Άρθρο 34: Επιλογή προσωπικού ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται οι παράγραφοι 1-11 και 13 του άρθρου 29 του ν.4310/2014.

2. Η παράγραφος 12 του ν. 4310/2014 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Το ειδικό επιστημονικό – τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών φορέων ΝΠΙΔ αξιολογείται κάθε δύο έτη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ερευνητικού κέντρου, αυτοτελούς ινστιτούτου και τεχνολογικού φορέα. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού, οι Διοικήσεις των ανωτέρω προβαίνουν σε κρίσεις για βαθμολογικές προαγωγές του προσωπικού αυτού, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 6 του άρθρου 7 και των άρθρων 8 και 9 του ν.4024/2011».

3. Στο άρθρο 29 του ν. 4310/2014 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«13. Επανέρχονται σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 16 και οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 του ν.1514/1985, όπως αυτά είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν έως την κατάργησή τους.

14. Διαδικασίες κρίσης ερευνητικού προσωπικού για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει εκδοθεί απόφαση επιλογής ή εξέλιξης σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4310/2014, από την Ειδική Επιτροπή Κριτών είναι νόμιμες.

15. Όλες οι αιτήσεις για κρίση ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες υπεβλήθησαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.4310/2014 και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, απόφαση επιλογής ή εξέλιξης από την Ειδική Επιτροπή Κριτών του άρθρου 29 του ν.4310/2014, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 16 και 17 του ν.1514/1985, όπως αυτά είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν.

16. Όπου στο νόμο 4310/2014 αναφέρεται το άρθρο 29, νοούνται εφεξής οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν.1514/1985, οι οποίες επανέρχονται σε ισχύ σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»

 • Άρθρο 34: Επιλογή προσωπικού ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

  Σχόλιο παραγράφου 2: Με την συγκεκριμένη διάταξη αποσαφηνίζεται οριστικά η εν ισχύ θεσμοθέτηση της χρήσης των υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης που διέθεταν τα ΕΚ για τις βαθμολογικές προαγωγές του επιστημονικού-τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού τους. Στο ΙΤΕ υπάρχει εδώ και 20 χρόνια εγκαθιδρυμένο διεπίπεδο σύστημα αξιολόγησης (προϊσταμένων και χρηστών υπηρεσιών) σε διαρκή εξέλιξη με την επιμονή, υποστήριξη και συμβολή του ΣΕΙΤΕ, και είναι σημαντικό με βάση αυτό να πραγματοποιούνται προαγωγές στις βαθμίδες του ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου του δημοσίου τομέα, προς επιβράβευση της προσφοράς και της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων.

  Σχόλιο παραγράφου 3: Με τη θεσμοθέτηση του Εθνικού καταλόγου κριτών (άρθρο 30 Ν. 4310/14), ο οποίος έχει την εγκυρότητα του ΕΣΕΚ και επικαιροποιείται ετησίως, επιλύεται το πρόβλημα των αδιαφανών ή προβληματικών κρίσεων ερευνητών/ΕΛΕ. Η ισχύουσα διαδικασία των κρίσεων, όπως αυτή αναφέρεται στα συγκεκριμένα άρθρα, δεν διασφαλίζει την διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία του τελικού αποτελέσματος. Οι κρίσεις, που θα πρέπει διαδικαστικά να μπορούν να υλοποιηθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για αποφυγή κοστοβόρων μετακινήσεων, θα μπορούσαν να γίνονται από επιτροπή 5 μελών που επιλέγονται με κλήρο από τον Εθνικό κατάλογο κριτών στο υπό εξέταση γνωστικό αντικείμενο. Ανά περίπτωση:

  1. ανοικτής προκήρυξης (νεοεισερχόμενος ερευνητής): στα μέλη της επιτροπής περιλαμβάνονται ο Δντης του Ινστιτούτου και εκπρόσωπος του ΕΓΣΙ με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης

  2. κρίσης για εσωτερική εξέλιξη (πεπειραμένος ερευνητής): από μέλη της επιτροπής εξαιρούνται όλα τα μέλη που ανήκουν στο τακτικό προσωπικό του Ινστιτούτου που διενεργείται η κρίση, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτό μέλη ΔΕΠ.

  Το πλήρες κείμενο του ΣΕΙΤΕ: http://www.forth.gr/se/pdfs/ΣΕΙΤΕ_2015-06-26_259.pdf

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:13 | ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ (Αντιπρόεδρος Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)

  Να προστεθεί στο τέλος της παρ. 7Β του άρθρου 42:
  «Οι ήδη υπηρετούντες ΕΛΕ, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, που έχουν υποβάλλει αίτηση για κρίση σε επόμενη βαθμίδα εντός της τρίμηνης προθεσμίας που προέβλεπε η παράγραφος 6 του άρθρου 47 του ν.4310/2014, όπως αυτός ίσχυε και έως την δημοσίευση του παρόντος, καλούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Οι κρίσεις θα διενεργούνται από 5μελείς επιτροπές κρίσης που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3α και γ του ν.1514/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι διαδικασίες κρίσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31.12.2015.»

  Αιτιολογία:Στο παρόν νομοσχέδιο δεν υπάρχει η πρόβλεψη που ο Ν. 4310/2014 που προέβλεπε για την εξέλιξη των ΕΛΕ και ήδη έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την εξέλιξη τους. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια του κράτους.

 • 28 Ιουνίου 2015, 21:01 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Άρθρο 34 – Επιλογή προσωπικού ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:
  Ως θετική αποτιμάται η σχεδόν πλήρης τροπολόγηση του Άρθρου 29 του Ν. 4310/2014.
  Θεωρούμε όμως αντιδεοντολογικό και αντίθετο με τις αρχές της ακαδημαϊκότητας και της ισονομίας, η εισηγητική επιτροπή να είναι μονοπρόσωπη και να αποτελείται μάλιστα από τον προϊστάμενο του κρινόμενου. Κατ’ αναλογία με ό,τι εφαρμόζεται στα ΑΕΙ, χρειάζεται και για τους Ερευνητές πρόβλεψη για να υπάρχει μία έκθεση ειδικών στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο του κρινόμενου, που θα αξιολογεί το έργο του, έτσι ώστε και ο Διευθυντής να υποβοηθείται στην κρίση του -ιδιαίτερα εάν δεν είναι γνώστης του αντικειμένου του κρινόμενου (βλ. ειδικά τα συγχωνευμένα/πολυθεματικά Ινστιτούτα)- και η αξιολόγηση του υποψηφίου να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρεία και αντικειμενική.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Να προστεθεί ανάλογη ρύθμιση με τα ΑΕΙ για την θεσμοθέτηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης στις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

 • 27 Ιουνίου 2015, 22:29 | Μαδέσης Παναγιώτης, Σύλογος ερευνητών ΕΚΕΤΑ

  Πιστεύοουμε ότι είναι αντιδεοντολογικό και αντίθετο με τις αρχές της ακαδημαϊκότητας και της ισονομίας, η εισηγητική επιτροπή να είναι μονοπρόσωπη και να αποτελείται μάλιστα από τον προϊστάμενο του κρινόμενου. Κατ’ αναλογία με ό,τι εφαρμόζεται στα ΑΕΙ, χρειάζεται και για τους Ερευνητές πρόβλεψη για να υπάρχει μία έκθεση ειδικών στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο του κρινόμενου, που θα αξιολογεί το έργο του, έτσι ώστε και ο Διευθυντής να υποβοηθείται στην κρίση του -ιδιαίτερα εάν δεν είναι γνώστης του αντικειμένου του κρινόμενου (βλ. ειδικά τα συγχωνευμένα/πολυθεματικά Ινστιτούτα) και η αξιολόγηση του υποψηφίου να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρεία και αντικειμενική.
  Πρόταση της ΕΕΕ:

  Επίσης να προστεθεί ανάλογη ρύθμιση με τα ΑΕΙ για την θεσμοθέτηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης στις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα