Άρθρο 43: Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, υιοθετούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υπάγονται η ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών γυμνασίου, η πρόσθετη διδακτική στήριξη των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, η κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούμενους και η διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του άρθρου 51 του ν.4139/2013.          

β) «Ενισχυτική διδασκαλία»: σκοπός της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) «Πρόσθετη διδακτική στήριξη»: σκοπός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης είναι η επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Τα προγράμματα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υλοποιούνται:

α) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής  Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν σε κάθε γυμνάσιο ή λύκειο ή ανά ομάδες όμορων σχολικών μονάδων γυμνασίου ή λυκείου,

β) στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν. 4139/2013,

γ) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής  Εκπαίδευσης τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1 ν.2525/1997 καθώς επίσης στα γυμνάσια και γενικά λύκεια που λειτουργούν στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, και

δ) στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης.

3. Με απόφαση του αρμοδίου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος προσδιορίζονται τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν στις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των ανωτέρω Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο σχολικό έτος, τα διδακτέα μαθήματα, τα κριτήρια επιλογής και ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών, οι ώρες διδασκαλίας, τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων. 

4. Η λειτουργία των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013 εποπτεύεται από πενταμελή επιτροπή, στην οποία μετέχουν δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύο εκπρόσωποι της ομάδας θεραπευτών και ο επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προβλέπονται οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση  λειτουργίας των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

5. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει  για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης, λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη του αρμοδίου Συμβούλου Εκπαίδευσης Κρατουμένων ή, ελλείψει αυτού, του αρμοδίου κοινωνικού λειτουργού ή, ελλείψει αυτού, του εκπαιδευτικού που θα ορίσει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα  κράτησης.  

6. Η δαπάνη λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α και γ της πρώτης παραγράφου, των  τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013 και της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης θα βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

7. Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στελεχώνονται από προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης και τα κριτήρια επιλογής, καθώς επίσης οι όροι σύναψης, τροποποίησης και λύσης των συμβάσεων των ανωτέρω εκπαιδευτικών.

8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατό να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης  της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου από μόνιμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού. 

9. Στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης  της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας τους, καθώς επίσης στην περίπτωση της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης, η πρόσληψη μονίμων, προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λαμβάνει χώρα βάσει αντίστοιχου ειδικού αξιολογικού πίνακα που καταρτίζεται από τον αρμόδιο Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

10. Στα μαθητικά τμήματα των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013, λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας τους,  η πρόσληψη μονίμων, αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λαμβάνει χώρα κατόπιν συνέντευξης που διενεργεί η επιτροπή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, και αφού ληφθούν αιτιολογημένα υπόψη τα κριτήρια πρόσληψης που θα ορίζει η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 

11. Με απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο αριθμός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε συνάρτηση με τον αριθμό των μαθητών και τις διδακτικές τους ανάγκες. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης ο αριθμός των μαθητών μειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του εκπαιδευτικού για τις ελάχιστες ώρες που προβλέπεται στο πρόγραμμα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, στοιχειοθετείται σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης.

12. Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των διδασκόντων στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, στα μαθητικά τμήματα που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013 και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης.

13. Η υπηρεσία των ως άνω εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη ως διδακτική προϋπηρεσία για την ένταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

14. Με απόφαση του Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζεται σε κάθε Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ένας μόνιμος εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Κέντρου αυτού. Στα μαθητικά τμήματα των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013, με απόφαση της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος, ορίζεται ως Υπεύθυνος ένας μόνιμος εκπαιδευτικός ή ο επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ένα μέλος της ομάδας θεραπευτών.

15. Η αμοιβή του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και του Υπευθύνου του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί στο πλαίσιο εγκεκριμένου Οργανισμού θεραπείας του ν.4139/2013 βαρύνει τον προϋπολογισμό του εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του τελευταίου και δεν δύναται να υπερβαίνει το μικτό ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως.

16. Από τις 30 Ιουνίου 2015 καταργείται το άρθρο 27 ν.1304/1982,  το άρθρο 4 ν.1824/1988, η παράγραφος 10 του ν.2525/1997, το άρθρο 32 του ν.4027/2011, το π.δ. 429/1991 και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 • 28 Ιουνίου 2015, 19:38 | Γιώτα

  Εργάζομαι και εγώ όπως οι υπόλοιποι στα προγράμματά ενισχυτικής διδασκαλίας των παιδιών Ρομά. Διαθέτουμε επιπρόσθετα προσόντα (μεταπτυχιακά, σεμινάρια κ.τ.λ)
  Ζητάμε ίση μεταχείριση με τους εκπαιδευτικούς της Δ.Ε. και των τμημάτων Υποδοχής.
  ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στον ενιαίο πίνακα.

 • 28 Ιουνίου 2015, 19:33 | Βασίλης

  Όπως έχουν αναφέρει ήδη οι συνάδελφοι εκτός από την Δ.Ε. ενισχυτική διδασκαλία υπάρχει και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
  Ζητάμε απλά ΙΣΟΝΟΜΙΑ
  Προσμέτρηση της προϋπηρεσίας μας στον ενιαίο πίνακα των αναπληρωτών

 • 28 Ιουνίου 2015, 19:29 | Δήμητρα

  Συμφωνώ απόλυτα με το Χρήστο, δουλεύουμε εντός του σχολείου και ζητάμε την προσμέτρηση της υπηρεσίας μας όπως ισχύει για τους καθηγητές της Δ.Ε.

 • 28 Ιουνίου 2015, 11:28 | Χρήστος

  Δουλεύω και εγώ όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας των παιδιών Ρομά. Όπως τόνισαν και οι συνάδελφοι δουλεύουμε μέσα στις σχολικές τάξεις εντός του σχολικού ωραρίου.
  Ζητάμε απλά και μόνο την προσμέτρηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στον πίνακα των αναπληρωτών όπως ισχύει για τους συναδέλφους των τάξεων υποδοχής (ΖΕΠ).
  Ευελπιστούμε κε Υπουργέ να ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας.

 • 27 Ιουνίου 2015, 14:12 | Κ.

  Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΟΝ ΑΞΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

  Η προϋπηρεσία να αναγνωρίζεται μετά το μόνιμο διορισμό και να προσμετρώνται τα μόρια της προϋπηρεσίας για τις αποσπάσεις και τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών και για τη μισθολογική εξέλιξη ο χρόνος προϋπηρεσίας.

  Γιατί, όποιος έχει αποκτήσει με τον α΄ ή β΄ τρόπο προϋπηρεσία δεν σημαίνει ότι είναι και πιο άξιος και ικανός εκπαιδευτικός, ότι αξίζει να … προηγηθεί στους πίνακες αναπληρωτών έναντι προσοντούχων συναδέλφων.

  Και μάλιστα όταν γνωρίζουμε τίνι τρόπω έχει αποκτηθεί η προϋπηρεσία αυτή!!!

  Ο βαθμός πτυχίου και τα λοιπά προσόντα που είναι και τα πιο αντικειμενικά πάνε περίπατο;;; Έλεος πια…

  Ένας εκπαιδευτικός που μόλις ολοκλήρωσε με άριστα τις σπουδές του και δεν πρόλαβε να δώσει ΑΣΕΠ για να διοριστεί ΠΟΤΕ και ΠΩΣ θα αποκτήσει την πολυπόθητη προϋοηρεσία που κατάντησε να αποτελεί το κυρίαρχο κριτήριο πρόσληψης;;;;

  Μόνο στο Υπουργείο Παιδείας συμβαίνει αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη όλα τα αντικειμενικά θεσπισμένα κριτήρια του ΑΣΕΠ!!!!!

 • ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ- ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
  Ένα σχόλιο στο άρθρο 43
  Το υπουργείο επαναφέρει όλες τις παλιές ορολογίες, όπως ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδ/κή στήριξη και μάλιστα μας εξηγεί την διαφορά μεταξύ τους. (Στην πρόσθετη γίνεται προετοιμασία για την τριτοβάθμια, ενώ με την ενισχυτική ο μαθητής θα έχει την απαραίτητη βοήθεια για να προαχθεί στην επόμενη τάξη). Πως και δεν θυμήθηκαν τον όρο «μεταλυκειακές τάξεις»?

  1. Από την στιγμή που το υπουργείο είναι κάθετα αντίθετο στην φροντιστηριακή παιδεία, γιατί προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας μιμηθεί?

  2. Από τη στιγμή που όλες οι προηγούμενες προσπάθειες έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει παταγωδώς γιατί τέτοια εμμονή ?

  3. Υπάρχει άλλη χώρα στην οποία να λειτουργεί σχολείο μέσα στο σχολείο, με επιπλέον αμοιβή των διδασκόντων?

  4. Προφανώς η χρηματοδότηση και υλοποίηση θα γίνει από
  κονδύλια του ΕΣΠΑ. Η κάθε οικογένεια θα μπορούσε να βοηθηθεί οικονομικά με τα γνωστά κουπόνια – voucher. Με αυτό τον τρόπο πάλι θα κάνουν την «κοινωνική πολιτική» τους ή μήπως έτσι φοβούνται πως τα οργανωμένα φρον/ρια θα πάρουν το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας?

 • 26 Ιουνίου 2015, 16:56 | Αθηνά Χ.

  Επιπλέον, συνέχεια από προηγούμενο σχόλιό μου…Αδιαμφισβήτητος ο αντισταθμιστικός ρολος του ολοήμερου σχολείου με βάση πολλές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με αυτό. Έχουν ανθολογηθεί περί τις 37 έρευνες που αφορούν στο ολοήμερο σχολείο (παιδαγωγικό και κοινωνικό του ρόλο) από το 1998-2013 στη διατριβή: Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο στην ΕΛλάδα, Διδακτορική Διατριβή, ΑΘηνά Χαλκιαδάκη, 2013. ΣΥγκεκριμέναστις σελίδες 333-337 παρουσιάζεται ο αντισταθμιστικός ρόλος, 248-250 ο συνοπτικός πίνακας όλων των ερευνών που ανθολογήθηκαν και μελετήθηκαν. Συγκεκριμένα για τον αντισταθμιστικό ρόλο του ολοήμερου σχολείου κάνουν λόγο οι εξής έρευνες: έρευνα 7 (Τα ολοήμερα σχολεία του Νομού ΦΛώρινας, Μούσιου-Μυλωνά, 2004), έρευνα 9 ( «ΑΞιολόγηση προβληματων σχεδιασμού και εφαρμογής των προγραμμάτων ολοήμερων δημοτικών σχολείων του Πειραιά Λουκέρης, Σταματοπούλου, 2004/ έρευνα 22 («ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο ολοήμερο σχολείο», ΓΚίκα, 2006), έρευνα 29 (» Διερευνώντας τις δυσκολίες υλοποίησης του ολοήμερου σχολείου: η αφήγηση των εκπαιδευτικών», ΚΟντορλή, 2010), έρευνα 33 («Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα», Κυρίδης, Τσακιρίδου, Αρβανίτη, 2006), έρευνα 34 (Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού ροόυ του Ολοήμερου Σχολείου, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ και ΙΠΕΜ-ΔΟΕ, 2007). Επίσης στο ίδιο έργο: Βιτσιλάκη. Πυργιωτάκης, 2002:58 που επιβεβαιώνουν τον αντισταθμιστικό ρόλο του ολοημερου σχολείου ιδιαίτερα στα σχολεία της επαρχίας και κυρίως τα ολιγοθέσια τα οποια με σχετική εγκύκλιο του 2010 καταργήθηκε σε σχολεία κάτω των 6 θέσεων, εκεί δηλαδή που ήταν μεγαλύτερη η προσφορά του ολοήμερου προγράμματος στην αντισταθμιστική εκπαίδευση των μαθητών.
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΚΛΑΣΙΚΩΝ)
  -Να ξαναλειτουργήσουν εκεί που καταργήθηκαν
  -Να καταργηθούν τα ΕΑΕΠ που στερουν το δικαίωμα ενισχυτικής συνεπώς του αντισταθμιστικού ρόλου

 • 26 Ιουνίου 2015, 10:13 | Ντέμης

  Εργάζομαι και εγώ στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών Ρομά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προσλήψεις όλων των συναδέλφων έγιναν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και εργαζόμαστε εντός του σχολικού ωραρίου στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Ο ΕΟΠΠΕΠ και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχουν ήδη αναγνωρίζει την προϋπηρεσία μας στην τυπική εκπαίδευση. Αυτό που συζητάμε κύριε Υπουργέ είναι το αυτονόητο, την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας μας στον ενιαίο πίνακα.
  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

 • 25 Ιουνίου 2015, 19:55 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ

  Υπηρετώ στο Δημοτικό Σχολείο του ΕΚΚΝΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ) από το 2002 και από το 2004 εκτελώ χρέη προισταμενου. Είμαι «κανονικός » δάσκαλος και το σχολείο μας είναι ένα τυπικό τριθέσιο Σχολείο. Για να μην πολυλογούμε η Αντισταθμιστική εκπαίδευση κρατουμένων δεν είναι μια απλη υπόθεση διότι αν την αντιμετωπίσουμε έτσι ουσιαστικά ακυρώνεται στην πράξη ,και εξηγούμαι
  1 Για ποιο λόγο η αντισταθμιστική εκπ/ση κρατουμένων αφορά μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση?
  Δεν προβλέπεται άραγε από το σωφρονιστικό κώδικα ύπαρξη μονοθεσιου έστω Δημοτικού Σχολείου όπου είναι δυνατόν? Αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο 4 Δημοτικά Σχολεία κι όλα σε καταστήματα νέων. Ο ενήλικος κρατούμενος που δεν έχει παει στο Δημοτικό δεν έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτική δομή εντός της φυλακής.
  2 Τι είδους αντιστάθμιση είναι η μεταφορα εκπαιδευτικών δομών copy paste από τα εξω στα μέσα (εντός της φυλακής εννοώ) όταν δε λαμβάνει υπόψη την σωφρονιστική επιταγή που πρέπει να επιτελούν τα σχολεία εντός καταστημάτων κράτησης?
  3 Μιλήσαμε καθόλου για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Κατ.Κράτησης ? Ή στο βωμό της καταπολέμησης της αδιοριστίας ρίχνουμε τους εκπαιδευτικούς σε ένα περιβάλλον ως πρόβατα επί σφαγή?
  4 Αντιμετωπίζουμε την εκπαίδευση στη φυλακή φροντιστιριακά και ύστερα παραπονιόμαστε για τις υποτροπές των παραβατών που μπαινοβγαίνουν μέσα?
  5 Που βρίσκονται τα σχολικά εγχειρίδια σωφρονιστικού προσανατολισμού ώστε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας?
  6 Έχουμε άραγε ειδικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ή γαντζωνόμαστε στην όποια σποραδική επιτυχία που προκύπτει (βλέπε εισοδο σε ΑΕΙ -ΤΕΙ) και ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ καθαγιάζονται οι πάντες?
  7 Τα σχολεία εντός της φυλακής δεν είναι φροντιστήρια ελληνικής γλώσσας ούτε μπορούν να γίνουν ούτε ήταν ποτέ τυπικά σχολεία
  8 ποιο διυπουργικό όργανο (Δικαοσύνης-Παιδείας) συντονίζει την εκπαίδευση στη φυλακή?
  Από μόνο του το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί (και δεν πρέπει) ,που είναι οι εγκληματολόγοι οι κοινωνιολόγοι που θα με βοηθήσουν στη δουλειά μου? Ή πιστεύει κανείς πως πέρα από ένα συμπονετικό χτύπημα στην πλάτη από τον εκάστοτε σχολικό σύμβουλο έλαβα παραπέρα βοήθεια?

  Στη διάθεσή σας

 • 24 Ιουνίου 2015, 20:55 | Αθηνά Χ.

  Η αντισταθμιστική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπηρετούνται ικανοποιητικά (όχι πλήρως) από το θεσμό του ολοήμερου σχολείου και από τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να πραγματοποιούν ενισχυτική διδασκαλίας σε περίπτωση που περίσσευαν διδακτικές ώρες.
  Και οι δύο δυνατότητες έχουν ακυρωθεί:
  Αφενός η «επέλαση» των ΕΑΕΠ σάρωσε κάθε δυνατότητα για ενισχυτική διδασκαλία αφού εξαφανίστηκε η δυνατότητα για το διδακτικό αντικείμενο «μελέτη-προετοιμασία» στους περισσότερους μαθητές του σχολείου που φεύγουν στις 2:00 όπου ο χρόνος τους για 35 ώρες (ταλαιπωρημένων μικρών Α και Β τάξεων) είναι γεμάτο από γνωστικά αντικείμενα. Ακόμα και εκείνοι που κάθονται και στο ολοήμερο πρόγραμμα η μελέτη προετοιμασία έχει τραγικά συρρικνωθεί στις 5 μόλις ώρες( και αν γίνονται και αυτές) από τις 10 που ήταν στις μικρές τάξεις και τις 8 στις μεγάλες. Στα περισσότερα σχολεία δεν προβλέπονταν δάσκαλοι αλλά εξυπηρετούνται οι ανάγκες για «φύλαξη» και τίποτα αλλο, από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που φυσικά δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά στα μαθήματα πόσο μάλλον τους αδύνατους μαθητές να ανταπεξέλθουν στις εργασίες τους. Οι ανάγκες για μελέτη εξυπηρετούνται από δσκάλους που εξαναγκάστηκαν μέσω των εγκυκλίων με τις «εξαιρετικές περιτπώσεις» να δίνουν ώρες στους διευθυντές για να κάνουν ευέλικτη ζώνη ( αν είναι δυνατό ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών της τάξης στα οποία στηρίζεται το μάθημα αυτό) έτσι ώστε για τις «ανάγκες του προγράμματος να εξασφαλίζεται πλεόνασμα ωρών και ο δάσκαλος να «κατεβαίνει» στο ολοήμερο.
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  -Καταργήστε το ΕΑΕΠ που βάσει ερευνών αλλά και εμπειριών των εκπαιδευτικών δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο από αποσυντομισμό και κούραση των παιδιών, διορίστε τους εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικών και θεατρικης αγωγής στη δευτεροβάθμια που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τα παιδιά να ασχοληθούν με άλλα πράγματα εκτός από στείρα γνώση ή φτιάξτε καλλιτεχνικά σχολεία και αθλητικά σχολεία.
  -Βοηθήστε το ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ να επιτελέσει τον αντισταθμιστικό του ρόλο, βελτιώνοντας τα κακώς κείμενα τόσων χρόνων και όχι αποδυναμώνοντάς το.
  -Δώστε τη δυνατότητα στον πλεονάζοντα χρόνο να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν ενισχυτική διδασκαλία αντί να τρέχουν σε άλλα σχολεία να συμπληρώνσουν ωράριο ή να μπαλώνουν τις τρύπες του ολοήμερου…

 • 24 Ιουνίου 2015, 19:52 | Χρύσα

  Η δημιουργία δομών αντισταθμιστικής εκπαίδευσης είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση εξασφάλισης ίσων ευκαιριών και αποτελεσμάτων για όλους τους μαθητές. Ωστόσο, καλό θα ήταν η όλη προσπάθεια να προσεγγιστεί από την πολιτεία με έγκαιρο και συστηματικό τρόπο, όπως και τον ανάλογο προγραμματισμό, για να μην υπονομευτεί η όλη διαδικασία, όπως έγινε τα τρία προηγούμενα χρόνια, που λειτούργησε από τρεις μήνες (περίπου) -στην καλύτερη των περιπτώσεων- έως και καθόλου (τρέχουσα σχολική χρονιά) και με φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα.
  Ακόμη, τα κέντρα ενισχυτικής και πρόσθετης διδασκαλίας, θα πρέπει να καλύπτουν όλη την ελληνική επικράτεια λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της κάθε γεωγραφικής περιοχής και αριθμητικά να καλύπτουν όσο το δυνατόν τη μεγαλύτερη μερίδα των μαθητών. Τέλος, το διδακτικό προσωπικό που θα αξιοποιηθεί, σκόπιμο είναι να καλείται από τους πίνακες των αναπληρωτών, για να διασφαλίζεται κάθε φορά η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια, για να μην επαναληφθεί το «παλιό σενάριο» της ΠΔΣ.

 • 22 Ιουνίου 2015, 23:40 | Μαρία Ιωαννίδου

  Από τα σχόλια που υπάρχουν φαίνεται ο πραγματικός αποδέκτης των μέτρων της αντισταθμιστικής και ενισχυτικής διδασκαλίας. Πραγματικός αποδέκτης είναι οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν προϋπηρεσία για να ενταχθούν στους πίνακες. Ουσιαστική αντισταθμιστική και ενισχυτική διδασκαλία γίνεται στο ωράριο λειτουργίας του σχολείου. Η 7η ώρα να αφιερωθεί σε μαθήματα επιλογής ή, αν υπάρχει ενδιαφέρον, για αντισταθμιστική ή ενισχυτική διδασκαλία. Η ένταξη των μαθητών σε αυτές τις τάξεις γίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια, ώστε να ωφελούνται πραγματικά οι μαθητές και να μην φθίνουν μετά τον πρώτο μήνα λειτουργίας ανάλογα τμήματα. Εν τέλει το σχολείο δεν είναι φροντιστήριο!

 • 22 Ιουνίου 2015, 21:02 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  1. Προσλαμβάνεται για 10 μήνες, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), μέσω προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
  2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ της 22 Ιουνίου 2015:
  Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τάσου Κουράκη, στην Επίκαιρη Επερώτηση αναφορικά με την ενδοσχολική βία και την πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του φαινομένου: ”……..ανάπτυξη υποστηρικτικών μηχανισμών -σε αυτό υστερούμε- δηλαδή η δυνατότητα προσφυγής σε εξειδικευμένους επιστήμονες. Λέω «υστερούμε». Δεν είναι ανύπαρκτες αυτές οι δομές, αλλά θα έπρεπε να επεκταθούν σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα και τις σχολικές μονάδες, να υπάρχουν δηλαδή ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ., ώστε σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο να προστρέχουμε σ’ αυτούς, ζητώντας τη βοήθειά τους.”
  3. Η αξιοποίηση ΤΈΤΟΙΩΝ ειδικών επιστημόνων δεν μπορεί να γίνεται περιστασιακά και με κατ έτος αλλαγές των επιστημόνων που παρακολουθούν τη σχολική ζωή σε ένα ή περισσότερα σχολεία μιας περιοχής. Οι δομές πρέπει να είναι μόνιμες και με μόνιμο προσωπικό που θα γνωρίζει προσωπικά και θα υποστηρίζει τον κάθε μαθητή από τα πρώτα του βήματα στο σχολείο μέχρι την αποφοίτησή του. Η δε αξιοποίησή τους να είναι τέτοια που να προσφέρουν υπηρεσίες και εντός και εκτός του χώρου του σχολείου με σύνδεση σχολείου – κοινωνίας, κοινωνικοποίηση σε ορθή βάση των αυριανών πολιτών. Ελληνικά Πανεπιστημιακά ιδρύματα προσφέρουν ΕΙΔΙΚΑ μεταπτυχιακά προγράμματα π.χ. Το Π.Μ.Σ. Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση από το Δ.Π.Θ., προσαρμοσμένα στη κάλυψη της παραπάνω αναγκαιότητας. Προτείνω την αξιοποίηση αυτών των Επιστημόνων σε σταθερή και σοβαρή βάση με τη δημιουργία μόνιμων δομών κατά τα λεχθέντα από τον κο Κουράκη. Εάν κάτι τέτοιο μείνει στα λόγια, θα έχουμε ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματικότητα με σπατάληση πόρων ως συνήθως συνέβαινε μέχρι τώρα. Και η αποτελεσματικότητα έρχεται με την πρόληψη, την κοινωνικοποίηση, τη μόνιμη συμβουλευτική παρέμβαση. Θεωρώ ατυχή την έκφραση «σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο να προστρέχουμε». Στον γιατρό πρέπει να πάμε μετά θάνατον ή προληπτικά;
  Οι Υπουργικές αποφάσεις που προβλέπεται να ακολουθήσουν στο παρόν άρθρο του νομοσχεδίου πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ όψιν τα ανωτέρω ή και να Νομοθετηθεί από τώρα, με το παρόν νομοσχέδιο η παραπάνω οπτική.

 • 22 Ιουνίου 2015, 15:04 | Χρυσα Γ

  Πρέπει το Υπουργείο να μεριμνήσει και για την προσμέτρηση της προυπηρεσίας των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και παρέχουν ενισχυτικά μαθήματα σε μαθητές Ρομά. Ουσιαστικά ζητάμε το αυτονόητο, να προσμετρηθούν οι μήνες προυπηρεσίας μας και να τύχουμε της ίδιας μεταχείρισης σε αυτό το θέμα όπως οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε αντίστοιχες θέσεις. Η πρόσληψή μας έγινε με διαφανή κριτήρια μέσω προκηρύξεων των πανεπιστημίων και με μοριοδότηση των επιπλέον προσόντων μας.
  Ζητάμε να επιληφθείτε του ζητήματος άμεσα και να προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες.

 • 22 Ιουνίου 2015, 09:34 | Δήμος

  Εδώ και 2 χρόνια δουλεύουμε στα σχολεία εντός του σχολικού ωραρίου μέσα από τα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Η πρόσληψή μας έγινε με διαφανή κριτήρια και φυσικά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Το μόνο που ζητάμε είναι ισονομία με τους υπόλοιπους συναδέλφους, την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών. Η προϋπηρεσία μας άλλωστε ήδη αναγνωρίζεται από πέρυσι από το Υπουργείο Παιδείας (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

 • 22 Ιουνίου 2015, 06:14 | Κώστας

  Να απαγορευτεί στους δήμους και στις εκκλησίες να κάνουν δωρεάν φροντιστήρια!
  Παραβιάζουν το σύνταγμα! Αρμόδιο για θέματα παιδείας είναι το υπουργείο παιδείας.
  όχι στην απλήρωτη εργασία. Προσλήψεις είτε από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών πανελλαδικά για να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία είτε από τον οαεδ για κοινωφελή εργασία όμως σε τέτοιες περιπτώσεις που οι προσλήψεις γίνονται με διαφορετικά κριτήρια προφανώς δεν μπορεί να αναγνωριστεί στους πίνακες αναπληρωτών!

 • 21 Ιουνίου 2015, 20:47 | Ρομά

  Απόλυτα δίκαιη και σωστή η προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών της ενισχυτικής και της πρόσθετης στην Δ.Ε.
  Πρέπει όμως να ληφθεί μέριμνα και για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών της ενισχυτικής που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στα προγράμματα των Ρομά.

 • 21 Ιουνίου 2015, 20:35 | Εκπαιδευτικοί Ρομά

  Αρχικά, το πολυνομοσχέδιο πολύ σωστά προσμετρά την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών της Πρόσθετης και της ενισχυτικής διδασκαλίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ωστόσο, δεν αναφέρεται καθόλου στα προγράμματα ενισχυτικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Πιο συγκεκριμένα, είμαστε ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που εργαζόμαστε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων ειδικών κονδυλίων των πανεπιστημίων σε τμήματα ένταξης και εκπαίδευσης παιδιών ΡΟΜΑ μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

  Εργαζόμαστε μέσα σε τάξεις των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εντός του σχολικού ωραρίου προσφέροντας ενισχυτικά μαθήματα σε μαθητές ΡΟΜΑ δημοτικού για την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης και της μείωσης της σχολικής διαρροής.

  Παρότι εργαζόμαστε με σύμβαση μίσθωσης έργου παρέχουμε ξεκάθαρη εξαρτημένη εργασία και ζητούμε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών διότι πιστεύουμε ότι κάνουμε την ίδια ακριβώς δουλειά που κάνουν οι συνάδελφοι μας στα τμήματα υποδοχής (ΖΕΠ).

  Ζητούμε να αντιμετωπιστούμε ισότιμα με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Η πρόσληψη μας έγινε με διαφανή κριτήρια μέσω προκηρύξεων των πανεπιστημίων με μοριοδότηση των επιπλέον προσόντων μας (μεταπτυχιακά, σεμινάρια κλπ).

  Ευελπιστώντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημα μας αναμένουμε ενέργειες σας.

  Με εκτίμηση,
  Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί των προγραμμάτων Ειδικών Κονδυλίων
  σε τμήματα ένταξης και εκπαίδευσης ΡΟΜΑ

 • 21 Ιουνίου 2015, 11:03 | Αντώνης

  Για πρόσθετη

  1. Οδηγοί-Διαγνωστικά τεστ (κεντρικά από το Υπουργείο για την διαπίστωση των κενών σε βασικά θέματα-κλειδιά όπως περιγράφονται από τα αναλυτικά προγράμματα Γυμνασίου αλλά και Δημοτικού). Χρήση τους από τους εκπ/κούς των σχολείων για τα τελικά τεστ.Στην έναρξη της Σχολικής Χρονιάς. Με βάση τα αποτελέσματα, ενημέρωση των γονέων και των μαθητών για να επιλέξουν την συμμετοχή τους ή όχι.

  2. Επιτροπή διεύθυνσης του προγράμματος σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας αλλά και σε Σχολεία. Εκπροσώπηση συλλόγων γονέων. Συμβουλευτική συμμετοχή του ΚΕΔΔΥ

  3.Απολογισμός της διαδικασίας στο τέλος της σχολικής χρονιάς

 • 20 Ιουνίου 2015, 11:15 | Χριστινα Κ.

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 60.50 ΚΑΙ 70,50 ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • 20 Ιουνίου 2015, 09:20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ04-01

  Η ενισχυτική και η πρόσθετη πρέπει να γίνεται στο χώρο του σχολείου με μαθητές του σχολείου αυτού. Κάθε σχολείο είναι σε διαφορετικό σημείο της ύλης και επομένως και οι ανάγκες των μαθητών διαφορετικές.
  Οι καθηγητές που θα διδάσκουν καλό να είναι από το ίδιο σχολείο διότι:α)γνωρίζουν το επίπεδο και τις ανάγκες τους β) θα είναι μια προέκταση του πρωινού μαθήματος
  Αν αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει οι καθηγητές που θα διδάξουν να είναι σε άμεση συνεργασία με τους διδάσκοντες.
  Πρόσβαση να έχουν όλοι οι μαθητές
  Η έναρξη να γίνεται στο τέλος Σεπτεμβρίου

 • 19 Ιουνίου 2015, 16:51 | Κανάκη Γ.

  Η ενισχυτική στα Γυμνάσια έτσι όπως λειτούργησε, στη νέα της μορφή, τα 3 τελευταία χρόνια ήταν για γέλια και για κλάματα:
  – Τη πρώτη χρονιά για 2,5 εβδομάδες, τη δεύτερη χρονιά για ένα μήνα, την τρίτη χρονιά καθόλου.
  – Αφορούσε κατά προτεραιότητα αδύναμους μαθητές, πολλοί από τους οποίους είχαν σοβαρά μαθησιακά προβλήματα, και για αυτό θα απαιτείτο προσεκτικότερη προετοιμασία του προγράμματος.
  -Τα παιδιά προέρχονταν από όλη την ευρύτερη περιοχή. Στοιβάζονταν σε ένα σχολείο, που χαρακτηρίστηκε κέντρο, και έπρεπε να περιμένουν πολύ ώρα μέχρι να έρθει η σειρά τους για το μάθημα. Όσοι μαθητές δεν ήταν τυχεροί να είναι κοντά το σπίτι τους, έπρεπε ή νά μείνουν νηστικοί μέχρι τις 16:00 ή να βγαίνουν εκτός σχολείου για να αγοράσουν κάτι, πράγμα άκρως επικίνδυνο.
  – Επειδή προέρχονταν από διαφορετικά σχολεία δεν βρίσκονταν στο ίδιο σημείο στην ύλη, και η προετοιμασία τους ήταν αδύνατη. Άλλο παιδί στο 11 κεφάλαιο, άλλο στο 15, διαφορετική ύλη στις εξετάσεις….
  – Πόλλά παιδιά δεν προσήλθαν ποτέ αφού δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα τον Σεπτέμβρη, και αυτό υλοποιήθηκε τον Απρίλη, Μάή. Όσα ήρθαν παρουσίασαν κόπωση, μολονότι στην αρχή έδειξαν ενθουσιασμό, και πολλά εγκατέλειψαν.

  Προσωπικά θεωρώ ως τη μεγαλύτερη αδυναμία της Ενισχυτικής στο Γυμνάσιο τη δημιουργία ενός μόνο Κέντρου, που προφανώς έγινε για εξασφάλιση χρημάτων. Πρέπει το κάθε σχολείο να έχει τους δικούς του καθηγητές, για να μην αναγκάζονται τα παιδιά να μετακινούνται, με δικά τους εννοείται έξοδα, σε Κέντρο μακριά από το σχολείο που φοιτούν.

  Ως προτεραίότητα, πάντως, θεωρώ πως πρέπει το Υπουργείο να θέσει την Πρόσθετη στα Λύκεια, κυρίως για τους μαθητές που δίνουν Πανελλήνιες. Είναι απόλυτη ανάγκη να σταματήσει η εθελοντική προσφορά καθηγητών στους Δήμους και στις Εκκλησίες, και να απορροφηθούν κονδύλια του Εσπα για ένα πρόγραμμα που θα αγκαλιάσει η κοινωνία και ο μαθητικός κόσμος μέσα στην οικονομική κρίση.

 • 19 Ιουνίου 2015, 16:45 | Κανάκη Γ.

  Η ενισχυτική στα Γυμνάσια έτσι όπως λειτούργησε, στη νέα της μορφή, τα 3 τελευταία χρόνια ήταν για γέλοια και για κλάματα:
  – Τη πρώτη χρονιά για 2,5 εβδομάδες, τη δεύτερη χρονιά για ένα μήνα, την τρίτη χρονιά καθόλου.
  – Αφορούσε κατά προτεραιότητα αδύναμους μαθητές, πολλοί από τους οποίους είχαν σοβαρά μαθησιακά προβλήματα, και για αυτό θα απαιτείτο προσεκτικότερη προετοιμασία του προγράμματος.
  -Τα παιδιά προέρχονταν από όλη την ευρύτερη περιοχή. Στοιβάζονταν σε ένα σχολείο, που χαρακτηρίστηκε κέντρο, και έπρεπε να περιμένουν πολύ ώρα μέχρι να έρθει η σειρά τους για το μάθημα. Όσοι μαθητές δεν ήταν τυχεροί να είναι κοντά το σπίτι τους, έπρεπε ή νά μείνουν νηστικοί μέχρι τις 16:00 ή να βγαίνουν εκτός σχολείου για να αγοράσουν κάτι, πράγμα άκρως επικίνδυνο.
  – Επειδή προέρχονταν από διαφορετικά σχολεία δεν βρίσκονταν στο ίδιο σημείο στην ύλη, και η προετοιμασία τους ήταν αδύνατη. Άλλο παιδί στο 11 κεφάλαιο, άλλο στο 15, διαφορετική ύλη στις εξετάσεις….
  – Πόλλά παιδιά δεν προσήλθαν ποτέ αφού δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα τον Σεπτέμβρη, και αυτό υλοποιήθηκε τον Απρίλη, Μάή. Όσα ήρθαν παρουσίασαν κόπωση, μολονότι στην αρχή έδειξαν ενθουσιασμό, και πολλά εγκατέλειψαν.

  Προσωπικά θεωρώ ως τη μεγαλύτερη αδυναμία της Ενισχυτικής στο Γυμνάσιο τη δημιουργία ενός μόνο Κέντρου, που προφανώς έγινε για εξασφάλιση χρημάτων. Πρέπει το κάθε σχολείο να έχει τους δικούς του καθηγητές, για να μην αναγκάζονται τα παιδιά να μετακινούνται, με δικά τους εννοείται έξοδα, σε Κέντρο μακριά από το σχολείο που φοιτούν.

  Ως προτεραίότητα, πάντως, θεωρώ πως πρέπει το Υπουργείο να θέσει την Πρόσθετη στα Λύκεια, κυρίως για τους μαθητές που δίνουν Πανελλήνιες. Είναι απόλυτη ανάγκη να σταματήσει η εθελοντική προσφορά καθηγητών στους Δήμους και στις Εκκλησίες, και να απορροφηθούν κονδύλια του Εσπα για ένα πρόγραμμα που θα αγκαλιάσει η κοινωνία και ο μαθητικός κόσμος μέσα στην οικονομική κρίση.

 • 19 Ιουνίου 2015, 15:36 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ

  Πρέπει να εξασφαλισθεί η μεταφορά των μαθητών . Διαφορετικά , σε σχολεία της περιφέρειας μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό του μαθητικού δυναμικού θα ωφεληθεί .

 • 18 Ιουνίου 2015, 19:15 | Δημήτρης

  Στην Αντισταθμιστική Εκπαίδευση να ενταθεί και το ολοήμερο δημοτικό για να μπορούν να διδάξουν και οι υπόλοιπες ειδικότητες της δευτεροβάθμιας , να βοηθηθούν οι μαθητές με δωρεάν φροντιστήριο από καταρτισμένο προσωπικό και να γίνει ομαλότερη η μετάβαση στο γυμνάσιο. Το ολοήμερο έχει γίνει χώρος στάθμευσης παιδιών, ας το αναλάβουν οι ειδικοί .

 • 18 Ιουνίου 2015, 18:12 | Δημήτρης

  Οι προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων για την Αντισταθμιστική Εκπαίδευση πρέπει να γίνονται απο τους αντίστοιχους πίνακες αναπληρωτών και να μην δημιουργούνται ξεχωριστοί πίνακες σε κάθε περιοχή, δεν γίνεται να ταλαιπωρούνται χιλιάδες εκπαιδευτικοί περιμένοντας να κάνουν αιτήσεις 2 φορές το χρόνο σε άγνωστες ημερομηνίες με κίνδυνο να χάσουν και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Εκτός από οικονομική επιβάρυνση προκαλεί και υπερβολικό άγχος σε όσους επιθυμούν να δουλέψουν.
  Αν δεν είναι εφικτό να γίνονται οι προσλήψεις από ένα πίνακα τουλάχιστον να γίνονται οι αιτήσεις μαζί και για την ενισχυτική σε γυμνάσια και λύκεια το καλοκαίρι και να υπάρχει το δικαίωμα να δηλώνουμε ολόκληρη την Ελλάδα έστω ολόκληρη την περιφέρεια όπως συμβαίνει με τους ωρομίσθιους αφού τα μόρια θα προσμετρηθούν στους ενιαίους πίνακες δεν είναι σωστό να προσλαμβάνονται από τοπικούς πίνακες με διαφορετική σειρά κατάταξης.