Άρθρο 47: Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1.    Η παράγραφος 4 του άρθρου 5Α του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.4283/2014 (Α΄ 189), καταργείται.

2.    Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπως αυτοί ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του ν.3848/2010 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνεχίζουν να τροφοδοτούνται από 1.9.2010 με στοιχεία προϋπηρεσίας. Ειδικά, κατά την προσμέτρηση αυτή, ο χρόνος πραγ­ματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που έχει διανυθεί κατά το χρονικό διάστημα 2010-2014 σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες σχολικές μονάδες δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο.  Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών τροφο­δοτούνται από το ανωτέρω χρονικό διάστημα με τα στοιχεία προϋπηρεσίας από το σχολικό έτος 2015-2016.

3.    Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους».

  4.Η προϋπηρεσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην ειδική εκπαίδευση ή στη σχολική ψυχολογία ή κάτοχοι αναγνωρισμένου ως αντίστοιχου και ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής καθώς και οι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης ετήσιων σεμινα­ρίων κατάρτισης στην ειδική εκπαίδευση από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους από το Υπουργείο κρατικούς φορείς το οποίο αποκτήθηκε μέχρι 31-08-2010, υπολογίζεται αποκλειστικά στον οικείο Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών που αφορά στις δομές όπου προσφέρθηκε η υπηρεσία (Γενικής ή Ειδικής Εκπαίδευσης) και όχι σε περισσότερους του ενός πίνακες αναπληρωτών.  Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), μπορεί να καθορισθεί ελάχιστο ποσοστό πρόσληψης σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών ειδικής εκπαίδευσης από τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε δομές ειδικής εκπαίδευσης. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 5. Η υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (Α΄ 152), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.3687/2088 (Α΄ 159) καταργείται.

 6. Το άρθρο 60 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.4210/2013 (Α΄ 254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

7. Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμε­τοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσω­τερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο τον χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στον χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού.

8. Από το διδακτικό έτος 2014-15 και εφεξής και αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, του ίδιου κλάδου και οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ίδια φάση πρόσληψης, λογίζεται η χρονικά προηγούμενη εναρκτήρια ημερομηνία από τις οριζόμενες στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις προθεσμίες, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός των προθεσμιών αυτών.

 • 29 Ιουνίου 2015, 08:53 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 29 Ιουνίου 2015, 08:04 | ΜΑΡΤΙΝΙΔΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΤΕΑ. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ, ΑΔΙΚΗ, ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥ…

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:50 | Ελευθερια

  Θεωρώ οτι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση,αλλα για να ειναι σύννομο με την απόφαση την πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ σχετικά με τους διορισμούς εκπαιδευτικών -η οποία προβλέπει καταρτιςη πινάκων μόνιμων και αναπληρωτών μόνο μεςω ΑΣΕΠ -θα πρεπει για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας να προβλέπει ως απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία στον ΑΣΕΠ.Ετςι θα αποφευχθεί η ενταξη ατόμων στους πίνακες που δεν προςεφεραν τις υπηρεςιες τους στις τυπικές δομές της πρωτοβαθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευςης ,ώστε να αποφευχθούν παράτυποι διορισμοί εκπαιδευτικων που Έγιναν στο παρελθόν (βλέπε διορισμό εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στον ΟΑΕΔ).Να διευκρινιστεί εδώ οτι στη δευτεροβάθμια ο ΑΣΕΠ έπαιξε σημαντικό ρόλο στις προσλήψεις αναπληρωτών και μόνιμων Σε αντίθεση με την πρωτοβάθμια,όπου Η διογκούμενη ανάγκη σε δασκάλους την τελευταία δεκαετία οδήγησε στην απορρόφηση των τελευταίων ,χωρίς να αποτελεί ο ΑΣΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση γι αυτο.επομενως πρόκειται για διαφορετικούς όρους πρόσληψης στις δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ,κατι που αφορά και στην ειδική αγωγή.στη δευτεροβάθμια η πρόσληψη στην ειδική αγωγή γινόταν και γίνεται με τελείως διαφορετικούς όρους απο την πρωτοβάθμια.στη δευτεροβάθμια,όπου υπηρετώ,η πρόσληψη γινόταν και γίνεται μέσω σεμιναρίων στην ειδική αγωγή,μεταπτυχιακών η διδακτορικών τίτλων στο συναφες επιστημονικό πεδίο .θεωρω επομένως δίκαιο να προσμετράται η προϋπηρεσία στη δομή, στην οποία προσφέρθηκε.πχ, αν εργάστηκε κάποιος στην ειδική αγωγή ,να προσμετρηθεί μόνο εκεί.

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:45 | Δήμητρα

  Από τη στιγμή που ανοίγουν οι πίνακες για την περίοδο 2010-2014 και θα ισχύει ο διπλασιασμός των μορίων προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πριν από το 2010 και μετά το 2014 δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξει αντίστοιχος διπλασιασμός και για την περίοδο 2010-2014. Διαφορετικά θα πρόκειται για μια απόφαση χωρίς ίχνος λογικής και παντελώς άδικη για τους συναδέλφους που υπηρέτησαν σε δυσπρόσιτα την περίοδο 2010-2014 που θα καταπατά τις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης μεταξύ ρων συναδέλφων. Υπάρχει πλήθος διαμαρτυριών για το μη διπλασιασμό της προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτα για την περίοδο 2010-2014, όχι μόνο από τους συναδέλφους που θίγονται, αλλά και πολλούς φορείς όπως τοπικές ΕΛΜΕ και σύλλογοι πρωτοβάθμιας. Και τα δυο συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών, η ΔΟΕ της πρωτοβάθμιας και η ΟΛΜΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανακοίνωσαν τη διαφωνία τους με το μη διπλασιασμό των μορίων σε δυσπρόσιτα για την περίοδο 2010-2014 και ζητούν την άρση της αδικίας. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετηθούν από τις υπουργικές αρχές ώστε να υπάρχει ισονομία και το πολυνομοσχέδιο να εξασφαλίζει ίσους όρους για όλους τους συναδέλφους και όχι «ειδική μεταχείριση» για ορισμένους.

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:43 | ΧΑΡΑ Χ.

  Απόσυρση τώρα της παραγ. 4 για τη μη προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και στους δυο πίνακες των εκπαιδευτικών ΠΕ 0.50. Σε καμιά Ευρωπαϊκή χώρα δεν διαχωρίζεται η προϋπηρεσία τους και γίνεται υποτίμηση των μεταπτυχιακών. Με αυτό τον τρόπο έχουμε καινούργιο νομοσχέδιο που ωθεί σε ανεργία τους εκπαιδευτικούς

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:41 | Κατερίνα

  Αυτός ο νόμος είναι καθαρός εμπαιγμός για όποιον εργάζεται στην ειδική αγωγή. Μας καταδικάζετε στην ανεργία, καθώς όποιος μείνει και εργαστεί από το Σεπτέμβριο στην Ειδική Αγωγή θα είναι άνεργος σε 2-3 χρόνια, και τα μόρια που θα έχει στην ειδική αγωγή δεν θα φαίνονται πουθενά. Δηλαδή ποια είναι η δουλειά μας τόσα χρόνια;; να κρατάμε ζεστές τις θέσεις των 71/61 οι οποίοι ακόμη σπουδάζουν;;

  Πιστεύουμε ότι πρέπει να σταματήσει πια αυτός ο εμπαιγμός σε βάρος μας, δουλεύουμε εδώ και πολλά χρόνια στην ειδική αγωγή και ξαφνικά ένας νόμος πέρυσι μας αφήνει χωρίς δουλειά. Δηλαδή η εκπαίδευση που παρείχαμε στα παιδιά με ειδικές ανάγκες εδώ και τόσα χρόνια ήταν κατώτερης μορφής από αυτήν που παρέχουν οι 71/61;; Και τώρα ήρθε το πολυνομοσχέδιο σας να μας πετάξει και απο το βασικό μας πτυχίο;;; Σπούδασα 6 χρόνια για να φτάσω στο σημείο να να διεκδικώ τα αυτονόητα;; το βασικό μου πτυχίο;;

  Αποτελούμε μια ομάδα εκπαιδευτικών με επιπλέον εξειδίκευση, πράγμα που αντί να επιβραβεύεται, τιμωρείται σ’ αυτή τη χώρα.
  Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και έχουμε στο πλευρό μας όλη την εκπαιδευτική κοινότητα!!
  ΖΗΤΑΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ!!
  ΟΧΙ στην προσπάθεια μερικών να κλέψουν δεδουλευμένη προϋπηρεσία με τρόπο παράνομο και αντισυνταγματικο!
  ΟΧΙ στο διαχωρισμό ΓΕΝΙΚΉΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:35 | Μανώλης

  Αμεση απόσυρση της παρ. 4 του άρθρου 47

  Θα διαλύσετε την Ειδική Αγωγή με τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

  Οι ΠΕ 70/60 είναι άτομα που προσλαμβάνονται σε δομές EA για να καλύψουν κενά που κανείς άλλος δε μπορεί να καλύψει δεδομένου ότι δεν έχουμε αρκετούς ΠΕ 71/61.

  Τους ζητάμε να δουλέψουν στην Ειδική και να καλύψουν υπηρεσιακά κενά και δεν τους δίνουμε την προϋπηρεσία τους εκεί που μπορούν να διοριστούν;

  Ποιος θα κάνει τα χαρτιά του τη νέα χρονιά με αυτές τις συνθήκες? Θα διαλύσετε την παράλληλη στήριξη!

  Καταπατούνται με αυτόν τον τρόπο τα εργασιακά δικαιώματα και θεωρείται αντισυνταγματικό. Πώς η προϋπηρεσία των μόνιμων μετριέται και στους δυο πίνακες; Πάλι κοινωνικός ρατσισμός για τους αναπληρωτές!

  Απόσυρση της παρ.4 και ναι στην προσμέτρηση και στους δυο πίνακες. Γιατί να αλλάξει τώρα αυτό που ίσχυε για τους εκπαιδευτικούς; Η ΣΑΤΕΑ, η ΔΟΕ, η ΟΛΜΕ και δεκάδες σύλλογοι υποστηρίζουν το ίδιο με ορθά επιχειρήματα.

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:28 | ΚΙΚΗ

  28 Ιουνίου 2015, 14:14 | Σταύρος Π. Μόνιμος ΣύνδεσμοςΣΥΡΙΖΑ 6/6/2014
  Πηγή: (http://www.esos.gr/arthra/defterovathmia-ekpaidefsi/eidisis-defterovathmia-ekpaidefsi/desmeyseis-syriza-gia-thn-eidikh-agvgh)
  Με αφετηρία το, υπό διαμόρφωση, νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Επιτροπή Έλεγχου Κυβερνητικού Έργου Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ οργάνωσε μία μεγάλη συζήτηση, σήμερα στη Βουλή, με πάνω από 20 φορείς της ειδικής αγωγής, άκουσε τις προτάσεις τους για όλα τα ανοικτά ζητήματα, ενώ ανέλυσε και όψεις τις προσέγγισης του ΣΥΡΙΖΑ στο κρίσιμο αυτό εκπαιδευτικό πεδίο.
  Όλοι οι εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων, των εκπαιδευτικών και του γονεϊκού κινήματος εξέφρασαν την βαθύτατη ανησυχία τους για την συνεχή υποβάθμιση της ειδικής αγωγής και την υποχρηματοδότησή της.
  Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκαν ότι:
  Α. Υψιστη εκπαιδευτική προτεραιότητα αποτελεί η ισχυροποίηση της ειδικής αγωγής, ως τμήμα της γενικής εκπαίδευσης(!!!!).
  Β. Αδιαπραγμάτευτος στόχος της Κυβέρνησης της Αριστεράς, είναι κανένα παιδί να μην παραμένει αποκλεισμένο από την δημόσια εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την προσχολική αγωγή μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας.
  Γ. Η στήριξη ενός συστήματος ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, το οποίο θα συμβαδίζει με τις επιστημονικές εξελίξεις και θα χρηματοδοτείται με επαρκείς πόρους, αποτελεί στο πλαίσιο αυτό, προγραμματική και αξιακή δέσμευση για το ΣΥΡΙΖΑ.ΣΥΡΙΖΑ 18/6/2015
  Τι λένε τώρα:
  Άρθρο 47 4: »Η προϋπηρεσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην ειδική εκπαίδευση ή στη σχολική ψυχολογία ή κάτοχοι αναγνωρισμένου ως αντίστοιχου και ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής καθώς και οι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων κατάρτισης στην ειδική εκπαίδευση από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους από το Υπουργείο κρατικούς φορείς το οποίο αποκτήθηκε μέχρι 31-08-2010, υπολογίζεται αποκλειστικά στον οικείο Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών που αφορά στις δομές όπου προσφέρθηκε η υπηρεσία (Γενικής ή Ειδικής Εκπαίδευσης) και όχι σε περισσότερους του ενός πίνακες αναπληρωτών. Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), μπορεί να καθορισθεί ελάχιστο ποσοστό πρόσληψης σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών ειδικής εκπαίδευσης από τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε δομές ειδικής εκπαίδευσης. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΑ!Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ!ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ!
  Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ! ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ!ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ!

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:26 | Σιδηροπούλου Ζέτα

  ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ.
  Ο κλαδος είναι ένας, αυτός της Γενικής. Πώς διαννοείται το υπουργείο να διώχνει τους εκαπιδευτικούς από τον κατεξοχήν τους κλάδο; Μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει μικροσυντεχνιακά και προσωπικά συμφέροντα;; Αυτή είναι η αριστερά που ψηφίσαμε συνειδητα; Αυτή που τώρα ξεπουλάει την εργασία, την προυπηρεσία, το ενιαίο της εκπαιδευσης;;

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:23 | Πίτσα

  Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να ενδιαφερθεί σοβαρότερα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής και όχι να τιμωρεί (αναδρομικά ή μη) τους εκπαιδευτικούς που έχουν επιπλέον προσόντα (μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς τίτλους και σεμινάρια εξειδίκευσης) να εργασθούν στο ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής αφαιρώντας τους το δικαίωμα προσμέτρησης της προϋπηρεσίας τους στους Πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης, στους πίνακες του ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥΣ.Όσον αφορά τους ΠΕ60.50 και ΠΕ 70.50 ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50 είναι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί με ένα επιπρόσθετο τυπικό προσόν (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο). Αυτόνομοι κλάδοι 70.50 και 60.50 δεν υπάρχουν. Πρόκειται περί ονομασίας για να ξεχωρίζουν από τους ΠΕ71 και ΠΕ61 (απόφοιτοι από τα τμήματα Ειδικής Αγωγής). Οι ΠΕ 70.50 και ΠΕ 60.50 καλύπτουν κενά στην ειδική αγωγή, τα οποία σε σύντομο διάστημα θα καλύπτονται από τους ΠΕ 61 – ΠΕ 71. Τα μόρια στον πίνακα ειδικής αγωγής δε θα έχουν κανένα νόημα πλέον, εφόσον στην Ειδική Αγωγή δεν τους δίνεται το δικαίωμα διορισμού. Οι ΠΕ 70.50 και ΠΕ 60.50 θα εξαφανιστούν από την ειδική αγωγή μαζί με την αποκτηθείσα προϋπηρεσία.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης παραγράφου και η συνέχιση, αναδρομικά από την χρονιά που σταμάτησαν να τροφοδοτούνται οι πίνακες προϋπηρεσίας, της προσμέτρησης της προϋπηρεσίας σε δομές Ειδικής Αγωγής ΚΑΙ στον πίνακα της προϋπηρεσίας τη Γενικής Εκπαίδευσης του κλάδου που αφορά το βασικό μας πτυχίοΟτιδήποτε άλλο θα αποτελεί εμπαιγμό απέναντι στον κόπο και την προσφορά των χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τις δομές ΕΕ και σε βάθος χρόνου την ανεργία. Ο ίδιος ο κ. Κουράκης μιλούσε για ενιαία εκπαίδευση. Ελπίζουμε να συνεχίσει να τηρεί τα όσα έχει εξαγγείλει και να σταματήσει με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του να σπέρνει τη διχόνοια και τη σύγχυση μεταξύ των εκπαιδευτικών.

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:16 | ΕΡΑΤΩ

  Συμφωνώ με την παρακάτω άποψη:
  Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και κήρυξε ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ. Την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στο Υπουργείο Παιδείας ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΞΕΧΝΑΝΕ, ΟΤΑΝ ΑΓΝΟΟΥΝ ΤΟΣΕΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΣΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΣ ΔΟΕ ΚΑΙ ΤΩΝ 600 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ.

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:11 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠ.

  Συμφωνώ με την παρακάτω άποψη.
  Σχετικά με το άρθρο 4,θεωρώ αδιανόητο να συνεχίσουμε να επιχειρηματολογούμε για τα αυτονόητα! Η παράγραφος 4 όχι μόνο δε θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ αλλά θα πρέπει να αποσυρθεί. Όπως όριζε ο νόμος, σύμφωνα με τον οποίο δηλώσαμε να μπούμε στην ειδική αγωγή, τα χρόνια δουλειάς μας θα προσμετρώνται κανονικά στον πίνακα προϋπηρεσίας της γενικής αγωγής. Τα «παραθυράκια» και τα «ψεύτικα» μεταπτυχιακά είναι νόμοι και πτυχία αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο κόπος για την απόκτηση ενός μεταπτυχιακού όχι μόνο δε θα με ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους προς το καλύτερο αλλά θα με αποκλείσει από τη δουλειά μου. Αρκετά πια με το πελατειακό κράτος! Το μεταπτυχιακό αποτελεί αντικειμενικό όργανο αξιολόγησης και όσοι το αμφισβητούν προφανώς δεν γνωρίζουν γιατί δεν ανδιάφερθηκαν να μάθουν.

  ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.4 ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:59 | Λευτέρης

  Διαβάζω από ορισμένους συνάδελφους να ζητούν απερίφραστα να ισχύσουν αναδρομικές οι ρυθμίσεις για την ειδική αγωγή με το ¨επιχείρημα¨ να μην ανατραπεί η καλή τους θέση στον πίνακα αναπληρωτών. Πραγματικά είμαστε σόβαροί; Όταν έκλεισαν οι πίνακες το 2010 και κάποιοι επαναπαύτηκαν στη σειρά τους, πίστευαν ότι δε θα ανοίξουν ποτέ για να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία; Φυσικά και θα ανατραπεί η σειρά τους, αν έχουν δουλεψει λιγότερους μήνες, θα γινόταν ούτως ή άλλως, καθώς ο νόμος Διαμαντοπούλου προέβλεπε μοριοδότηση της προϋπηρείας με συντελεστές. Είναι δυνατον να ισχυρίζονται ότι δε γνώριζαν ότι κάποια στιγμή θα «ξεπάγωναν¨οι πίνακες; Ή μήπως η δική τους προϋπηρεσία είναι ανώτερη, λες και η δική μας δεν αποκτήθηκε μέσα στα γενικά σχολεία, με τα γενικά αναλυτικά προγράμματα και με τις ίδιες συνθήκες για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους;
  Κύριοι υπουργοί, αφήστε κατά μέρος τα διάφορα συμφέροντα των υποομάδων και λάβετε σοβαρά υπόψη σας το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε αυτήν την πενταετία και που σύμφωνα με αυτό κάναμε ΟΛΟΙ τις επιλογές μας. Το δίκαιο δεν είναι πάντα απλοϊκό, όπως συχνά παρουσιάζεται, ούτε και ακολουθεί μανιχαϊστικές λογικές άσπρου- μαύρου. Η λογική και η δικαιοσύνη, που τόσο έχουν κακοποιηθεί τελευταίως στα διάφορα «πηγαδάκια» του διαδικτύου δεν έχουν να κάνουν με προσωπικά συμφέροντα. Αν θέλετε, και καλώς θέλετε, να δημιουργήσετε ένα δικαιότερο σύστημα διορισμών και όχι μόνο, δεν μπορείτε να παραγνωρίσετε ότι ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικού κινηθήκαμε σύμφωνα με ένα άλλο σύστημα νόμων και νομικά είναι ανήθικο και παράνομο να αιφνιδιαστούμε με αναδρομική τιμωρία για την εμπιστοσύνη που δείξαμε στη νομοθετική εξουσία της χώρας. Μην υποτιμάτε τους κόπους μας, μην παραγνωρίζετε τον προγραμματισμό της ζωής μας και μη μας ωθείτε στον δύσκολο και επώδυνο ψυχικά και οικονομικά δρόμο της δικαιοσύνης και των δικαστηρίων. Οι νόμοι δεν είναι κουρελόχαρτα, που η κάθε ομάδα μπορεί να καταπατά κατά βούληση ανάλογα με την προσωπική λογική και ηθική.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.4

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:59 | Γκοτζαμάνης Δημήτρης

  Απόσυρση της παρ.4 ναι στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε δομές ειδικής(Ενιαίας) εκπαίδευσης και στους δυο πίνακες

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:55 | Λευτέρης

  ΤΟ ΟΤΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΕΙΔΩΣΑΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕ ΟΤΙ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΑΤΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ ΟΣΟΙ ΔΩΣΑΤΕ ΑΣΕΠ. ΑΦΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕ ΠΗΓΑΤΕ Η ΠΗΓΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ, ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΤΕ ΕΙΧΑΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΤΕ ΟΧΙ. ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ. ΟΛΟΣ Ο ΕΛΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΥΛΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΝΟΜΑ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΠΑΡ. 4 ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΝΕΥΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.4.

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:55 | Αθανασία

  Θεωρώ πως η προϋπηρεσία των ΠΕ70.50/60.50 θα πρέπει να προσμετράται και στους δυο πίνακες γενικής και ειδικής αγωγής. Άλλωστε οι ΠΕ 70/60 προσλαμβανόταν σε δομές της ειδικής αγωγής για να καλύψουν κενά καθώς υπήρχε έλλειψη εκπαιδευτικών ΠΕ 71/61. Επομένως δεν μπορούν να τιμωρούνται για αυτό το λόγο και να μένουν εκτός από τον κλάδο όπου έχουν το βασικό τίτλο σπουδών (γενικής αγωγής) και να έχουν προϋπηρεσία σε έναν κλάδο όπου σε δεν θα μπορούν ποτέ να διοριστούν με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην ανεργία.

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:53 | Γκοτζαμάνης Δημήτρης

  Αναγνώριση της προϋπηρεσίας στη γενική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ειδική (ενιαία) εκπαίδευση!
  ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:50 | Ειρήνη

  Επιτέλους κύριοι του Υπουργείου… όλοι είναι με το μέρος μας…ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΚΕΣΕΑ, ΚΕΠΕΑ κλπ…μαζί μας..γιατί δεν προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε ατομικά συμφέροντα αλλά διεκδικούμε δικαιοσύνη και αξιοκρατία στην εκπαίδευση..

  Τώρα απόσυρση της παραγ. 4 για την μη προσμέτρηση των εκπαιδευτικών 0.50 και μάλιστα αναδρομικά. Καταπατούνται με αυτόν τον τρόπο τα εργασιακά δικαιώματα και θεωρείτε αντισυνταγματικό.

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:46 | ελενα

  Το Υπουργείο με τη ρύθμιση που προτείνει στο παρόν νομοσχέδιο προκαλεί τον πλήρη αφανισμό και τον ξαφνικό θάνατο όλων των ΠΕ60/70 που εργαζόμαστε νόμιμα και έχοντας επάρκεια τυπικών προσόντων με τα μέχρι σήμερα νομικά δεδομένα στην ειδική αγωγή.
  Είναι απόλυτα δίκαιο και αυτονόητο το αίτημα για:Αυτόματη αναγνώριση στη γενική εκπαίδευση της προϋπηρεσίας των ΠΕ70/60 που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση τόσο ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ όσο και στο ΜΕΛΛΟΝ. ΓΙΑΤΙ* Η προϋπηρεσία είναι ενιαία σε όποια δομή και αν αποκτάται και είναι του εκπαιδευτικού και όχι κάποιων επιμέρους πινάκων. Έτσι, δεν νοείται ο διαχωρισμός της προϋπηρεσίας των δασκάλων/νηπιαγωγών που δουλεύουν στην Ειδική Αγωγή. Σε κάθε τομέα του δημοσίου η προϋπηρεσία ακολουθεί τον εργαζόμενο, όπως συμβαίνει και στους μόνιμους συναδέλφους μας που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή έχοντας τα ίδια προσόντα με εμάς (Για παράδειγμα ένας μόνιμος συνάδελφός μας ΠΕ 60/70 με 30 χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδική αγωγή που βρίσκεται πριν τη συνταξιοδότηση θα του αφαιρεθούν αυτά τα 30 χρόνια προϋπηρεσίας; Ή θα ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για κάθε περίπτωση;). * Επιπλέον, κλάδος 70.50/60.50 δεν υφίσταται το «.50» είναι ένας συμβατικός κωδικός που επεξηγεί ποιοι εκπαιδευτικοί ΠΕ60/70 έχουν τα πρόσθετα επιστημονικά-εκπαιδευτικά προσόντα για να εργαστούν στις δομές της Ειδικής Αγωγής. Ο κλάδος όμως παραμένει ο 60/70. Και εδώ διερωτόμαστε: Πως γίνεται να μην προσμετράται αυτόματα η προϋπηρεσία στον κλάδο μας εφόσον από αυτόν προερχόμαστε; * Δεν παίρνουμε διπλή προϋπηρεσία καθώς ως φυσικά πρόσωπα κάθε χρονιά εργαζόμαστε σε μία και μόνο θέση και με την κάλυψη αυτής της θέσης αυτόματα διαγραφόμαστε από τον άλλο πίνακα.

  ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ, ΤΟΥΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ .

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:43 | ΡΟΥΛΑ

  Το Υπουργείο με τη ρύθμιση που προτείνει στο παρόν νομοσχέδιο προκαλεί τον πλήρη αφανισμό και τον ξαφνικό θάνατο όλων των ΠΕ60/70 που εργαζόμαστε νόμιμα και έχοντας επάρκεια τυπικών προσόντων με τα μέχρι σήμερα νομικά δεδομένα στην ειδική αγωγή.
  Είναι απόλυτα δίκαιο και αυτονόητο το αίτημα για:Αυτόματη αναγνώριση στη γενική εκπαίδευση της προϋπηρεσίας των ΠΕ70/60 που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση τόσο ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ όσο και στο ΜΕΛΛΟΝ. ΓΙΑΤΙ* Η προϋπηρεσία είναι ενιαία σε όποια δομή και αν αποκτάται και είναι του εκπαιδευτικού και όχι κάποιων επιμέρους πινάκων. Έτσι, δεν νοείται ο διαχωρισμός της προϋπηρεσίας των δασκάλων/νηπιαγωγών που δουλεύουν στην Ειδική Αγωγή. Σε κάθε τομέα του δημοσίου η προϋπηρεσία ακολουθεί τον εργαζόμενο, όπως συμβαίνει και στους μόνιμους συναδέλφους μας που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή έχοντας τα ίδια προσόντα με εμάς (Για παράδειγμα ένας μόνιμος συνάδελφός μας ΠΕ 60/70 με 30 χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδική αγωγή που βρίσκεται πριν τη συνταξιοδότηση θα του αφαιρεθούν αυτά τα 30 χρόνια προϋπηρεσίας; Ή θα ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για κάθε περίπτωση;). * Επιπλέον, κλάδος 70.50/60.50 δεν υφίσταται το «.50» είναι ένας συμβατικός κωδικός που επεξηγεί ποιοι εκπαιδευτικοί ΠΕ60/70 έχουν τα πρόσθετα επιστημονικά-εκπαιδευτικά προσόντα για να εργαστούν στις δομές της Ειδικής Αγωγής. Ο κλάδος όμως παραμένει ο 60/70. Και εδώ διερωτόμαστε: Πως γίνεται να μην προσμετράται αυτόματα η προϋπηρεσία στον κλάδο μας εφόσον από αυτόν προερχόμαστε; * Δεν παίρνουμε διπλή προϋπηρεσία καθώς ως φυσικά πρόσωπα κάθε χρονιά εργαζόμαστε σε μία και μόνο θέση και με την κάλυψη αυτής της θέσης αυτόματα διαγραφόμαστε από τον άλλο πίνακα.

  ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ, ΤΟΥΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ .

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:43 | Μιχάλης Δημ,

  ΤΟ ΟΤΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΕΙΔΩΣΑΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕ ΟΤΙ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΑΤΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ ΟΣΟΙ ΔΩΣΑΤΕ ΑΣΕΠ. ΑΦΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕ ΠΗΓΑΤΕ Η ΠΗΓΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ, ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΤΕ ΕΙΧΑΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΤΕ ΟΧΙ. ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ. ΟΛΟΣ Ο ΕΛΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΥΛΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΝΟΜΑ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΠΑΡ. 4 ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΝΕΥΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.4.

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:39 | Θάνος

  Το Υπουργείο με τη ρύθμιση που προτείνει στο παρόν νομοσχέδιο προκαλεί τον πλήρη αφανισμό και τον ξαφνικό θάνατο όλων των ΠΕ60/70 που εργαζόμαστε νόμιμα και έχοντας επάρκεια τυπικών προσόντων με τα μέχρι σήμερα νομικά δεδομένα στην ειδική αγωγή.
  Είναι απόλυτα δίκαιο και αυτονόητο το αίτημα για:Αυτόματη αναγνώριση στη γενική εκπαίδευση της προϋπηρεσίας των ΠΕ70/60 που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση τόσο ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ όσο και στο ΜΕΛΛΟΝ. ΓΙΑΤΙ* Η προϋπηρεσία είναι ενιαία σε όποια δομή και αν αποκτάται και είναι του εκπαιδευτικού και όχι κάποιων επιμέρους πινάκων. Έτσι, δεν νοείται ο διαχωρισμός της προϋπηρεσίας των δασκάλων/νηπιαγωγών που δουλεύουν στην Ειδική Αγωγή. Σε κάθε τομέα του δημοσίου η προϋπηρεσία ακολουθεί τον εργαζόμενο, όπως συμβαίνει και στους μόνιμους συναδέλφους μας που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή έχοντας τα ίδια προσόντα με εμάς (Για παράδειγμα ένας μόνιμος συνάδελφός μας ΠΕ 60/70 με 30 χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδική αγωγή που βρίσκεται πριν τη συνταξιοδότηση θα του αφαιρεθούν αυτά τα 30 χρόνια προϋπηρεσίας; Ή θα ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για κάθε περίπτωση;). * Επιπλέον, κλάδος 70.50/60.50 δεν υφίσταται το «.50» είναι ένας συμβατικός κωδικός που επεξηγεί ποιοι εκπαιδευτικοί ΠΕ60/70 έχουν τα πρόσθετα επιστημονικά-εκπαιδευτικά προσόντα για να εργαστούν στις δομές της Ειδικής Αγωγής. Ο κλάδος όμως παραμένει ο 60/70. Και εδώ διερωτόμαστε: Πως γίνεται να μην προσμετράται αυτόματα η προϋπηρεσία στον κλάδο μας εφόσον από αυτόν προερχόμαστε; * Δεν παίρνουμε διπλή προϋπηρεσία καθώς ως φυσικά πρόσωπα κάθε χρονιά εργαζόμαστε σε μία και μόνο θέση και με την κάλυψη αυτής της θέσης αυτόματα διαγραφόμαστε από τον άλλο πίνακα.

  ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ, ΤΟΥΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ .

 • ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ
  Σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 4 του πολυνομοσχεδίου, που αφορά σε θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαχωρίζεται και δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των αναπληρωτών που έχουν υπηρετήσει σε δομές της ειδικής εκπαίδευσης στους πίνακες αναπληρωτών της γενικής εκπαίδευσης. Με αυτή τη διάταξη εκπαιδευτικοί που κατέχουν ίδιους τίτλους σπουδών κι επομένως ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ και έχουν διδάξει σε δομές της ειδικής εκπαίδευσης, ακολουθώντας τα ίδια προγράμματα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, θεωρούνται μάλλον ανίκανοι να διδάξουν σε δομές της γενικής εκπαίδευσης.
  Εκπαιδευτικοί που απέκτησαν πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, που τους έδωσαν την δυνατότητα να εργαστούν σε δομές της ειδικής εκπαίδευσης, έχοντας εργαστεί τα τελευταία χρόνια σε αυτή είναι αναγκασμένοι εάν επιθυμούν να μεταπηδήσουν στην γενική εκπαίδευση να ξεκινούν από μηδενική βάση. Έχοντας εργαστεί και εκπαιδεύσει άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες το έργο τους δεν αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτικό για τις δομές της γενικής εκπαίδευσης.
  Στους εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν σε δομές της ειδικής εκπαίδευσης στα πλαίσια του γενικού σχολείου (τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη) και ακολούθησαν το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας με τη δομή στην οποία ανήκαν, δεν αναγνωρίζεται η συγκεκριμένη προϋπηρεσία στους πίνακες της γενικής εκπαίδευσης.
  Έτσι, υπάρχει κίνδυνος να γίνει διαχωρισμός της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των μαθητών χωρίς τις αντίστοιχες ανάγκες, ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, «ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» και λοιπών αρχών του κοινωνικού μοντέλου που θα μείνουν μόνον στα λόγια.
  Δεν είναι ικανός ο εκπαιδευτικός που εκπαιδεύει άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να διδάξει σε δομές της γενικής εκπαίδευσης το αντικείμενο του βασικού τίτλου σπουδών του;
  Η εκπαιδευτική του επάρκεια περιορίζεται μόνο στο στενό κύκλο των πρόσθετων προσόντων του;
  Με αυτή τη λογική τί συμβαίνει με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν υπηρετήσει και στις δυο δομές ( γενική, ειδική) ;
  Αν κάποιοι από αυτούς επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση διευθυντή, υποδιευθυντή ή σχολικού συμβούλου στο μέλλον σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης, η προϋπηρεσία τους στις δομές ειδικής εκπαίδευσης δεν θα αναγνωρίζεται;
  Μήπως πρέπει να ακυρωθούν και οι διορισμοί που έγιναν και αφορούσαν προϋπηρεσίες που αποκτήθηκαν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση;
  Και πώς είναι δυνατόν μία διάταξη να ρυθμίζει κάτι ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΟ;
  Για όλα τα παραπάνω:
  Ζητάμε την απόσυρση της παραγράφου 4 του άρθρου 47, που αφορά σε θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους σε δομές της ειδικής εκπαίδευσης στους αντίστοιχους πίνακες αναπληρωτών της ειδικότητας τους στη γενική εκπαίδευση.
  TO Δ.Σ.

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:38 | Νίκη

  Το Υπουργείο με τη ρύθμιση που προτείνει στο παρόν νομοσχέδιο προκαλεί τον πλήρη αφανισμό και τον ξαφνικό θάνατο όλων των ΠΕ60/70 που εργαζόμαστε νόμιμα και έχοντας επάρκεια τυπικών προσόντων με τα μέχρι σήμερα νομικά δεδομένα στην ειδική αγωγή.
  Είναι απόλυτα δίκαιο και αυτονόητο το αίτημα για:Αυτόματη αναγνώριση στη γενική εκπαίδευση της προϋπηρεσίας των ΠΕ70/60 που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση τόσο ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ όσο και στο ΜΕΛΛΟΝ. ΓΙΑΤΙ* Η προϋπηρεσία είναι ενιαία σε όποια δομή και αν αποκτάται και είναι του εκπαιδευτικού και όχι κάποιων επιμέρους πινάκων. Έτσι, δεν νοείται ο διαχωρισμός της προϋπηρεσίας των δασκάλων/νηπιαγωγών που δουλεύουν στην Ειδική Αγωγή. Σε κάθε τομέα του δημοσίου η προϋπηρεσία ακολουθεί τον εργαζόμενο, όπως συμβαίνει και στους μόνιμους συναδέλφους μας που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή έχοντας τα ίδια προσόντα με εμάς (Για παράδειγμα ένας μόνιμος συνάδελφός μας ΠΕ 60/70 με 30 χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδική αγωγή που βρίσκεται πριν τη συνταξιοδότηση θα του αφαιρεθούν αυτά τα 30 χρόνια προϋπηρεσίας; Ή θα ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για κάθε περίπτωση;). * Επιπλέον, κλάδος 70.50/60.50 δεν υφίσταται το «.50» είναι ένας συμβατικός κωδικός που επεξηγεί ποιοι εκπαιδευτικοί ΠΕ60/70 έχουν τα πρόσθετα επιστημονικά-εκπαιδευτικά προσόντα για να εργαστούν στις δομές της Ειδικής Αγωγής. Ο κλάδος όμως παραμένει ο 60/70. Και εδώ διερωτόμαστε: Πως γίνεται να μην προσμετράται αυτόματα η προϋπηρεσία στον κλάδο μας εφόσον από αυτόν προερχόμαστε; * Δεν παίρνουμε διπλή προϋπηρεσία καθώς ως φυσικά πρόσωπα κάθε χρονιά εργαζόμαστε σε μία και μόνο θέση και με την κάλυψη αυτής της θέσης αυτόματα διαγραφόμαστε από τον άλλο πίνακα.

  ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ, ΤΟΥΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ .

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:36 | Γιάννα

  Το Υπουργείο με τη ρύθμιση που προτείνει στο παρόν νομοσχέδιο προκαλεί τον πλήρη αφανισμό και τον ξαφνικό θάνατο όλων των ΠΕ60/70 που εργαζόμαστε νόμιμα και έχοντας επάρκεια τυπικών προσόντων με τα μέχρι σήμερα νομικά δεδομένα στην ειδική αγωγή.
  Είναι απόλυτα δίκαιο και αυτονόητο το αίτημα για:Αυτόματη αναγνώριση στη γενική εκπαίδευση της προϋπηρεσίας των ΠΕ70/60 που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση τόσο ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ όσο και στο ΜΕΛΛΟΝ. ΓΙΑΤΙ* Η προϋπηρεσία είναι ενιαία σε όποια δομή και αν αποκτάται και είναι του εκπαιδευτικού και όχι κάποιων επιμέρους πινάκων. Έτσι, δεν νοείται ο διαχωρισμός της προϋπηρεσίας των δασκάλων/νηπιαγωγών που δουλεύουν στην Ειδική Αγωγή. Σε κάθε τομέα του δημοσίου η προϋπηρεσία ακολουθεί τον εργαζόμενο, όπως συμβαίνει και στους μόνιμους συναδέλφους μας που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή έχοντας τα ίδια προσόντα με εμάς (Για παράδειγμα ένας μόνιμος συνάδελφός μας ΠΕ 60/70 με 30 χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδική αγωγή που βρίσκεται πριν τη συνταξιοδότηση θα του αφαιρεθούν αυτά τα 30 χρόνια προϋπηρεσίας; Ή θα ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για κάθε περίπτωση;). * Επιπλέον, κλάδος 70.50/60.50 δεν υφίσταται το «.50» είναι ένας συμβατικός κωδικός που επεξηγεί ποιοι εκπαιδευτικοί ΠΕ60/70 έχουν τα πρόσθετα επιστημονικά-εκπαιδευτικά προσόντα για να εργαστούν στις δομές της Ειδικής Αγωγής. Ο κλάδος όμως παραμένει ο 60/70. Και εδώ διερωτόμαστε: Πως γίνεται να μην προσμετράται αυτόματα η προϋπηρεσία στον κλάδο μας εφόσον από αυτόν προερχόμαστε; * Δεν παίρνουμε διπλή προϋπηρεσία καθώς ως φυσικά πρόσωπα κάθε χρονιά εργαζόμαστε σε μία και μόνο θέση και με την κάλυψη αυτής της θέσης αυτόματα διαγραφόμαστε από τον άλλο πίνακα.

  ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ, ΤΟΥΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ .

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:34 | Ουρανία

  Το Υπουργείο με τη ρύθμιση που προτείνει στο παρόν νομοσχέδιο προκαλεί τον πλήρη αφανισμό και τον ξαφνικό θάνατο όλων των ΠΕ60/70 που εργαζόμαστε νόμιμα και έχοντας επάρκεια τυπικών προσόντων με τα μέχρι σήμερα νομικά δεδομένα στην ειδική αγωγή.
  Είναι απόλυτα δίκαιο και αυτονόητο το αίτημα για:Αυτόματη αναγνώριση στη γενική εκπαίδευση της προϋπηρεσίας των ΠΕ70/60 που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση τόσο ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ όσο και στο ΜΕΛΛΟΝ. ΓΙΑΤΙ* Η προϋπηρεσία είναι ενιαία σε όποια δομή και αν αποκτάται και είναι του εκπαιδευτικού και όχι κάποιων επιμέρους πινάκων. Έτσι, δεν νοείται ο διαχωρισμός της προϋπηρεσίας των δασκάλων/νηπιαγωγών που δουλεύουν στην Ειδική Αγωγή. Σε κάθε τομέα του δημοσίου η προϋπηρεσία ακολουθεί τον εργαζόμενο, όπως συμβαίνει και στους μόνιμους συναδέλφους μας που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή έχοντας τα ίδια προσόντα με εμάς (Για παράδειγμα ένας μόνιμος συνάδελφός μας ΠΕ 60/70 με 30 χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδική αγωγή που βρίσκεται πριν τη συνταξιοδότηση θα του αφαιρεθούν αυτά τα 30 χρόνια προϋπηρεσίας; Ή θα ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για κάθε περίπτωση;). * Επιπλέον, κλάδος 70.50/60.50 δεν υφίσταται το «.50» είναι ένας συμβατικός κωδικός που επεξηγεί ποιοι εκπαιδευτικοί ΠΕ60/70 έχουν τα πρόσθετα επιστημονικά-εκπαιδευτικά προσόντα για να εργαστούν στις δομές της Ειδικής Αγωγής. Ο κλάδος όμως παραμένει ο 60/70. Και εδώ διερωτόμαστε: Πως γίνεται να μην προσμετράται αυτόματα η προϋπηρεσία στον κλάδο μας εφόσον από αυτόν προερχόμαστε; * Δεν παίρνουμε διπλή προϋπηρεσία καθώς ως φυσικά πρόσωπα κάθε χρονιά εργαζόμαστε σε μία και μόνο θέση και με την κάλυψη αυτής της θέσης αυτόματα διαγραφόμαστε από τον άλλο πίνακα.

  ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ, ΤΟΥΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ .

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:33 | Φένια

  Το Υπουργείο με τη ρύθμιση που προτείνει στο παρόν νομοσχέδιο προκαλεί τον πλήρη αφανισμό και τον ξαφνικό θάνατο όλων των ΠΕ60/70 που εργαζόμαστε νόμιμα και έχοντας επάρκεια τυπικών προσόντων με τα μέχρι σήμερα νομικά δεδομένα στην ειδική αγωγή.
  Είναι απόλυτα δίκαιο και αυτονόητο το αίτημα για:Αυτόματη αναγνώριση στη γενική εκπαίδευση της προϋπηρεσίας των ΠΕ70/60 που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση τόσο ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ όσο και στο ΜΕΛΛΟΝ. ΓΙΑΤΙ* Η προϋπηρεσία είναι ενιαία σε όποια δομή και αν αποκτάται και είναι του εκπαιδευτικού και όχι κάποιων επιμέρους πινάκων. Έτσι, δεν νοείται ο διαχωρισμός της προϋπηρεσίας των δασκάλων/νηπιαγωγών που δουλεύουν στην Ειδική Αγωγή. Σε κάθε τομέα του δημοσίου η προϋπηρεσία ακολουθεί τον εργαζόμενο, όπως συμβαίνει και στους μόνιμους συναδέλφους μας που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή έχοντας τα ίδια προσόντα με εμάς (Για παράδειγμα ένας μόνιμος συνάδελφός μας ΠΕ 60/70 με 30 χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδική αγωγή που βρίσκεται πριν τη συνταξιοδότηση θα του αφαιρεθούν αυτά τα 30 χρόνια προϋπηρεσίας; Ή θα ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για κάθε περίπτωση;). * Επιπλέον, κλάδος 70.50/60.50 δεν υφίσταται το «.50» είναι ένας συμβατικός κωδικός που επεξηγεί ποιοι εκπαιδευτικοί ΠΕ60/70 έχουν τα πρόσθετα επιστημονικά-εκπαιδευτικά προσόντα για να εργαστούν στις δομές της Ειδικής Αγωγής. Ο κλάδος όμως παραμένει ο 60/70. Και εδώ διερωτόμαστε: Πως γίνεται να μην προσμετράται αυτόματα η προϋπηρεσία στον κλάδο μας εφόσον από αυτόν προερχόμαστε; * Δεν παίρνουμε διπλή προϋπηρεσία καθώς ως φυσικά πρόσωπα κάθε χρονιά εργαζόμαστε σε μία και μόνο θέση και με την κάλυψη αυτής της θέσης αυτόματα διαγραφόμαστε από τον άλλο πίνακα. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ, ΤΟΥΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ .

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:33 | giorgos

  Συμφωνώ με τις θέσεις του συλλόγου αναπληρωτών νηπιαγωγών και δασκάλων με μεταπτυχιακές-διδακτορικές σπουδές στην ειδική αγωγή-σχολική ψυχολογία. οχι στον διαχωρισμό