Άρθρο 65: Οργανισμός Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών

Οι παράγραφοι 2, 4  και 5 του άρθρου 11 του ν.4250/2014 (Α΄ 74) καταργούνται και αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Τα βιβλία και τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοι­χεία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιλαμβάνεται στις κατά τόπους βιβλιοθήκες υπό τον Οργανισμό, εφόσον δεν έχουν κατασχεθεί συντηρητικώς ή αναγκαστικώς υπέρ δανειστών του ΟΠΕΒ προ της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, αποχωρίζονται από την περιουσία αυ­τού, δεν δύναται να κατασχεθούν από τυχόν άλλους δανειστές του ΟΠΕΒ, και περιέρχονται αυτοδικαίως στον Δήμο, στη γεωγραφική περιοχή του οποίου κείνται, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στον οικείο Δήμο, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, απαλλασσόμενου παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους εισφοράς δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπερι­λαμβανομένων των αμοιβών των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθη­κοφυλακείων και με την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

4. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος οι Υπουργοί Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτούν με απόφασή τους τριμελείς επιτροπές αποτελούμενες από δύο υπαλλήλους των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ή Γενικών Αρχείων του Κράτους ή περιφερειακών υπηρεσιών ή σχολικών μονάδων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η έδρα των οποίων βρίσκεται πλησίον στις κατά τόπους βιβλιοθήκες του καταργηθέντος με το ν.4250/2014 (Α΄ 74) Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Ε.Β.), καθώς και από έναν υπάλληλο ανά Δήμο στη γεωγραφική περιοχή του οποίου βρίσκεται η βιβλιοθήκη του ανωτέρω Οργανισμού. Αντικείμενο των επιτροπών αυτών είναι η διενέργεια απογραφής όλων των βιβλίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, που κατά τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 11 παράγραφος 2 του ν.4250/2014, περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση των οικείων Δήμων. Οι εκθέσεις απογραφής εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαρια­σμών του ΟΠΕΒ, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προ­ϋπολογισμού.

5. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ­μάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημε­ρίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο συγκεκριμένος φορέας ή φορείς, τον προϋπολογισμό του οποίου/ων θα βαρύνουν οι μεταφερόμενες στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά τη παράγραφο 3, απαιτήσεις, το είδος και το ύψος των απαιτήσεων αυτών, η κατηγορία των δικαιούχων, η διαδικασία εξόφλησης των εν λόγω απαιτήσεων, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού. Απαιτήσεις για τις οποίες έχει επιβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, δικαστικώς συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση μέχρι την κατάργηση του ΟΠΕΒ, μπορούν να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους ή μερικώς και από την περιουσία που έχει κατασχεθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ιδιωτικού δικαίου».

 • 27 Ιουνίου 2015, 22:44 | απολυμένη ΟΠΕΒ

  Κύριοι,
  Σε ένα δημοκρατικό και ευνομούμενο κράτος δεν νοείται να αγνοούνται και να μη λαμβάνονται υπ’ όψιν θεμελιώδη και αυτονόητα δικαιώματα πολιτών που έμειναν άνεργοι, μετέωροι και απροστάτευτοι από κάθε κρατική μέριμνα.
  Τα δεδουλευμένα, οι αποζημιώσεις απολυμένων και η ασφάλιση τους οφείλονται και στους εγαζόμενους του ΟΠΕΒ, όπως συμβαίνει και σε άλλους κλάδους.

 • 24 Ιουνίου 2015, 08:36 | κων/νος θανοπουλος

  παρακαλω να γινει σαφες στο νομοσχεδιο το θεμα των αποζημιωσεων για τους απολυμενους υπαλληλους του ΟΠΕΒ,για δεδουλευμενα, αποζημιωση απολυσης,ασφαλιστικο, με χρονοδιαγραμμα.

 • 22 Ιουνίου 2015, 15:11 | απολυμένη ΟΠΕΒ

  Με έκπληξη μας βλέπουμε ότι καταργήτε παραγράφους του άρθρου 11 Ν. 4250/14 αλλά τα επαναφέρετε με τον ίδιο ασαφή και αόριστο τρόπο. Πάνω από χρόνο τώρα το άρθρο 11 του Ν. 4250/14 δεν έδωσε καμία λύση που αφορούσε τον ΟΠΕΒ παρά μόνο την κατάργηση του. Οι υπάλληλοι του πρώην ΟΠΕΒ συνεχίζουμε να είμαστε απλήρωτοι για 4 χρόνια, δεν έχουμε πάρει ούτε την αποζημίωση της απόλυσης μας και φυσικά ούτε επίδομα ανεργίας αφού δεν δόθηκε λύση για τα ένσημα μας. Εύλογα αναρωτιόμαστε για ποιόν λόγο η παράγραφος 5 του άρθρου 65 του σχεδίου νόμου δεν δίνει ξεκάθαρα επιτέλους λύση ώστε να λήξει το θέμα με τους πρώην υπαλλήλους του ΟΠΕΒ; Για εμάς αυτό το άρθρο σημαίνει νέα παράταση του προβλήματος, απογοήτευση και συνέχιση δικαστικών αγώνων για να βρούμε το δίκιο μας.
  28 βιβλιοθήκες για παιδιά και εφήβους σε όλη την Ελλάδα είναι κλειστές και πάλι το υπουργείο δεν λαμβάνει κάποια πρωτοβουλία για να ανοίξουν ξανά παρά μόνο τις «πετά» στους Δήμους χωρίς προσωπικό, χωρίς νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς χρηματοδότηση, κρίμα.

 • 21 Ιουνίου 2015, 14:27 | Εκπαιδευτικός

  Καμμία μέριμνα για τις σχολικές βιβλιοθήκες ΕΠΕΑΕΚ;