Άρθρο 19: Όργανα – Υπουργείο ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

1. Η περίπτωση 2 του άρθρου 6 του ν.4310/2014 αναδιατυπώνεται ως εξής: «οι δομές του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρμοδιότητα στον Τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας».

2. Το πρώτο σημείο 2 του άρθρου 7 του ν.4310/2014 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Ο σχεδιασμός, η εξειδίκευση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της εθνικής πολιτικής ΕΤΑΚ και η διασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης των δράσεων ΕΤΑΚ».

3. Η περίπτωση 3 του άρθρου 6 του ν. 4310/2014 καταργείται.

 • 28 Ιουνίου 2015, 20:49 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Άρθρο 19 – Όργανα-Υπουργείο ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και Άρθρο 21 – Επιστημονικός Σύνδεσμος
  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:
  Ένα σημαντικό τμήμα των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που διαχειρίζονται τα υπουργεία και οι περιφέρειες έχει τη μορφή ερευνητικών προγραμμάτων. Στην εκτέλεση και διαχείριση αυτών των προγραμμάτων εμπλέκονται συνήθως Ερευνητικοί Φορείς διαφόρων υπουργείων και υπηρεσιών. Απαιτείται εθνικός συντονισμός, αξιολόγηση, κατάργηση των «αποκλειστικών αναθέσεων». Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητος ο επιτελικός ρόλος της ΓΓΕΤ.
  Το θέμα, όμως, έχει ευρύτερες διαστάσεις διότι αφορά σε γενικότερα προβλήματα ερευνητικής πολιτικής. Σχέδια νόμου, π.χ., για ζητήματα βιοηθικής, ενέργειας, περιβάλλοντος, πολιτισμικής/πολιτιστικής κληρονομιάς, ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού, γλωσσικής πολιτικής, εκπαίδευσης, κλπ., δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά, με επιμέρους πολιτικές που ασκούνται από το κάθε Υπουργείο και από τμήματα ή φορείς του κάθε Υπουργείου, με ιδιότυπα θεσμικά πλαίσια λειτουργίας.
  Το σ/ν καταργεί τη συντονιστική επιτροπή και τον επιστημονικό σύνδεσμο που προβλεπόταν στο Ν. 4310/2014 (παρότι ο τελευταίος συνεχίζει να αναφέρεται στο εναπομείναν τμήμα του Ν. 4310/14), χωρίς να προτείνει κανένα άλλο πρότυπο συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών Υπουργείων που ασχολούνται με θέματα ΕΤΑΚ, γεγονός που επιτρέπει τη διατήρηση ενός πολυκερματισμένου προτύπου οργάνωσης και διακυβέρνησης της ΕΤΑΚ.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Η ΕΕΕ προτείνει το κάθε Υπουργείο να ορίσει ένα άτομο από τα εξειδικευμένα στελέχη του (το οποίο θα γνωρίζει τη λειτουργία του Υπουργείου και των φορέων που εξαρτώνται από αυτό) ως Σύνδεσμο ΕΤΑΚ με τη ΓΓΕΤ, το οποίο κατά προτίμηση θα κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, προκειμένου να έχει αποδεδειγμένα ερευνητική εμπειρία. Το στέλεχος αυτό θα ενημερώνει τη ΓΓΕΤ για τη ροή των προκηρύξεων, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων στο οικείο Υπουργείο και, παράλληλα, θα ενημερώνει συνεχώς μία βάση δεδομένων της ΓΓΕΤ με τα βασικά στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο οποίο ανήκει, καθώς και για τα αποτελέσματά του.

 • 26 Ιουνίου 2015, 11:00 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Απουσιάζει οποιαδήποτε ρύθμιση/αναφορά στην αντιμετώπιση της πολυδιάσπασης του ερευνητικού ιστού, που βρίσκεται διάσπαρτος στα διάφορα Υπουργεία. Το άρθρο 9 του 4310/2014 καταργήθηκε παραμένει όμως μια Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ που αναφερόταν στο άρθρο αυτό στα άρθρα 6 και 22 χωρίς να εξειδικεύεται πουθενά τι ακριβώς είναι.