Άρθρο 02: Όργανα Ιδρύματος

1. Το Συμβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του ν.4009/2011 (Α’ 195), καταργείται και οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τα όργανα Ιδρύματος της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2. Το άρθρο 8 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα όργανα των Α.Ε.Ι. είναι η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο, ο Πρύτανης, και oι Αντιπρυτάνεις.
2. α) Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση και οι επί μέρους στόχοι κάθε Ιδρύματος ορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό του.
β) Ο υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφασή του δύναται να καταρτίσει πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό των Α.Ε.Ι., ο οποίος ισχύει, εν όλω ή συμπληρωματικά, μέχρι την προσαρμογή των υπαρχόντων ή την κατάρτιση των νέων Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι.».

 • 29 Ιουνίου 2015, 01:34 | Δάφνη

  Τα Σ.Ι., με σημαντικές αρμοδιότητες στα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Β. Αμερικής, έχουν καθοριστικό ρόλο στα αντίστοιχα ιδρύματα. Ιδιαίτερη σημαντική η παρουσία των αποφοίτων των πανεπιστημίων σε αυτά. Οι απόφοιτοι γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τις αδυναμίες των καθηγητών, των προγραμμάτων σπουδών, εάν τα ΑΕΙ τους βοήθησαν στο ξεκίνημα της μετέπειτα πορείας τους και μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές προτάσεις για βελτιώσεις. Εμείς αποφασίσαμε να καταργήσουμε τα Σ.Ι. χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αξιολόγησή τους, χωρίς να έχει δοθεί η ευκαιρία να γίνουν οι όποιες απαραίτητες διορθώσεις στο θεσμικό πλαίσιο. Είμαι σίγουρη ότι, μετά την πρώτη θητεία των Σ.Ι., τα μέλη των Σ.Ι. και της ακαδημαϊκής κοινότητας θα μπορούσαν να καταθέσουν πολύτιμες προτάσεις βελτίωσης.
  Είμαι αντίθετη στην κατάργηση των Σ.Ι..

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:23 | Π. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

  Τα Συμβούλια μη έχοντας ξεκάθαρες αρμοδιότητες δε μπόρεσαν να λειτουργήσουν σωστά. Ο επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων τους θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο. Δε μπορούμε κάθε δύο χρόνια να αλλάζουμε το θεσμικό πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πως θα μπορέσουν τα Ιδρύματα να έχουν την ηρεμία που απαιτείται ώστε να επιτελέσουν το ρόλο τους απέναντι στη χώρα και τον Έλληνα πολίτη?

 • 28 Ιουνίου 2015, 18:40 | ΔΣ Συλλόγου Καθηγητών ΠΚ, Ηράκλειο

  Η κατάργηση του θεσμού των Συμβουλίων Ιδρύματος αφήνει ένα εμφανές κενό στην δημιουργία Πανεπιστημιακών θεσμών που συνδέονται με τη διαμόρφωση στρατηγικής των Πανεπιστημίων, τόσο για την ανάπτυξη τους όσο και για την και την εξωστρέφειά και τη σύνδεσή τους με την κοινωνία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, το Συμβούλιο ασκεί καθορισμένες ελεγκτικές συμβουλευτικές και εποπτικές αρμοδιότητες και θεωρούμε ότι δε θα πρέπει να καταργηθούν.

 • 28 Ιουνίου 2015, 13:34 | Αύρα Καραφίλη, μέλος Ε.Ε.Π.

  Οι εργαζόμενοι σε ένα Ίδρυμα υπηρετούν σε αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχοντας έτσι στενή σύνδεση με τον χώρο εργασίας τους και ιδιαιτέρως σφαιρική και βαθειά άποψη.

  Από την άλλη, οι φοιτητές, παρότι συνιστούν το επίκεντρο και τον ζωτικότερο παράγοντα των Παν/μίων, έχουν εκ των πραγμάτων μια παρουσία εφήμερη, είναι αναπόφευκτα εξαρτώμενοι από αυτούς που καλούνται να εκλέξουν, ενώ πολλοί εξ αυτών θα έχουν αποχωρήσει από το Ίδρυμα, έχοντας, όμως, συνδιαμορφώσει, εν τω μεταξύ, σε υψηλό ποσοστό και, κατ’ επέκταση, έχοντας κληροδοτήσει με την ψήφο τους μια Διοίκηση στους εργαζόμενους που παραμένουν και στους συμφοιτητές τους που ακολουθούν. (Ας μην αναφερθούμε στις κομματικές νεολαίες…)

  Εν τούτοις, το ποσοστό βαρύτητας ψήφου που αναλογεί στους εργαζόμενους-μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, καθώς και Δ.Υ. (οι περισσότεροι υπηρετούν για μεγαλύτερο διάστημα και από αυτό των υποψηφίων), μόνον εμπαιγμό μπορεί να συνιστά.

  Παράλληλα και ακόμη χειρότερα, οι Φορείς ΕΕΠ και ΕΔΙΠ συνιστούν κατηγορίες του διδακτικού προσωπικού, άρα έχουν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά με το ΔΕΠ, εν τούτοις εντάσσονται σε κοινή κάλπη με το Διοικητικό Προσωπικό, έναν ζωτικό μεν φορέα, αλλά με τελείως διαφορετικής φύσης έργο και, κυρίως, ασύγκριτα πολυπληθέστερο, πράγμα που επί της ουσίας αφανίζει σχεδόν ολοκληρωτικώς και αυτό το ελάχιστο εκλογικό ποσοστό που θα έπρεπε να αναλογεί στις υπόλοιπες κατηγορίες διδακτικού προσωπικού (καθώς και στο ΕΤΕΠ).

  Η διαμόρφωση των συγκεκριμένων ποσοστών στο Σ/Ν παραπέμπει περισσότερο σε λαϊκίστικη πολιτική, πάρα σε ουσιωδώς δημοκρατική και ακαδημαϊκή θεώρηση.

 • 28 Ιουνίου 2015, 13:32 | Αύρα Καραφίλη, μέλος Ε.Ε.Π.

  Θετικό και αναμενόμενο ο νέος Νόμος να αποκαθιστά τον ρόλο και την οντότητα των Συλλογικών Οργάνων των Φορέων εργαζομένων, αναθέτοντας σε αυτά την ευθύνη για την ανάδειξη των εκπροσώπων των αντιστοίχων κατηγοριών εργαζομένων στα Όργανα Διοίκησης. Εν τούτοις, επειδή το δικαίωμα της (στοιχειώδους έστω) εκπροσώπησης της κάθε κατηγορίας εργαζομένων θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ιδιαιτέρως σεβαστό από την ηγεσία του Υπουργείου, για συμβολικούς, ηθικούς και δεοντολογικούς λόγους θα πρέπει ο Νόμος απαραιτήτως να προβλέπει πώς αυτοί θα ορίζονται στην περίπτωση που δεν υφίσταται οικείο Συλλογικό Όργανο. Πρέπει να γίνει προσθήκη, π.χ., ότι σε αυτήν την περίπτωση η διαδικασία κινείται με ευθύνη της Διοίκησης του οικείου Ιδρύματος.

 • 26 Ιουνίου 2015, 09:56 | ΔΣ Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ

  Το ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ διαπιστώνει ότι το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΟΠΑΙΘ) ικανοποιεί, ως μεταβατικό στάδιο, τις πάγιες διεκδικήσεις του για την επαναφορά της δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιο αναφορικά με:
  • Την κατάργηση των Ν. 4009/11, 4076/12 και 4115/13 και των παραγώγων τους
  • Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα μονοπρόσωπα Όργανα (Πρύτανης, Κοσμήτορας) στα Συλλογικά (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, ΓΣ Σχολής)
  • Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων (Σύγκλητος, ΓΣ Σχολής) με αντιπροσωπευτική συμμετοχή όλης της Πανεπιστημιακής κοινότητας, μελών ΔΕΠ, εργαζομένων και φοιτητών
  • Τη διενέργεια ελεύθερων εκλογών στα Πανεπιστήμια με συμμετοχή ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας.
  Παράλληλα, το ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ διεκδικεί από την Κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα το διάλογο με την πανεπιστημιακή κοινότητα για ένα νέο νόμο-πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση, στην κατεύθυνση μιας αναβαθμισμένης δημόσιας, και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς δίδακτρα, με κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δαπανών αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και μακριά από κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα, με σεβασμό στο αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων και στην πραγματική δημοκρατία, μακριά από καταστάσεις του παρελθόντος που αμαύρωσαν την ακαδημαϊκή ελευθερία.

 • 25 Ιουνίου 2015, 11:47 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  β) Ο υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφασή του δύναται να καταρτίσει πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό των Α.Ε.Ι., ο οποίος ισχύει, εν όλω ή συμπληρωματικά, μέχρι την προσαρμογή των υπαρχόντων ή την κατάρτιση των νέων Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι.».

  ΕΩΣ ΤΟΤΕ (την κατάρτιση του πρότυπου ΕΣ των ΑΕΙ) θα ισχύει ο ισχύον;

  Γιατί με τους Οργανισμούς υπήρχαν στενά περιθώρια να υποβληθούν στο Υπουργείο, όπως και έγινε (Ιούνιος 2014) και έκτοτε η τύχη τους έχει χαθεί σε ελέγχους Επιτροπών… και ουδέν νεότερον έκτοτε δεν προέκυψε, φαντάζομαι όμως οι Επιτροπές πληρώθηκαν για το έργο τους

  Συγχαρητήρια!

 • 24 Ιουνίου 2015, 16:58 | Στέλιος Παναγούτσος

  Η κατάργηση των συμβουλίων, τα οποία ουσιαστικά δε λειτούργησαν αρκετό χρόνο έτσι ώστε να αξιολογηθούν, είναι νομίζω μια από τις διατάξεις που δικαιολογούν την άποψη, ότι το παρόν νομοσχέδιο είναι μια συντηρητική στροφή προς εποχές μιζέριας και επαρχιωτισμού των Ελληνικών πανεπιστημίων.

 • 23 Ιουνίου 2015, 07:53 | Τάκης Χαρτώνας

  Το νόημα της θέσπισης των Συμβουλίων ήταν η μεταβίβαση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σε εσωτερικά όργανα των ΑΕΙ. Κατά παράβαση αυτής της αρχής στο ν.4009/11 αποδόθηκαν αρμοδιότητες στα Συμβούλια που δεν ανήκαν στο Υπουργείο και που οδήγησαν σε προβληματικές ενέργειες κάποιων Συμβουλίων.
  Απαιτείται κατά τη γνώμη μου ο επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων, όχι η κατάργησή τους. Να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα προ-επιλογής υποψηφίων πρυτάνεων για παράδειγμα. Να διατηρηθεί η αρμοδιότητα οικονομικού ελέγχου.

 • 22 Ιουνίου 2015, 20:30 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΒΙΑΣ

  ΚΑΛΩΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ «Σ.Ι.». ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ, ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι., ΕΝΏ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ «ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ» ΟΤΑΝ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ (ΜΑ ΚΑΝΕΝΑΝ) ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (βλ. διαθεσιμότητες το 2013, οι οποίες άφησαν να ρημάξουν πολλές υπηρεσίες των μεγάλων Α.Ε.Ι.).

 • 22 Ιουνίου 2015, 14:37 | Θείος

  Η απόπειρα εισαγωγής κοινωνικών στοιχείων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έστω και άτολμα, μέσω των Συμβουλίων Διοίκησης δεν απέτυχε, την απέτυχε το παρόν άρθρο και θέτει αυτή αποκλειστικό φέουδο των διδασκόντων και πολύ περισσότερο των διδασκομένων… Να ορίζουν αυτοί και μόνον το τι πρέπει να συμβαίνει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!
  Έτσι για να διαιωνισθεί το αποτυχημένο πρότυπο του 1980!
  Στην παρ. 2β δε ο νομοθέτης σκόπιμα αοριστολογεί με τελικό σκοπό το κάθε Ίδρυμα να μπορεί να κάνει τα δικά του με χρήματα φυσικά όλων των φορολογουμένων…! Ούτε υποχρέωση σε κάποια πρότυπα με έμφαση στην αριστεία και στην καλοδιοίκηση, ούτε υποχρέωση σε χρονικούς περιορισμούς εφαρμογής τους…! ‘Ετσι για να υπάρχουν και αυτοί, άσχετα με το εάν μέσω αυτών η κακοδιοίκηση και αυθαιρεσία βασιλεύει…!

 • Είμαι απολύτως αντίθετος στην κατάργηση του Συμβουλίου Διοίκησης. Σε όλα τα ΑΕΙ της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής υπάρχουν με κάποια μορφή τα Συμβουλίου Διοίκησης και αποτελούνται από επιστήμονες διεθνούς φήμης, όπως και εδώ. Σε αυτά τα συμβούλια συχνά συμμετέχουν και επιτυχημένοι επαγγελματίες, οι οποίοι αποτελούν σύνδεσμο μεταξύ της έρευνας των ΑΕΙ και των αναγκών της κοινωνίας. Η βασική δε έρευνα χρηματοδοτείται από εισροές μέσω κρατικών κονδυλίων και προγραμμάτων εφαρμοσμένη έρευνας, τα οποία συνάπτονται από το εκάστοτε ΑΕΙ και τον ιδιωτικό τομέα. Οι φοιτητικοί και διοικητικοί σύλλογοι δεν έχουν την οιανδήποτε σχέση με την διοικήση των ΑΕΙ και ασχολούνται αποκλειστικά και επιτυχώς με τα θέματα που τους αφορούν. Τα ελληνικά ΑΕΙ έχουν επιστημονικό προσωπικό αρίστης ποιότητας και πρέπει αυτό το προσωπικό να αφεθεί να αποφασίζει τα του ΑΕΙ ανεπηρέαστο από άλλους παράγοντες, συναλλαγές και την πολιτική σκοπιμότητα του εκάστοτε υπουργείου Παιδείας.

 • 21 Ιουνίου 2015, 01:28 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟ,ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
  ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4325/15 ΑΡΘΡΟ 3 (Ν.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ).
  ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.
  \ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ,ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΔΙΑ ΜΙΑΣ ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ…. ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ή ΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΤΕ ΑΠΗΛΛΑΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ είτε ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ..ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΑΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
  ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΝΑ …. ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ…ΠΟΥ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΤΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΣτΕ καταγνωστικά και αποφατικά ΚΑΙ ΕΚΤΟΤΕ ΠΕΡΑΣΑΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΙΑΚΟΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ…
  ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ …ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 88 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗ
  ΠΡΙΝ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΔΗ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙσΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟ Ε ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣτΕ
  ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ
  Θα επανέλθω και δικαστικά επι του θέματος αν δεν διορθωθεί……

 • 18 Ιουνίου 2015, 18:32 | Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

  Δεν είναι κατανοητό γιατί καταργείται ένας νόμος, ο οποίος ίσχυσε μόλις εδώ και λίγα χρόνια, ενώ είχε ψηφιστεί από μεγάλη πλειοψηφία στην βουλή.