Άρθρο 60: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 1. 1.                   Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.4264/14 ( Α΄ 118), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:

«1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, υστέρα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγη­σης των μαθητών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου».

 1. 2.                   Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής: «αα)Επανακαθορίζονται τα μαθήματα ομάδων προσανατολισμού της Β΄ Τάξης του ΓΕ.Λ., τα μαθήματα των ομάδων προσα­νατολισμού της Γ΄ τάξης, καθώς και τα ωρολόγια προ­γράμματα όλων των Τάξεων του ΓΕ.Λ. και κατανέμονται τα μαθήματα που προβλέπονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τάξεων του ημερήσιου ΓΕ.Λ. στις τέσσερις τάξεις του εσπερινού ΓΕΛ,

ββ) Καθορίζονται τα ωρολόγια προ­γράμματα του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου».

 1. 3.                   Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), διαγράφεται η φράση «τα ωρολόγια προγράμματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».
 • Προτείνουμε στο παρόν άρθρο να συμπληρωθεί διάταξη ως εξής: «Στο άρθρο 24 Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες του ν. 4186/2013 να συμπεριλαμβάνεται περ. ι ως εξής:
  ι) 1.Χειριστών υπολογιστών και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών, αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.
  2. Βοηθός φυσικοθεραπείας, αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.
  3. Γραμματέας απομαγνητοφώνησης πρακτικών αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, αποκλειστικά για τυφλούς και για άτομα με προβλήματα όρασης».
  Η Ε.Σ.ΑμεΑ επισημαίνει ότι επιβάλλεται να ανοιχτούν νέες ειδικότητες για την επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, οι οποίες θα προωθήσουν την επαγγελματική αποκατάστασή τους.
  Για την ειδικότητα του βοηθού φυσικοθεραπευτή, θεωρούμε ότι δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε περαιτέρω, δεδομένου ότι ασκείται από τυφλούς παγκοσμίως με απόλυτη επιτυχία περίπου την τελευταία εκατονταετία.
  Για τη νεοπροτεινόμενη ειδικότητα του γραμματέα απομαγνητοφώνησης πρακτικών αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, σχετική αναλογιστική μελέτη της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, την οποία στηρίζουμε απόλυτα, επισημαίνει ότι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού κοστίζει καταφανώς λιγότερο στο ελληνικό δημόσιο απ’ ότι η ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες του έργου αυτού, μπορεί να ανοίξει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης και προστατεύει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πολιτών τα οποία εμπεριέχονται στα δικόγραφα και τα οποία αυτή τη στιγμή, με τις σχετικές αναθέσεις, περιέρχονται σε γνώση τρίτων, ιδιωτών ως μη όφειλαν.
  Επίσης προτείνουμε τη συμπερίληψη της ακόλουθης διάταξης:
  «Στην περ. στ) Ομάδα Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Φιλοξενίας του άρθρου 24 Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες του ν. 4186/2013 να συμπεριληφθεί η ειδικότητα του Συνοδού – Επιμελητή Φροντίδας ΑμεΑ».
  Άρθρο 66: ΙΤΥΕ-Διόφαντος
  Στον αέρα βρίσκεται δύο μήνες πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2015-2016 το ζήτημα της έκδοσης και δωρεάν διάθεσης προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων στα άτομα με αναπηρία, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Είναι επιτακτική ανάγκη, να προστεθούν στο παρόν άρθρο διατάξεις, με τις οποίες θα καθοριστεί ως αρμόδιος φορέας των ανωτέρω διαδικασιών το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
  Η Ε.Σ.Α.μεΑ. υπό αυτό το πρίσμα, προτείνει τη συμπερίληψη των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν σε προτεινόμενο σχέδιο νόμου από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:
  «1) Το Ι.Τ.Υ.Ε. (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») έχει την αρμοδιότητα της έκδοσης σε προσβάσιμη έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και δωρεάν διάθεσης σε όλα τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και στις εκπαιδευτικές μονάδες της αλλοδαπής, των διδακτικών βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για την προσαρμογή σε προσβάσιμη μορφή των διδακτικών βιβλίων το Ι.Τ.Υ.Ε. συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
  2) Τα διδακτικά βιβλία που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ια, (αα) του άρθρου 23 του Ν. 3699/2008 παραδίδονται από τους εκδότες τους στο Ι.Τ.Υ.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή ακολουθώντας τα σχετικά πρότυπα του Ι.Ε.Π. σύμφωνα και με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ 2065 Β’) 24 Οκτ. 2007.
  3) Το Ι.Ε.Π. έχει την αρμοδιότητα της προσαρμογής σε προσβάσιμη μορφή των διδακτικών βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, της έκδοσης προτύπων για την παραγωγή και προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων σε προσβάσιμη μορφή, καθώς και της πιστοποίησης των παραγόμενων προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων. Για το σκοπό αυτό ιδρύεται στο Ι.Ε.Π. Τμήμα Προσαρμογής Διδακτικών Βιβλίων σε προσβάσιμη μορφή.
  4) Η διαδικασία της προσαρμογής των διδακτικών βιβλίων ακολουθεί την αρχή της Καθολικής Σχεδίασης. Οι παραγόμενοι μορφότυποι θα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στους μαθητές με αναπηρία. Τα προσβάσιμα διδακτικά βιβλία παράγονται και διατίθενται στους εξής μορφότυπους: απλό κείμενο (plain text), προσβάσιμο εμπλουτισμένο κείμενο (rich text format), προσβάσιμο επισημειωμένο κείμενο (accessible markup – XML), DAISY, ηχητική απόδοση με συνθετική φωνή (audio – MP3), ψηφιακή μορφή έτοιμου προς εκτύπωση braille κειμένου (braille-ready), βιβλίο σε ανάγλυφη γραφή braille, μορφοποιημένο κείμενο για εκτύπωση σε μεγεθυσμένη μορφή (large-print-ready), βιβλίο σε μεγεθυσμένη εκτύπωση, ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων, απτικά ανάγλυφα σχήματα και σε μορφή video στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, φέροντα και υπότιτλους.
  5) Το Τμήμα Προσαρμογής διδακτικών βιβλίων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς της ΕΑΕ οι οποίοι αποσπώνται σε αυτό, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 και το άρθρο 28 του Ν. 3966/2011. Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν είτε πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής γραφής braille, είτε να είναι φυσικοί ομιλητές και πιστοποιημένοι διερμηνείς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Το απαραίτητο προσωπικό για την στελέχωση του Τμήματος Προσαρμογής Διδακτικών Βιβλίων ορίζεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μετά από πρόταση του ΔΣ του Ι.Ε.Π. τουλάχιστον 5 μήνες πριν την έναρξη λειτουργίας και πριν την λήξη της θητείας του, η οποία είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης. Το Ι.Ε.Π. μεριμνεί για την αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού σε συνεργασία με εξειδικευμένες Πανεπιστημιακές μονάδες.
  6) Στις περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας του Τμήματος Προσαρμογής Διδακτικών Βιβλίων στο Ι.Ε.Π., το Ι.Τ.Υ.Ε. έχει τη δυνατότητα ανάθεσης της προσαρμογής των διδακτικών βιβλίων σε εξειδικευμένους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με συναφή αποστολή».

 • 19 Ιουνίου 2015, 11:26 | ΓΙΔΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΡΕΝΘΑ

  Παρακαλώ όπως επανεξετάσετε την ένταξη των τμημάτων Χημείας στο 3ο επιστημονικό πεδίο Επαγγέλματα Υγείας της θετικής κατεύθυνσης.

 • 19 Ιουνίου 2015, 10:33 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ

  Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 6 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ