαμόρφωσης και άσκησης ερευνητικής πολιτικής των Ινστιτούτων με απαλειφή του προσδιορισμού «Γνωμοδοτικά» από το όνομά τους. Τα Επιστημονικά Συμβούλια Ινστιτούτων (ΕΣΙ) μέλη των οποίων είναι ερευνητές ή ΕΛΕ που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού, έχουν αναβαθμισμένες αρμοδιότητες και όχι απλά γνωμοδοτικό ρόλο. Τα ΕΣΙ λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα στρατηγικής ανάπτυξης του Ινστιτούτου, έχουν μαζί με τον Διευθυντή την ευθύνη της αυτο-αξιολόγησης και του απολογισμού των δράσεων του Ινστιτούτου, εγκρίνουν το επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη του Ινστιτούτου, διαμορφώνουν μαζί με τον Δειυθυντή τους ερευνητικούς άξονες του Ινστιτούτου και προτείνουν νέες θέσεις ερευνητικού προσωπικού στο ΔΣ του Κέντρου.

 • Άρθρο 28: Επιστημονικό Συμβούλιο ερευνητικού κέντρου – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο ινστιτούτων

  Σχόλιο παραγράφου 2: H θεσμοθέτηση της συμμετοχής στο ΕΓΣΙ εκπροσώπου από το σύνολο του Επιστημονικού, Τεχνικού και Διοικητικού (Ε-Τ-Δ) προσωπικού του Ινστιτούτου αποτελεί θετική θεσμική προσθήκη καθώς αποτελεί μερική συμμόρφωση με πρόνοια της Ευρωπαϊκής Σύστασης της 11ης Μαρτίου 2005 «Χάρτα του Ερευνητή». Η θεσμική παρουσία εκπροσώπου του (Ε-Τ-Δ) στα ΕΓΣΙ διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και την αποφυγή πολώσεων που δημιουργεί συχνά η ελλιπής πληροφόρηση και η αίσθηση αδιαφάνειας και αποκλεισμού από τις αποφάσεις. Επιπλέον, η παρουσία αυτή αποτελεί τεκμήριο αξίωσης του έργου των εργαζομένων στη συνολική λειτουργία του ΕΚ. Ο τρόπος επιλογής του εκπροσώπου θα πρέπει να υλοποιηθεί ταχύτατα με παρόμοια διαδικασία εκείνης που ήδη υλοποιήθηκε στα ΕΚ για την εκλογή εκπροσώπου στα ΔΣ των ΕΚ.

  Το πλήρες κείμενο του ΣΕΙΤΕ: http://www.forth.gr/se/pdfs/ΣΕΙΤΕ_2015-06-26_259.pdf

 • 26 Ιουνίου 2015, 11:19 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  • Να δοθεί δυνατότητα κάποιες γνωμοδοτήσεις του ΕΓΣ να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα (π.χ. νέες θέσεις, επιτροπές κρίσης ερευνητών).

  • Σε κάθε Ινστιτούτο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (ΕΓΣ) με διετή θητεία. Αποτελείται από Ερευνητές και ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Επιπλέον, στο ΕΓΣ συμμετέχει ως ισότιμο μέλος, εκπρόσωπος του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού που εκλέγεται ομοίως με μυστική ψηφοφορία. (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 10)

 • 23 Ιουνίου 2015, 13:04 | meyou

  1) Τα ΕΓΣ δεν συστήνονται με απόφαση Διοικ. Συμβουλίων. Άλλωστε αυτό αντιβαίνει με υπάρχοντες εσωτερικούς κανονισμούς. Τα μέλη των ΕΓΣ εκλέγονται μετά από εκλογές που προκαλούνται από τη Διοίκηση, υπάρχει εφορευτική επιτροπή η οποία ανακηρύσσει τα μέλη των ΕΓΣ, τα οποία συστήνονται σε σώμα από τα εκλεγμένα μέλη. Δεν πρέπει να υπεισέρχεται σε αυτή τη διαδικασία το Διοικητικό Συμβούλιο, παρά μόνο να ενημερώνεται.
  2) Μετά από τόσα χρόνια, και ενώ εκφραστεί προς όλες τις κατευθύνσεις, ως κοινή απαίτηση, να μετατραπεί ο ρόλος των Συμβουλίων αυτών από γνωμοδοτικός (άρα διακοσμητικός) σε αποφασιστικό, τουλάχιστον, σε κάποια θέματα που αφορούν το Ινστιτούτο, ώστε να αποτελέσουν τροχοπέδη στην αυθαιρεσία Διευθυντών, που θεωρούν το Ινστιτούτο φέουδό τους έρχεται, μία προοδευτική κυβέρνηση (υποτίθεται), να μας πάει πίσω στον 1514/1985, ακυρώνοντας και τα λίγα θετικά στοιχεία που είχαν ενσωματωθεί, μετά από αγώνες, στον 4310/2014, με το ποιο απλό τη μετονομασία τους σε Επιστημονικά Συμβούλια Ινστιτούτου. Τα Συμβούλια αυτά πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν αποφασιστικό χαρακτήρα σε θέματα, όπως η στρατηγική ανάπτυξη του Ινστιτούτου, ο έλεγχος των οικονομικών του Ινστιτούτου, οι τομείς που θα ανοίξουν νέες θέσεις, η έκγκριση της ενδιάμεσης και τελικής απολογιστικής έκθεσης του Διευθυντή Ινστιτούτου, κ.α.