Άρθρο 64: Θητεία συλλογικών οργάνων διοίκησης ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το ΥΠΟΠΑΙΘ

Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λήγει αζημίως η θητεία των μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλης ονομασίας συλλογικών οργάνων διοίκησης στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από κοινού από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας. Εξαιρούνται τα μέλη συλλογικών οργάνων που είτε εκλέγονται είτε υποδεικνύονται από τρίτους εκτός των ανωτέρω Υπουργών.